HAFTANIN
PROJES‹
4.
HAFTA
SAAT YAPALIM
D‹KKAT!
Yelkovan›n boyu akrepten uzun olmal›d›r.
‹kisini farkl› renklerde
yapabilirsiniz.
Araç - Gereç
• Mukavva
• Karton
• Makas
• Yap›flt›r›c›
• Raptiye
• Cetvel
• Pergel
YARDIM
Pergelle yuvarlak çizip
keserken yard›m alabilirsiniz.
Saatinizi yapmak için mukavva,
karton, makas ve raptiye haz›rlay›n›z.
Pergelinizin kollar›n› 10 cm açarak
mukavva ve kartondan 20 cm çap›nda daireler kesiniz.
Kesti¤iniz kartonu yap›flt›r›c› ile mukavvan›n üzerine yap›flt›r›n›z. Kartonun
üzerine eflit aral›klarla 1’den 12’ye kadar
rakamlar› yaz›n›z. Bunu yaparken hangi
rakam›n nerede olaca¤›n› görmek için bir
saate bak›n›z.
3. S›n›fa Geçtim • 4. Hafta
4.
HAFTA
7 cm uzunlu¤unda, 1 cm geniflli¤inde, ucu ok gibi bir tane yelkovan
ile 5 cm uzunlu¤unda 1 cm geniflli¤inde bir tane akrep kesiniz. Düzgün
olmas› için kenarlar›n› önceden cetvelle çizebilirsiniz.
Kesti¤iniz akrep ve yelkovan›, saatinizin
tam orta noktas›na raptiye ile tutturunuz.
Akrep ve yelkovan› elinizle çevirerek saatin
kaç olmas›n› istiyorsan›z ona göre ayarlayabilirsiniz. Saatinizin içini süsleyebilirsiniz.
Hatta resminizi yap›flt›rabilirsiniz.
3. S›n›fa Geçtim • 4. Hafta
Download

saat yapalım