CEDIA® Valproik Asit II Test Kiti
İn Vitro Diyagnostik Kullanım İçin
100013 (13 x 11 mL Kit)
Önlemler ve Uyarılar
CEDIA® Valproik Asit II Test Kiti, insan serumunda veya plazmasında bulunan valproik asidin miktar ölçümü için tasarlanmış
bir in vitro diyagnostik tıbbi cihazdır.
Reaktifler sodyum azit içerir. Deri ve mukoza tabakasıyla temasından kaçının. Etkilenen bölgeleri bol miktarda suyla
yıkayın. Göze kaçtığında veya yutma durumunda derhal tıbbi destek alın. Sodyum azit kurşun veya bakır tesisatla
reaksiyona girerek potansiyel patlayıcı metal azitler oluşturabilir. Bu gibi reaktifleri imha ederken, azit birikimini
engellemek için her zaman bol miktarda suyla yıkayın. Açıkta olan metal yüzeyleri %10 sodyum hidroksitle temizleyin.
Test Özeti ve Açıklaması
Reaktif Hazırlama ve Depolama
Kullanım Amacı
Valproik asit (VPA; 2-propilpentanoik asit; Depakene®), en çok primer ve sekonder jeneralize nöbetlerin tedavisinde kullanılan
antikonvülzan bir ilaçtır ancak absans nöbetlerde de etkilidir.1-5
Kiti solüsyonların hazırlanmasından hemen önce soğutulmuş depodan çıkarın.
Olası kontaminasyonu minimuma indirmek için solüsyonları aşağıdaki sırada hazırlayın.
Terapötik konsantrasyonlarda, dolaşımda bulunan VPA’nın %90’ından fazlası plazma proteinlerine, başlıca albümine bağlıdır.6
VPA, yaygın biçimde kullanılan tüm anti-epileptik ajanlarla görülen advers etkilerin en azına sahiptir.7,8 En yaygın yan etkiler,
bulantı ve kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklardır.
VPA’nın farmakokinetiği, dağılım hacmi, metabolizma ve klirenste görülen bireysel değişikliklerin yanı sıra ilaç formuna ve
uygulama şekline bağlı olarak son derece değişkendir.9,10 Dozun ayarlanması için hekime bir gösterge sağlanması amacıyla
tedavi esnasında VPA konsantrasyonlarının izlenmesi gereklidir.
CEDIA Valproik Asit II Test Kitinde, benzersiz bir homojen enzim immün test sisteminin meydana getirilmesi için
rekombinant DNA teknolojisi (ABD Patent No. 4708929) kullanılır.11
Test, genetik olarak iki inaktif fragmana, yani enzim akseptörü (EA) ve enzim donörüne (ED) tasarlanmış olan bir bakteriyel
enzime, β-galactosidaza dayanır. Bu fragmanlar spontan olarak, tam olarak etkin enzim oluşturmak için tekrar birleşir, test
kiti formatında, spektrofotometrik olarak ölçülebilen bir renk değişikliği oluşturarak, substratı ayırır.
Test kitinde, numunede bulunan analit, -galaktosidazın inaktif bir bölümüne eşlenik analit ile antikorun bağlanma bölgesi
için rekabet eder. Numunede analit varsa, inaktif enzim fragmanlarını aktif enzim oluşturmaktan kurtararak, antikora
bağlanır. Numunede analit yoksa, antikor, inaktif -galaktosidaz fragmanlarının tekrar birleşmesini inhibe ederek, inaktif
fragmana eşlenen analite bağlanır ve aktif enzim oluşmaz. Oluşan aktif enzim ve meydana gelen absorbans miktarı,
numunede mevcut ilaç miktarıyla doğru orantılı olarak değişir.
Reaktifler
1 EA Sulandırma Tamponu: N-[2-Hidroksietil]piperazin-N’-[2-etansülfonik asit], stabilizatör ve koruyucu madde
içerir, (13 mL).
1a EA Reaktifi: 0,25 g/L Enzim akseptörü, 24 mg/L monoklonal anti-VPA antikoru, BSA, Sodyum Salisilat, tampon
tuzları ve koruyucu madde içerir.
