ÖZET
Son dönem 20. yy Türk fikir hayatının en önemli ismi olan Ziya Gökalp’ın
öncülüğünde çıkartılan Yeni Mecmua’yı (1–45. Sayılar) bu çalışmada inceleme
konusu yaptık. Yeni Mecmua’nın söz konusu sayılarında çok zengin fikir sanat ve
edebiyat mahsulü eserlere rastladık. Bu tez “inceleme” , “tahlili fihrist” ve “seçilmiş
metinler” adlı üç bölümden oluşmaktadır. Đnceleme kısmında Yeni Mecmua
dergisinin şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durulmuş ve dergide bulunan yazılı
ve görsel bütün malzemenin bir fihristi çıkarılmıştır. Đkinci bölümde yazılı ve görsel
malzemenin sistematik olarak bir tahlili fihristi yapılmıştır. Üçüncü bölüm seçilmiş
metinlerden oluşmaktadır. Bu bölümde günümüz araştırmacılar için faydalı olacağına
inandığımız metinler seçilerek günümüz harflerine aktarılmıştır. Ayrıca çalışmamızın
daha kolay faydalanılması amacıyla çalışmamızın sonuna bir özel adlar dizini
konulmuştur.
I
Download

Yeni Mecmua