SEYAHAT SAĞLIK
SAĞ
SĐGORTASI ÖZEL ŞARTLAR
TEMĐNATLAR
Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi
Teminat Limiti
30.000 Euro
Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli
veya taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil
Limitsiz
Vefat eden sigortalının nakli
Limitsiz
Acil mesajların iletilmesi
Limitsiz
•
Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahat
sırasında meydana gelmesi halinde Türkiye dışında
dı
Poliçede belirtilen coğrafi
co
sahada
geçerlidir. Teminat Türkiye gümrüğünden
gümrü
çıkış yapıldıktan sonra ba
başlar ve poliçenin
süresi devam etse bile Türkiye gümrüğünden
gümrü
giriş yapıldıktan sonra otomatik olarak
sona erer.
•
Teminat limitleri özet tabloda ve teminat açıklamalarında belirtilen limitlerle sınırlıdır.
POLĐÇE ĐPTALĐ
Poliçe; seyahate gidilmediği
ği durumda, poliçe ba
başlangıç
langıç tarihinden en geç 24 saat önce haber
verilmesi ve poliçenin Sigorta Şirketine
Şirketine iade edilmesi kaydı ile iptal edilir, prim iade edilir.
TANIMLAR
Sigortalı Kişi
Bu sözleşmenin
menin geçerlilik tarihleri arasında ekteki seyahat yardım paketini satın alar
alarak adına
poliçe kesilen ve seyahate çıkmadan önce Tur Assist'e bildirilen kişidir.
ki
Hastalık
Sigortalı’nın sağlık
lık durumunda poliçenin geçerlilik süresi içinde meydana gelen yasal yetkiye
sahip bir doktor tarafından
afından tanı konmuş
konmu ve teyid eidlmiş ve aşağıdaki
ıdaki iki gruptan birine
girmeyen bir değişiklik
iklik ve genel istisnalarda yer almayan bir hastalık.
-
Doğuştan
tan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş
edinilmi
şikayetlerin
ikayetlerin sonucu olarak do
doğum esnasında mevcut olan hastalık.
-
Önceden Varolan Hastalık: Sigortalının sigorta yaptırmadan önce mevcut olan bir
hastalığı.
Ciddi Hastalık
Sigortalı’nın sağlık
lık durumunda, hastaneye yatırılmasını gerektiren ve Şirket’in tıbbi ekibinin
görüşüne göre Sigortalı’nın
alı’nın seyahatine devam etmesini engelleyen veya ölüm tehlikesinin
söz konusu olduğu
u bir hastalık.
Yaralanma
Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında sigortalının isteği
iste dışında
ında ani ve şiddetli dışarıdan
kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen bir sağlık sorunu.
Ciddi Yaralanma
Şirket’in tıbbi ekibinin görüşüne
şüne
üne göre Sigortalı’nın seyahatine devam etmesini engelleyen
veya ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu
oldu bir kaza sonucu yaralanma.
Daimi Đkamet Ülkesi
Poliçenin düzenlendiğii ülke anlamındadır. ((Türkiye Cumhuriyeti)
Daimi Đkametgah
Sigortalı kişinin Daimi Đkamet
kamet Ülkesi’nde bulunan sürekli ikamet adresi anlamındadır.
Coğrafi Saha
Türkiye dışında,
ında, poliçede belirtilen coğrafi
co rafi saha alternatifine göre Avrupa ve Schengen
Ülkeleri veya Tüm Dünya
KAPSAM
Daimi Đkametgah ülkesi dışında
şında poliçede belirtilen co
coğrafi sahadaki bir seyahat sırasında
poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen öngörülemeyen bir olay sonucunda,
olayın coğrafi sınırların dışında
şında ve öngörülen seyahat süresi dı
dışında
nda meydana gelmemesi
kaydıyla, Şirket,
irket, Sigortalı'ya, bu poliçede belirtilen yardımları derhal sağlayacaktır.
sa
Bu
poliçenin kapsamı, poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahatin sona ermesi ve/veya
Sigortalı Kişi'nin Daimi Đkamet
kamet Ülkesi’ne dönüş
dönü yapması halinde (Hangisi daha önce ise)
geçerliliğini yitirecektir. Uzun süreli poliçeler her bir seyahatte en fazla birbirini izleyen 92
gün süren seyahatler için geçerlidir.
