11. SINIF
MF TM
MATEMATİK
1.
i = ò–1 olmak üzere,
5.
i = ò–1 olmak üzere,
i2000 + i2001 +i2002
(2 – 2i8) . (3 + ñ3 i7) + (1 – i9) . (1 + i5)
ifadesinin eşiti nedir?
A) 1
B) –1
işleminin sonucu kaçtır?
C) i
D) i – 1
E) 1 + i
A) 0
6.
2.
B) 1
C) 2
K
E
işleminin eşiti nedir? (k ∈ Z)
C) 0
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
D) 1
E) 2
N
R
Ö
3.
ò–1 = 1 olmak üzere,
7.
B) –i
C) 0
D) 1
eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısı nedir?
A) 2 – i
E) 6
8.
4.
z = x + iy olmak üzere,
(2 + i) z = 8 – ìz
işleminin sonucu kaçtır?
A) –1
E) 2ñ3
R
İ
T
i4k+5 + i8k+7 + i12k+12 – i16k+6
B) –1
D) 4
i = ò–1 ve z = 4 – 3i olmak üzere,
i = ò–1 olmak üzere,
A) –2
01
Karmaşık Sayılar (Tanımı ve Dört İşlem)
B) 2 – 2i
C) 2 + 2i
D) 1 – 2i
E) 2 + i
i = ò–1 olmak üzere,
i = ò–1 olmak üzere,
2 – a.i + a +2i = 5 – b.i
(1 + i) (1 + i3) (1 + i5) (1 + i7)
eşitliğine göre, a.b çarpımı kaçtır?
işleminin sonucu kaçtır?
A) 2
B) 4
C) 2 + i
D) 4i
E) 2 + 4i
A) –4
B) –3
C) 1
D) 3
E) 4
01
Karmaşık Sayılar (Tanımı ve Dört İşlem)
13.
i = ò–1 olmak üzere,
9.
İm(z) = 3
z1 = 2 – i
z.ìz = 25
z2 = 1 + 2i
olduğuna göre, z karmaşık sayısı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
olduğuna göre,
karmaşık sayısının sanal
A) –5 + 3i
kısmı kaçtır?
B) 4 – 3i
D) 3 + 3i
C) 4 + 3i
E) –3 + 3i
.
R
İ
T
i = ò–1 olmak üzere,
14.
10.
K
E
işleminin eşiti kaçtır?
olduğuna göre, im(z) kaçtır?
A) –ñ5
B)
C) 0
E) ñ5
D)
i = ò–1 olmak üzere,
Körfez Yayınları
N
R
Ö
11.
B) –1
C) 2
D) –2
C) 2i
D) 1
E) 2
x2 – 4x + 5 = 0
15.
denkleminin çözüm kümesi nedir?
olduğuna göre, z karmaşık sayısının reel kısmı kaçtır?
A) 1
B) i
A) –i
A) { 2 + i , 2 – i }
B) { 1 + i , 1 – i }
C) { 1 + 2i , 1 – 2i }
D) {i , – i }
E)
E) { 2i – 1 , 2i + 1 }
12.
16.
karmaşık sayısının reel kısmı
olduğuna göre, a
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) –1
Test 01 CA
B) 1
: 1.C
C) 2
2.E
3.A
Köklerinden biri 3 + i olan reel katsayılı ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir?
D) 3
4.B
5.C
A) x2 – 6x + 10 = 0
B) x2 + 6x + 10 = 0
C) x2 + 7x – 10 = 0
D) x2 + 8x + 7 = 0
E) 5
6.D
7.B
E) x2 + 2x + 10 = 0
8.D
9.D
10.C
11.A
12.B
13.C
14.C
15.A
16.A
11. SINIF
MF TM
MATEMATİK
02
Karmaşık Sayılar (Mutlak Değer)
5.
1.
i = ò–1 olmak üzere,
karmaşık sayının mutlak değeri kaçtır?
A) 10
B) 5ñ2
C) 5
D) 2ñ2
olduğuna göre, x in pozitif değeri kaçtır?
E) 2
A) 1
B) 2
6.
A)
B) 5ñ10
C) 50
D) 210
i = ò–1 olmak üzere,
K
E
z1 = 1 + 2i
E)
z2 = x + 4i
N
R
Ö
3.
i = ò–1 olmak üzere,
olduğuna göre, IzI kaçtır?
A) ñ5
4.
B) ò10
C) 5ñ5
D) 5
E) 5
= 2 ò10
olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) –3
7.
E) 10
B) –2
C) –1
D) 2
E) 3
| z + i | + i.z = 2 + i
eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısı kaçtır?
A) –i
B) 1– i
C) i
D) 1 + i
E) 2i
u=3–i
8.
i = ò–1 olmak üzere,
D) 4
R
İ
T
2.
karmaşık sayısının mutlak değeri kaçtır?
C) 3
v=2+i
karmaşık sayıları arasındaki uzaklık kaç birimdir?
olduğuna göre, |z| değeri kaçtır?
A) 4ñ5
B) 5
C) ñ5
A) ñ2
D) 3
E) 1
B) ñ3
C) 2
D) ñ5
E) 5
02
Karmaşık Sayılar (Mutlak Değer)
9.
13.
z1 = x – 3i
Z1
y
Z2
z2 = 2 + xi
karmaşık sayıları arasındaki uzaklık 5 birim olduğuna
göre, x in pozitif değeri aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
60°
60°
–2
x
1
Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen z1 ve z2 karmaşık sayıları arasındaki uzaklık kaçtır?
B) ñ3
A) 3
z. ìz + 4| z | = 5
10.
C) 2ñ3
eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısının mutlak değeri kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
14.
D) 4ñ3
E) 6ñ3
R
İ
T
|z – 2 + 4i | = 7
koşulunu sağlayan z karmaşık sayılarının geometrik
yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2 + y2 = 49
K
E
B) (x + 2)2 + (y + 2)2 = 49
C) (x + 2)2 + (y – 4)2 = 49
D) (x – 2)2 + (y + 4)2 = 49
| z + 1 | = |z – i |
11.
N
R
Ö
koşulunu sağlayan z karmaşık sayılarının geometrik
yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y = 0
B) x = 0
E) x2 + y2 = 1
D) y = –x
12.
C) y = x
.
Körfez Yayınları
E) (x – 4)2 + (y + 2)2 = 49
|z+i|≤1
15.
|z|≤1
eşitsizlik sistemini sağlayan z karmaşık sayılarının belirttiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?
y
A)
B)
1
–1
1
y
1
–1
x
–1
y
C)
1
1
x
1
–1
–1
x
–1
z = x + iy olmak üzere
y
D)
y
E)
| z + 3 | ≤ | z – 3i |
1
olduğuna göre, z nin karmaşık düzlemdeki geometrik
yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
y
y=x
B)
y
y=x
x
C)
–1
16.
eşitliğini sağlayan z karmaşık sayılarının geometrik
yerinin denklemi nedir?
x
y = –x
1.C
x
E)
y
x
Test 02 CA
1
x
x
y = –2x
D)
1
–1
y
x
1
2.E
A) 2y = x + 2
D) 2y = – x
y = –x
3.A
4.E
5.C
B) 2y = 1 – x
6.A
7.B
8.D
9.B
10.A
11.D
12.D
C) 2y = x
E) 2y = x – 2
13.C
14.D
15.A
.
16.B
11. SINIF
MF TM
MATEMATİK
1.
03
Karmaşık Sayılar (Kutupsal Biçimi)
5.
z = 1 + ñ3i
karmaşık sayısının kutupsal biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2.(cos150° + isin150°)
A) ñ3 + i
B) 2.(cos120° + i.sin120°)
C) ñ3 – i
B) 2ñ3 + 2i
D) –4ñ3 – 4i
E) 2ñ3
.
C) 2.(cos90° + i.sin90°)
R
İ
T
D) 2.(cos60° +i.sin60°)
E) 2.(cos30° + i.sin30°)
6.
2.
K
E
z = –5i
karmaşık sayısının kutupsal şekli aşağıdakilerden hangisidir?
N
R
Ö
A) 5.cis90°
B) 5.cis180°
D) 5.cis300°
3.
z bir karmaşık sayıdır.
olduğuna göre, z17 aşağıdakilerden hangisine eşittir?
C) 5.cis270°
E) 5.cis330°
A)
.
D) 1 – i
7.
z = –1 – i
B) 90°
C) 135°
D) 180°
C)
E) 1 – ñ3i
.
z1 = 3.cis100°
z2 = 2.cis50°
karmaşık sayısının esas argümenti kaç derecedir?
A) 45°
B) 1 + ñ3i
olduğuna göre, (z1)2. (z2)3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
E) 225°
A) 72.cis150°
B) 48.cis350°
D) 48.cis150°
8.
