DUYURU
(04 Şubat 2015)
2014 Ekim Dönemi
Doçentlik Sınavına Sözlü Sınav Aşamasından Başvuran Adayların
Sözlü Sınav Bilgilerinin Açıklanması
Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca 2014 Ekim Döneminde Sözlü Sınav
Aşamasından doçentlik sınavına başvuran ve başvurusu kabul edilen adayların, Sözlü Sınav Bilgileri
ÜAK’ın www.uak.gov.tr internet sayfasından adaylara duyurulmuştur.
Adaylar sözlü sınav yer, tarih ve saat bilgilerini içeren sözlü sınav bilgilerini, http://dbs.uak.gov.tr
adresinde bulunan Doçentlik Bilgi Sistemi(DBS)’nden TC Kimlik No ve Şifre bilgileri ile
“Aday Bilgi Açıklama Đşlemleri > 2014 Ekim Dönemi Sözlü Sınav Açıklama” menüsünden
öğrenebileceklerdir.
Adayların, başvuru sırasında belirttikleri “Başvuru Dilekçesi”, “Özgeçmiş ve Eserler Listesi” ile
“Yüksek Lisans ve Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik tez özetleri” ni içeren “Sözlü Dosyasını”
hazırlayıp, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından kendilerine gönderilen sınav bilgilerini içeren
yazının tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde tüm jüri üyelerine(asıl ve yedek jüri üyeleri) taahhütlü
posta/kargo ile göndermesi veya jüri üyesinin görevli olduğu akademik birimin sekreterliğine evrak girişi
yaptırarak teslim etmesi gerekmektedir. Jüri üyelerine gönderilecek belgeler ÜAK’a başvuru sırasında
verilen belgelerle aynı olacaktır.
Adayların jüri üyelerine gönderdikleri sözlü dosyasının jüri üyelerine ulaştığına ilişkin belgelerinin(kargo
alındı belgesi v.b.) birer örneğinin, talep edilmesi halinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na
gönderilmek üzere saklaması gerekmektedir.
Adayların sınav bilgilerinde belirtilen yer, tarih ve saatte yapılacak olan Sözlü Sınava katılması
gerekmektedir.
Adaylara duyurulur.
ÜNĐVERSĐTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI
Download

DUYURU 2014 Ekim Dönemi Doçentlik Sınavına Sözlü Sınav