Şirket,
irket, hiçbir zaman herhangi bir kurtarma operasyonunda özel veya resmi kuruluşların
kurulu
yapacağıı kurtarma hizmetine müdahale etmeyecek ve bu hizmetten sorumlu olmayacaktır.
Herhangi bir spor takımında yer almamak şartıyla, kayak branşında lisans sahibi ve para
kazanma amacı olmadan, amatörce düzenlenmiş
düzenlenmi olsa da her türlü yarışma
yarı
hariç olmak
üzere, bireysel olarak ve zevk amacıyla yapılması halinde ilgili spor kapsam içerisinde
değerlendirilecektir.
erlendirilecektir. Spor aktivitesinin yapılması esnasında olu
oluşan
an her türlü yaralanma
durumlarında gerekebilecek karayoluyla ulaşılamayan
ula
pist dışında
ında veya ilgili pistte talep
edilen her türlü tıbbi nakil ve kurtarma faaliyeti ile bundan doğabilecek
do abilecek masraflar kapsam
dışındadır. Kayak esnasında Sigortalı’nın kaybolması veya kaza geçirmesi durumunda,
Şirket’in
irket’in bu poliçe kapsamında belirtilen teminatlar ile ilgili sorumluluğu
so
u Sigortalı bulunduktan,
kurtarıldıktan ve stabil hale getirildikten sonra başlayacaktır.
ba
Tıbbi nakil hizmeti, Şirket
irket doktoru tarafından en uygun görülen kara hasta nakil vasıtasının
mevcut hava, yol, fiziki ve coğrafi
co
koşullarla erişebileceği noktalarda
alarda ve tıbbi bir ekip
tarafından ilkyardım hizmeti almış,
almı , stabil hastaların nakli için kapsam içindedir. Bunun
dışındaki
ındaki durumlar kapsam dış
dışındadır.
Đlgili
lgili sporun yapılması esnasında meydana gelen yaralanma sonrası verilecek hizmetler hiç
bir durumda ilkk yardım hizmetleri değil,
de il, ilk yardım ve kurtarma sonrası sağ
sağlanabilecek ürün
kapsamında olan hizmetler ile sınırlıdır.
TEMĐNAT AÇIKLAMALARI
Aşağıdaki
ıdaki teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahat
sırasında
ırasında meydana gelmesi halinde Türkiye dışında poliçede belirtilen coğrafi
co
sahada
geçerlidir.
1. Yurtdışında
ında tıbbi tedavi teminatı
Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda,
Şirket;
irket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları
ma
ile, ilgili doktorun yazdığı
ğı ilaçların masraflarını
30.000 € limite kadar ödeyecektir. Acil diş tedavi giderleri de 60 €’ya kadar karşılanacaktır.
kar
2. Sigortalının seyahati veya nakli veya taburcu olduktan sonra Daimi Đkametgah’a
nakli
Sigortalı'nın
n bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda,
Şirket
irket Sigortalı'yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in
irket’in doktoru tarafından en uygun
kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze VEYA
bir tıbbi merkezden diğerine VEYA
bu poliçe kapsamındaki ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde
yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda,
seyahate devam edemeyeceğine
edemeyeceğ
ve Daimi Đkametgah’a dönüş için
n Sigortalı’nın asıl seyahat
için kullanmış olduğu taşıma
şıma aracını kullanamayaca
kullanamayacağına Şirket
irket doktoru tarafından karar
verilirse, Şirket,
irket, Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in
irket’in doktoru tarafından en
uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla
arac
Daimi Đkametgah’a,
nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.
karş
Bir tıbbi merkezden diğer
er bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya
yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır.
sa
Tüm nakillerin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği
düzenleyece
tıbbi rapor
gerekmektedir.