2 ED Sulandırma Tamponu: N-[2-Hidroksietil]piperazin-N’-[2-etansülfonik asit], stabilizatörler ve koruyucu
madde içerir, (11 mL).
2a ED Reaktifi: VPA’ya eşlenik 40 μg/L enzim donörü, 2,4 g/L klorfenol kırmızısı- -D-galaktopiranozid, 27 mL/L keçi
anti-fare antikoru, tampon tuzları, stabilizatör ve koruyucu madde içerir.
Gereken Ek Malzemeler (ayrı olarak satılır):
100007
Kit Açıklaması
CEDIA Core TDM Multi
R2 Enzim donör solüsyonu: Ürünle birlikte verilen adaptörlerden birini kullanarak Şişe 2a’yı (ED Reaktifi) Şişe 2’ye
(ED Sulandırma Tamponu) bağlayın. Nazikçe ters çevirip Şişe 2a’daki tüm liyofilize malzemenin Şişe 2’ye aktarılmasını
sağlayarak, karıştırın. Köpük oluşmamasına dikkat edin. Şişe 2a’yı ve adaptörü Şişe 2’den ayırın ve atın. Şişe 2’nin
kapağını kapatın ve (15-25 °C) yaklaşık 5 dakika bekletin. Yeniden karıştırın. Sulandırma tarihini şişe üstündeki etikete
kaydedin. Şişeyi doğrudan analizörün reaktif bölmesine veya soğuk depolama alanına yerleştirin ve kullanmadan önce
30 dakika bekletin.
R1 Enzim akseptör solüsyonu: Ürünle birlikte verilen adaptörlerden birini kullanarak Şişe 1a’yı (EA Reaktifi) Şişe 1’e
(EA Sulandırma Tamponu) bağlayın. Nazikçe ters çevirip Şişe 1a’daki tüm liyofilize malzemenin Şişe 1’e aktarılmasını
sağlayarak, karıştırın. Köpük oluşmamasına dikkat edin. Şişe 1a’yı ve adaptörü Şişe 1’den ayırın ve atın. Şişe 1’in kapağını
kapatın ve (15-25 °C) yaklaşık 5 dakika bekletin. Yeniden karıştırın. Sulandırma tarihini şişe üstündeki etikete kaydedin. Şişeyi
doğrudan analizörün reaktif bölmesine veya soğuk depolama alanına yerleştirin ve kullanmadan önce 30 dakika bekletin.
NOT 1: Bu kit içinde verilen bileşenler tek bir birim halinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Farklı lotlardan bileşenleri
karıştırmayın.
NOT 2: Asıl reaktif şişesine farklı reaktif tapalarını takarak reaktiflerin çapraz kontaminasyonuna yol açmaktan kaçının.
R2 Solüsyonunun (Enzim Donörü) rengi, sarı-turuncu olmalıdır. Rengin kırmızı veya mor-kırmızı olması reaktifin kontamine
olduğu ve atılması gerektiği anlamına gelir.
NOT 3: R1 ve R2 Solüsyonlarının, test gerçekleştirilmeden önce analizörün reaktif bölmesindeki saklama sıcaklığında olması
gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için analizöre özel uygulama sayfasına başvurun.
NOT 4: Sulandırılan EA solüsyonu stabilitesini sağlamak için, parlak ışığa uzun süre kesintisiz maruziyetten koruyun.
Reaktifleri 2-8 °C sıcaklıkta saklayın. DONDURMAYIN. Açılmamış bileşenlerin stabilitesini sağlamak için kutu veya şişe
etiketleri üzerinde belirtilen son kullanma tarihine bakın.
R1 Solüsyonu: Analizörde veya 2-8 °C sıcaklıkta soğutulmuş olarak 45 gün.
R2 Solüsyonu: Analizörde veya 2-8 °C sıcaklıkta soğutulmuş olarak 45 gün.