4.
C) 72.cis350°
E) 24.cis150°
.
z1 = 2.cis75°
z2 = 4.cis135°
karmaşık sayısının esas argümenti aşağıdakilerden
hangisidir?
olduğuna göre, z1 ile z2 karmaşık sayıları arasındaki
uzaklık kaçtır?
A) 330°
A)
B) 270°
D) 150°
C) 240°
E) 30°
.
B) ñ3
C) 2ñ3
D)
E) ñ2
03
Karmaşık Sayılar (Kutupsal Biçimi)
z = sin140° – i.cos140°
9.
13.
olduğuna göre, z karmaşık sayısının esas argümenti
kaç derecedir?
A) 50°
B) 60°
C) 140°
D) 230°
z.ìz = 9
Arg(i.z) = 160°
olduğuna göre, z karmaşık sayısının kutupsal şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
E) 290°
A) 3.cis70°
B) 3.cis110°
D) 3.cis190°
10.
C) 3.cis150°
E) 3.cis260°
.
z1 = –2 – 2ñ3i
z2 = 3i
olduğuna göre, z1.(z2)2 çarpımının esas argümenti
kaç derecedir?
A) 250°
B) 210°
C) 120°
D) 60°
R
İ
T
E) 45°
14.
olduğuna göre, x kaçtır?
A) –ñ3
11.
12.
15.
C) 70°
D) 110°
z = x + yi
E) ñ3
D) 1
karmaşık sayısının kutupsal koordinatları
olduğuna göre, y kaçtır?
işleminin sonu-
cu aşağıdakilerden hangisidir?
B) 60°
Körfez Yayınları
N
R
Ö
x
A) 40°
C) 0
K
E
y
Şekilde verilenlere göre,
B) –1
A) –ñ3
B) –1
C) 1
D) ñ3
E) 2
D) 6
E) 5
E) 130°
z1 = 6(cos240° + i.sin240°)
16.
z1 = (3i).z2
z1 = 4.(cos215° + i.sin215°)
z2 = 3.(cos125° + i.sin125°)
olduğuna göre, z2 karmaşık sayısı aşağıdakilerden
hangisidir?
olduğuna göre, | z1 – z2 | kaçtır?
A) 2.cis330°
A) 12
B) 2.cis300°
D) 2.cis180°
Test 01 CA
1.D
2.C
C) 2.cis210°
E) 2.cis150°
3.E
4.A
5.B
B) 10
C) 7
.
6.A
7.C
8.C
9.A
10.D
11.E
12.E
13.A
14.D
15.D
16.E
11. SINIF
MF TM
MATEMATİK
1.
Karmaşık Sayılar (Üssü Karekökü Döndürülme)
5.
z = 2 – 2ñ3 i
B) –1 + ñ3i
D) ñ3 +i
2.
|2z – 3i| = |2z + 3|
eşitliğini sağlayan karmaşık sayıların geometrik yeri bir
doğru olduğuna göre, bu doğrunun eğimi kaçtır?
sayısının kareköklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 – ñ3i
04
C) ñ3 – i
E) 1 + ñ3.i
.
z karmaşık sayı olmak üzere,
R
İ
T
6.
K
E
işleminin sonucu kaçtır?
olduğuna göre, |–z|–2 aşağıdakilerden hangisidir?
N
R
Ö
3.
A) 2100
7.
B) 1
C) 0
D) –251
E) –299
z = 7 – 24i
karmaşık sayısının kareköklerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4 + 3i
i2 = –1 olmak üzere,
B) 4 – 3i
D) 6 – 2i
z = 3 + 4i
C) 2 + 3i
E) 6 + 2i .
olduğuna göre, |z|z|| kaçtır?
A) 5
.
4.
B) 25
C) 125
D) 625
E) 3125
z = –8i
sayısının küpköklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2(cos45° + i.sin45°)
B) 2(cos150° + i.sin150°)
C) 2(cos240° + i.sin240°)
D) 2(cos270° + i.sin270°)
E) 2(cos330° + i.sin330°)
8.
z4 = 16
karmaşık sayısının köklerinin düzlemdeki görüntülerinin birleştirilmesiyle elde edilen şeklin alanı kaç
birim karedir?
A) 16ñ2
B) 16
C) 8ñ2
D) 8
E) 4ñ2
04
Karmaşık Sayılar (Üssü Karekökü Döndürülme)
9.
z = a + bi olmak üzere,
13.
2(z – 2i) + |z2| = 2.(ðz + 5)
denklemini sağlayan z karmaşık sayısının mutlak
değeri kaçtır?
olduğuna göre, |z2| kaçtır?
A) 13
10.
B) 18
A) ñ3
C) 20
D) 22
C) 115°
D) 135°
E) 195°
N
R
Ö
óx – ðy + x – 3y = 2 + 2i
olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?
12.
C) –6
A) 1
B) 8
C) 27
K
E
x < y < 0 olmak üzere,
B) –8
R
İ
T
olduğuna göre, |z3| ifadesinin değeri kaçtır?
D) –4
Körfez Yayınları
B) 75°
A) –10
E) 2
14.
karmaşık sayısının pozitif yönde 195° derece döndürülmesi ile oluşan karmaşık sayının esas argümenti
kaç derecedir?
11.
D) ò10
E) 24
z = ñ2 – ñ6i
A) 45°
C) ñ5
B) 1
15.
D) 64
E) 125
olduğuna göre, |z| değeri kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
E) –2
|z – 3 – 4i| ≤ 7
16.
eşitsizliğini sağlayan z karmaşık sayılarının karmaşık
karmaşık sayısının pozitif yönde 33° döndürülmesiyle
elde edilen karmaşık sayı aşağıdakilerden hangisidir?
düzlemde meydana getirdiği bölgenin alanı kaç br2
dir?
A) 24π
z = 4cis147°
A) –4
B) 31π
C) 49π
D) 56π
B) 4i
C) –8
D) –8i
E) –4 + 4i
E) 60π
Test 04 CA
1.C
2.B
3.E
4.E
5.C
6.D
7.B
8.D
9.A
10.D
11.A
12.C
13.D
14.A
15.B
16.A
Test 04 Cevap Anahtarı
1.C
2.B
3.E
4.E
5.C
6.D
7.B
8.D
9.A
10.D
11.A
12.C
13.D
14.A
15.B
16.A
11. SINIF
MF TM
MATEMATİK
1.
6.
log2 [log3(x + 2) ] = 1
B) 4
C) 6
D) 7
E) 8
7.
2.
R
İ
T
log 3 (a + ab) = 2
log 3 (a – ab) = 0
log3 (log9x) = log24
olduğuna göre, b kaçtır?
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 316
B) 317
C) 318
D) 319
K
E
E) 320
N
R
Ö
3.
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 2
4.
a3 = b10
olduğuna göre, log a b5 ifadesinin değeri kaçtır?
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 2
log
B) 3
3
C) 4
D) 6
8.
işleminin sonucu kaçtır?
A) –2
B) –1
C) 0
E) 2
9.
+ log 2 0,5 + log5 0,008
B) –5
C) –3
D) –2
işleminin sonucu kaçtır?
A) 0
B) log12
C) log7
E) 1
10.
5.
log 3 (x + 1) – log 3 (x – 1) = 2
olduğuna göre, x kaçtır?
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
D) 1
E) 8
işleminin sonucu kaçtır?
A) –6
05
Logaritma (Tanımı ve Özellikleri)
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
D) 1
E) 2
05
Logaritma (Tanımı ve Özellikleri)
11.
15.
log(x – 2) + log(x + 3) = 2 logx
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
log2 = a
log3 = b
D) 5
E) 6
olduğuna göre, log2,25 in a ve b türünden eşiti nedir?
A) b – a
B) b + a
D) 2(b – a)
12.
16.
log
5
ñ5
x
= 2x + 35
olduğuna göre, x kaçtır?
olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır?
A) 2
C) 103
D) 104
log2 = 0,301
log3 = 0,477
olduğuna göre, log36 değeri kaçtır?
A) 0,556
B) 0,778
D) 7
E) 9
17.
log x y = 3
olduğuna göre, log y x2 + log x y3 ifadesinin eşiti
kaçtır?
C) 1,556
D) 1,778
14.
C) 5
K
E
N
R
Ö
13.
B) 4
E) 107
Körfez Yayınları
B) 102
A) 10
.
R
İ
T
loga + logb2 = 4
loga2 + 3logb = 7
C) 2b – a
E) 2b + a
E) 2
.
log180 = x
log3 = y
18.
log2 = z
e logx + x loge = 2e3
eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?
olduğuna göre, log15 in x , y , z cinsinden eşiti nedir?