Hava ambulans hizmetine ancak Şirket
irket doktoru karar verebilir. Hava ambulansı hizmetinde
Avrupa dışındaki
ındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır.
dı
4. Vefat eden sigortalının nakli
Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı
halinde Şirket;
irket; Cenazenin defnedilmesi için Daimi Đkamet
kamet Ülkesi’ndeki defin yerine naklini
organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.
5. Acil mesajların iletilmesi
Sigortalının talebi üzerine Şirket,
irket, yukarıda ki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili
olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.
sa
GENEL KOŞULLAR
1) Herhangi bir talep halinde Şirketin sorumluluğu,
u, tazminat veya menfaat talep eden
Sigortalı’nın bu Poliçe’nin koşullarına
ko
uymakta olmaları koşuluna bağlıdır,
ğlıdır,
2) Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Sigortalı;
a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.
b) Đstenen menfaatleri
faatleri belirten talebi bildirmek için Şirket’e
irket’e en kısa zamanda telefon
edecektir.
c) Şirket’e
irket’e hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri
(hastane raporu, reçeteler, medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar v.b.)
serbest olarak
larak temin edecektir.
d) Hiçbir ödeme, taahhüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.
3) Sigortalı yine de, Daimi Đkamet
kamet Ülkesi’ndeki Sosyal Sigortalar Sistemine göre, veya e
eğer
söz konusu
usu ise bu organizasyonların veya kurumların yerini alan özel sistemlere göre hak
talebinde bulunmak zorundadır, ve bu teminat tahtında hak kazandığı
kazandığı tutarları Şirkete geri
ödemekle yükümlüdür.
4) Elle, bedenen ve devamlı olarak makine ile çalışan
çalı
kişilerin iş seyahatleri kapsam dı
dışında
olacaktır. Bu şekilde çalışan
şan ki
kişilerin iş konularında faaliyet göstermeksizin yapacakları
turistik ve eğitim
itim amaçlı seyahatler teminat kapsamında olacaktır.
5) Fikren ve elle çalışıp
ıp 4. maddede sayılan meslek gruplarına ait iş sahalarında ve tehlikeli
kabul edilen bölgelerde görevli olanlar teminat kapsamı dışında
dı ında olacaktır. ( Örn. Đnşaat
şantiyesinde
antiyesinde veya sahasında çalı
çalışan mühendis ve muhasebeciler )
6) Şirket’in
irket’in bu poliçede özel olarak öngörülen menfaatlerden herhangi birini mücbir sebepler
nedeniyle yerine getirememesi durumunda Şirket
irket sorumlu tutulmayacaktır.
7) Hastalık veya yaralanma durumunda Sigortalı, tedavi eden doktorları hasta bilgilerini gizli
tutma yükümlülüğünden
ünden muaf tutacak ve tüm kanıtları ve bilgilieri
bilgilie Şirket’e
irket’e vermeye yetkili
kılacaktır. Eğer
er gerekliyse Sigortalı’nın hastalık veya yaralanmadan önceki sağlık
sa
bilgileri de
dahil olmak üzere, tüm tıbbi dokümantasyona Şirket’in
irket’in doktorlarına serbestçe erişimi
eri
garanti
edilecektir.
8) Şirketin doktorlarının
ın Sigortalı’yı serbestçe muayene edebilmeleri gerekmektedir. Bunun
Sigortalı tarafından reddedilmesi halinde Şirket
irket hizmeti organize etmekten ve masrafları
karşılamaktan
ılamaktan sorumlu olmayacaktır.
GENEL ĐSTĐSNALAR
1) Şirket,
irket, Poliçe döneminin sona ermesinden
ermesinden sonra hiçbir yardım konusunda sorumlu
olmayacaktır. Hastalığın
ın veya yaralanmanın, poliçe döneminin içerisinde, yurtdışında
yurtdı
yapılan bir
seyahat sırasında ortaya çıkması halinde, sağlanan
sa lanan menfaatler, poliçe döneminin sona
ermesine ya da Sigortalı’nın Daimi Đkamet
kamet Ülkesi’ne ait gümrük kapısından giri
girişine kadar
(hangisi daha önceyse) sürdürülecektir ve yapılan giderler maksimum teminat tutarını
aşmayacaktır.
irketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki
a
ıdaki durumlardan meydana gelebilecek
2) Şirketin,
vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü
yükümlülü olmayacaktır :
• Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan Sigortalı veya Birinci Derece Aile Üyesi veya
herhangi bir başka kişinin
inin hileli ve kasıtlı hareketleri,
• Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız
meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar,
• Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına, yıldırım ve meteor düşmesi
düşmesi gibi ola
olağanüstü
olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,
• Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,
• Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı, savaş
sava
• Nükleer radyo-aktivite
aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar, akut ve kronik radyasyon hastalıkları
ve komplikasyonları,
• Ambalajı yeterli olmayan, etiketi bulunmayan, kırılan veya bozulan ürünler içeren bagajlar,
• Tıbbi reçete dışında
ında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyu
uyuşturucular
şturucular veya tıbbi
ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
• Doğuştan
tan olan hastalıklar (Gebelik esnasında olu
oluşan
an veya genetik faktörlerden
kaynaklanan hastalıklar),
• Gebelikten veya doğumdan
umdan kaynaklanan durumlar veya bunların komplikasyonları veya
gebeliğin kendi isteğiyle
iyle sona erdirilmesi, (Sigortalı hamile kadının 38 yaşından
ya
küçük
olması ve hamileliğin
in 30. haftasının tamamlanmamış
tamamlan
olması şartıyla
artıyla hamilelikte akut bir
komplikasyon sonucu doğrudan
doğ
anne ve/veya çocuğun yaşamını
amını kurtarmak amacıyla
alınacak tıbbi önlemlerin masrafları kapsam içindedir), adet dönemi rahatsızlıkları, doğum
do
kontrolü uygulamaları,
• Akut olmayan diş tedavileri,
vileri,
• Rehabilitasyon tedavileri ve fizyoterapi, alternatif ve tamamlayıcı tıp tedavileri (masaj,
homeopati, akupunktur v.b)
• Estetik amaçlı yapılan her türlü tedavi, kozmetik amaçlı uygulamalar ve bunlara bağlı
ba
gelişen rahatsızlıklar,
di hekimi yardımı gerektiren
• Sigorta tarihinden önceki altı ay içinde tedavi veya diş
hastalıklar (tıbbi yardımın hayat kurtarmayla, akut ağrıyla
a rıyla veya uzun süreli yetersizliği
yetersizli
önlemek amacıyla yapılan zorunlu tıbbi müdahaleyle ilgili olması halinde bu istisna
uygulanmayacaktır),
• 60 Euro’nun üzerindeki diş tedavi giderleri,
• Protezler,
tezler, kontakt lens, ortopedik materyaller veya ortezler ve kemik birleştirme
birle
materyalleri, gözlükler, suni organlar,
• Hastanede TV seti, telefon, klima, kuaför, masaj, güzellik uzmanı gibi ek konfor
sağlanması,
• Hastaneye yatırılma nedeni olan hastalık dışındaki
dı
bir hastalığın
ın tedavisi,
• Amacı tıbbi tedaviye yönelik gerçekleştirilen
gerçekle
seyahatler,
• Hastalık veya kazayla ilişkili
şkili olmayan tıbbi danışma
danı
ve tedavi,
• Ehliyetli bir hekim tarafından bu seyahatin tıbbi nedenlerle
nedenlerle yasaklanmış olması,
• Koruyucu aşılar,
ılar, profilaktik amaçlı tedaviler ve uygulamalar,
• Hekim dışındaki kişilerce
ilerce uygulanan tedaviler,
• Yerinde tedavi edilebilecek bir hastalık veya kaza nedeniyle tıbbi nakil veya ülkesine geri
dönme,
gelişen yaralanma,
• Akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar ve bunlara bağlılı olarak geli
bedensel hastalıklar, intihar ve girişimleri,
giri
• Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş
konmu olsun veya olmasın,
varolduğu
u yetkili bir doktor tarafından poliçe ba
başlangıç
ngıç tarihinden sonra tespit edilen
tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı
ba olarak ortaya çıkan akut kriz,
• Kronik hastalıklar ve bazı özel hastalıklar (Cinsel yolla bulaşan
bulaşan hastalıklar, H
HĐV
enfeksiyonu, her türlü malign hastalıklar, tbc, sarkoidoz, multipl skleroz,
skleroz, salgın hastalıklar)
• Aşağıdaki
ıdaki sporların yapılması: hangi türden olursa olsun araba yarı
yarışları veya motosiklet
yarışları,
ları, av faaliyetleri, yapay akci
akciğer kullanarak su altı dalışları,
ları, umumi yolcu ta
taşımacılığı
yapmak amacıyla tasarlanmamış
tasarlanmamı deniz araçlarıyla
rıyla uluslararası sularda dolaşma,
dola
binicilik,
dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden olursa olsun güre
güreş sporları, dövüşme
dövü
sanatları,
paraşütçülük,
ütçülük, sıcak hava balonculu
balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü
şütü ve genel olarak
tehlikeli olduğu
u bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti.
