Test 3 37
5
20 m/sn.
1
A
191
TÜREV - KONU TARAMA TESTLERİ
10 m / sn.
40 m

y
y  x2  x  2
B

x
Yandaki şekilde, aralarındaki uzaklık 40 metre olan
bir bisikletli ile bir koşucu ok yönünde doğrusal olarak
harekete başlıyorlar. B noktasından hareket eden
bisikletlinin hızı 10 m / sn ve A noktasından hareket
0
y   x 2  3x
eden koşucunun hızı 20 m / sn dir.
Buna göre, bisikletli ile koşucu arasındaki uzaklık en
az kaç metre olur?
A)
5
B) 9
C)
16 5
D)
5 3
Şekildeki, İki parabole de teğet olan doğrunun değme
noktalarının ordinatları toplamı kaçtır?
E) 36
A)
B)
2
C) 3
D)
4
E) 5
6
2
f :  
x y  y x  xy denklemi ile verilen y  f  x 
f  x   ax 3  x 2  3ax  4a  9
hangisidir?
x
x
2
B)
x
2x
C)
x
2x2
D)
x
4x2
E)
2 x
x2
3
Fonksiyonunun artan olduğu aralık aşağıdakilerden
hangisidir?
D)
B)
b , a 
C)
E)
 a , b 

1
 b, a 


 1, a 
4
Pozitif reel sayılarda tanımlı
f  x   ex
fonksiyonu veriliyor.Buna göre,
2 3 x
 f  1 in değeri
1
aşağıdakilerden hangisidir?
1
A) 
15
1
B) 
12
1
C)
15
fonksiyonu daima azalan olduğuna göre
aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
A)
a
1
3
B)

1
a0
2
D) a  3
E)
a
C)
a
1
3
1
3
7
ba0
f  x   2ax3  3  ab  1 x 2  6bx  8
1

A)  , b 
a

Ahmet YAZICI
d2y
fonksiyonunun
türevi aşağıdakilerden
dx 2
A)
1
1
D)
3
x ve y pozitif reel sayılar ve x  y  1 olduğuna
1 9
göre, 
toplamının alabileceği en küçük tamsayı
x y
değeri kaçtır?
A)
1
B)
C) 9
D) 16
E)
24
8
Bir kare dik prizmanın taban kenarlarından her biri
2 cm / sn , yükseklikleri ise 4 cm / sn hızla
büyümektedir. Taban kenar uzunluğu
yüksekliği
E) 3
1
12 cm olduğu anda, prizmanın hacminin
büyüme hızı kaç
A) 120
cm3 / sn dır?
B) 196
C
10 cm ,
C
C) 208
A
D

D) 216
D
A
E) 256
D C
192
ELEMENTLER
9
12.CİLT
13
C
O
R

R
D
A
C
A
B
Şekildeki ABCD dik yamuğunda,
R yarıçaptı bir daireden  merkez açılı bir dilim
kesilerek, kıvrılıp Tabansız ve içi boş bir dik koni elde
ediliyor. Bu koninin hacminin en büyük değerde
olması için  kaç radyan olmalıdır?
2
3
A)
B)

C)
2
3
D)
2 6
3
E)
olduğuna göre, taralı bölgenin alanının maksimum
değeri kaç
2 2
3
A) 120
en uzak noktasının apsisi aşağıdakilerden hangisidir?
B) 5
C) 3
D)
4
E) 7
Ahmet YAZICI
4 x 2  9 y 2  40 elipsinin 2 x  y  7  0 doğrusuna
BC  4 x  4 br ,
AD  2 x br , BE  x br ve AB  12 br
10
A) 7
B
E
br 2 dir?
B) 128
C) 140
D) 145
E) 160
14
Duvara dayalı
10 m boyundaki bir merdivenin ayağı ,
kayarak duvardan 2 m / sn. hızla uzaklaşıyorsa
merdivenin yüksekliği 6 m olduğunda merdivenin
tepe noktasının iniş hızı kaç m / sn. dır?
A)

8
3
B)

7
3
C)
2
D) 3
E)
3, 24
11
f  x    x  2   x  a  fonksiyonunun yerel
15
2
ekstremum noktalarından biri düşey eksen üzerinde
olduğuna göre,bu fonksiyonun yerel ekstremum
noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?
5
A)
B) 3
C)
2 5
D)
5 3
 1

lim  2
log 3  x 2  8   limitinin değeri kaçtır?
x 3 x  3 x



1
2
B)
2
ln 3
C)
1
2
D) ln 3
x2
A)

1
2
B)
1
C) 3
D)
2
E)
4
E) 6
12
A)
lim  ln  3 x  5  cot  x   limitinin değeri kaçtır?
E)
4
16
 