A) 10
A) x – y – 2z
B) x – 2y – z
D) x + 2y – z
Test 01 CA
1.D
2.C
E) x – 2y – 2z
3.C
4.A
B) 102
C) 103
D) 104
E) 105
C) x + y + z
5.E
6.B
.
7.C
8.B
9.D
10.E
11.E
12.C
13.C
14.A
15.D
16.D
17.E
18.C
11. SINIF
MF TM
MATEMATİK
1.
Logaritma (Taban Değiştirme Denklemler)
6.
log 3 5 . log 25 (x + 1) = 1
a = log 2 3
b = log 3 7
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
olduğuna göre, log 2 98 in a ve b türünden değeri
nedir?
A) a2b
B) ab2
D) 1 – ab
2.
log 25 27 . log
125 . log 3 16
7.
log 8 3 = b
B) –9
C) 9
D) 18
C) 1 + ab
E) 2ab + 1
.
R
İ
T
log 6 3 = a
işleminin sonucu kaçtır?
A) –18
06
K
E
E) 36
olduğuna göre, log 18 24 ün, a ve b türünden değeri
nedir?
N
R
Ö
3.
ifadesinin eşiti nedir?
A) ln5
C) log36
B) ln6
D) 3
E) 6
8.
.
log 5 7 = a
log 7 2 = b
olduğuna göre, log70 in a ve b türünden değeri nedir?
4.
.
toplamının sonucu kaçtır?
A) 1
5.
B) 2
C) 3
D) 4
=
E) 5
log 5 15 = a
olduğuna göre, log
9.
75
25 ifadesinin eşiti nedir?
olduğuna göre, b aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) ac
E) a + 2
.
B) ac + 1
C) c a
D) c a – 1
E) c a + 1
06
Logaritma (Taban Değiştirme Denklemler)
10.
15.
log a b + log b a = 2
denkleminin köklerinin çarpımı kaçtır?
olduğuna göre, a ile b arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B) a = b2
A) a.b = 2
D) a2 = b3
log5 x + 6.logx 5 = 5
A) 52
B) 53
C) 54
D) 55
E) 56
C) a = b
E) a2 = b
11.
16.
x+y=6
olduğuna göre, x.y kaçtır?
A) 8
B) 7
f : → (3 , ∞) olmak üzere,
f(x) = 3 + 2x – 1
C) 6
D) 4
E) 3
R
İ
T
olduğuna göre, f–1(x) aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 + log2 (x – 3)
B) log2 (x – 3)
C) 1 – log2 (x – 3)
D) log3 (x – 2) + 1
E) log3 (x – 2) – 1
log
K
E
(x2 + 5)
(2 – 4x) = log
denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır?
N
R
Ö
A) –3
13.
B) –1
C) 1
D) 3
E) 4
9x – 5.3x + 6 = 0
Körfez Yayınları
12.
17.
olduğuna göre, f –1(x) aşağıdakilerden hangisidir?
denkleminin köklerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
14.
C) log32
B) 5
D) log36
f(x) = log3 (x – 3)
A) 3x – 3
B) 3x + 3
E) log26
D) 3x + 3
C) 3x – 3
E) 33x
.
5logx + 51 – logx = 6
18.
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) { 0 , 1 }
B) { 1 , 5 }
D) { 1 , 105 }
Test 06 CA
1.D
2.A
g(x) = x + 9
C) { 1 , 10 }
olduğuna göre, (gof)(4) kaçtır?
E) { 10 , 105 }
3.C
4.A
5.C
6.E
f(x) = log2 (x – 3)
A) 5
7.A
8.A
9.D
10.C
11.A
B) 6
12.D
13.D
C) 7
14.C
D) 8
15.D
16.A
E) 9.
17.D
18.E
11. SINIF
MF TM
MATEMATİK
1.
y = log
(x – 2)
5.
fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
y
C)
y
3
log3 (x – 1)
≤5
eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?
y
A) (–8 , 6]
B) [1 , 6]
1
D)
x
1
x
E)
y
1
3
2
2
R
İ
T
x
3
.
x
y
x
C) [1 , 6)
E) (1 , ∞)
D) (1 , 6]
2
07
Logaritma (Grafik ve Eşitsizlikler)
K
E
6.
log3 (x – 3) ≤ 2
eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır?
2.
Yandaki şekilde f(x)
fonksiyonunun grafiği
verilmiştir.
y
f(x) = loga(2x + 5)
3
N
R
Ö
Buna göre,
kaçtır?
A) 2
3.
3
2
B) 4
C) 8
Şekilde f(x) = logax fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre,
kaçtır?
f(81) değeri
x
D) 12
B) 6
C) 8
B) 72
C) 69
D) 63
E) 61
E) 16
y
7.
f(x) = logax
log
(2x – 4) ≥ –1
eşitsizliğini sağlayan kaç x tam sayı değeri vardır?
1
0
A) 4
A) 75
–3
D) 9
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
x
E) 10
8.
4.
1 < log2 (x – 1) ≤ 3
eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır?
eşitsizliğini sağlayan kaç tam sayı değeri vardır?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11
A) 18
B) 24
C) 27
D) 24
E) 39
07
Logaritma (Grafik ve Eşitsizlikler)
f(x) = log3(5x – x2)
9.
14.
log3 = 0,47712
fonksiyonunun en geniş tanım kümesindeki x tam
sayıların toplamı kaçtır?
A) 10
B) 13
C) 15
D) 19
log2 = 0,30103
olduğuna göre, log12 değeri kaçtır?
E) 20
A) 1,07918
B) 1,05712
D) 3,02915
10.
C) 2,07912
E) 3,11286
f(x) = log(x – 2) (6 – x)
fonksiyonunun en geniş tanım kümesi nedir?
A) (3 , 6)
B) (2 , 5)
C) (2 , 5)–{3}
D) (2 , 6) – {3}
E) [2 , 6]
15.
R
İ
T
log3 = 0,477
olduğuna göre, log0,09 değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) – 2,854
B) – 2,477
K
E
D) – 1,156
11.
fonksiyonunun en geniş tanım aralığı aşağıdakilerden
hangisidir?
12.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
16.
C) – 2,146
E) – 1,046
.
log 3000 = 3, 47712
olduğuna göre, 350 sayısı kaç basamaklıdır?
A) 22
B) 23
C) 24
D) 25
E) 26
f(x) = log(x – 2)(4 – ó x + 3 )
fonksiyonunun tanımlı olduğu aralıktaki en küçük ve
en büyük iki tam sayının toplamı kaçtır?
A) 19
B) 18
C) 17
D) 16
E) 15
17.
13.
log2 = 0,30103
olduğuna göre, 4040 sayısı kaç basamaklıdır?
olduğuna göre, log4000 değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2,30103
B) 2,60206
D) 3,60206
Test 07 CA
1.C
2.B
log2 = 0,301
4.B
B) 58
C) 62
D) 64
E) 65
C) 3,30103
E) 4,60206
3.C
A) 56
5.D
6.B
.
7.A
8.E
9.A
10.D
11.B
12.D
13.D
14.A
15.E
16.C
17.E
11. SINIF
MF TM
MATEMATİK
08
Logaritma (Tarama)
1.
5.
olduğuna göre, x kaçtır?
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
2.
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
C) e5
D) 10e
E) 1
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 10
B) e10
6.
log25(x + 12) . logx5 = 1
K
E
denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2
N
R
Ö
3.
log52 = a
log35 = b
olduğuna göre, log30 un a ve b türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
4.
R
İ
T
log(lnx) = 1
B) 3
C) 4
D) 5
E) 25
7.
olduğuna göre, y aşağıdakilerden hangisidir?
A) x–1
B) x
C) x
D) x2
E) x3
log35 = a
olduğuna göre, log7545 ifadesinin a cinsinden değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
8.
log(x – 2)3 = 3
denklemini sağlayan x kaçtır?
A) 4
B) 8
C) 12
D) 16
E) 18
08
Logaritma (Tarama)
9.
f(x) = log(x–1)(6 – x)
14.
fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (1 , 6)
B) (3 , 6)
D) [1 , 6) – {2}
10.
eşitsizliğinin çözümü aşağıdaki aralıklardan hangisinde sağlanır?
C) (2 , 8)
E) (1 , 6) – {2}
.
log2 = a
log3 = b
log5 = c
olduğuna göre, log60 sayısının a , b ve c cinsinden
15.
ln(ex + 6) = 2x
R
İ
T
ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
denklemini sağlayan x kaçtır?
A) 2a + b + c
B) 2a – b – c
D) –2b + a + c
E) –2a – b + c
16.
f–1(3) = 5
olduğuna göre, m kaçtır?
