YURTDIŞINDA ALINAN SANATTA YETERLĐK UNVANI
DENKLĐK BAŞVURU FORMU
ÜNĐVERSĐTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞINA
Bilkent/ANKARA
Yurtdışında almış olduğum sanatta yeterlik derecesinin 2547 sayılı Kanun’un 3. maddesinin
t/4 bendi uyarınca Türkiye’de yapılan doktora düzeyinde Sanatta Yeterlik derecesine
eşdeğer sayılması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Ad Soyad, İmza
ÖĞRENĐM BĐLGĐLERĐ
Sanatta Yeterlik Yapılan Ülke
: +++++++++++++++++++++++..
Sanatta Yeterlik Yapılan Üniversite : +++++++++++++++++++++++.
Sanatta Yeterlik Alanı
: ++++++++++++++++++++++....
KĐMLĐK VE ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ
Ad Soyad: +++++++++++++++++++++++++++++++++...
Adres
: +++++++++++++++++++++++++++++++++...
+++++++++++++++++++++++++++++++++...
Semt/İlçe: ++++++++++++ İl : +..++++++++++++++++++...
Ev/İş Tel : ++++++++++++ Cep Tel : +.++++++++++++++++.
E-posta : ++++++++++++++++++++++++++++++++...+...
Form04_ÜAK/Denklik
1
YURTDIŞINDA ALINAN SANATTA YETERLĐK UNVANI
DENKLĐK BAŞVURU FORMU
ĐSTENEN BELGELER
•
Sanatta yeterlik diplomasının aslı ve noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından
onaylı tercümesi,
•
Lisans diplomasının noter onaylı sureti, diploma yabancı ülkede alınmış ise
Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesinin noter onaylı sureti,
•
Yüksek lisans diplomasının noter onaylı sureti, diploma yabancı ülkede alınmış ise
Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesinin onaylı sureti,
•
Sanatta yeterlik diplomasına esas teşkil eden transkriptin aslı ve noter onaylı
tercümesi,
•
Sanatta yeterlik diplomasına esas teşkil eden tezinin ciltli bir örneği ile elektronik
ortamda kaydı,
•
Sanatta yeterlik eğitimine ilişkin afişler, resital çalışmaları, plaklar, elektronik kayıtlar,
posterler ve benzeri çalışmalar,
•
Türkiye’de sanatta yeterlik eğitimine kabul için aranan dil yeterliliğini sağladığına
ilişkin belge,
•
Özgeçmiş,
•
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
•
Denkliği talep edilen sanatta yeterlik öğrenimi sürelerinde kullanılan pasaportların
asılları veya giriş çıkış tarihlerini ve işlem gören sayfaları havi okunaklı Türk dış
temsilcilikleri veya noter tarafından onaylanmış sureti.
DİKKAT: İstenen belgeler eksik veya yanlış olması durumunda başvurunuz dikkate alınmaz ve beyan
ettiğiniz adrese ödemeli olarak kargo ile iade edilir.
Form04_ÜAK/Denklik
2
Download

Başvuru Formu