ESOGÜ KĐMYA Bölümü Ders Bilgi Formu
DÖNEM
121515416
DERSĐN KODU
ALETLĐ ANALĐZ
DERSĐN ADI
HAFTALIK DERS SAATĐ
YARIYIL
Teorik
5
4
Uygulama
DERSĐN
Laboratuar
0
GÜZ
Kredisi AKTS
0
4
6
TÜRÜ
DĐLĐ
ZORUNLU (X ) SEÇMELĐ ( )
Türkçe
DERSĐN KATEGORĐSĐ
Temel Bilim
Makine Mühendisliği
[Önemli düzeyde tasarım içeriyorsa (√
√) koyunuz.]
Temel Mühendislik
Sosyal Bilim
X
DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLERĐ
Faaliyet türü
I. Ara Sınav
Sayı
1
%
40
1
60
II. Ara Sınav
Kısa Sınav
YARIYIL ĐÇĐ
Ödev
Proje
Rapor
Diğer (………)
YARIYIL SONU SINAVI
VARSA ÖNERĐLEN ÖNKOŞUL(LAR)
DERSĐN KISA ĐÇERĐĞĐ
DERSĐN AMAÇLARI
DERSĐN MESLEK EĞĐTĐMĐNĐ
SAĞLAMAYA YÖNELĐK KATKISI
DERSĐN ÖĞRENĐM ÇIKTILARI
TEMEL DERS KĐTABI
YARDIMCI KAYNAKLAR
DERSTE GEREKLĐ ARAÇ VE
GEREÇLER
YOK
Spektroskopinin temel ilkeleri, Spektroskopide kullanılan cihazlar, Atomik
spektroskopi (atomik absorpsiyon spektroskopisi, atomik emisyon
spektroskopisi ve atomik floresans spektroskopisi), UV ve Görünür Bölge
absorpsiyon spektroskopisi, Infrared spektroskopisi, Moleküler floresans
spektroskopisi, NMR, Kütle spektroskopisi, x-ışını yöntemleri, termal analiz
yöntemleri, kromatografik yöntemler.
Dersin amacı, aletli analiz yöntemlerinin temel prensibi, kullanılan cihazların
ve analitik uygulamalarının öğrenciye tanıtılmasıdır.
Bu ders, öğrencilerin, endüstride ve araştırmada en yaygın kullanılan aletli
analiz yöntemlerini anlamalarını ve uygulamalarını sağlayacaktır.
1. Aletli analiz yöntemlerini sınıflandırma.
2. Kullanılan yöntemlerin kalitatif ve kantitatif uygulamalarını öğrenmek.
3. Aletli analizde kullanılan cihazların yapısı hakkında bilgi sahibi olma.
4. Cihazları çalıştırabilme ve analizi yapabilme becerisi.
5. Analiz sonuçlarını yorumlayabilme becerisi.
D.A. Skoog, F.J. Holler, T.A. Nieman, (1998) Enstrümantal Analiz Đlkeleri,
(Çev.Edit. E Kılıç, F. Köseoğlu, H. Yılmaz) Bilim Yayıncılık, 5. Baskı.
1. T. Gündüz (1999) Đnstrumental Analiz Ders Kitabı, Gazi Böro Kitapevi
2. A.Yıldız, Ö. Genç, S. Bektaş (1997) Enstrumantal Analiz Yöntemleri,
Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
Bilgisayar ve projeksiyon cihazı
DERSĐN HAFTALIK PLANI
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15,16
ĐŞLENEN KONULAR
Giriş: Spektroskopinin temel ilkeleri, elektromanyetik spektrum, yöntem seçimi ve kalibrasyon
yöntemleri
Atomik absorpsiyon spektroskopisi
Atomik emisyon spektroskopisi (ICP) ve atomik floresans spektroskopisi
UV ve Görünür Bölge absorpsiyon spektroskopisi
Infrared absorpsiyon spektroskopisi
Raman spektroskopisi
Ara Sınav
Moleküler floresans spektroskopisi
NMR spektroskopisi
Kütle spektrometrisi
x-ışını yöntemleri
Termal analiz yöntemleri
Kromatografik yöntemlerin temelleri
HPLC, GC, süperkritik akışkan sıvı kromatografisi yöntemleri
Yarıyıl sonu sınavı
DERSĐN ÖĞRENĐM ÇIKTILARININ PROGRAMÇIKTILARI ĐLE OLAN ĐLĐŞKĐSĐ
NO
PROGRAM ÇIKTISI
Kimya konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri
1
kullanma ve uygulayabilme becerisi
Kimya alanında karmaşık problemleri saptama, tanımlama ve çözebilme becerisi
2
Bilimsel yöntem ve araştırma becerilerini kazandırma
3
Ders içeriğini güncel konuları değerlendirmede kullanabilme becerisi
4
Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
5
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerileri ve yabancı dil bilgisini
6
kullanma/geliştirme becerisi
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki
7
gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
8
Deney tasarlama, yapma ve verileri analiz edebilme becerisi
9
10 Kimya uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme
1:Hiç Katkısı Yok. 2:Kısmen Katkısı Var. 3:Tam Katkısı Var.
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Dersin Öğretim Üyesi:
Đmza:
2
Tarih:
1
Download

Aletli analiz