N
R
Ö
12.
B) 5
C) 7
D) 8
E) 10
logxy = 3
olduğuna göre, logx(xy) + logy(xy) toplamı kaçtır?
13.
B) ln3
C) 1
D) 2
E) 4
K
E
f(x) = log2(x + m)
A) 3
A) ln5
.
Körfez Yayınları
11.
C) 2b – 2a – c
olduğuna göre, y nin x türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
17.
logx = 0,45
logy = 1,35
olduğuna göre, x5.y5 sayısı kaç basamaklıdır?
A) 9
B) 10
C) 12
D) 14
E) 15
Yandaki grafik,
y
y = f(x)
2
f(x) = loga(2x – 1)
fonksiyonuna aittir.
1
2
18.
5
x
log78! = a
log7 = b
olduğuna göre, log(8! + 9!) ifadesinin a ve b cinsinden
Buna göre, f(14) + f–1(3) toplamı kaçtır?
A) 0
Test 08 CA
B) 3
1.E
C) 9
2.B
3.D
4.B
değeri nedir?
D) 14
5.C
6.C
E) 17
7.D
8.C
9.E
10.A
11.A
12.C
13.E
14.D
15.B
16.D
17.B
18.C
11. SINIF
MF TM
MATEMATİK
1.
5.
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
A) 108
6.
2.
22! + 21! sayısı, 19! + 20! sayısının kaç katına eşittir?
A) 420
B) 440
A={0,1,2,3,4,5}
kümesinin elemanları ile yazılabilen rakamları tekrarsız dört basamaklı sayılardan kaç tanesi 5 ile tam bölünür?
işleminin sonucu kaçtır?
A) 0
09
Permütasyon
C) 460
D) 480
C) 6
D) 7
7.
kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı dört
basamaklı kaç çift sayı yazılabilir?
A) 40
B) 120
C) 136
D) 156
E) 180
C) 40
D) 50
E) 60
Matematik kitapları yan yana olmak üzere kaç farklı şekilde dizilebilir?
A) 13!
B) 3!4!6!
D) 4!10!
E) 8
A={0,1,2,3,4,5}
B) 30
3 Türkçe, 4 Matematik , 6 Geometri kitabı bir rafa yan yana
dizilecektir.
8.
4.
E) 124
R
İ
T
K
E
eşitliğinde n değeri kaçtır?
B) 5
D) 120
kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı, rakamları farklı 200 den büyük ve 600 den küçük kaç farklı tek sayı yazılabilir?
E) 520
N
R
Ö
A) 4
C) 116
A={0,1,2,3,4,5,6}
A) 20
3.
B) 112
A
C) 4!9!
E)
B
C
Üstteki şemada A şehrinden B şehrine 2 farklı yol, B şehrinden C şehrine 4 farklı yol ve B ye uğramadan A şehrinden C ye 2 farklı yol vardır.
Buna göre, A şehrinden C şehrine kaç değişik yoldan
gidilebilir?
A) 6
B) 8
C) 9
D) 10
E) 12
09
Permütasyon
9.
14.
4 mektup 6 posta kutusunda postalanacaktır.
Her mektup farklı posta kutusunda postalanmak koşuluyla kaç farklı biçimde postalanabilir?
A) 256
B) 360
10.
Her doktor kendi hemşireleri arasında olmak şartıyla
kaç değişik şekilde oturabilirler?
C) 400
D) 420
E) 480
A) 720
.
15.
P(n + 2 , 2) = P(n + 1 , 2) + 8
olduğuna göre, n kaçtır?
A) 3
D) 6
12.
C) 600
D) 720
E) 900
C) 420
E) 700
.
"DERSANE" kelimesinin harfleri ile 7 harfli anlamlı ya
da anlamsız yazılabilecek kelimelerin kaç tanesi A ile
başlar fakat N ile bitmez?
A) 120
B) 180
C) 300
D) 360
E) 720
3 evli çift yan yana sıralanacaktır.
17.
Evli çiftler birbirlerinden ayrılmamak koşuluyla kaç
farklı şekilde sıralanabilirler?
A) 24
B) 32
C) 40
D) 48
Anne, baba ve üç çocuktan oluşan beş kişilik bir aile yuvarlak masa etrafında oturacaklardır.
Anne ve baba yan yana gelmemek şartıyla kaç farklı
şekilde oturabilirler?
A) 3
Test 09 CA
B) 6
1.B
C) 12
2.C
3.C
D) 18
4.D
5.A
7.D
8.D
B) 20
C) 30
Şekilde bir kentin birbirini
dik kesen sokakları gösterilmiştir.
D) 40
E) 50
D
C
A
B
Buna göre, A noktasından C noktasına en kısa kaç
farklı yoldan gidilebilir?
E) 24
6.D
353855 sayısının rakamları kullanılarak altı basamaklı
kaç farklı tek sayı yazılabilir?
A) 10
E) 60
18.
13.
E) 820
R
İ
T
D) 560
16.
D) 792
B) 280
K
E
N
R
Ö
B) 240
C) 768
“CİCİBİCİ” kelimesinin harfleri ile anlamlı ya da anlamsız 8 harfli kaç farklı kelime yazılabilir?
E) 7
İkişer kişilik 3 koltuğa 5 kişi kaç farklı şekilde oturabilir?
A) 120
B) 748
A) 140
C) 5
Körfez Yayınları
11.
B) 4
5 doktorun her biri kendi 2 hemşiresiyle yuvarlak masa etrafında oturacaklardır.
A) 10
9.B
10.A
11.D
B) 21
12.D
13.C
C) 24
14.C
15.B
D) 30
16.C
17.E
E) 35
18.B
11. SINIF
MF TM
MATEMATİK
1.
5.
B) 382
C) 466
D) 476
D) 110
E) 124
R
İ
T
10 sporcu arasından 5 kişilik bir takım, bu takım içinden de
bir kaptan seçilecektir.
K
E
A) 1160
eşitliğini sağlayan n doğal sayısı kaçtır?
B) 22
C) 108
Bir kaptan ve dört oyuncudan oluşan bu takım kaç değişik biçimde oluşturulabilir?
P(23 , 3) = C(n , 4)
A) 20
B) 100
E) 502
6.
2.
Farklı büyüklükte, 9 siyah, 4 beyaz, 3 kırmızı bilye içerisinden 1 siyah, 3 beyaz, 2 kırmızı bilye kaç değişik şekilde seçilebilir?
A) 98
işleminin sonucu kaçtır?
A) 210
10
Kombinasyon
C) 24
D) 26
E) 30
N
R
Ö
3.
B) 1260
7.
C) 1350
D) 1500
E) 1550
Aralarında Ali'nin de bulunduğu 10 kişilik bir gruptan 4 kişi
İzmir'e, 6 kişi Kayseri'ye gidecektir.
Ali Kayseri’ye gideceğine göre, kaç farklı şekilde gidilebilir?
A) 252
B) 152
C) 126
D) 120
E) 84
olduğuna göre, n kaçtır?
A) 27
B) 28
C) 29
D) 30
E) 32
8.
6 doktor 5 mühendisin bulunduğu bir gruptan en az 2
doktorun bulunduğu üç kişilik bir grup kaç farklı şekilde oluşturulur?
A) 75
4.
11 kişilik bir grupta erkeklerle oluşturulabilecek ikişerli
grupların sayısı 10 olduğuna göre, bu grupta kaç bayan
vardır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
9.
B) 80
C) 85
D) 90
E) 95
7 kişiden herhangi 3 ü yuvarlak bir masa etrafına kaç
farklı şekilde otururlar?
A) 50
B) 60
C) 70
D) 72
E) 84
10
Kombinasyon
10.
11.
15.
Bir nehirde 3 ve 5 kişilik iki kayık vardır.
Birbirinden farklı 12 tane doğrudan 3 ü bir K noktasından,
5 i bir M noktasından geçmektedir.
Ali ile Ahmet aynı kayıkta bulunmak koşuluyla 8 kişilik
grup bu iki kayık ile birer sefer yaparak kaç farklı biçimde karşıya geçebilir?
Buna göre, bu 12 doğrunun en çok kaç kesişme noktası vardır?
A) 54
A) 66
B) 30
C) 28
D) 26
E) 21
6 farklı pozitif, 5 farklı negatif sayı arasından üç sayı seçiliyor.
16.
B) 55
C) 54
B) 70
C) 75
D) 80
E) 30
A B C D E F
R
İ
T
Çarpımları negatif olan kaç farklı seçim yapılabilir?
A) 65
D) 50
E) 85
K L
M N P
Köşeleri şekildeki 11 noktadan herhangi üçü olan kaç
tane üçgen çizilebilir?