• Sigortalı’nın yarışlara,
lara, sportif faaliyetlere, ve hazırlama veya e
eğitim
itim testlerine katılmasının
sonucunda meydana gelen durumlar,
• Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara
yarı
veya
turnuvalara katılma,
• Bununla ilgili bir surprim ödenmediği
ödenmedi sürece kayak,
• Yolcu taşıma
ıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının
ta ıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya
mürettebat sıfatıyla kullanılması,
kullanılması motorsiklet kullanımı,
• Suç hareketleri veya bir suça iştirak
i
sonucu gelişen
en yaralanma ve hastalıklar, bahisler,
• Dağ,, deniz, çöl, kanyon ve ma
mağaralardaki insanların kurtarılması,
• Bir aracın sürücü belgesi olmaksızın kullanılması veya sürücü belgesi bulunmayan bir
kişiye
iye devredilmesi sonucunda Sigortalının maruz kalabilece
kalabileceği bedensel yaralanmalar,
3) Avrupa dışındaki
ındaki ülkelerden hava ambulansı ile tıbbi nakil.
4) Şirket, aşağıdaki
ıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:
a) Şirket
irket yetki vermeden, Sigortalı tarafından veya onun adına düzenlenmiş
düzenlenmi her türlü
yardım faaliyeti ve masrafları. (Şirket'in
irket'in onayını alabilmek amacıyla Şirket'e
ulaşılamaması
ılamaması durumunda, Sigortalı kendisine en yakın acil tıbbi merkeze
gidebilir. Bu durumda, Sigortalı'nın mümkün olan en kısa sürede ve her durumda
azami 24 saat içinde aldığı
aldı hizmetler ile ilgili bilgi ve
e durumunu Şirket'e bildirmesi
gerekmektedir. Sigortalı olayı gösteren orjinal belge ve makbuzları Şirket'e ibraz
etmekle yükümlüdür. Sigortalı'nın genel şartlar
artlar ve istisnalar çerçevesinde hareket
etmemesi halinde, acil durum için yaptığı
yaptı ı hiçbir masraf ken
kendisine geri
ödenmeyecektir.)
b) Poliçenin coğrafi
rafi limitleri dı
dışında,
ında, seyahat sona erdikten sonra ve Sigortalı Daimi
Đkamet
kamet Ülkesi'ne döndükten sonra olu
oluşan masraflar.
c) Türkiye’de herhangi bir yardım hizmeti.
d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar
evraklar verilmediği
verilmediğ takdirde.
e) Şirket,
irket, hiçbir zaman herhangi bir kurtarma operasyonunda özel veya resmi
kuruluşların
ların yapacağ
yapacağıı kurtarma hizmetine müdahale etmeyecek ve bu hizmetten
sorumlu olmayacaktır. Kayak esnasında Sigortalı’nın kaybolması veya kaza
geçirmesi durumunda, Şirket’in
irket’in bu poliçe kapsamında belirtilen teminatlar ile ilgili
sorumluluğu
u Sigortalı bulunduktan, kurtarıldıktan ve stabil hale getirildikten sonra
başlayacaktır.
Download

seyahat sağ