Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir.
ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ
STANDARTLARI (UMS)
ONPG Testi
(o-Nitrofenil--D-Galaktopiranozid)
Hazırlayan Birim
Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu
Onaylayan Birim
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kategori
Bakteriyoloji
Bölüm
Test Prosedürleri
Standart No
B-TP-17
Sürüm No
1.1
Onay tarihi
01.01.2015
Geçerlilik tarihi
01.01.2018
Sürüm no Tarih
Değişiklik
ONPG testi
İÇİNDEKİLER
KAPSAM VE AMAÇ............................................................. 3
KISALTMALAR VE TANIMLAR .............................................. 3
GENEL BĠLGĠ ................................................................... 3
TEKNĠK BĠLGĠLER ............................................................. 3
1
2
3
4
Test için asgari laboratuvar koşulları ................................ 3
Testin uygulanması ....................................................... 4
Sonuçların değerlendirilmesi/yorumlanması ...................... 5
Olası sorunlar/kısıtlılıklar ................................................ 5
EKLER............................................................................. 6
Ek-1 ONPG testi için besiyerinin hazırlanması ....................... 6
ĠLGĠLĠ DĠĞER UMS BELGELERĠ ............................................ 6
KAYNAKLAR ..................................................................... 6
Sayfa 2 / 6
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
01.01.2015 / Sürüm: 1.1 / B-TP-17 / Test Prosedürleri / Bakteriyoloji
ONPG testi
Kapsam ve Amaç
ONPG testi, özellikle Enterobacteriaceae ailesinden bakterilerin laktozu fermente
etme yeteneğine göre ayırt edilmesinde kullanılır. Buna ek olarak, Neisseria
lactamica'nın diğer güç üreyen Neisseria türlerinden ayrılması amacıyla da
uygulanmaktadır (1).
Bu UMS’nin amacı ONPG testinin yapılışı ve yorumlanmasına dair bir rehber
sunmaktır.
Kısaltmalar ve Tanımlar
ONPG
o-Nitrofenil--D-Galaktopiranozid
Substrat Enzimin etki ettiği madde
Genel Bilgi
Laktozun fermentasyonu için organizmada permeaz ve -galaktozidaz enzimi
bulunmalıdır. Permeaz laktozun hücre duvarını aşmasını, hücre içine girmesini
sağlar; -galaktozidaz da hücre içine girmiş laktozu galaktoz ve glikoza yıkar.
Laktozu fermente etmeyen bakterilerde bu iki enzim de yoktur. Bazı
organizmalarda ise permeaz enzimi bulunmaz ve bunlar geç laktoz pozitif
reaksiyon verirler ya da laktoz negatif olarak değerlendirilirler (1,2).
ONPG testi organizmalardaki -galaktozidaz enzimini tespit ederek bu enzimi
taşıyan organizmaların gerçek laktoz negatif bakterilerden ayırt edilmesini sağlar.
ONPG yapısal olarak laktoza benzeyen renksiz bir maddedir ve testte galaktozidazın substratı olarak kullanılır. ONPG hücre içine laktozdan daha kolay
geçebilir; permeazın etkin olmadığı hallerde dahi bakteri hücresi içine alınır; eğer
hücrede -galaktozidaz mevcutsa hidrolize edilir; galaktoza ve sarı renkli bir
madde olan o-nitrofenol'e ayrılır (3).
Teknik Bilgiler
1 Test için asgari laboratuvar koşulları
1.1. Laboratuvar güvenliği
Bu UMS’de bahsi geçen organizmalar ile ilgili işlemler asgari BGD2 laboratuvar
şartlarında gerçekleştirilmelidir. Bütün kültürler enfeksiyöz kabul edilmeli ve
daima standart önlemler uygulanmalı, önlemler risk değerlendirmesi ile de
desteklenmelidir. Aerosol oluşturması muhtemel tüm laboratuvar çalışmaları bir
biyolojik güvenlik kabininde gerçekleştirilmelidir (ayrıca bkz. “Ulusal Laboratuvar
Güvenliği Rehberi”).
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
Bakteriyoloji / Test Prosedürleri / B-TP-17 / Sürüm: 1.1 / 01.01.2015
Sayfa 3 / 6
ONPG testi
1.2. Sorumluluklar ve asgari personel gerekleri
Bu UMS’yi kullanacak laboratuvar personeli; (i) testten önce, amaçlanan kullanım
ile ilgili eğitim almış olmalı; (ii) uygulamaya tüm yönleriyle aşina olmalı, ve; (iii)
daima tüm laboratuvar güvenlik kurallarına uymalıdır.
1.3. Örnek, Reaktif, Donanım
İnceleme örneği

-galaktozidaz enzim aktivitesi test edilmek istenen izolat – Laktoz
içeren besiyerinde üremiş olması tercih edilir. KIA ve TSI agarda
üreyen izolatlar bu testte optimum performansla test edilir.
Besiyeri, Reaktif

ONPG sıvı besiyeri – piyasadan hazır temin edilebilir veya
tamponlanmış Peptonlu su besiyerine ONPG eklenerek hazırlanabilir
(bkz. Ek-1).