K
E
C) 145
A) 16
C) 18
12.
Aralarında Oya ile Ayşe'nin de bulunduğu 10 kişi arasından Ayşe'nin bulunup Oya'nın bulunmadığı 4 kişilik
bir grup kaç farklı şekilde oluşturulur?
N
R
Ö
A) 45
13.
B) 56
C) 84
D) 120
E) 126
Körfez Yayınları
A) 165
17.
Şekildeki 11 noktadan
en çok kaç farklı doğru geçer?
A) 66
B) 65
C) 55
D) 45
Yandaki şekilde bir köşesi
d doğrusu üzerindeki A
noktası olan en çok farklı
kaç üçgen çizilebilir?
B) 17
D) 135
d
A
Test 10 CA
B) 59
1.C
C) 61
2.C
3.C
D) 63
4.B
5.C
6.B
B
H
C
G
D
F
E
D) 20
E) 21
B
A) 23
E) 66
7.C
8.E
A
Yandaki şekilde kaç farklı üçgen
vardır?
5 tanesi doğrusal, bunların dışında herhangi 3 tanesi
doğrusal olmayan toplam 12 noktadan en fazla kaç
doğru geçer?
A) 57
E) 125
E) 22
18.
14.
B) 155
9.C
10.D
11.E
B) 24
12.B
13.C
C) 25
14.A
15.B
C
D) 26
16.D
17.C
E) 27
18.B
11. SINIF
MF TM
MATEMATİK
1.
11
Binom Açılımı
(3x + my)9
6.
açılımında katsayıları toplamı 512 olduğuna göre, m
kaçtır?
açılımında baştan 5. terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) –3
A) 330x2
B) –2
C) –1
D) 1
E) 2
D) 330x3
2.
(2x – y)n
7.
açılımında terimlerden biri a.x2.y4 olduğuna göre, bu
açılımda kaç tane terim vardır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
(3x2 – 2y3)n
4.
B) 18
C) 16
D) 7
K
E
8.
5.
C) 128
D) 143
9.
D) 2180
E) 16
B) 56x3y
C) 28x3y
E) 56x2y2
(x – 2y)5
A) 40x3y2
B) 80x3y2
D) –80x3y2
10.
C) 2160
D) 15
ifadesinin açılımında, sondan üçüncü terim aşağıdakilerden hangisidir?
C) –80x2y3
E) 80xy4
(2x – 1)7
ifadesinin açılımındaki bir terim Ax3 olduğuna göre, A
kaçtır?
açılımında baştan 5. terimin katsayısı kaçtır?
B) 2140
C) 14
D) –28x3y
E) 162
(3x – 2y)6
A) 2060
(ñx – ñy)8
A) 56x2y2
E) 6
açılımındaki terimlerin katsayılarının toplamı ile sabit
terimin toplamı kaçtır?
B) 81
B) 13
ifadesinin açılımında, baştan üçüncü terim aşağıdakilerden hangisidir?
(4x + 2y – 3)4
A) 84
R
İ
T
(3x – 5y)20
A) 12
açılımında terimlerden biri a.x6.y12 olduğuna göre, n
kaçtır?
A) 13
E) 330x4
ifadesinin açılımında, sondan 6. terim baştan kaçıncı
terimdir?
E) 9
N
R
Ö
3.
C) 462x2
B) 462x
E) 2260
A) –280
.
B) –168
C) 56
D) 168
E) 280
11
Binom Açılımı
15.
11.
ifadesinin açılımındaki sabit terim kaçtır?
olduğuna göre, m kaçtır?
A) –80
12.
B) –40
C) –20
D) 20
A) –240
E) 40
B) –144
C) –120
A) –80
B) –40
C) 20
D) 40
16.
açılımı yapıldığında ortadaki terimin katsayısı kaçtır?
E) 80
A) –160
Körfez Yayınları
N
R
Ö
B) 270
C) 180
D) 100
C) –40
D) 80
E) 160
17.
ifadesinin açılımı x in azalan kuvvetlerine göre düzenlendiğinde baştan 3. terimin katsayısı a olduğuna
göre, a kaçtır?
A) 300
B) –80
K
E
13.
E) 240
R
İ
T
(x – 2y)n
ifadesinin açılımındaki x2y3 lü terimin katsayısı kaçtır?
D) 144
ifadesinin açılımında kaç terimin katsayısı rasyoneldir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
E) 90
14.
18.
(x + y + z)8
ifadesinin açılımında x.y2.z5 li terimin katsayısı kaçtır?
ifadesinin açılımında sabit terim baştan kaçıncı terimdir?
A) 5
Test 11 CA
B) 6
1.C
C) 7
2.C
3.D
D) 8
4.E
5.C
A) 206
B) 168
C) 156
D) 76
E) 56
E) 16
6.D
7.E
8.C
9.C
10.E
11.C
12.A
13.B
14.C
15.E
16.A
17.B
18.B
11. SINIF
MF TM
MATEMATİK
1.
6.
İki zar birlikte atılıyor.
Üste gelen rakamların aynı olmama olasılığı kaçtır?
2.
12
Olasılık
4 erkek ve 3 kız bir sıraya yan yana oturacaklardır.
Her 2 erkek arasında 1 kız oturma olasılığı kaçtır?
R
İ
T
Bir madeni para 3 kez atılıyor.
2 kez yazı 1 kez tura gelme olasılığı kaçtır?
7.
A)
B)
C)
D)
E)
A={1,2,3,4,5}
kümesinin elemanları ile yazılabilen tüm 500 den küçük doğal sayılar kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor.
K
E
Torbadan rastgele çekilen bir kartın iki basamaklı bir
tek sayı olma olasılığı kaçtır?
N
R
Ö
3.
Bir zar atılıyor.
Tek sayı veya asal sayı gelme olasılığı kaçtır?
4.
8.
10 kişi yuvarlak masa etrafında oturuyorlar.
Ahmet ile Mehmet’in yan yana oturmama olasılığı kaçtır?
1 para ve 1 zar birlikte atılıyor.
Paranın yazı veya zarın 4 ten büyük gelme olasılığı kaçtır?
5.
Bir zarın 3 yüzü beyaz, 2 yüzü kırmızı ve 1 yüzü siyahtır.
Zar 3 kez art arda atılıyor.
Üste gelen renklerin farklı olma olasılığı kaçtır?
9.
3 kişinin alınacağı bir işe 10 kişi başvurmuştur. Ali de işe
başvuranlar arasındadır.
Buna göre, Ali’nin işe alınma olasılığı kaçtır?
12
Olasılık
10.
5 farklı pozitif sayı ile 4 farklı negatif sayı arasından 3 sayı seçiliyor.
15.
8 evli çift arasından rastgele seçilen iki kişinin evli çift
olma olasılığı kaçtır?
16.
Şekilde verilen 8 noktadan
elde edilen tüm üçgenler
içerisinden rastgele seçilen
A
bir üçgenin bir köşesinin A d
noktası olma olasılığı kaçtır?
Seçilen bu üç sayının çarpımlarının negatif olma
olasılığı kaçtır?
11.
İki zar birlikte atılıyor.
Birinin 4 geldiği bilindiğine göre, diğerinin çift sayı
olma olasılığı kaçtır?
C
B
D
E
H
R
İ
T
G
F
12.
K
E
2 madeni para aynı anda atılıyor.
Birinin yazı geldiği bilindiğine göre, diğerinin tura
gelme olasılığı kaçtır?
14.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
13.
17.
Bir torbada bulunan sarı ve mavi topların sayılarının toplamı 12 dir.
Bir sınıftaki öğrencilerin % 25 i matematikten, % 30 u fizikten ve % 10 u da her iki dersten sınıfı geçmişlerdir.
Çekilen iki topun ikisinin de sarı olma olasılığı
duğuna göre, mavi topların sayısı kaçtır?
Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin matematikten geçtiği bilindiğine göre, fizikten kalmış olma olasılığı kaçtır?
A) 5
A ile B bağımsız iki olaydır.
18.
B) 6
C) 7
D) 8
olE) 9
İçinde bilye bulunan iki torbadan birincisinde 3 sarı 5 kırmızı ve ikincisinde 2 sarı 6 kırmızı bilye vardır. Birinci torbadan bir bilye çekilip rengine bakılmadan ikinci torbaya
atılıyor. Daha sonra ikinci torbadan bir bilye çekilip rengine
bakılmadan birinci torbaya atılıyor.
Buna göre, renk bakımından ilk durumun elde edilmesi
olasılığı kaçtır?
olduğuna göre, P(B) kaçtır?
