ULUSOY ELEKTRĐK ĐMALAT TAAHHÜT VE TĐCARET A.Ş.
12.000.000.-TL Nominal Değerli Payların Halka Arz Yoluyla Satışı ile Đlgili
TALEP FORMU
Gerçek Kişiler
Adı
Đkinci Adı
Soyadı
Doğum Tarihi
:
:
:
:
T.C. Kimlik Numarası
:
Tüzel Kişiler
Kurum Unvanı
Vergi Numarası
: ___________________________
: ___________________________
YATIRIMCI BĐLGĐLERĐ
Đkametgah Bilgileri
Adres
: _____________________________________________
Đlçe
: __________________ Đl : _______________________
Telefon
: _____________________________________________
Hesap Numarası : _____________________________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
TASARRUF SAHĐBĐ KATEGORĐSĐ (Uygun Seçeneği Đşaretleyiniz)
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar (Aracı kurum, banka, portföy yönetim şirketi, fon, sigorta şirketleri v.b.)
Hiçbir yatırımcı kategorisi için herhangi bir adet sınırlaması bulunmamaktadır.
TALEP EDĐLEN PAY MĐKTARI (Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır)
Yatırımcılar 13,40 - 16,00 TL fiyat aralığında kalmak ve 5 Kuruş fiyat adımlarıyla olmak üzere 5 farklı fiyattan talepte bulunabilecekleri gibi, sadece belirli bir tutar veya sadece belirli bir
adet olarak da talepte bulunabilirler. A, B ve C BÖLÜMLERĐNDEN SADECE BĐRĐNE GĐRĐŞ YAPILACAKTIR.
A. Farklı Fiyat Seviyelerine Göre Talepler
B. Sadece Tutar Bazında Talep
Talep Edilen Toplam Pay Bedeli : _____________________________TL
Talep adedi tutarın nihai halka arz fiyatına bölünmesiyle hesaplanacaktır.
Talep Edilen Pay Adedi
(1 Adet ve Katları)
Toplam Tutar
(TL)
1) ________ , ___TL
____________________=
_________________________________
2) ________ , ___TL
____________________=
_________________________________
C. Sadece Adet Bazında Talep
3) ________ , ___TL
____________________=
_________________________________
Talep Edilen Toplam Pay Adedi
: _____________________________Adet
4) ________ , ___TL
____________________=
_________________________________
(1 Adet ve Katları)
: _____________________________Adet
5) ________ , ___TL
____________________=
_________________________________
Talep Bedeli = Adet * 16.00 TL'dir
Birim Pay Fiyatı
Talep Bedeli; "Toplam Tutar (TL)"deki tutarlardan en yüksek olanıdır.
Dağıtımda, nihai halka arz fiyatına eşit veya üzerindeki ilk seviye dikkate alınacaktır.
Bedel Đadesini Talebe Dönüştürme
:
Đstiyorum
Đstemiyorum
Ödenen Toplam Tutar = Talep Bedeli
Kabul Edilebilecek Asgari Miktar (1 Adet ve Katları) (Giriş zorunlu değildir)
Nakit Başvuru Tutarı
Talep adedi nihai halka arz fiyatından bağımsız, bu adet olarak dikkate
alınacaktır.
: __________________________________TL
: __________________________________Adet
: ____________________________TL
Kredili Başvuru Tutarı : ____________________________TL
Teminat Sırası
Bozdurma Sırası
Likit Fon
: __________________TL
Kıymet Tanımı : ________________________________________
B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
: __________________TL
Kıymet Tanımı : ________________________________________
Döviz (ABD Doları, Avro, Đngiliz Sterlini)
: __________________TL
Kıymet Tanımı : ________________________________________
TL DĐBS
: __________________TL
Kıymet Tanımı : ________________________________________
Birden fazla kıymetin teminata konu olması durumunda; kıymetlerin teminata alınması ve bozdurulması için bir öncelik sırasının yandaki kutulara 1, 2 veya 3 girilerek
belirtilmesi gerekmektedir.
Bu formda yer alan talebimi 7 Kasım 2014 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), www.ulusoyelektrik.com.tr ve www.isyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilen
Đzahnamedeki bilgileri okuyarak ve okuduğum bilgilerde belirtilen şartları kabul ederek yapmaktayım. Bu formu imzalamakla, ĐZAHNAMEDE atfedilen tüm sorumluluk, yükümlülük, onay ve
taahhütleri kabul ettiğimi, bu hükümlere aynen uyacağımı beyan ve taahhüt ederim.
VĐRMAN BĐLGĐLERĐ
Đade Edilecek Türk Lirası'nın Virmanlanacağı
Payın Virmanlanacağı
Banka/Takasbank
Banka/Takasbank
: ______________________________________
Şube/Aracı Kurumun
: ______________________________________
Şube/Aracı Kurumun
Kodu
: _______ Adı : _________________________
Kodu
Alıcının Adı Soyadı
: ______________________________________
Alıcının Adı Soyadı
: _______ Adı : _________________________
: ______________________________________
Hesap No*
: ______________________________________
Hesap No*
: ______________________________________
IBAN
: ______________________________________
IBAN
: ______________________________________
* Đlgili mevzuat uyarınca, IBAN kullanan ülkelerdeki hesaba yapılan para transferlerinde alıcıya ait IBAN’ın doğrulanmasının ve kullanılmasının zorunlu olduğu hususunda tarafıma bilgi
verilmiştir. Kurumunuz tarafından, alıcıya ait IBAN’ın bildirilmesi talep edildiği halde, alıcıya ait IBAN’ı bildirmediğimi, doğacak masraf ve yükümlülükleri kabul ve beyan ederim.
TARĐH :
________________________
ĐMZA :
________________________
BU BÖLÜM ARACI KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Kabul Edilen Pay ( 1 Adet ve Katları )
Tahsil Edilen Toplam Tutar
: __________________________________
: __________________________________TL
Đade Edilecek Toplam Tutar
: __________________________________TL
Aracı Kurum Kodu
: __________________________________
Şube Kodu
: __________________________________
ARACI KURUM ONAYI
_____________________
Talep Başvuru No
: __________________________________
Asıl nüsha kurumda kalacak ve formun bir nüshası yatırımcıya verilecektir.
TALEP FORMUNA EKLENMESĐ GEREKEN EVRAKLAR
Gerçek Kişi Yatırımcılar: Nüfus Cüzdanı / Sürücü Belgesi / Pasaport Fotokopisi
Tüzel Kişi Yatırımcılar: Noter Tasdikli Đmza Sirküleri, Vergi Levhası, Kuruluş Gazetesi Fotokopisi, Ticaret Sicili Kayıt Belgesi Fotokopisi
Download

Ulusoy Elektrik Talep Formu.xlsx