YURTDIŞINDA ALINAN PROFESÖRLÜK UNVANI
DENKLĐK BAŞVURU FORMU
ÜNĐVERSĐTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞINA
Bilkent/ANKARA
Yurtdışında almış olduğum .. unvanının 2547 sayılı Kanun’un
28. maddesi uyarınca Türkiye’de verilen profesörlük unvanına eşdeğer sayılması hususunda
gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Ad Soyad, İmza
ÖĞRENĐM BĐLGĐLERĐ
Profesörlüğün Yapıldığı Ülke
: .
Profesörlüğün Yapıldığı Üniversite : .
Profesörlüğün Bilim Alanı
: .
KĐMLĐK VE ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ
Ad Soyad: ...
Adres
: ...
...
Semt/İlçe: İl : .....
Ev/İş Tel : Cep Tel : ..
E-posta : ......
Form03_ÜAK/Denklik
1
YURTDIŞINDA ALINAN PROFESÖRLÜK UNVANI
DENKLĐK BAŞVURU FORMU
ĐSTENEN BELGELER
•
Profesörlük belgesinin aslı ve noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı
tercümesi,
•
Yabancı ülkede profesör unvanı ile bir yükseköğretim kurumunda kesintisiz en az iki
yıl çalıştığını gösteren belgenin aslı ve noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından
onaylı tercümesi,
•
Doçentlik belgesinin noter onaylı sureti, belge yabancı ülkede alınmış ise Türkiye'de
alınan eşdeğerlik belgesinin noter onaylı sureti,
•
Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgesi, bunların yurtdışında alınması
halinde eşdeğerlik belgesi veya onaylı sureti,
•
Yayın listesi ve çalışmaların birer nüshası,
•
Özgeçmiş,
•
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
•
Denkliği talep edilen profesörlük unvanıyla yapılan çalışma sürelerinde kullanılan
pasaportların asılları veya giriş çıkış tarihlerini ve işlem gören sayfaları havi okunaklı
Türk dış temsilcilikleri veya noter tarafından onaylanmış sureti.
DİKKAT: İstenen belgeler eksik veya yanlış olması durumunda başvurunuz dikkate alınmaz ve beyan
ettiğiniz adrese ödemeli olarak kargo ile iade edilir.
Form03_ÜAK/Denklik
2
Download

Başvuru Formu