ONPG disk veya tablet – besiyerine alternatif olarak tercih edilebilir;
piyasadan temin edilir ve üreticinin talimatı doğrultusunda kullanılır.
Diğer gereç, donanım

Öze, steril tek kullanımlık veya nikrom,

Eküvyon, steril

Vorteks
1.4. Kalite kontrol

Her yeni besiyeri ve ONPG disk lotu kullanıma sokulmadan önce pozitif
ve negatif kalite kontrol suşları ile test edilmelidir.

Kullanmadan önce besiyeri tüpleri kontaminasyon ve renk değişikliği
bakımından incelenir. Bulanık ve/veya renk değişimi görülen tüpler
atılmalıdır.

Kalite kontrol organizmaları (2):
Escherichia coli ATCC 25922 - pozitif kontrol
Proteus mirabilis ATCC 12453 - negatif kontrol
2 Testin uygulanması

Test edilecek izolatın saf kültüründen (ör., KIA/TSI tüpündeki
üremeden) öze ile alınır.

ONPG içeren besiyeri tüpüne yoğun bir süspansiyon (McFarland No2)
elde edecek şekilde inoküle edilir.

Tüp 35-37°C'de 24 saate kadar inkübe edilir.

Sarı renk oluşumu açısından 4. saatte ve 24 saate kadar
değerlendirilir.
Sayfa 4 / 6
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
01.01.2015 / Sürüm: 1.1 / B-TP-17 / Test Prosedürleri / Bakteriyoloji
ONPG testi
3 Sonuçların değerlendirilmesi/yorumlanması

Pozitif sonuç – Tüpteki sıvıda sarı renk (laktoz fermente eden
bakteri)

Negatif sonuç – Renksiz veya hafif sarı renk (laktozu fermente
etmeyen bakteri)
4 Olası sorunlar/kısıtlılıklar

Substrat (besiyeri) inokülasyon öncesi sarı renkteyse
kullanılmamalıdır.

Glikoz -galaktozidaz aktivitesini inhibe ettiği için, glikoz içeren
besiyerinde üreyen bakteriler laktoz içeren besiyerinde üreyenlere göre
düşük reaktivite gösterir.

Bu test, sarı pigment üreten organizmaların ayrımında kullanılamaz.

Yanlış pozitif ve negatif sonuçları engellemek için ONPG solüsyonu
uygun şekilde tamponlanmış olmalıdır.

ONPG ışığa duyarlıdır, bu nedenle direkt ışıktan uzak tutulmalıdır.
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
Bakteriyoloji / Test Prosedürleri / B-TP-17 / Sürüm: 1.1 / 01.01.2015
Sayfa 5 / 6
ONPG testi
Ekler
Ek-1 ONPG testi için besiyerinin hazırlanması
ONPG solüsyonunun hazırlanması
ONPG
Sodyum fosfat tamponu (0.01M, pH 7.5)
0.15 g
25 mL
ONPG sodyum fosfat tamponuna eklenir, karıştırılır. Solüsyon filtre ile steril edilir.
ONPG sıvı besiyeri*
Peptonlu su (steril)
ONPG solüsyonu
75 mL
25 mL
ONPG solüsyonu aseptik olarak Peptonlu su ile karıştırılır. 2-3 mL'lik alikotlar
halinde burgu kapaklı tüplere dağıtılır. Besiyerinin raf ömrü 2-8°C'de 30 gündür.
İlgili diğer UMS belgeleri
Bu UMS belgesi (ONPG Testi) enterik bakterilerin tanımlanma şemasında yer alan
diğer testlerle de ilgilidir ve daha detaylı bilgi için aşağıda listelenmiş bu belgelere
başvurulabilir.
UMS, B-TP-11
UMS, B-TP-06
KIA/TSI
IMViC testleri
Kaynaklar
1 Weyant RS, Moss CW, Weaver RE et al. Identification of unusual pathogenic gram-negative
aerobic and facultatively anaerobic bacteria. 2nd ed., Williams & Wilkins, Baltimore. 1995, p.16.
2 York MK, Traylor MM, Hardy J, Henry M. Biochemical tests for the identification of aerobic
bacteria. ONPG (o-Nitrophenyl--D-Galactopyranoside) Test. In: Garcia LS (editor in chief).
Clinical Microbiology Procedures Handbook. 3rd ed. update, ASM Press, Washington D.C. 2010, p.
3.17.37.1 - 3.17.37.2
3 Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC, Jr. (eds). The
Enterobacteriaceae. Chapter 6. In: Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 6th ed.,
J.B. Lippincott Company, Philadelphia. 2006, p. 215.
*
Burada 100 mL besiyerinin hazırlanışı verilmiştir. Laboratuvar kendi tüketim hızına göre miktarı değiştirebilir.
Sayfa 6 / 6
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
01.01.2015 / Sürüm: 1.1 / B-TP-17 / Test Prosedürleri / Bakteriyoloji
Download

ONPG testi - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu