CEDIA® Metadon Test Kiti
İn Vitro Diyagnostik Kullanım İçin
10016425 (3 x 17 mL Indiko Kit)
100088 (3 x 17 mL Kit)
100097 (65 mL Kit)
1730916 (495 mL Kit)
Kullanım Amacı
CEDIA® Metadon test kiti, insan idrarında bulunan uyuşturucuların niteliksel ve yarı niceliksel analizi için tasarlanmış
bir in vitro diyagnostik tıbbi cihazdır.
Test kiti sadece preliminer bir analitik test sonucu sağlar. Onaylanmış analitik bir sonuç elde etmek için daha
spesifik bir alternatif kimyasal yöntem kullanılmalıdır. Gaz kromatografisi/kütle spektrometrisi (GC/MS) tercih
edilen onay yöntemidir.1 Özellikle preliminer pozitif sonuçlar kullanıldığında tüm ilaç kötüye kullanım test sonuçları
için klinik değerlendirme yapılmalı ve profesyonel yargıya varılmalıdır.
Test Özeti ve Açıklaması
Metadon, ilk olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman kimyagerler tarafından sentezlenmiş, sentetik bir difenil heptan türevi
uyuşturucu agonistidir.2,3 Geri çekilme semptomlarını baskılamak ve/veya kronik nükseden eroin bağımlılarını geçici olarak
korumak için eroin veya diğer morfin benzeri ilaçlar için oral bir ikame olarak kullanılır.2-7 Metadonun farmakolojik aktivitesi
morfininkiyle çok benzerdir ancak oral olarak uygulandığında güvenilir etkiler verdiğinden farklıdır.3-5,7 Genel kötüye kullanım
potansiyeli morfininkiyle karşılaştırılabilir.4,7
Metadon gastrointestinal yoldan iyi absorbe edilir ve oral yutmadan sonra 30 dakika içinde plazmada tespit edilebilir.2,7
Kümülatif etkileriyle ve yavaş eliminasyonla sonuçlanarak, doku proteinine fazlasıyla bağlanır.2
CEDIA Metadon testi kitinde, benzersiz bir homojen enzim immün test kiti sağlamak üzere rekombinant DNA teknolojisi
(ABD Patent No. 4708929) kullanılır.8 Bu test, genetik olarak iki inaktif bölüme tasarlanmış olan bakteriyel enzim β-galactosidase
dayanır. Bu fragmanlar spontan olarak, tam aktif enzim oluşturmak için tekrar birleşir, test kiti formatında, spektrofotometrik
olarak ölçülebilen bir renk değişikliği oluşturarak, substratı ayırır.
Test kitinde, numunede bulunan ilaç -galaktosidazın inaktif bir bölümüne eşlenik ilaç ile antikor bağlama bölgesi için
rekabet eder. Numunede ilaç varsa, inaktif enzim bölümlerini aktif enzim oluşturmaktan kurtararak, antikora bağlanır.
Numunede ilaç yoksa, antikor, inaktif -galaktosidaz bölümlerinin tekrar birleşmesini inhibe ederek, inaktif bölüme eşlenik
ilaca bağlanır ve aktif enzim oluşmaz. Oluşan aktif enzim ve meydana gelen absorbans değişimi miktarı, numunede bulunan
ilacın miktarıyla orantılıdır.
Reaktifler
Önlemler ve Uyarılar
Reaktifler sodyum azit içerir. Deri ve mukoza tabakasıyla temasından kaçının. Etkilenen bölgeleri bol miktarda suyla
yıkayın. Göze kaçtığında veya yutma durumunda derhal tıbbi destek alın. Sodyum azit kurşun veya bakır tesisatla reaksiyona
girerek potansiyel patlayıcı metal azit oluşturabilir. Böyle reaktifleri atarken, azit birikmesini engellemek için her zaman bol
miktarda suyla yıkayın. Açıkta olan metal yüzeyleri %10 sodyum hidroksitle temizleyin.
Reaktif Hazırlama ve Saklama
Hitachi analizörleri için solüsyonların hazırlanması için aşağıya bakın. Tüm diğer analizörler için, analizöre özel uygulama
sayfasına başvurun. Kiti solüsyonların hazırlanmasından hemen önce soğutulmuş depodan çıkarın.
