HAFTANIN
PROJES‹
6.
HAFTA
YÖNLER
Araç - Gereç
• Karton
• Yap›flt›r›c›
• Makas
D‹KKAT!
Y›ld›z kollar›n›n ayn›
büyüklükte olmas›na
dikkat ediniz.
YARDIM
Dört kollu y›ld›zlar›
olufltururken yard›m
al›n›z.
Ana yönleri ve ara yönleri gösteren bir iflaret levhas› haz›rlamak için
renkli kartonlar, makas ve yap›flt›r›c› haz›rlay›n›z.
Bir kartonun üzerine her bir çubuk
30 cm uzunlu¤unda olacak flekilde bir
art› (+) çiziniz. Çizdi¤iniz art› iflaretinin iç
ortalar›na birer nokta koyunuz. Art›lar›n
uçlar›ndan noktalara birer çizgi çiziniz.
Bu çizimi yaparken cetvel kullan›n›z.
Kartonunuzda dört kollu bir y›ld›z olufltu. fiimdi makasla kenarlar›ndan kesiniz.
3. S›n›fa Geçtim • 6. Hafta
6.
HAFTA
Ayn› flekilde, farkl› renkte bir kartona her
bir çubu¤un uzunlu¤u 20 cm olacak flekilde
bir art› çiziniz. Art›n›n iç ortalar›na birer nokta
koyunuz. Art›n›n uçlar›yla noktalar› birlefltiren
çizgileri çiziniz. Makasla kenarlar›ndan kesiniz.
fiimdi iki kartonu arkadan çarpraz 8
kollu y›ld›z olacak flekilde yap›flt›r›n›z. Her
kolun ucuna birer tane 7 cm geniflli¤inde,
bulut fleklinde karton kesip yap›flt›r›n›z.
Bulutlar›n içine yönlerin ad›n› yaz›p her kol
do¤ru yönü gösterecek flekilde yatak
odan›z›n tavan›na yap›flt›r›n›z.
Kuzey
Ku
z
ey
-b
at
›
Kz
ue
ydo
¤u
Güney
Gü
ne
y-d
o¤
u
Bat›
Do¤u
G
ün
ey
-b
at
›
3. S›n›fa Geçtim • 6. Hafta
Download

Специальное предложение Термальный курорт