2
3
n 
sin  sin
 sin
   sin


n  n
n
n
n
n 

lim
limitinin değeri kaçtır?
A) 0
B)
D C
2
C)
C
B

D) 3

D
A C
E) 
B
Test 3 40
197
TÜREV - KONU TARAMA TESTLERİ
1
5
x  12 x  k eğrisinin y  0 doğrusunu 3 noktada
kesmesi için k ’nın alabileceği kaç farklı tamsayı
noktası yerel maksimum ve
f  x   ax3  bx 2  cx  d fonksiyonunun  1,12 
3
vardır?
A)
24
1,16 
dönüm noktası
a ’nın alabileceği değer kaçtır?
1
B)
C) 1
D) 2
E) 3
2
olduğuna göre,
B) 27
C) 29
D) 31
E) 33
A)
2

1
4
6
 
0, 2  aralığında tanımlı f  x   sin x fonksiyonu
 
f    f  0
2
için, f   u  
olduğuna göre, u

2
x  0 , 
x  x  
x   x  x 2
x tan e
eşitliğinin her iki tarafının türevini alırsak;
1
 1
 1
  
1  2 x  x.1  2  1 dır.
x tan e
sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıda 2  1 eşitliğinin ispatı için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A) arccos
2
A) Yapılan işlemlerin tümü doğrudur.
B) Toplama işlemi yanlış yapılmıştır
C) Sadeleştirme işlemi yanlış yapılmıştır
2
2
B) arccos
C) arcsin



2
2
D)  arcsin
E) 4 arccos
4


Ahmet YAZICI

x  2 yx  x 2  2 y 2 bağıntısı ile verilen
2
y  x 1
eğrisinin asimptotlarının kesim
xm
noktası  2, n  ise m  n değeri kaçtır?
B)
2
C)
1
D) 3
E)
f  x, y   0 fonksiyonunun  2, 1 noktasındaki
türevinin değeri kaçtır?
4
A)
4
y  x 2  ax  6 eğrisinin x eksenini kestiği
noktalardan çizilen teğetlerinin birbirine dik olması için
a ’nın alabileceği negatif değer kaçtır?
A) 6
2
7
3
A) 8
D) x   ise f ( x )  x türevlenemez
E) Eşitliğin her iki tarafının türevi alınamaz
B) 5
C)
4
D) 3
E)
2
1
4
B)
1
2
C)
1
D)

3
8
E)
4
8
Bir bisiklet üreticisi tanesi 700 liradan yılda 8000 adet
bisiklet satıyor. Bisiklet birim fiyatında yapılacak her
bir 50 liralık indirim için yılda 2000 bisiklet daha fazla
satıldığına göre, yıllık en büyük kazancı sağlayacak
bisiklet fiyatı kaç liradır?
A) 300
B) 450
A
B
C
C) 600
B

B
D) 950
D D
E) 980
B
198
ELEMENTLER
9
13
f  x  x  2
A  2,3 noktasından y  x 2 parabolüne çizilen
2
g  x    x2  1
teğetler arasındaki dar açının tanjantı aşağıdakilerden
hangisidir?
Parabollerinin her ikisine de birden teğet olan kaç
doğru çizilebilir?
A) 0
B)
1
C)
2
D) 3
E)
A)
y  x  k parabolüne çizilen teğetler orijinde dik
kesiştiklerine göre k sayısı nedir?
1
2
C)
1
D)
5
6
C)
1
D)
4
13
E)
7
4
y  x3  3x  3 fonksiyonu üzerindeki A  1, k 
noktasından çizilen teğeti eğriyi bir başka B
noktasında kestiğine göre B noktasının koordinatları
toplamı kaçtır?
E) 3
A)
1
4
1
2
B)
C)
1
D)
5
6
E)
4
Ahmet YAZICI
B)
3
4
B)
14
2
1
4
1
4
4
10
A)
12.CİLT
11


lim tan x.ln  tan x  limitinin değeri kaçtır?
x 0
A) 0
2
4
B)
2
C)
4
D) 8
E)
12
15
x 2  kx
f  x  2
fonksiyonu , k ’nın kaç tam
x  9 x  14
sayı değeri için azalandır?
A) 0
B)
1
C)
2
D) 3
E)
4
12
16


dy
x  u 2  u  olduğuna göre,
değeri kaçtır?
dt
t

0

u  et

fonksiyonunun ekstremum noktası yoktur.Buna göre,
a nın alabileceği değerlerden oluşan en geniş aralık
aşağıdakilerden hangisidir?
y  x3
A)
24
B) 27
C) 29
D) 31
E) 36
f :    , f  x    2 x  2   x 2  ax  1  8
A)
 1, 2
B)
D)
C
1, 2 
A
A
 1,5 
E)
E

C)
 1, 4
 1, 4 
D C
E
A
Download

Hafriyat, stabilize malzeme, mut-pi