SATIŞ ĐLANI
ÇERKEŞ MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
Kurtdereli Vergi Dairesine borçlu bulunan bir mükellefe ait olup , hacizli olan ve
aşağıda cinsi ve özelliği yazılı araç 6183 sayılı kanun hükümleri gereğince açık artırma usulü
ile satışı yapılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI VE USULÜ
1-Aşağıda cinsi özelliği ve bedeli yazılı vasıtanın 15/01/2015 Perşembe günü saat 10.00 da
açık artırma usulü ile en çok fiyat verene satış yapılacaktır.
2-6183 Sayılı kanunun 81.maddesine istinaden tespit edilen değerin %75'inden aşağı fiyat
veren veya hiç alıcı bulunmadığı takdirde ikinci artırma 22/01/2015 Perşembe günü saat
10.00 da açık artırma usulü ile en çok fiyat verene satış yapılacaktır.
3-Adı geçen vasıta birinci ve ikinci artırmada
yapılacaktır.
satılmaz ise pazarlık usulü ile satışı
4-Satış bedeli peşin olarak tahsil edilir veya verilen sürede ödenir.
5-Açık artırmada en çok fiyat artıran bu talebinden vazgeçtiği takdirde %5 faiz ve diğer
masraflar kendisinden tahsil olunur. Đkinci ihalede ihale edilen menkul mala alıcı çıkmazsa
ayrıca birinci ihale bedeli ile diğer zararlar birinci ihale edilen kişiden alınır.
6 -KDV ve tellaliye , resim ve diğer giderler alıcıya aittir.
7-Satış yeri Çerkeş Malmüdürlüğü Malmüdürü odasıdır.
8-Aşağıda yazılı vasıta ile geniş bilgi almak isteyenlerin Çerkeş Malmüdürlüğü Gelir
servisine müracaatları ĐLAN OLUNUR. 21/10/2014
CĐNSĐ:
Kamyonet
MARKA:
TĐPĐ:
MODEL
Renault-Masterwan 12.6 2.5 DCI
2005
ADET:
1
DEĞERĐ:
15.000.-
Çerkeş Malmüdürlüğü
Download

SATIŞ ĐLANI ÇERKEŞ MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN Kurtdereli Vergi