Olası kontaminasyon riskini minimuma indirmek için solüsyonları aşağıdaki sırada hazırlayın.
R2 Enzim donör solüsyonu: Ürünle birlikte verilen adaptörlerden birini kullanarak Şişe 2a’yı (ED Reaktifi) Şişe 2’ye
(ED Sulandırma Tamponu) bağlayın. Nazikçe ters çevirip Şişe 2a’daki tüm liyofilize malzemenin Şişe 2’ye aktarılmasını sağlayarak,
karıştırın. Köpük oluşmamasına dikkat edin. Şişe 2a’yı ve adaptörü Şişe 2’den ayırın ve atın. Şişe 2’nin kapağını kapatın ve oda
sıcaklığında (15-25 °C) yaklaşık 5 dakika bekletin. Yeniden karıştırın. Sulandırma tarihini şişe üstündeki etikete kaydedin.
R1 Enzim Akseptör Solüsyonu: Ürünle birlikte verilen adaptörlerden birini kullanarak Şişe 1a’yı (EA Reaktifi) Şişe 1’e
(EA Sulandırma Tamponu) bağlayın. Nazikçe ters çevirip Şişe 1a’daki tüm liyofilize malzemenin şişe 1’e aktarılmasını sağlayarak,
karıştırın. Köpük oluşmamasına dikkat edin. Şişe 1a’yı ve adaptörü Şişe 1’den ayırın ve atın. Şişe 1’in kapağını kapatın ve oda
sıcaklığında (15-25 °C) yaklaşık 5 dakika bekletin. Yeniden karıştırın. Sulandırma tarihini şişe üstündeki etikete kaydedin.
Kat. No. 100097-Hitachi 717, 911, 912 veya 914 analizörü: Sulandırılan reaktifleri kit ile sağlanan karşılık gelen boş
R1 ve R2 100 mL şişelerine aktarın. Hitachi 917 analizörü/Modüler analitik P sistemi: Sulandırılan reaktifleri şişeleri
aktarmaksızın kullanın. Boş 100 mL şişeleri atın.
Kat. No. 1730916-Hitachi 747 analizör/Modüler analitik D sistemi: R2 Solüsyonunun bir kısmını sağlanan uygun şekilde
etiketli boş R2 Solüsyonu şişesine aktarmak için sağlanan huniyi kullanın.
NOT 1: Bu kit içinde verilen bileşenler tek bir birim halinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Farklı lotlardan bileşenleri
karıştırmayın.
NOT 2: Asıl reaktif şişesine farklı reaktif tapalarını takarak reaktiflerin çapraz kontaminasyonuna yol açmaktan kaçının.
R2 Solüsyonunun rengi, sarı-turuncu olmalıdır. Rengin koyu kırmızı veya mor olması reaktifin kontamine olduğu ve atılması
gerektiği anlamına gelir.
NOT 3: R1 ve R2 Solüsyonlarının, test kiti gerçekleştirilmeden önce analizörün reaktif bölmesi saklama sıcaklığında olması
gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için analizöre özel uygulama sayfasına başvurun.
NOT 4: Sulandırılan EA solüsyonu stabilitesini sağlamak için, parlak ışığa uzun süre kesintisiz maruziyetten koruyun.
1 EA Sulandırma Tamponu: Piperazin-N, N-bis [2-etansülfonik asit], tampon, metadona karşı reaktif 3,8 mg/L
monoklonal antikoru, tampon tuzları, stabilizatör ve koruyucu madde içerir.
1a EA Reaktifi: 0,171 g/L Enzim Akseptörü, tampon tuzları, deterjan ve koruyucu madde içerir.
2 ED Sulandırma Tamponu: Piperazin-N, N-bis [2-etansülfonik asit] tampon tuzları ve koruyucu madde içerir.
2a ED Reaktifi: Metadon türevine eşlenik 0,0154 mg/L Enzim Donör, 1,67 g/L klorofenol kırmızı- -D-galaktopiranosid,
stabilizör ve koruyucu içerir.