Numune Toplama ve Çalışma
Serum veya plazma (Na veya Li heparin; Na EDTA) numuneleri test kiti ile kullanıma uygundur. Köpüklemeyi endüklemeyin ve
toplandığı zamandan test edildiği zamana dek numunenin bütünlüğünü korumak için tekrar eden dondurma ve çözmeden
kaçının. Partikülat maddesi içeren numuneleri santrifüje sokun. Numuneleri kapatın, 2-8 °C’de saklayın ve toplanmadan
sonraki 1 hafta içerisinde test edin. Test 1 hafta içerisinde gerçekleştirilemezse veya numune 1 hafta içerisinde gönderilecekse
numuneyi kapatın ve donmuş bir şekilde saklayın. Numuneleri -20 °C’de saklayın ve 4 hafta içinde test edin. Tüm hasta
numunelerine potansiyel olarak bulaşıcıymış gibi muamele edin.
Test Kiti Prosedürü
Ticari Kontrol(ler) - Öneriler için Müşteri Teknik Desteği ile iletişim kurun.
Bu analizin yapılması için sabit bir sıcaklığı muhafaza edebilen, numuneleri pipetle alabilen, reaktifleri karıştırabilen,
enzimatik hızları ölçebilen ve reaksiyonun zamanlamasını doğru bir şekilde yapabilen kimyasal analizörler kullanılabilir.
Spesifik cihaz parametrelerine sahip uygulama sayfaları Thermo Fisher Scientific’in parçası olarak, Microgenics’ten
bulunabilir.
NOT: Barkod analizör tarafından okunmazsa, barkod etiketindeki numerik sekans klavye yoluyla manuel olarak girilebilir.
Kalite Kontrol ve Kalibrasyon12
•
•
•
Aşağıdaki durumlarda 2-noktalı kalibrasyon önerilir
reaktif şişesi değişikliğinden sonra
reaktif lotu değişikliğinden sonra
aşağıdaki kalite kontrol prosedürleri gerekli kıldıkça
İyi laboratuvar uygulaması hasta numunelerinin test edildiği her gün ve bir kalibrasyonun gerçekleştirildiği her an
en azından iki kalite kontrol seviyesinin (düşük ve yüksek tıbbi karar noktası) kontrol edilmesini önerir. Herhangi
bir eğilim veya kayma açısından kontrol değerlerini izleyin. Herhangi bir eğilim veya kayma saptanırsa veya kontrol
belirtilen aralık dahilinde geri kazanılmazsa, tüm işletim parametrelerini inceleyin. Daha fazla yardım için Müşteri
Teknik Desteği ile iletişim kurun. Tüm kalite kontrolü koşulları yerel, eyalet ve/veya federal yönetmeliklere ve
akreditasyon koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Geri Kazanım
Yüksek (analit eklenen) hasta numunesi biçimindeki valproik asit düşük hasta numunesine eklenmiştir. Yüzdelik geri
kazanım, test edilen değerin beklenen değere bölünmesi ile belirlenmiştir.
Sonuçlar ve Beklenen Değerler
CEDIA Valproik Asit Test Kiti, 3 μg/mL ile Core TDM Multi-Cal Yüksek Kalibratör değeri (yaklaşık olarak 150 μg/mL) arasındaki
hasta numunelerinin miktarını belirlemek üzere tasarlanmıştır. 3 μg/mL’nin altında olan numuneler < 3 μg/mL olarak
bildirilmelidir. 150 μg/mL’den fazla olan numuneler > 150 μg/mL veya seyreltilmiş bir kısım numune ile bir kısım Core TDM
Multi-Cal Düşük Kalibratör olarak bildirilip yeniden test edilebilir. Tekrar testte elde edilen değer şu şekilde türetilmelidir:
% Yüksek Numune
Beklenen Değer
(μg/mL)
100,0
141,1
-
-
83,3
117,7
116,0
99
μg/mL x 6,93 = μmol/L
μmol/L x 0,144 = μg/mL
66,7
94,2
93,0
99
50,0
70,7
67,3
95
Terapötik etkililik ve toksik etkiler serum ilaç konsantrasyonuyla yakından ilişkilidir. Nöbet kontrolüne yönelik etkili
serum VPA konsantrasyonu 50-100 μg/mL olarak bildirilmiştir.13-15 Bununla birlikte, ilaç uygulamaları arasındaki zaman
aralıkları, nöbet türleri, albümin konsantrasyonları ve diğer anti-epileptik ilaçların varlığı dahil birkaç faktör serum VPA
düzeylerinin yorumlanmasını zorlaştırabilir3. Bu nedenle, ilacın dozunda yapılan ayarlamalar klinik verilere ve laboratuvar
verilerine dayandırılmalıdır.
