DRI® Asetaminofen Serum Toks Test Kiti
İn Vitro Diyagnostik Kullanım İçin
1086 (25 x 8 mL Kit)
1091 (1 x 5 mL, 5 x 2 mL Kit)
Kullanım Amacı
Test Kiti Prosedürü
Sabit bir sıcaklık, pipetleme numuneleri, reaktifleri karıştırma, 340 nm’de ölçülen enzimatik oranları ve tepkime
zamanlamasını doğru bir şekilde sağlayan analizörler bu homojen enzim immün test kitini çalıştırmak için kullanılabilir.
DRI® Asetaminofen Serum Toks Test Kiti, insan serumu ya da plazmasında bulunan asetaminofenin niceliksel belirlemesinde
kullanılmak için tasarlanmıştır.
Testi uygulamadan önce parametreler ve/veya kullanım için ek bilgiler içeren, analizöre özel protokol sayfasına başvurun.
Test Özeti ve Açıklaması
İyi laboratuvar uygulamaları, uygun test kiti performansı sağlamak için kontrol örnekleri kullanımını önermektedir. Bu test
kitinin kalite kontrolü için ticari olarak edinilebilen farklı kontroller vardır. Kontrol sonuçlarının, laboratuvarınızca belirlenen
sabit aralıklar dahilinde bulunduğundan emin olun. Test kitini kalibre etmek için tüm kalibratörleri kullanın. Farklı bir reaktif
lotu kullanıldığında cihazı yeniden kalibre edin. Tüm kalite kontrolü koşulları yerel, eyalet ve/veya federal yönetmeliklere ve
akreditasyon koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Asetaminofen insanlarda antipretik etkiye de sahip olan bir analjeziktir. İnsanların kullanabildiği en popüler reçetesiz
ağrı kesicilerden biridir. Asetaminofenle ilişkili toksik yan etkiler arasında bulantı, uyuşukluk ve kusma bulunmaktadır.
Kronik asetaminofen terapisi ile veya kazara çok miktarda ilaç yutulduğunda veya intihar teşebbüslerinde hepatotoksisite
meydana gelebilir. 1 Serum asetaminofen seviyeleri ve sonraki karaciğer hasarı arasında kesin bir korelasyon
olduğu gösterilmiştir.2 Asetaminofen aşırı dozlarının düzgün yönetimi, yutulduktan sonra on iki veya daha fazla saate
kadar klinik olarak kanıtlanmayan hepatik nekrozları engellemek için asetaminofen serum seviyelerinin erkenden
izlenmesini gerektirir.3,4 Asetaminofenin serumda belirlenmesi prognoz için en güvenilir endikatördür ve antidotlarla tedavi
için daha da önemlidir.4,5
Serumdaki asetaminofen konsantrasyonlarının belirlenmesi için çok sayıda teknik mevcuttur. Bu yöntemler arasında
GC, HPLC enzim immün testleri, UV spektrofotometrisi ve flüoresan immün testi yer alır. DRI® Asetaminofen Serum Toks
Test Kiti, kullanıma hazır sıvı reaktifler kullanan homojen enzim immüno test kitidir6. Test kiti, ilaca özel antikor bağlama
bölgelerinin sabit bir miktarı için serum numunesindeki ilaç ve enzim glikoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PDH) etiketli ilaç
arasında bir rekabeti temel alır. Numunede ilaç mevcut değilse, G6PDH eşleniği spesifik antikor tarafından bağlanır, bu
da enzim inhibisyonuyla sonuçlanır. Bu fenomen, numunedeki ilaç konsantrasyonu ile enzim aktivitesi arasında doğrudan
bir ilişki meydana getirir. Enzim G6PDH aktivitesi, nikotinamid adenin dinükleotidi (NAD) NADH’ye dönüştürme becerisi
ölçülerek spektrofotometrik olarak 340 nm’de belirlenir.
Reaktifler
Antikor/Substrat Reaktifi. Koruyucu madde olarak sodyum azit içeren Tris tamponu içerisinde monoklonal
anti-asetaminofen antikoru, glikoz-6-fosfat (G6P) ve nikotinamid adenin dinükleotid (NAD) içerir.
Enzim Eşlenik Reaktifi. Koruyucu madde olarak sodyum azit içeren Tris tamponu içerisinde glikoz-6-fosfat dehidrojenaz
(G6PDH) ile etiketlenmiş asetaminofen içerir.
Kalite Kontrolü ve Kalibrasyon
Sonuçlar ve Beklenen Değerler
Klinik kimya analizörleri serum veya plazma içerisindeki asetaminofen konsantrasyonunu otomatik olarak belirler. Başka veri
manipülasyonu gerekmez.