Reaktifleri 2-8 °C sıcaklıkta saklayın. DONDURMAYIN. Açılmamış bileşenlerin stabilitesini sağlamak için kutu veya şişe etiketleri
üzerinde belirtilen son kullanma tarihine bakın.
R1 Solüsyonu: Analizörde veya 2-8 °C sıcaklıkta soğutulmuş olarak 60 gün.
R2 Solüsyonu: Analizörde veya 2-8 °C sıcaklıkta soğutulmuş olarak 60 gün.
Ek Malzemeler: Alternatif Barkod Etiketleri (yalnızca Kat. No. 100088 ve 100097. Kullanım talimatları için analizöre özel
uygulama sayfasına başvurun). EA/ED solüsyon dökme malzemeleri için analizör şişesini boşaltın (Kat. 100097). ED solüsyon
dökme malzemeleri için analizör şişelerini boşaltın (yalnızca Kat. No. 1730916).
İdrar numunelerini temiz cam veya plastik kaplarda toplayın. Test etmeden önce yüksek türbiditeli örnekleri santrifüje sokun.
İnsan idrarına potansiyel olarak enfeksiyöz malzeme olarak muamele edin. Numunenin saflığının bozulmasından şüphelenilirse
test için başka bir numune elde edin. İdrar numunelerinin saflığının bozulması test sonuçlarına etki edebilir.
Gereken Ek Malzemeler (ayrı satılır):
CEDIA Negatif Kalibratör Kalibratörü
CEDIA PPX/METD Hassasiyet (Cutoff) Kalibratörü
CEDIA PPX/METD Ara Ürün Kalibratörü
CEDIA PPX/METD Yüksek Kalibratör
CEDIA Çoklu Madde Kontrol Seti
Numune Toplama ve Çalışma
Federal İşyerinde Madde Testi Programları için Zorunlu İlkeler, Son İlkeler, Bildirim, laboratuvara ulaşmasından sonraki 7 gün
içerisinde ilk testten geçirilmeyen örneklerin güvenli soğutma birimlerine yerleştirilmelerini önerir.9
Test Kiti Prosedürü
Sabit bir sıcaklık, pipetleme numuneleri, reaktifleri karıştırma, enzimatik oranlar ve tepkime zamanlamasını doğru bir şekilde
sağlayan kimya analizörleri bu test kitini çalıştırmak için kullanılabilir. Spesifik cihaz parametrelerine sahip uygulama sayfaları
Thermo Fisher Scientific’in parçası olan, Microgenics’ten bulunabilir.
İlave barkod etiketleri yarı niceliksel belirleme için yalnızca 17 mL ve 65 mL’lik kitlerle beraber verilmektedir. Kullanmak için,
her bir şişeyi doğru etiketle etiketleyin.
Kalite Kontrol ve Kalibrasyon10
Niteliksel test kiti
Numunelerin niteliksel analizi için, sonuçları analiz etmek amacıyla CEDIA PPX/METD Hassasiyet (Cutoff) Kalibratörü kullanın.
Analizöre özel uygulama sayfasına bakın.
Yarı niceliksel test kiti
Numunelerin yarı niceliksel analizi için, sonuçları analiz etmek amacıyla Negatif Kalibratör Kalibratörü ve PPX/METD
Hassasiyet, Ara Ürün ve Yüksek Kalibratörleri kullanın. Analizöre özel uygulama sayfasına bakın.
Spesifisite
Aşağıdaki ana bileşik ve metabolitler, CEDIA Metadon test kitiyle test edildiklerinde, aşağıda bulunan yüzdesel çapraz reaktivite
sonuçlarını vermiştir:
İyi laboratuvar uygulaması, hastadan alınan numunelerin test edildiği her bir gün ve kalibrasyonun gerçekleştirildiği
her zaman kontrollerin yapılmasını önerir. Biri hassasiyetin %25 üzerinde, diğeri %25 altında olan iki kontrol düzeyiyle
çalışılması önerilir. Reaktifler değiştirildiyse veya kontrol sonuçları tesis edilen sınırların dışındaysa testi yeniden kalibre edin.
Kontroller için elde edilen değerler üzerindeki kalite kontrol taban değerlendirmeleri belirtilen sınırlar dahilinde olmalıdır.
