YURTDIŞINDA ALINAN DOÇENTLĐK UNVANI
DENKLĐK BAŞVURU FORMU
ÜNĐVERSĐTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞINA
Bilkent/ANKARA
Yurtdışında almış olduğum .. unvanının 2547 sayılı Kanun’un
27. maddesi uyarınca Türkiye’de verilen doçentlik unvanına eşdeğer sayılması hususunda
gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Ad Soyad, İmza
ÖĞRENĐM BĐLGĐLERĐ
Doçentliğin Yapıldığı Ülke
: ..
Doçentliğin Yapıldığı Üniversite : ..
Doçentliğin Bilim Alanı
: ..
KĐMLĐK VE ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ
Ad Soyad: ...
Adres
: ...
...
Semt/İlçe: İl : .....
Ev/İş Tel : Cep Tel : ..
E-posta : ......
Form02_ÜAK/Denklik
1
YURTDIŞINDA ALINAN DOÇENTLĐK UNVANI
DENKLĐK BAŞVURU FORMU
ĐSTENEN BELGELER
•
Doçentlik belgesinin aslı ve noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı
tercümesi,
•
Yabancı ülkede doçent unvanı ile bir yükseköğretim kurumunda kesintisiz olarak en
az iki yıl çalıştığını gösteren belgenin aslı ve noter ya da Türk dış temsilcilikleri
tarafından onaylı tercümesi,
•
Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik belgesinin noter onaylı sureti, bunların
yurtdışında alınmış olması halinde eşdeğerlik belgesinin noter onaylı sureti,
•
Yayın listesi ve çalışmaların birer nüshası,
•
Türkiye’de doçentlik başvurusu için aranan dil yeterliliğini sağladığına ilişkin belge,
•
Özgeçmiş,
•
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
•
Denkliği talep edilen doçentlik unvanıyla yapılan çalışma sürelerinde kullanılan
pasaportların asılları veya giriş çıkış tarihlerini ve işlem gören sayfaları havi okunaklı
Türk dış temsilcilikleri veya noter tarafından onaylanmış sureti.
DİKKAT: İstenen belgeler eksik veya yanlış olması durumunda başvurunuz dikkate alınmaz ve beyan
ettiğiniz adrese ödemeli olarak kargo ile iade edilir.
Form02_ÜAK/Denklik
2
Download

(Denklik Ba\376vuru Formu_Do\347entlik_210115)