S-1
20 N
Makaralarýn aðýrlýðýnýn ve sürtünmelerin ihmal edildiði sistem dengede
olduðuna göre K cismi kaç Newton’dur?
K
A) 10N
B) 5N
C) 15N
D) 20N
E) 35N
10 N
Çözüm :1
20N
40N
20N
K
5N
40N
K
5N
35N
5N
K cisminin aðýrlýðý 35N’dur. K cismi yalnýzca baðlý olduðu ipteki gerilme
kuvvetini arttýrýr. 10 N’luk yüke bir katký saðlamaz.
10 N
S-2
20 N
Þekildeki sistem dengede ve özdeþ makaralar 10’ar Newton aðýlýðýnda olduðuna
göre K cisminin aðýrlýðý kaç Newton’dur? (Sürtünmeler ihmal edilmiþtir.)
A) 10N
B) 5N
C) 15N
D) 20N
K
10 N
Çözüm :2
20 N
20N
20 N
15N
K
K
10N
10N
10N
K
10N
10 N
10N
10N
Gk
K cisminin aðýrlýðý 5N olur.
E) 35N
S-3
1 tur
12
L
K
r
2r
3r
P cisme kaç r yükselir ve M makarasý kaç tur atar?
( Sürtünmeler ve makara aðýrlýklarý ihmal.)
M
3r
P
Çözüm : 3
1 tur
12
1/8 tur
N
K
N kasnaðý K kasnaðýna baðlý olduðundan 1/12 tur atar. N kasnaðý bu
dönme sonucu aþaðý doðru n.2 r kadar ip býrakýr.
1 2 r= r
*
12
6
L
r
2r
3r
Kasnaklarýn dönme sayýlarýyla yarýçaplarýnýn çarpýmlarý eþit olacaðýndan
K kasnaðý 1/12 tur atarsa L kasnaðý 1/8 tur atar. N. 2 R Kadar ip çeker.
1
r
* 2 2r =
8
2
r
r
r = 2 r =
Kadar ip çekilmiþ olur
3
2
6
6
M
3r
P
P yükü çekilen ipin yarýsý kadar yükselir.
r
6
M makarasýnýn dönme sayýsýn bulurken çekilen ip miktarýný deðil, yer deðiþtiren ip miktarýný
kullanmalýyýz. Yer deðiþtiren ip miktarý toplamlarý kadardýr. r
2 r
4 r
+ r =
=
2
r
6
3
r
6
6
2
M
3r
X
2
r
3
= N* 2 r
=N * 6 r
N = 1/18 tur atar.
P
S-4
3 tur
K
L
N
r
3r
4r
M
6r
K kasnaðý 3 tur atarsa,
a) P yükü ne kadar yükselir?
b) M makarasý kaç tur atar?
Çözüm :4
Çekilen ip miktarý: 6 r + 24 r = 30 r
P yükü çekilen ipin yarýsý kadar yükselir.
M makarasýnýn dönme miktarýný bulmak
için yer deðiþtiren ip miktarýný bulmamýz gerekir.
24 r
K
4 tur
L
N
r
3r
4r
6 r
M
6r
6 r =18 r
18 r = N * 12 r
2
P
3 tur
N = 3/4 tur atar.
P
24 r
S-5
N tur
3r
K
L
M
3r
r
10 r uzunluðundaki aðýrlýksýz çubuk yatay konumdayken K makarasýnýn
n tur atmasýyla þekildeki konumu aldýðýna göre n = ?
A) 2
B) 1/2
C) 3/2
D) 2/3
E) 1/3
37
Çözüm :5
N tur
N tur
K
3r N tur
L
r
L kasnaðý x kadar ipi çekerse, M kasnaðý x+6 r kadar ipi çeker.
M
3r
X = n. 2 r
X + 6 r = n. 6 r
X
X
10 r
6 r
37
n. 2 r + 6 r = n. 6 r
n = 3/2 tur atar.
Download

Basit Makineler