Değerlerde herhangi bir eğilim veya ani kayma saptanırsa, tüm işletim parametrelerini inceleyin. Daha fazla yardım için
Müşteri Teknik Desteği ile iletişim kurun. Tüm kalite kontrol koşulları yerel, eyalet ve/veya federal yönetmeliklere ve akreditasyon
koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Bileşik
Test Konsantrasyonu (ng/mL)
Alfa-Metadol
Sonuçlar ve Beklenen Değerler
Niteliksel sonuçlar
300 ng/mL metadon içeren CEDIA PPX/METD Hassasiyet (Cutoff) Kalibratörü pozitif ve negatif numuneler arasında ayrıştırma
yaparken referans olarak kullanılır. Kalibratörün yanıt değerine eşit veya ondan büyük olan bir yanıt değeri üreten numuneler
pozitif değerlendirilir. Kalibratörün değerinden küçük olan bir yanıt değeri üreten numuneler negatif değerlendirilir. Daha
ayrıntılı bilgi için analizöre özel uygulama sayfasına başvurun.
Yarı niceliksel sonuçlar
Negatif ve PPX/METD Ara Ürün ve Yüksek Kalibratörlerle beraber kullanılan CEDIA PPX/METD Hassasiyet Kalibratörleri,
bağıl metadon konsantrasyonlarının tahmin edilmesi için kullanılabilir. Daha ayrıntılı bilgi için özel analizör uygulama
sayfasına başvurun.
Sıvı alımı ve diğer biyolojik faktörler gibi çeşitli pek çok faktör idrar testi sonucu etkileyebileceğinden, konsantrasyon sonuçlarını
bildirirken dikkatli olunmalıdır.
%Çapraz Reaktivite
33.333
2,65
EDDP
500.000
0,02
EMDP
100.000
0,03
LAAM
20.000
1,48
Metadol
25.000
1,50
Metadon
300
100
Morfin 3-Glukuronid
100.000
0,01
Norpropoksifen
500.000
0,03
Propoksifen
500.000
0,03
Yapısal olarak ilgisiz bileşikler CEDIA Metadon Test Kitiyle test edilmiş ve aşağıda listelenen konsantrasyonlarda test edildiğinde
negatif bir yanıt vermiştir.
Kısıtlamalar
1. Pozitif bir test sonucu metadon varlığını gösterir; intoksikasyonu göstermez veya ölçmez.
2. Listelenmemiş diğer maddeler ve/veya faktörler testle etkileşime girebilir ve yanlış sonuçlar meydana getirebilir
(örn, teknik ve prosedür hataları).
Spesifik Performans Özellikleri
Hitachi 717 analizörü üzerinde elde edilen tipik performans sonuçları aşağıda gösterilmiştir.11 Laboratuvarınızda elde edilen
sonuçlar bu verilerden farklı olabilir.
Hassasiyet
Ambalajlı reaktif ve kalibratörler kullanılarak ölçülen hassasiyet çalışmaları, NCCLS tarafından modifiye edilen replikasyon
deney kılavuzları kullanan Hitachi 717 ile aşağıdaki mA/dak cinsinden sonuçları verir.
Çalışma içi Hassasiyet
Bileşik
ng/mL
Bileşik
ng/mL
Asetaminofen
500.000
İbuprofen
500.000
Asetilsalisilik asit
500.000
Levotiroksin
Amoksisilin
100.000
Metamfetamin
500.000
Amfetamin
500.000
Morfin
100.000
Benzoilekgonin
500.000
Nifedipin
500.000
Kaptopril
500.000
Fensiklidin
500.000
Klordiazepoksid
100.000
Fenobarbital
500.000
50.000
ng/mL
225
300
375
n
120
120
120
244,4
292,8
344,0
2,7
3,1
3,8
Simetidin
500.000
Ranitidin
500.000
1,1
1,0
1,1
Kodein
500.000
Salisilürik asit
500.000
Diazepam
500.000
Sekobarbital
500.000
Digoksin
100.000
Tolmetin
500.000
Enalapril
Fluoksetin
­x­¯
SD
%KV (Katsayı
Varyasyonu)
Toplam Hassasiyet
ng/mL
225
300
375
n
120
120
120
­x­¯
SD
%KV (Katsayı
Varyasyonu)
244,4
292,8
344,0
7,9
9,6
12,2
3,2
3,3
3,5
+
11-nor-Δ -THC-COOH
10.000
500.000
Verapamil
500.000
CEDIA Metadon test kiti ile test edildiğinde idrarda bulunan normal endojen konsantrasyonlara eklenen aşağıdaki maddelerden
girişim gözlemlenmemiştir:
Doğruluk
Ticari EIA (Enzim İmmün Testi) yöntemi referans olarak kullanılarak Hitachi 717 analizör üzerinde CEDIA Metadon test kiti ile
toplam sekiz yüz yirmi idrar numunesi test edilmiştir. Sonuçlar şu şekilde olmuştur:
CEDIA
500.000
9
Madde
Konsantrasyon
Aseton
< 1,0 g/dL
Hemoglobin
< 0,3 g/dL
-
Askorbik asit
< 1,5 g/dL
İnsan serumu albümini
< 0,5 g/dL
Kreatinin
< 0,5 g/dL
Oksalik asit
< 0,1 g/dL
Etanol
< 1,0 g/dL
Riboflavin
+
114
0
-
16*
690
EIA
* EIA tarafından negatif ve CEDIA tarafından pozitif test edilen on altı numune, GC/MS (gaz kromatografisi/kütle spektrometrisi) değerleri
şu şekildedir: Numunelerin 12’sinde 210-299 ng/mL ve numunelerin 4’ünde 308-319 ng/mL.
Galaktoz
< 10 mg/dL
γ-globulin
< 0,5 g/dL
Glikoz
< 3,0 g/dL
Duyarlılık
Niteliksel uygulamada saptama sınırı (LOD) 17,8 ng/mL’dir.
Yarı niceliksel uygulama için, LOD 91,5 ng/mL’dir.
2
Madde
Konsantrasyon
< 7,5 mg/dL
Sodyum Klorit
< 6,0 g/dL
İdrar
< 2,0 g/dL
Referanslar
1. Hawks RL. Analytical methodology. In: Hawks RL, Chiang, CN, eds. Urine Testing for Drugs of Abuse. NIDA Research
Monograph. 1986; 73: 30-41.
2. AHFS drug information. American Hospital Formulary Service, 1992.
3. Julien RM. A Primer of Drug Action. 5th ed. New York, NY: WH Freeman; 1988.
4. Physician’s Desk Reference. 49th ed. Montvale, NJ: Medical Economics Data Production Co; 1995.
5. Katzung BG. Basic and Clinical Pharmacology. 6th ed. Norwalk, CT: Appleton & Lange; 1995.
6. Facts and comparisons: Loose-leaf drug information service. St. Louis, MO: Facts and Comparisons; 1990.
7. Goodman and Gilman’s the Pharmacological Basis of Therapeutics. 8th ed. New York, NY: Pergamon Press; 1991.
8. Henderson DR, Friedman SB, Harris JD. ve ark. CEDIA a New Homogeneous Immunoassay System. Clin. Chem. 1986;
32:1637-1641.
9. Notice of Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Program: Final Guidelines, Federal Register,
1994, 110 (June 9):11983 (Revised Guidelines expected in 2002.)
10. İzlenebilirliğe dair veriler Thermo Fisher Scientific’e bağlı Microgenics Corporation dosyalarındadır.
11. Thermo Fisher Scientific’e bağlı Microgenics Corporation dosyalarında kayıtlı bilgiler.
Microgenics Corporation
46360 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538-6406 USA
US Customer and
Technical Support:
1-800-232-3342
Prospektüs güncellemeleri için:
www.thermoscientific.com/diagnostics
Diğer ülkeler:
Lütfen yerel Thermo Fisher Scientific temsilcinize başvurun.
CEDIA Roche Diagnostics’in tescilli ticari markasıdır.
10006542-2_TR
2012 07
3
Thermo Fisher Scientific Oy
Ratastie 2, P.O. Box 100
01621 Vantaa, Finland
Tel: +358-9-329100
Fax: +358-9-32910300
Download

CEDIA® Metadon Test Kiti