3.
HAFTA
HAFTANIN
PROJES‹
HAVA DURUMU ÇARKI
D‹KKAT!
Açt›¤›n›z pencere ile
alttaki sembollerin üst
üste gelmesine dikkat
ediniz.
Araç - Gereç
• Mukavva
• Karton
• Hava olaylar› resimleri
• Yap›flt›r›c›
• Raptiye
• Pergel
YARDIM
Pergelle yuvarlak
olufltururken yard›m
al›n›z.
Hava durumu çark› yapmak için
mukavva, renkli karton, raptiye ve hava
olaylar›n› gösteren küçük renkli semboller
haz›rlay›n›z. Hava olaylar› sembollerini
minik flekilde renkli olarak bilgisayardan
ç›karabilir ya da kendiniz çizip
boyayabilirsiniz.
20 cm çap›nda yuvarlak bir mukavva
kesiniz. Ayn› büyüklükte beyaz bir
karton kesiniz. Kartonu yuvarlak
mukavvan›za yap›flt›r›n›z. 20 cm çap›nda
mukavva ve karton kesmek için
pergelinizi kullan›n›z. Pergelinizin kollar›n› 10 cm geniflli¤inde aç›n›z.
3. S›n›fa Geçtim • 3. Hafta
3.
HAFTA
Beyaz kartonu 6 eflit parçaya
bölünüz. Kenardan 2 cm içeriye
hava olaylar›n› gösteren sembolleri yap›flt›r›n›z. Ya da çizip boyay›n›z. Sembollerin hepsinin kenardan 2 cm içerde olmas›na dikkat
ediniz. Semboller; Bulutlu, parçal›
bulutlu, ya¤murlu, karl›, güneflli,
f›rt›nal› olabilir.
20 cm çap›nda bir karton daha
kesiniz. Beyaz kartonun üzerine
ortadan raptiye ile tutturunuz. Alttaki
sembollerin bulunduklar› hizadan
sembolleri tam gösterecek büyüklükte bir pencere aç›n›z. Günlük
hava durumuna göre çark› çevirerek
pencereden ilgili sembolün görünmesini sa¤lay›n›z.
3. S›n›fa Geçtim • 3. Hafta
Download

hava durumu çarkı