Exports from Turkey
Beton Dağ›t›c›
Placing Boom
İHRACAT HARİTASI / EXPORT MAP
SLOV
CUBA
COLOMBIA
HAKKIMIZDA / ABOUT US
Royal Makine Sanayi Ticaret Limited fiirketi’nin faaliyet alan›
• Hidrolik beton da€›t›c› imalat›,
• Mekanik beton da€›t›c› imalat›,
• Beton sevk ekipmanlar› imalat›,
Royal Makine kendi üretimi olan makine ve ekipmanlar›n›n yurt içinde
kiralanmas› faaliyetini de yürütmektedir.
Royal Makine estetik, ergonomik, dünya standartlar›na ve üstün kaliteye sahip
hidrolik ve mekanik beton da€›t›c›lar› üretiminde sektörün önde gelen firmalar›
aras›na yerleflmifltir. Royal Makine, proje tasar›m›ndan uygulamas›na kadar
her safhada en son üretim teknolojilerini kullanmaktad›r.
Royal Makine, bu kazan›mlarla yurt d›fl›na aç›lm›fl ve ihracat pay›n› h›zla
yükselten bir firma haline gelmenin hakl› gururunu sizlerle beraber
yaflamaktad›r.
Royal Makine, deneyimli kadrosuyla, en do€ru ve en ekonomik çözümler
bulmay›, kal›c› müflteri memnuniyeti sa€lamay› amaç edinerek profesyonel
kadrosuyla siz de€erli dostlar›m›za hizmet vermeye devam etmektedir.
Royal Machinery Industry trade Limited company scope of work :
• Hydraulic concrete distributor manufacturing
• Mechanical concrete distributor manufacturing
• Concrete delivery equipment manufacturing
Royal machinery is one of the leading companies of the sector in
manufacturing aesthetic, ergonomic and superior quality to world standarts
hydraulic and mechanical concrete distributors.
Royal Machinery uses the latest manufacturing Technologies at all stages from
project design to apllication.
Royal Machinery expanded its activities abroad with these gains . And lives
proud of becoming a company which is rapidly increasing share of export.
Royal Machinery continues to provide permanent customer satisfaction, aiming
to find the best and the most economic solutions with experienced staff.
Fuarlar / Fairs
Ekonomik işbirliğine önem veren
bir firma olarak Royal Makine, yurtiçi ve uluslararası fuarlara katılım
sağlayarak ürün tanıtımı ve ekonomik
işbirliği politikasını sürdürmektedir.
Royal Makine, özellikle sektörün
zirve buluşması olan Uluslararası
İş Makineleri, Yapı Elemanları
ve İnşaat Teknolojileri fuarlarına
katılarak, sürekli gelişen ürün
portföyünü yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilere tanıtmaktadır.
Royal Makine, as a company that
put a special emphasis on economic
collaboration, sustains its policy of
product demonstration and economic
collaboration by attending domestic
and international trade fairs.
Royal
Makine,
especially
by
attending the summit meeting
of International
Construction
Machinery,
Building
Elements
and
Construction
Technologies
fairs, presents a demonstration
of constantly developing product
portfolio to the domestic and
international suppliers.
QR barkod okuyucu ile bu projeye ait diğer görselleri inceleyebilirsiniz.
More images of this project are QR barcode reader.
H SERIES H 12+3
Hızlı, pratik ve ekonomik / Fast, practical and economical
• Hidrolik beton dağıtıcı H 12 sınıfının en pratik, en hafif modelidir.
• Tek parça olan H 12, montaj ve demontaj gerektirmemesi ve hafif yapısı sayesinde kolayca yer değiştirme
imkânına sahiptir.
• 12 metre toplam bom uzunluğuna ek olarak 3 mt uç hortumu bulunmaktadır.
• Kolon, perde ve tabliye beton dökümü mümkündür.
• H12 modelimiz 2 bomlu olmakla beraber, isteğe bağlı 3 bomlu olarak da üretilebilir.
• Hydraulic concrete distributor H 12 is the most practical and the lightest model of the class.
• H 12 have the opportunity of easy replacement, by being single piece, not requiring any assembly or
disassembly and lightweight construction.
• In addition to 12 meters total boom length, it has 3 meters end hose.
• Shear walls, columns and floor concretes can be poured.
• H 12 is manufactured with 2 arm sections as standart however can be produced as 3 arm sections.
8
H 12+3 TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹ /TECHNICAL SPECIFICATIONS
ÖZELL‹KLER
TECHNICAL DATA
ÖLÇÜ - SIZE
Tarama Alan› Yar›çap›
Working Area radius
12 m
Tarama Alan›
Working Area
452 m2
Toplam Bom Uzunlu€u
Total Boom Length
12.000 mm
Uç Hortumu Uzunlu€u
End Hose Length
3m
Dönüfl Aç›s›
Slewing Angle
360 ° (Sonsuz) (Free)
Makine A€›rl›€›
Machine Weight
2100 kg
Balast A€›rl›€›
Ballast Weight
1500 kg
Toplam A€›rl›k
Total Weight
3600 kg
Kumanda
Control
Manuel
Elektrik Motoru
Electric Motor
5,5 kW, 380 - 400 V, 3 Phaze
Hidrolik Ya€ Tank›
Hydraulic Oil Tank
50 liters
Maximum Sistem Bas›nc›
Maximum System Pressure
200 bar
NAKL‹YE ÖLÇÜLER‹ / TRANSPORT DIMENSIONS
Kapal› / Tafl›nma Uzunlu€u
Transport Length
10.150 mm
Kapal› / Tafl›nma Geniflli€i
Trasnport Width
1.400 mm
Kapal› / Tafl›nma Yüksekli€i
Transport Height
2.400 mm
9
Fabrika / Factory
Orhanlı Mah. Gençlik Cad. No: 40/3
TUZLA - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : + 90 216 484 51 04
Faks : + 90 216 484 51 05
E-mail : [email protected]
www.royalmakine.com.tr
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir, Royal Makine önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Our company is not responsible for typographical errors, Royal Makine reserves the right to make changes without notice.
Download

Beton Dağ›t›c› Placing Boom