Yetişkinlerdeki analjezi için, 325 ila 650 mg asetaminofen dozları genellikle herhangi bir yan etki olmaksızın her üç ila dört
saatte bir verilir. Normalde 5 ila 20 μg/mL serum konsantrasyonu analjezik bir yanıt elde etmek için gereklidir.7 Ancak,
çok miktarda ilaç yutulduğunda hepatoksisite meydana gelebilir. Serum asetaminofen seviyeleri ve sonraki karaciğer hasarı
arasında kesin bir korelasyon gösterilmiştir.2 Yutulma sonrası ilk dört saatte, 120 μg/mL’den az seviyeye sahip hastalar hepatik
yetmezlik geliştirmez. 120 μg/mL ila 300 μg/mL seviyeli dozlarda, yüzde 50 hepatik nekroz geliştirmişken 300 μg/mL’nin
üzerindeki kesinlikle hepatik nekroz ile ilişkilendirilir.
Serum asetaminofen yarı ömrü muhtemelen hepatik yaralanma kapsamı için en iyi kılavuzdur. Yarı ömür dört saati
aştığında hepatik nekrozun meydana gelebileceği gösterilmiştir ve yarı ömür 12 saati aşarsa hepatik koma olma ihtimali
çok yüksektir.2,5,8
Kısıtlamalar
1. Test sadece insan serumu veya plazması ile kullanım için tasarlanmıştır, tam kan için değildir.
2. 200 μg/mL’den fazla asetaminofen konsantrasyonlu hasta numuneleri negatif kalibratör ve tekrar test ile
seyreltilebilir. Doğru asetaminofen konsantrasyonu, seyreltme faktörü aracılığıyla test kiti sonucunun çarpılmasıyla
böylece elde edilebilir.
Gereken Ek Malzemeler (ayrı satılır):
Genel Performans Özellikleri
1091
Kit Açıklaması
Asetaminofen Kalibratör Kiti. Koruyucu olarak sodyum azitli Tris tamponunda 5 mL negatif
kalibratör ve 10 μg/mL, 25 μg/mL, 50 μg/mL, 100 μg/mL ve 200 μg/mL’nin her birinden
2 mL asetaminofen kalibratörleri içerir.
Aşağıdaki genel performans verileri bir Hitachi 717 klinik kimya analizörü ile üretilmiştir.
Hassasiyet
Üç serum örneği ile değerlendirilmiş olan çalışma içi ve çalışmalar arası doğruluk aşağıdaki sonuçları vermiştir:
Çalışma içi (n=20)
Önlemler ve Uyarılar
Reaktifler yutma durumunda sağlığa zarar verir.
Test bileşenlerinde kullanılan reaktifler < %0,09 sodyum azit içerir. Deri ve mukoza tabakasıyla temasından kaçının. Etkilenen
bölgeleri bol miktarda suyla yıkayın. Göze kaçtığında veya yutma durumunda derhal tıbbi destek alın. Sodyum azit kurşun
veya bakır tesisatla reaksiyona girerek potansiyel patlayıcı metal azitler oluşturabilir. Bu gibi reaktifleri imha ederken, azit
birikimini engellemek için her zaman bol miktarda suyla yıkayın. Açıkta olan metal yüzeyleri %10 sodyum hidroksitle
temizleyin.
Numune
Ortalama ± SD
(μg/mL)
01
02
03
Çalışmalar arası (n=12)
%KV
Ortalama ± SD
(μg/mL)
%KV
23 + 1,5
6,5
26 + 2,1
8,1
52 + 4,3
8,3
59 + 3,8
6,4
116 + 6,2
5,3
123 + 7,4
6,0
Duyarlılık
0 μg/mL’den %95 güvenle farklılık gösterebilen en düşük konsantrasyon olarak tanımlanan duyarlılık, 2,5 μg/mL’dir.
Son kullanma tarihlerinden sonra reaktifleri kullanmayın.
Reaktif Hazırlama ve Saklama
Reaktifler kullanıma hazırdır. Reaktif hazırlamaya gerek yoktur. Tüm test kiti bileşenleri 2 ila 8 °C’de düzgün saklandığında
kutunun üzerindeki etikette belirtilmiş son kullanma tarihine kadar stabildir.
