Creative Effect Özel Efektli Boya ve Pastalar
Calcino (Mermer Dokulu Boya)
TANIM: ‹ç cephelerde kullan›lmak üzere gelifltirilmifl, saf mineral esasl› duvar ve tavan kaplamas›d›r.
ÖZELL‹KLER‹: Saf mineral esasl›, yüksek dayan›m kabiliyetine sahip ve kokusuzdur.
TEKN‹K ÖZELL‹KLER:
Renk: Alligator Özel Efektli ve Dokulu Ürünler Katalo¤u'ndan seçilebilir.
Yo¤unluk: 1,48 0,05 g/ml
RENKLEND‹RME: Arzu edilen temel renk tonuna göre, beyaz macuna (12 kg) dört adete kadar Alligator Calcino Color
Renklendirme Pastas› eklenebilir(0,25 kg). Renklendirirken renk pastas›n›n dolgu macununa oran› 1:12'yi geçmemelidir.
Calcino Özel Efektli Boya'n›n renklendirilmesi uygulamaya geçilmeden 3 gün önce gerçeklefltirilmelidir. Böylece yeterli
uygulama ak›flkanl›¤› sa¤lanmaktad›r.
UYGULAMA YÜZEY‹: Alligator Calcino uygulanacak tüm yüzeyler boyay› tafl›yabilecek durumda, düzgün, sa¤lam, temiz
ve kuru olmal›d›r. Yüzey mutlaka Alligator ‹ç Cephe Macunu ile macunlanmal›d›r. S›va çatlaklar› ayn› flekilde doldurulmal›d›r.
Macunlu yüzey z›mparaland›ktan sonra, üzerine Alligator Kaplama Astar› uygulamas› yap›larak yüzey haz›rlama ifllemi
tamamlanmal›d›r.
1.Aflama: Zemin haz›rl›klar› tamamlanm›fl yüzeye, 2 No.'lu Alligator Calcino malas› ile macun k›vam›ndaki renklendirilmemifl
Alligator Calcino, inceltilmeden, d›fltan içe do¤ru dairesel hareketlerle, fazla bast›r›lmadan uygulanmal›d›r. Alt zeminin
tamamen örtülmesini sa¤lamak için yaklafl›k 1000 g/m2'lik ürün tatbiki gerekmektedir. Uygulanan malzeme ilerleyen
aflamalarda oluflabilecek çatlama ve dökülmeleri önlemek amac› ile 24 saat kurumaya b›rak›lmal›d›r. So¤uk ve nemli
havalarda kuruma süresi daha uzun tutulmal›d›r.
2.Aflama: Yüzey, maskeleme band› ile çerçeve içine al›n›r. Alligator Calcino Color renk pastalar› ile 3 gün önceden
renklendirilmifl ürün 1 No.'lu Alligator Calcino malas› ile yüzeye uygulan›r. Yüzey henüz kurumadan 2 No.'lu mala yard›m›
ile ikinci kez uygulama yap›l›r. Yüzey her iki yandan, d›fltan içe do¤ru dairesel hareketler ile pürüzsüz hale getirilir. Uygulama
tamamland›ktan sonra ürün henüz kurumam›fl iken maskeleme band› sökülür. Bu aflamadaki sarfiyat ortalama 300 g/m2'
dir. Kuruma süresi 2-3 saattir.
3.Aflama: Yüzey, kuruduktan sonra yüzeye iki kat Alligator Calcino 2 No.'lu mala ile uygulan›r. Yaklafl›k sarfiyat
200 g/m2 'dir. Uygulaman›n hemen ard›ndan, ürün henüz kurumadan 2 No.'lu mala ile parlatma ifllemine bafllan›r. Yüzeye
çok bask› uygulamadan, dikkatli bir flekilde çal›fl›lmal›d›r. Yüzeye fazla bask› uyguland›¤› takdirde çizilmifl bir görüntü
oluflur. Parlatma ifllemi tamamland›ktan sonra 24 saat kurumaya b›rak›lmal›d›r.
4.Aflama: Yüzeyi zamanla oluflabilecek lekelerden korumak amac›yla, Alligator Calcino Koruma Pastas› uygulamas›na
geçilmelidir. 2 No.'lu mala ile uygulanan Alligator Calcino Koruma Pastas›'n›n sarfiyat› yaklafl›k 40 gr/m2'dir.
D‹KKAT:
• Kullan›lacak uygulama aletlerini daima temiz tutunuz.
• Malzemenin içinde bulundu¤u kova kenarlar›n› düzenli olarak temizleyiniz ve kurumufl parçac›klar›n kullan›lacak olan
malzemeye kar›flmas›na engel olunuz.
• Çal›flma molalar›nda malzemenin üstünü daima ›slak bir bez ile örtünüz.
• Alligator Calcino Özel Efektli Boya, Alligator Calcino Color Renklendirme Pastas› ve Alligator Koruyucu Pasta'y› kesinlikle
inceltmeyiniz.
• Yüzey haz›rlan›rken, d›fl kenarlarda düzeltme ve onar›m ifllemleri haricinde uygulama aflamalar›nda z›mparalama
yap›lmamal›d›r.
• Uygulama esnas›nda ortam ve yüzey için minimum s›cakl›k + 10 °C olmal›d›r.
TOPLAM SARF‹YAT: Yüzey düzgünlü¤üne, emicili¤ine ve uygulama metoduna ba¤l› olarak sarfiyat, tek katta ortalama
1500 g/m2'dir (Beyaz ürün sarfiyat›: 1000 g/m2'; Renklendirilmifl ürün sarfiyat›: 500 g/m2'dir).
DEPOLAMA: Serin bir ortamda, donmaktan koruyarak (+5°C 'nin üstünde) depolay›n›z. Aç›lan ambalaj› a¤z› s›k›ca
kapat›lm›fl olarak muhafaza edininiz.
AMBALAJ: 12 kg
AKS‹O BOYA SANAY‹ VE RENK TASARIM A.fi.
Güzeller Mevkii, ‹nönü Mahallesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 41400 Gebze / KOCAEL‹
Download

calcıno teknik bülten