UŞAK ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
KOMİSYON KARARLARI
Karar Tarihi: 04.06.2014
Karar Sayısı: 2014/07
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 04.06.2014 tarihinde saat 15:00’da
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hasan TOSUN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar
alınmıştır.
KARAR 1-Doç.Dr. Sedat BAYRAKAL’ın “Uşak İl Ve İlçelerindeki Mezar Taşları” konu
başlıklı UBAP 01-Araştırma Proje önerisinin hakem görüşleri doğrultusunda uygunluğuna ve
projenin kabulüne,
KARAR 2-Yrd.Doç.Dr. Mahmut İSLAMOĞLU’nun “Uşak İli Haşhaş (Papaver somniferum
L.) Ekim Alanlarında Zararlı Böcek Türlerinin Yayılışları, Yoğunlukları ve Önemli Zararlı
Türlerin Mücadelesine Esas Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi” konu başlıklı UBAP
01-Araştırma Proje önerisinin hakem görüşleri doğrultusunda uygunluğuna ve projenin
kabulüne,
KARAR 3-Yrd.Doç.Dr. Burcu Begüm KENANOĞLU’nun “Bazı Tarımsal Ürün
Tohumlarında Ultra-kuru Depolamanın Kullanımı” konu başlıklı UBAP 01-Araştırma Proje
önerisinin hakem görüşleri doğrultusunda uygunluğuna ve projenin kabulüne,
KARAR 4-Yrd.Doç.Dr. Fulya TAKTAK’ın “Yeni Tip Zwitteriyonik Kopolimer Hidrojellerin
Sentezi, Karakterizasyonu ve Bir Uygulama Çalışması: Anyonik ve Katyonik
Boyarmaddelerin Atık sulardan Uzaklaştırılmasında Kullanılması” konu başlıklı UBAP 01Araştırma Proje önerisinin hakem görüşleri doğrultusunda uygunluğuna ve projenin kabulüne,
KARAR 5-Yrd.Doç.Dr. Senem ŞANLI’nın ”Bazı Gıda Katkı Maddelerinin Diyet
Ürünlerinden Tayini için HPLC Metodu Geliştirilmesi” konu başlıklı UBAP 06- Lisansüstü
Tez Projesi önerisinin uygunluğuna ve projenin kabulüne,
KARAR 6-Prof.Dr. M.Fikri ŞENOL’un ”Rejenere Open-end İplik Üretim Özellikleri Üzerine
Bir Araştırma” konu başlıklı UBAP 06- Lisansüstü Tez Projesi önerisinin uygunluğuna ve
projenin kabulüne,
KARAR 7- Yrd.Doç.Dr. Erkan TÜRKER’in ”Pamuklu Örme Kumaşların Özelliklerinin
Tespit Edilmesinde Kullanılan İstatistiksel Yöntemler ile Yapay Sinir Ağlarının
Karşılaştırılması” konu başlıklı UBAP 06- Lisansüstü Tez Projesi önerisinin uygunluğuna ve
projenin kabulüne,
KARAR 8- Doç.Dr. Erol DURAN’ın “Ekrandan Okumanın 8. Sınıf Öğrencilerinde
Anlamaya Etkisi” konu başlıklı projesinin sonuç raporunun uygunluğuna,
KARAR 9- Yrd.Doç.Dr. Sibel ALAPALA DEMİRHAN’ın “Eşme Meslek Yüksekokulu
Laborant ve Veteriner Sağlık Programına Laboratuvar Kurulması” konu başlıklı projesine
ilişkin 28.05.2014 tarihli dilekçesinin uygunluğuna,
KARAR 10- Yrd.Doç.Dr. Fulya TAKTAK’ın “2-(N-Morfolino) Etil Metakrilat ve 2(Dimetilamino) Etil Metakrilat Monomerlerinin Kopolimerizasyonu ile Hidrojel Eldesi” konu
başlıklı projesine ilişkin hizmet alımı türünde değişiklik talebinin uygunluğuna,
KARAR 11- Doç.Dr. Mustafa AKIL’ın “Kafeik Asit Fenetil Esterin (Cape) Tükenme
Egzersizi Üzerine Etkilerinin Araştırılması” konu başlıklı projesine ilişkin ek süre talebinin
uygunluğuna,
KARAR 12- Yrd.Doç.Dr. Ali Çağlar DENİZ’in “Toplumsal Hafıza Bağlamında I. Balkan
Savaşı Bakiyyeleri ve Hindistan Kızılayı Heyetleri” konu başlıklı projesine ilişkin
kalemlerarası ödenek aktarımı talebinin uygunluğuna,
KARAR 13- Yrd.Doç.Dr. Funda KARABAĞ ÇOBAN’ın “STZ Diyabetik Ratlarda Apopitoz
ve DNA Hasarı üzerine Bor’un Etkileri” konu başlıklı projesine ilişkin kalemlerarası ödenek
aktarımı talebinin 2014 yılı Uygulama Esaslarının 30. maddesi gereğince 2.924,34 TL olarak
uygunluğuna,
KARAR 14- Doç.Dr. Talip YILDIRIM’ın “Ravzatü’ş Şüheda” İnceleme-Metin-Dizin (1.
Bölüm 1-236)” konu başlıklı projesine ilişkin 05.05.2014 ve 30.05.2044 tarihli dilekçelerinde
belirtilen ek bütçe ve kalemler arası aktarım taleplerinin 2014 yılı Uygulama Esaslarının 27.
ve 30. maddeleri gereğince proje önerisinde ilgili harcama kalemine ilişkin bütçesinin
bulunmaması sebebiyle reddine,
KARAR 15- Prof.Dr. Ahu DEMİRÖZ GÜN’ün “Geri Kazanılmış Liflerden Elde Edilen
Likralı Çorapların Boyutsal ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi” konu başlıklı
projesine ilişkin proje bağlığı değişikliği talebinin uygunluğuna,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Adı Soyadı
Unvanı
Prof.Dr. Hasan TOSUN
Komisyon Başkan V.
İMZA
Prof.Dr. Kadir ÖZCAN
Üye
İMZA
Prof.Dr. Cemil ERTUĞRUL
Üye
İMZA
Prof.Dr. Rifat OKUDAN
Üye
İMZA
Doç.Dr. Ahmet KAHRAMAN
Üye
İMZA
Doç.Dr. Bilal SEZER
Üye
GÖREVLİ
Doç.Dr. Mehmet AKTAŞ
Üye
GÖREVLİ
Doç.Dr. Osman BİRGİN
Üye
GÖREVLİ
Doç.Dr. Şener TARLA
Üye
İMZA
Yrd.Doç.Dr. H.Hüseyin CEYLAN
Üye
GÖREVLİ
Sezayi DAŞDEMİR
Raportör
İmzası
İMZA
Download

04.06.2014 Karar Sayısı: 2014/07 Ün