DUYURU
(29 Eylül 2014)
2014 Nisan Dönemi
Doçentlik Sınavına Yayın Aşamasından Başvuran Adayların
Jüri Bilgilerinin Açıklanması
Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca 2014 Nisan Döneminde Yayın Aşamasından
doçentlik sınavına başvuran ve başvurusu kabul edilen adayların, Eser Đnceleme Jürileri ÜAK’ın
www.uak.gov.tr internet sayfasından adaylara duyurulmuştur.
Adaylar eser inceleme jüri bilgilerini, Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden TC Kimlik No ve başvuru
sırasında edindikleri Şifre ile http://yoksis.yok.gov.tr/dbs adresinde bulunan “Aday Đşlemleri > 2014
Nisan Dönemi Jüri Açıklama” menüsünden öğrenebileceklerdir.
Adayların, ÜAK’ın internet sayfasında yer alan “Jüri Üyelerine Gönderilecek Belgeler” de belirtilen
belgeleri içeren “Yayın Dosyasını” hazırlayıp, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından kendilerine
gönderilen jüri bilgilerini içeren yazının tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde tüm jüri üyelerine(asıl ve
yedek jüri üyeleri) taahhütlü posta/kargo ile göndermesi veya jüri üyesinin görevli olduğu akademik
birimin sekreterliğine evrak girişi yaptırarak teslim etmesi gerekmektedir. Jüri üyelerine gönderilecek
belgeler ÜAK’a başvuru sırasında verilen belgelerle aynı olacaktır.
Adayların jüri üyelerine gönderdikleri yayın dosyasının jüri üyelerine ulaştığına ilişkin belgelerinin(kargo
alındı belgesi v.b.) birer örneğinin, talep edilmesi halinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na
gönderilmek üzere saklaması gerekmektedir.
Adaylara duyurulur.
ÜNĐVERSĐTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI
Download

DUYURU 2014 Nisan Dönemi Doçentlik Sınavına Yayın