Test 12 CA
1.E
2.C
3.B
4.B
5.A
6.A
7.C
8.A
9.D
10.D
11.C
12.D
13.D
14.A
15.E
16.E
17.A
18.C
11. SINIF
MF TM
MATEMATİK
1.
Sýcaklýk(°C)
4. , 5. , 6. , 7. ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
32
28
24
20
16
12
8
4
Aralýk
Ekim
Kasým
Aðustos
Eylül
Temmuz
Mayýs
Haziran
Mart
Nisan
Ocak
Ferhat ve Erkan öğretmen, öğrencilere proje ödevi vermişlerdi. Projede görev alan Ferhat öğretmenin 11 günde
öğrencilerle kaç saat çalıştığını ve Erkan öğretmenin 11
günde öğrencilerle kaç saat çalıştığını gösterir veri tablosu
aşağıdadır.
Þubat
0
13
İstatistik
Günler
R
İ
T
Yukarıdaki grafikte bir ilimizin bir yıl boyunca aylık ortalama
sıcaklıkları görülmektedir.
Buna göre, bu ilimizin yıllık sıcaklık ortalaması kaç °C
dir?
A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
Ferhat öğretmenin verilerinin modu kaçtır?
K
E
A) 6
B) 7
E) 19
2.
N
R
Ö
Sponsor
geliri
4.
5.
C) 8
D) 9
E) 10
Erkan öğretmenin verilerinin aritmetik ortalaması
kaçtır?
A) 3
B) 3,5
C) 4
D) 4,5
E) 5
Yukarıdaki dairesel grafikte, bir televizyon şirketinin bir yıl
içindeki gelirlerinin dağılımı verilmiştir.
Bu televizyon şirketinin dizi gelirleri, reklam gelirlerinden 60 milyon dolar fazla olduğuna göre, program
satışından elde edilen gelir kaç milyon dolardır?
A) 120
3.
B) 150
C) 180
25
14
6
3
C D
Ferhat öğretmenin verilerinin medyanı kaçtır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
E) 240
Yandaki grafik A, B, C, D ve
E ülkelerindeki, kişi başına
düşen yıllık süt tüketimini
göstermektedir.
Süt tüketimi (L)
30
A B
D) 200
6.
E Ülkeler
Buna göre, kişi başına
düşen süt tüketimi için
aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
7.
Erkan öğretmenin verilerinin açıklığı kaçtır?
A) 9
B) 8
C) 7
D) 6
E) 5
A) D ülkesindeki kişi başına düşen yıllık süt tüketimi C ülkesinden 5 litre fazladır.
B) En çok süt tüketimi D ülkesindedir.
C) Süt tüketiminin birbirine en yakın olduğu iki ülke B ve E
dir.
D) En az süt tüketimi B ülkesindedir.
E) E ve D ülkelerinin süt tüketimi ortalaması, B ve C ülkelerinin süt tüketimi ortalamasından fazladır.
8.
Erkan öğretmenin verilerinin standart sapması kaçtır?
A) ó7,2
B) ó7,9
C) ñ8
D) ó8,2
E) ó8,4
13
İstatistik
9.
Mehmet’in okuduğu kitap sayfa sayıları aşağıdaki gibidir.
12. , 13. , 14. ve 15. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
32, 34 , 36 , 42 , 45 , 46 , 46 , 55 , 60 , 62 , 63 , 64
, 66 , 70 , 72 , 74 , 76 , 76 , 78
Aşağıda bir sınıfın 5 derse ilişkin puanların istatistikleri ve
Aynur’un bu derslerden aldığı puanlar verilmiştir.
Buna göre, bu veri grubunun çeyrekler açıklığı kaçtır?
A) 25
B) 26
C) 27
D) 28
E) 38
Dersler
Ortalama
Standart
sapma
Aynur’un
puanı
10.
12.
I. Açıklık
80
76
90
90
7
4
2
5
6
75
90
76
95
96
R
İ
T
Matematik dersinin z puanı kaçtır?
B) 0
C) 1
III. Çeyrekler açığı
IV. Mod
V. Medyan
K
E
VI. Standart sapma
Yukarıda verilen terimlerden hangileri
grubunun merkezi eğilim ölçüleridir?
B) II , IV ve V
veri
N
R
Ö
D) III , V ve VI
11.
E) II , IV ve VI
Türü
Adedi
Roman
11
Şiir
9
Bilim
13
Tarih
13
Dergi
19
13.
C) I , III ve V
Körfez Yayınları
A) I , II ve III
bir
D) 2
E) 2,5
Sosyal Bilgiler dersinin T puanı kaçtır?
A) 40
14.
Sosyal
Bilgisayar
Bilgisi
82
A) –1
II. Aritmetik ortalama
Fen
Bilgisi
Matematik Türkçe
B) 50
C) 60
D) 70
E) 75
Aynur’un en başarılı olduğu ders aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Matematik
B) Fen Bilgisi
D) Sosyal Bilgiler
C) Bilgisayar
E) Türkçe
Yukarıdaki tabloda bir öğrencinin kitaplığındaki kitap türü
ve sayıları belirtilmiştir.
Bu öğrencinin kitaplığındaki veri grubunun modu (tepe
değeri), medyanı (ortanca değeri) ve açıklığının toplamı
kaçtır?
A) 30
Test 13 CA
B) 33
1.D
C) 36
2.E
3.D
D) 39
4.A
5.E
15.
Aynur’un en başarısız olduğu ders hangisidir?
A) Matematik
E) 42
6.C
B) Fen Bilgisi
D) Sosyal Bilgiler
7.B
8.D
9.C
10.B
11.C
12.A
C) Bilgisayar
E)Türkçe
13.C
14.E
15.A
11. SINIF
MF TM
MATEMATİK
14
Toplam Sembolü
1.
5.
1.2 + 2.5 + 3.10 + ... + k.(k2 + 1)
işleminin k = 10 için sonucu kaçtır?
işleminin sonucu kaçtır?
A) 2080
6.
B) 2190
C) 2280
D) 3080
E) 3180
R
İ
T
3 + 6 + 11 + ... + 83 + (k2 + 2)
işleminin k = 10 için sonucu kaçtır?
A) 345
2.
B) ò21
C) ò18
D) 3
E) 4
N
R
Ö
3.
işleminin sonucu kaçtır?
A) 200
B) 210
C) 220
D) 225
C) 385
K
E
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
B) 360
7.
x2 – 6x + 3 = 0
D) 405
E) 420
denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre,
toplamının değeri kaçtır?
A) –2
B) –1
C) 0
D) 1
E) 2
C) –5
D) 10
E) 20
8.
E) 230
işleminin sonucu kaçtır?
A) –20
B) –50
9.
4.
olduğuna göre, a kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
olduğuna göre, y kaçtır?
D) 6
E) 7
A) 5
B) 15
C) 25
D) 50
E) 125
14
Toplam Sembolü
10.
15.
olduğuna göre, n kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
ifadesinin x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2 + 13x
B) x2 + 12x
D) x2 – 13x
C) x2 – 12x
E) x2
.
11.
işleminin sonucu kaçtır?
A) 105
B) 200
C) 210
D) 220
R
İ
T
E) 223
16.
işleminin sonucu kaçtır?
K
E
işleminin sonucu kaçtır?
N
R
Ö
A) 225
B) 280
C) 295
D) 300
E) 325
13.
B) 80
Körfez Yayınları
A) 85
12.
C) 75
D) 70
E) 65
17.
olduğuna göre, f(1) + f(2) + f(3) değeri kaçtır?
A) 8
B) 11
C) 16
D) 23
E) 32
D) 4
E) 5
olduğuna göre, a kaçtır?
A) 20
14.
B) 19
C) 18
D) 16
E) 15
∀ k ∈ için xk = f(k) dır.
18.
f(x) = 3x – 1
olduğuna göre,
toplamı kaçtır?
A) 27
C) 21
Test 14 CA
B) 24
1.C
2.E
3.E
4.A
işleminin sonucu kaçtır?
D) 18
5.D
6.D
A) 1
E) 15
7.E
8.A
9.C
10.C
11.C
B) 2
12.D
13.A
C) 3
14.B
15.A
16.A
17.C
18.C
11. SINIF
MF TM
MATEMATİK
15
Çarpım Sembolü
1.
5.
olduğuna göre, x kaçtır?
işleminin sonucu kaçtır?
A) –3
B) –2
C) –1
D) 1
E) 2
A) 10!
B) (10)5!
C) (10!)5
6.
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
K
E
E) 8
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
N
R
Ö
3.
222 . 332 . 442. ... .992
çarpımı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
E) (10!)5!
R
İ
T
2.
olduğuna göre, n kaçtır?
D) (10!)25
B) 20
C) 40
D) 50
E) 100
D) 10!
E) 20!