33,3
47,1
44,2
94
16,7
23,6
21,6
92
0,0
0,1
-
-
Asıl değer = (2 x seyreltilmiş değer) – Core TDM Multi-Cal Düşük Kalibratör Konsantrasyonu
μg/mL’yi μmol/L’ye çevirmek için aşağıdaki çevirme faktörünü kullanın:
Analiz edilen Değer
(μg/mL)
% Geri Kazanım
Spesifisite
Aşağıdaki bileşikler, çapraz reaktivite için CEDIA Valproik Asit II test kitiyle test edilmiştir.
Kısıtlamalar
1. Antikorlardan E. coli -galaktosidaza sahip hastaların insidansı aşırı derecede düşüktür. Ancak, bu gibi antikorları
içeren bazı numuneler klinik profile uymayan, suni olarak yüksek prokainamid sonuçlarına yol açabilir.
2. Fare antikorlarını kullanan herhangi bir testle olduğu gibi, yanlış şekilde yükselen sonuçlara neden olan,
numunedeki insan anti-fare antikorları (HAMA) ile girişim için ihtimal mevcuttur.
Bileşik
% Çapraz reaktivite
3-Hidroksi-2-propilpentanoik asit
4,4
4-Hidroksi-2-propilpentanoik asit
4,4
Hitachi 911 analizöründe elde edilen tipik performans verileri aşağıda gösterilmiştir.16 Laboratuvarınızda elde edilen sonuçlar
bu verilerden farklı olabilir.
5-Hidroksi-2-propilpentanoik asit
5,8
Hassasiyet
Kontrol serumları ve havuzlanmış insan serumları, modifiye NCCLS replikasyon deney kılavuzları kullanılarak Hitachi
analizöründe hassasiyet bakımından analiz edilmiştir. Aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
2-Fenil-2-etilmalonamid (PEMA)
Spesifik Performans Özellikleri
Çalışma içi Hassasiyet
n
120
119
24,4
95,0
136,8
0,59
1,43
1,81
1,5
1,3
3,4
SD (μg/mL)
2,4
% KV (katsayı
varyasyonu)
120
14,2
2-Propil-2-pentanoik asit
1,0
2-Propil-4-pentanoik asit
22,3
120
119
24,4
95,0
136,8
2-Propilglutarik asit
< 0,4
0,83
1,93
2,48
2-Propilsüksinik asit
< 0,9
2,0
1,8
Karbamazepin
Yöntem Karşılaştırması
CEDIA VPA Test Kitini (y) ticari floresans polarizasyon immün test kiti (x) ile kullanan bir karşılaştırma aşağıdaki korelasyonu
vermiştir:
Lineer regresyon
y = -0,61 + 1,08x
r = 0,972
Sy.x = 7,042
3,8
< 0,16
2-Propil-2,3’-pentadienoik asit
Toplam Hassasiyet
120
x- (μg/mL)
3-Okso-2-propilpentanoik asit
Geçiş/Bablok
y = -3,22 + 1,10x
r = 0,972
SD (md95) = 4,442
< 0,04
Karbamazepin-10,11-epoksid
< 0,9
Klonazepam
< 0,3
Diazepam
< 0,3
Fenobarbital
< 0,06
Fenitoin
< 0,04
Primidon
< 1,0
Salisilik asit
Ölçülen numunelerin sayısı: 77
Numune konsantrasyonları 2,6 ve 119,8 μg/mL arasındadır.
< 0,004
CEDIA VPA Test Kitinde aşağıdakilerle etkileşime rastlanmamıştır:
Lineerlik
Yüksek bir numune Core TDM Multi-Cal Düşük Kalibratörle seyreltilmiştir. Yüzdelik geri kazanım, test edilen değerin beklenen
değere bölünmesi ile belirlenmiştir.
