Redukcija sile
Razlaganje sile na komponente
Slaganje dve sile koje se seku
Sistem sila sa zajedničkom napadnom tačkom
6: Redukovati silu F=10kN koja deluje u tački A trougaone
ploče ABC na tačke B i C.
B
1m
A
C
F
3m
1
7: Razložiti silu F na pravce (1) i (2) grafički i analitički.
(1)
900
450
F=4kN
(2)
8. Klin zanemarljivih dimenzija se izvlači iz zida
pomoću dva užeta, čiji je pravac dat na slici. Sila
u užetu 2 je intenziteta F2 = 500 2 N . Odrediti
silu u užetu 1, pod uslovom da rezultanta ovih
sila dejstvuje u horizontalnom pravcu.
A
F2
O
30
0
0
45
F1 = ?
1050
FR
F1 = ?
450
B z
O
FR = F1 + F2
OAB:
sin 1050 sin 450 sin 300
=
=
FR
F2
F1
F2 sin 300 = F1 cos 450
y
1
F2 sin 300 500 2 ⋅ 2
F1 =
= 500N = 0,5kN
=
cos 450
2
2
2
Sistem sila sa zajedničkom napadnom tačkom
REZULTANTA
n
YR = ∑ Yi
→
n →
FR = ∑ Fi
i=1
i=1
→
n
i=1
n
Y R = ∑ Y i = ∑ F i ⋅ cos β i = 0
i=1
i=1
n
n
→
FR = ∑ Fi = 0
i=1
Y R2 + Z 2R
ZR = ∑ Zi
n
RAVNOTEŽA
FR =
n
Z R = ∑ Z i = ∑ F i ⋅ cos γ i = 0
i=1
i=1
V aksiom – oslobađanje od veza
3
A
Z
B
B
9:Za sistem sila koji deluje na krutu ploču na skici odrediti rezultantu i
njenu napadnu liniju. F1=√ 2kN F2=2kN, F3=4kN.
2m
F1
F2
.
F3
2m
4
10. Svetiljka težine G=30N obešena je o vertikalni stub
pomoću lakih štapova AC=1,2m i BC=1,5m. Odrediti
veličinu i karakter sila u lakim štapovima.
∆ABC
S2 z S1 = ?
a
z
C
cos α =
[m], [kN]
α = arccos α = arc0,8 = 36,86 0
S2 y
S2 = ?
AC 1,2
=
= 0,8
BC 1,5
sin α = sin 36,86 = 0,59 ≈ 0,6
G
provera:
y
0, 8 2 + 0, 6 2 = 1
[m], [kN]
Uslovi ravnoteže:
3 FR = ∑ Fi = 0
i =1
3
S2 z S1 = ?
a
C
z
[m], [kN]
S2 y
YR = ∑ Yi = 0
i =1
3
Z R = ∑ Zi = 0
i =1
S2 = ?
G
3
Yi = 0,6S2 + 30 = 0
∑
i =1
y [m], [kN]
3
S1 (0;−S1 )N
Zi = −S1 − 0,8S2 = 0
∑
i =1
S2 (S2 sin α;−S2 cos α )N
S2 (0,6S2 ;−0,8S2 )N
30
S2 = −
= −50N Znak – u rezultatu govori da je
0,6
smer sile pogrešno pretpostavljen
G (30;0)N
Ovo je pravi smer sile u štapu BC:
S1 = −0,8 ⋅ (− 50) = 40N
5
Download

Redukcija sile Razlaganje sile na komponente Slaganje