D) 5
E) 6
7.
işleminin sonucu kaçtır?
A) 0
B) 10
C) 20
.
8.
4.
işleminin sonucu kaçtır?
olduğuna göre, a kaçtır?
A) 2
A) –33
B) –30
C) –23
D) –18
E) –12
B) 3
C) 4
15
Çarpım Sembolü
9.
13.
i2 = –1 olmak üzere,
olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?
A) 3
B) 7
C) 10
D) 12
E) 14
ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) –i
B)–1
D) i
C) 1
E) 2
10.
R
İ
T
14.
A) 1
B) 2
C) 4
D) 5
E) 6
K
E
N
R
Ö
11.
A) 9
ifadesinin değeri kaçtır?
B) 18
C) 27
D) 54
Körfez Yayınları
A) 3a
olduğuna göre,
ifadesinin a türünden eşiti
olduğuna göre,
nedir?
olduğuna göre, x kaçtır?
B)
C) 2a
D)
E)
15.
işleminin sonucu kaçtır?
A) 640
E) 81
B) 540
C) 186
D) 144
E) 60
D) 19
E) 20
16.
12.
olduğuna göre, n kaçtır?
işleminin sonucu kaçtır?
A) 16
A) 3–1
Test 15 CA
C) 32
B) 3
1.B
2.C
3.C
D) 33
4.A
5.C
B) 17
C) 18
E) 35
6.E
7.A
8.E
9.D
10.E
11.C
12.B
13.A
14.E
15.C
16.B
11. SINIF
MF TM
MATEMATİK
1.
16
Diziler
5.
Genel terimi,
Genel terimi,
an + 1 = an + n
olan (an) dizisinde, a1 = 3 olduğuna göre, a3 kaçtır?
olan (an) dizisinin beşinci terimi kaçtır?
A) 7
2.
B) 6
6.
C) 5
dizisi veriliyor.
E) 3
R
İ
T
K
E
Genel terimi,
D) 4
Buna göre, bu dizinin ilk 100 teriminin toplamı kaçtır?
N
R
Ö
olan (an) dizisinde
A) 19
B) 20
A) 90
C) 21
D) 22
3.
E) 23
7.
4.
B) 21
C) 30
D) 55
D) 200
E) 400
D) 100
E) 101
an + 1 = an + 6
a5 = 9
E) 91
Aşağıdakilerden hangisi bir dizinin genel terimi olamaz?
C) 190
Bir (an) dizisinde ∀n∈N+ için,
dizisinin altıncı terimi kaçtır?
A) 15
B) 100
ifadesinin sonucu kaçtır?
olduğuna göre, a20 değeri kaçtır?
A) 93
B) 98
C) 99
8.
dizisinin terimlerinden kaç tanesi tam sayıdır?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 9
E) 12
16
Diziler
9.
(an) = (3n2 + 4n + 1)
13.
(bn) = (a3n – 1)
dizisinin kaç terimi pozitiftir?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
olduğuna göre, (bn) dizisinin ikinci terimi kaçtır?
E) 3
A) 5
B) 65
C) 93
D) 96
E) 97
10.
(an) = (n2 + n + 1)
14.
dizisinin kaç terimi
dan büyüktür?
A) 7
C) 15
B) 14
R
İ
T
dizisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
D) 16
A) a3 = 10
E) 17
B) Negatif tanımlıdır
C) Monoton azalandır
D) Monoton artandır
E) Monoton değildir
N
R
Ö
dizisi sabit dizi olduğuna göre, k kaçtır?
Körfez Yayınları
K
E
11.
15.
16.
dizisinin kaç terimi pozitiftir?
A) 4
B) 5
(an) = (3n + 1)
(bn) = (2n – 3)
(an) = (– n2 + n + 42)
12.
Aşağıdaki dizilerden kaç tanesi monoton azalandır?
C) 6
D) 7
olduğuna göre, 2(an) + 3(bn) dizisi aşağıdakilerden
hangisidir?
E) 8
A) (12n – 7)
B) (12n – 5)
D) (12n – 1)
Test 16 CA
1.D
2.C
3.E
4.E
5.B
6.B
7.C
8.B
9.A
10.D
11.C
12.C
C) (12n – 3)
E) (12n + 1)
13.D
14.D
15.C
16.A
11. SINIF
MF TM
MATEMATİK
1.
5.
x + 5 , 3x + 1 , 4x + 2
sayıları aritmetik bir dizinin ardışık üç terimi olduğuna
göre, x kaçtır?
A) 9
2.
B) 8
C) 7
D) 6
C) 41
D) 43
tür.
Buna göre, bu dizinin kaçıncı terimi 12 dir?
A) 44
6.
B) 43
C) 42
D) 41
E) 40
R
İ
T
(an) aritmetik dizi olmak üzere,
K
E
aritmetik dizisinin onuncu terimi kaçtır?
B) 39
Bir aritmetik dizinin ilk terimi –2, ortak farkı
E) 5
3 , 7 , 11 , 15 , ...
A) 37
17
Aritmetik Dizi
a4 = 7
E) 47
a26 = 95
olduğuna göre, ilk terim kaçtır?
N
R
Ö
3.
(an) aritmetik dizi olmak üzere,
A) –4
7.
4.
D) 5
olduğuna göre, a10 kaçtır?
A) 23
E) 6
Bir babanın en küçük çocuğu 3, en büyük çocuğu 17 yaşındadır.
8.
B) 20
C) 16
olduğuna göre, a11 değeri kaçtır?
A) 31
D) 6
E) 7
E) 13
D) 25
E) 23
a3 + a7 + a11 + a15 + a19 = 115
A) 3
C) 5
D) 14
(an) bir aritmetik dizisidir.
Çocukların yaşları aritmetik dizi oluşturmakta olup
yaşları toplamı 60 olduğuna göre, kaç çocuk vardır?
B) 4
E) –11
a6 = 7
olduğuna göre, bu dizinin ortak farkı kaçtır?
C) 4
D) –7
Bir (an) aritmetik dizisi için,
a17 = 53
B) 3
C) –6
an + 1 – an = 4
a1 = 5
A) 1
B) –5
B) 29
C) 27
17
Aritmetik Dizi
9.
14.
Bir aritmetik dizinin altıncı, yedinci ve sekizinci terimleri sırasıyla,
2x – 18 , x + 7 , 3x – 28
Buna göre, bu dizinin terim sayısı kaçtır?
olduğuna göre, bu dizinin ilk terimi kaçtır?
A) –8
10.
B) –3
C) 2
A) 20
D) 5
15.
C) 34
E) 40
(an) bir aritmetik dizidir.
A) 53
N
R
Ö
12.
C) 7n – 1
E) 7n + 4
(an) aritmetik dizi olmak üzere,
B) 1590
Körfez Yayınları
olduğuna göre, an dizisinin genel terimi nedir?
B) 7n – 3
B) 49
17.
C) 48
D) 45
E) 41
R
İ
T
Bir aritmetik dizide, dördüncü terim 7, yirmiyedinci
terim 113 olduğuna göre, bu dizinin ilk 30 teriminin toplamı kaçtır?
A) 1800
D) 7n + 1
E) 60
Bir aritmetik dizinin ilk n terimi toplamı,
K
E
a1 = –3
a8 = 46
A) 7n – 10
D) 50
olduğuna göre, bu dizinin 11. terimi kaçtır?
D) 37
16.
11.
C) 40
Sn = 2n2 + 7n
Buna göre, bu dizinin 6. terimi kaçtır?
B) 32
B) 30
E) 7
7 ile 73 arasına aritmetik dizi oluşturacak şekilde 10 sayı
yerleştiriliyor. 12 terimli sonlu bir dizi elde ediliyor.
A) 29
İlk terimi 5, son terimi 41 olan sonlu bir aritmetik dizinin terimlerinin toplamı 920 dir.
C) 1120
D) 1080
E) 900
(an) aritmetik dizisinin ilk n teriminin toplamı Sn dir.
Sn = Sn – 1 + 6n + 3
olduğuna göre, a8 kaçtır?
a2 + a13 = 58
A) 39
a7 = 27
B) 41
C) 45
D) 48
E) 51
olduğuna göre, a6 kaçtır?
A) 19
13.
B) 21
C) 23
D) 24
E) 25
(an) aritmetik dizi olmak üzere,
18.
Bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamı Sn olmak üzere,
S14 – S12 = 17
S19 – S17 = 47
olduğuna göre, a16 kaçtır?
olduğuna göre, a1 kaçtır?
A) –8
Test 17 CA
B) –10
1.E
2.B
A) 16
C) –12
3.B
4.D
D) –14
5.B
6.B
B) 17
C) 25
D) 35
E) 37
E) –16
7.A
8.E
9.B
10.D
11.A
12.C
13.A
14.C
15.B
16.A
17.E
18.A
11. SINIF
MF TM
MATEMATİK
1.