% Yüksek Numune
% Beklenen Değer
(μg/mL)
% Analiz edilen Değer
(μg/mL)
Madde
Bilirubin
Hemoglobin
% Geri Kazanım
100,0
130,1
-
-
83,3
108,3
112,7
104
66,7
86,7
87,5
101
50,0
65,0
67,4
104
33,3
43,3
43,3
100
16,7
21,7
20,9
96
0,0
0
-
-
Konsantrasyon
< 60 mg/dL
< 1,0 g/dL
IgA
< 790 mg/dL
IgG
< 4,3 g/dL
Madde
< 840 mg/dL
Romatoid faktörü
< 200 IU/mL
Toplam Protein
< 10 g/dL
Trigliserit
< 1,0 g/dL
Duyarlılık
CEDIA VPA Test Kitinin saptanabilen minimum konsantrasyonu 3,0 μg/mL’dir (20,8 μmol/L).
2
Konsantrasyon
IgM
Referanslar
1. Chadwick D. Comparison of monotherapy with valproate and other antiepileptic drugs in the treatment of seizure
disorders. Am. J. Med. 1988; 84 (Suppl 1A): 3-6.
2. Wallace SJ. Use of ethosuximide and valproate in the treatment of epilepsy. Neurol. Clin. 1986; 4: 601-616.
3. Rimmer EM, Richens A. An update on sodium valproate. Pharmacotherapy 1985; 5: 171-184.
4. Gram L, Bentsen KD. Valproate: an updated review. Acta. Neurol. Scand. 1985; 72: 129-139.
5. Clancy RR. New anticonvulsants in pediatrics: Carbamazepine and valproate. Curr. Probl. Pediatr. 1987; 17: 133-209.
6. Gugler R, Mueller G. Plasma protein binding of valproic acid in healthy subjects and in patients with renal disease.
Br. J. Clin. Pharmacol. 1978; 5: 441-446.
7. Dreifuss FE, Langer DH. Side effects of valproate. Am. J. Med. 1988; 84 (Suppl 1A): 34-41.
8. Schmidt D. Adverse effects of valproate. Epilepsia 1984; 25 (Suppl. 1): S44-S49.
9. Miners JO. Drug interactions involving aspirin (acetylsalicylic acid) and salicylic acid. Clin. Pharmacokinet.
1989; 17: 327-344.
10. Zaccara G, Messori A, Moroni F. (1988) Clinical pharmacokinetics of valproic acid. Clin. Pharmacokinet.
1988; 15: 367-389.
11. Henderson DR, Friedman SB, Harris JD, Manning WB, Zoccoli MA.CEDIA, a New Homogeneous Immunoassay
System. Clin. Chem. 1986; 32: 1637-1641.
12. Data on traceability are on file at Microgenics Corporation, a part of Thermo Fisher Scientific.
13. Schobben F, van der Kleijn E, Gabreëls FJM. Pharmacokinetics of di-N-propylacetate in epileptic patients.
Europ. J. Clin. Pharmacol. 1975; 8: 97-105.
14. Cloyd JC, Leppik IE. Valproic acid: therapeutic use and serum concentration monitoring. In: Taylor WJ, Finn AL, eds.
Individualizing Drug Therapy: Practical Applications of Drug Monitoring New York: Gross, Townsend, Frank, Inc.,
1981: 87-108.
15. Turnbull DM, Rawlins MD, Weightman E, Chadwick DW. Plasma concentrations of sodium valproate: Their clinical
value. Ann. Neurol. 1983; 14: 38-42.
16. Thermo Fisher Scientific’e bağlı Microgenics dosyalarında kayıtlı bilgiler.
Microgenics Corporation
46360 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538-6406 USA
US Customer and
Technical Support:
1-800-232-3342
Prospektüs güncellemeleri için:
www.thermoscientific.com
Diğer ülkeler:
Lütfen yerel Thermo Fisher Scientific temsilcinize başvurun.
Depakene Abbott Laboratories’in tescilli ticari markasıdır.
CEDIA Roche Diagnostics’in tescilli ticari markasıdır.
10003778-3
2011 01
3
Microgenics GmbH
Spitalhofstrasse 94
D-94032 Passau Germany
Tel: +49 (0) 851-88 68 90
Fax: +49 (0) 851-88 68 910
Download

CEDIA Valproic Acid II Assay Package Insert [TR]