Örnek Toplama ve Çalışma
Test kiti ile serum veya plazma kullanılabilir. Heparin, sitratlar, oksalatlar ve EDTA gibi antikoagülanların test
kitini engellemediği bulgulanmıştır. Taze serum numunesi tercih edilse de, bu antikoagülanlar ile toplanan plazma
numuneleri de kullanılabilir. Numuneyi soğukta saklayın. Pipetle alınmış numunelerde çok miktarda yabancı madde
olmamasına çalışılmalıdır.
Tüm serum örnekleriyle potansiyel olarak enfeksiyöz kabul edilerek çalışılmalıdır.
Doğruluk ve Korelasyon
Sekiz klinik serum numunesi DRI Asetaminofen Serum Toks Test Kiti (y) ile ve ticari olarak edinilebilen bir Asetaminofen
Test Kiti (x) ile test edilmiştir. Lineer regresyon denklemi y = 0,91 (x) + 3,5 ile bir korelasyon ve 0,99 korelasyon katsayısı
(r) elde edilmiştir. DRI test kitinin ortalama asetaminofen konsantrasyonu 35,9 μg/mL, aralığı 0 μg/mL ile 139,1 μg/mL
arasında olmuştur. Ticari test kitinin ortalama asetaminofen konsantrasyonu 35,5 μg/mL, aralığı 0 μg/mL ile 138,5 μg/mL
arasında olmuştur.
Spesifisite
Yapısı asetaminofene ve asetaminofen ile eşzamanlı kullanılabilen ilaçlara benzer bileşikler test kitinde çapraz reaktiviteleri
için test edilmiştir. Aşağıdaki tablo, test kitinin tespit sınırlarından daha az çapraz reaktivite sonucu veren test edilmiş
bileşiklerin konsantrasyonunu gösterir.
Bileşik
1.000
N-Asetilsistein
1.000
Amitriptilin
20
Benzoik Asit
1.000
Kafein
30
100
Klorfeniramin
1.000
Klorzoksazon
1.000
Kodein
2
Sisteamin
1.000
d-Sistein
1.000
Dekstrometorfan
Diazepam
5
20
Diflunisal
1.000
Efedrin
1.000
Fenoprofen
1.000
Gentisik Asit
1.000
Gayakol Gliseril Eter
1.000
Homatorfin
1.000
İbuprofen
1.000
İndometazin
1.000
Metionin
1.000
Naproksen
1.000
Fenasetin
Fenobarbital
30
1.000
Fenilbütazon
1.000
Fenilefrin
1.000
Propoksifen
Pirilamin
2
1.000
Salisilik Asit
300
Salisilamid
1.000
Sekobarbital
1. Barker JD, deCarle DJ and S Anuras: Chronic Excessive Acetaminophen Use and Liver Damage. Ann Intern Med,
87:299 (1977).
2. Prescott LF, Roscoe P, Wright N and SS Brown: Plasma-Paracetamol Half-Life and Hepatic Necrosis in Patients with
Paracetamol Overdosage. Lancet, 1:519 (1971).
3. Meredith TJ and R Goulding: Paracetamol. Postgrad Med, 56:459 (1980).
4. Atwood SJ: The Laboratory in the Diagnosis and Management of Acetaminophen and Salicylate Intoxication.
Pediatr Clin North Am, 27:871 (1980).
5. American Academy of Pediatrics. Committee on Drugs: Commentary on Acetaminophen. Pediatr, 61:108 (1978).
6. Rubenstein KE, Schneider RS and EF Ullman: Homogeneous Enzyme Immunoassay: a New Immunochemical
Technique. Biochem Biophys Res Commun, 47:846 (1972).
7. Koch-Weser J: Acetaminophen. N J Med, 295:1297 (1976).
8. Rumack BH and H Matthew: Acetaminophen Poisoning and Toxicity. Pediatrics for the Clinician, 55:871 (1975).
(μg/mL)
Asetaminofen Glukuronid
Butalbital
Bibliografya
3
Hemoglobin, kolesterol ve bilirubin konsantrasyonları sırasıyla 800 mg/dL, 400 mg/dL ve 30 mg/dL’ye kadar olan hemolize,
lipemik ve ikterik numulerle hiçbir girişimde bulunmamıştır.
Microgenics Corporation
46360 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538-6406 USA
US Customer and
Technical Support:
1-800-232-3342
Prospektüs güncellemeleri için:
www.thermoscientific.com
Diğer ülkeler:
Lütfen yerel Thermo Fisher Scientific temsilcinize başvurun.
1090-3
2010 12
2
Microgenics GmbH
Spitalhofstrasse 94
D-94032 Passau Germany
Tel: +49 (0) 851-88 68 90
Fax: +49 (0) 851-88 68 910
Download

DRI Acetaminophen Serum Tox Assay Package