5.
B) 6
C) 4
D) 3
C) 26
E) 24
(an) pozitif terimli geometrik dizidir.
a1 = 3
A) 3
7.
C) 3.2n
D) 3.2n – 1
C) 3–2
D) 3–3
E) 3–4
Bir geometrik dizinin genel terimi an olsun.
olduğuna göre, a7 . a17 kaçtır?
olduğuna göre, an dizisinin genel terimi nedir?
B) 2n
B) 3–1
a12 = 17
a5 = 48
A) 3.12n – 1
E) 8
olduğuna göre, a1 kaçtır?
D) 25
N
R
Ö
3.
D) 8ñ2
R
İ
T
K
E
dizisinin onbirinci terimi kaçtır?
B) 210
C) 16
Bir geometrik dizide,
a5 = 32 ve r = 3
2–5 , 2–4 , 2–3 , ... , 2n , ...
A) 211
B) 16ñ2
E) 2
6.
2.
Dördüncü terimi 2, yedinci terimi 4ñ2 olan bir geometrik dizinin, on birinci terimi kaçtır?
A) 32
geometrik dizisinin ortak çarpanı kaçtır?
A) 12
18
Geometrik Dizi
A)144
E) 6.2n
B) 150
C) 196
D) 289
E) 400
8.
4.
Bir geometrik dizinin ikinci terimi 3, yedinci terimi –96
olduğuna göre, ortak çarpanı kaçtır?
A) –5
B) –4
C) –2
D)
E) 2
sayıları bir geometrik dizinin ardışık beş terimi
olduğuna göre, x . y . z değeri kaçtır?
18
Geometrik Dizi
9.
13.
Bir (an) geometrik dizisinde,
a11 = 28
a3 – a1 = 3
a7 = 7
a5 – a3 = 12
olduğuna göre, a9 kaçtır?
A) 14
10.
(an) pozitif terimli bir geometrik dizidir.
B) 12
olduğuna göre, a6 kaçtır?
C) 10
D) 8
E) 6
A) 16
(an) geometrik dizi olmak üzere,
14.
B) 24
olduğuna göre, bu dizinin ilk 5 teriminin çarpımı kaçtır?
olduğuna göre, a7 kaçtır?
K
E
N
R
Ö
3 ile 48 sayıları arasına, pozitif terimli geometrik dizi
oluşturacak şekilde 3 tane terim yerleştirilirse bu üç terimin toplamı kaç olur?
12.
B) 42
C) 44
D) 48
B) 221
Körfez Yayınları
A) 219
A) 38
E) 48
R
İ
T
a7 = 512
a11 = log9256
D) 32
(an) pozitif terimli geometrik dizi olmak üzere,
a1 = 8
a3 = log43
11.
C) 30
15.
E) 52
C) 223
D) 225
E) 228
Birinci terimi 4, ortak çarpanı 5 olan geometrik dizinin
ilk 12 teriminin toplamı kaçtır?
A) 512 – 1
B) 512
D) 512 + 2
C) 512 + 1
E) 512 + 3
.
(an) bir geometrik dizidir.
a4 = – 128 . a11
16.
olduğuna göre,
değeri kaçtır?
2x – y , x + 2y , 2y + 6
terimleri hem geometrik hem de aritmetik dizi oluşturuyorsa x . y çarpımı kaçtır?
A) 8
Test 18 CA
1.E
2.D
3.D
4.C
5.B
6.C
7.D
8.D
9.A
10.D
B) 9
11.B
C) 10
12.E
13.D
D) 11
14.D
15.A
E) 12
16.E
11. SINIF
MF TM
MATEMATİK
19
Matris
1.
5.
olduğuna göre, –2A aşağıdakilerden hangisidir?
olduğuna göre, a21 + a33 + a42 + a44 kaçtır?
A) 10
B) 14
C) 7
D) 8
E) 5
R
İ
T
6.
2.
K
E
olduğuna göre, a . b kaçtır?
A) –8
matrisleri veriliyor.
A=B
olduğuna göre, a . b değeri kaçtır?
N
R
Ö
A) – 8
B) – 4
C) 1
D) 4
3.
B) –12
E) 8
7.
C) –16
D) –18
E) –20
olduğuna göre, 3B – 2A işleminin sonucu nedir?
olduğuna göre, x ve y tam sayılarının toplamı kaçtır?
A) 9
B) 8
C) 7
D) 6
E) 5
4.
8.
matrisleri veriliyor.
eşitliğini sağlayan A matrisi birim matris ve B matrisi
sıfır matrisi olduğuna göre, C matrisi aşağıdakilerden
hangisidir?
Buna göre, X + 2Y + Z toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
19
Matris
9.
13.
matrisleri veriliyor.
matrisi veriliyor.
Buna göre, A . B matrisi aşağıdakilerden hangisidir?
Buna göre, A2012 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?
10.
R
İ
T
14.
olduğuna göre, n kaçtır?
matrisleri veriliyor.
A)
olduğuna göre, c12 + c22 + c31 toplamı kaçtır?
B) 7
C) 11
D) 14
E) 21
N
R
Ö
11.
matrisi birim matristir.
Buna göre, a + b + c + d toplamı kaçtır?
Körfez Yayınları
A) 4
B)
K
E
A + 2B = C
15.
C)
D) 1
E) 5
f(x) = x2 – 4x + 4 olmak üzere,
olduğuna göre, f(A) matrisi aşağıdakilerden hangisidir?
12.
matrisleri veriliyor.
16.
Buna göre, (A–1).B kaçtır?
olduğuna göre, B matrisinin elemanlarının toplamı
kaçtır?
A) 38
Test 19 CA
1.D
2.D
3.B
4.C
5.C
6.C
7.B
8.C
9.A
10.B
B) 39
11.B
C) 41
12.C
13.D
D) 42
14.C
15.C
E) 45
16.A
11. SINIF
MF TM
MATEMATİK
20
Determinant
1.
5.
olduğuna göre, det (A) kaçtır?
A) 31
B) 15
C) 1
olduğuna göre, det(A) aşağıdakilerden hangisidir?
D) – 1
E) – 31
A) – 25x2
B) – 5x
6.
olduğuna göre, a değeri kaçtır?
B) 3
C) 4
E) 25x2
determinantının değeri kaçtır?
N
R
Ö
A) 1
D) 5x
R
İ
T
K
E
2.
C) 0
D) 5
E) 7
A) 8060
B) 8040
C) 5029
D) 4029
E) 4019
D) 76
E) 78
3.
7.
matrisleri veriliyor.
| A|= – 1 olduğuna göre, |B| değeri kaçtır?
A) – 1
B) 0
C) 1
D) 3
determinantının değeri kaçtır?
E) 5
A) 30
B) 36
C) 48
4.
8.
olduğuna göre, det (B) kaçtır?
A) – 15
B) – 21
C) – 36
matrisinde, a23 teriminin minörü kaçtır?
D) – 57
E) – 65
A) 1
B) 2
C) 4
D) 8
E) 12
20
Determinant
14.
9.
olduğuna göre, det (A . B) kaçtır?
matrisinde, a32 teriminin kofaktörü kaçtır?
A) 20
B) 16
C) –2
D) –16
A) 14
E) –32
B) 10
C) –10
D) –12
E) –14
10.
15.
matrisleri veriliyor.
A) –4
B) 0
R
İ
T
olduğuna göre, det (A5) kaçtır?
Buna göre, det(A2 – B2) kaçtır?
C) 1
D) 2
A) –243
E) 4
B) –15
(2011 – LYS)
16.
değeri kaçtır?
C) 20
D) 40
E) 80
12.
Körfez Yayınları
B) 10
Tersi olmayan matrislere singüler (tekil) matris denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi singüler matrisdir?
N
R
Ö
A) 5
E) 475
D) 243
K
E
11.
olduğuna göre,
C) –3
matrisleri için A . X = B denklemini sağlayan X matrisi
aşağıdakilerden hangisidir?
17.
olduğuna göre, x in alabileceği değerler toplamı kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
(2007 – ÖSS)
18.
13.
olduğuna göre, det (A–1) kaçtır?
Yukarıda matris gösterimi verilen doğrusal denklem
sisteminin çözümünde x kaçtır?
A) 4
Test 01 CA
1.D
2.B
3.C
4.D
5.C
6.D
7.A
8.A
9.B
10.E
11.C
B) 5
12.C
13.A
C) 6
14.E
D) 7
15.A
16.E
E) 8
17.E
18.A
Download

TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - Meram Tıp Fakültesi