2.
HAFTA
HAFTANIN
PROJES‹
KARAGÖZ VE HAC‹VAT
Araç - Gereç
• Karagöz - Hacivat resimleri
• Mukavva
• Makas
• Ç›ta
• Yap›flt›r›c›
D‹KKAT!
Araç gereçleri kullan›rken kendinize zarar
vermeyiniz.
YARDIM
Bilgisayardan ilgili resimleri bulup yazd›r›rken yard›m al›n›z.
Karagöz ve Hacivat yapmak için
internetten güzel bir Karagöz ve Hacivat
resmi bulunuz. Bu resmi dosyan›za
kaydediniz. Gerekli ayarlamalar›
yapt›ktan sonra A4 ka¤›d› büyüklü¤ünde
tam sayfa ç›kt› al›n›z.
Yaz›c›dan ç›kartt›¤›n›z resimleri
kenarlar›ndan makasla dikkatlice
kesiniz. Kesti¤iniz resimleri mukavvan›n üzerine koyarak kurflun
kalemle resmin fleklini mukavvaya
çiziniz. Çizgilerden mukavvay›
kesiniz.
3. S›n›fa Geçtim • 2. Hafta
2.
HAFTA
Mukavvan›n üzerine resimleri yap›flt›r›n›z.
Karagöz ve Hacivat›n arkas›na mukavva ile
destek yap›p ayakta durmalar›n› sa¤lay›n›z.
E¤er Karagöz ve Hacivat› kukla
olarak oynatmak istiyorsan›z
belinden gövde ile bacaklar›n›
ay›r›n›z. Gövde ile bacaklar› iple
veya raptiye ile birlefltiriniz. Arkadan gövdeye birer ç›ta tutturarak
kuklan›z› oynat›n›z.
3. S›n›fa Geçtim • 2. Hafta
Download

KARAGÖZ VE HAC‹VAT