TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
100.000.000.-TL* Nominal Değerli, 383 Gün Vadeli Tahvil
Halka Arz Yoluyla Satışı ile İlgili
TALEP FORMU
YATIRIMCI
Tüzel Kişiler
BİLGİLERİ
Adres Bilgileri
Kurum Ünvanı
:
Vergi Numarası
:
Müşteri Numarası
:
Şube Kodu
Hesap Numarası
Adres
:
:
İlçe
:
:
İl
:
Telefon
:
* Kurum Adınızı Kısaltma Kullanmadan Belirtiniz
E-posta
:
@
T A S A R R U F S A H İ B İ K A T E G O R İ S İ ( Lütfen, Uygun Seçeneği İşaretleyin )
Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
Minimum 1.000 Adet talepte bulunulabilir. Minimum talep adedinden sonraki talep aralıklarının 1 Adet ve katları şeklinde olması şarttır.
YURTİÇİ VE YURTDIŞI KURUMSAL YATIRIMCILAR
TALEP EDİLEN TAHVİL ADEDİ
Talep Edilen Tahvil Adedi
:
Adet
( Min. 1.000 Adet - Talep Aralıkları 1 Adet ve Katları )
Kabul Edilebilecek Asgari Adet Miktarı
:
Adet
(minimum 1.000 Adet) (Giriş Zorunlu Değildir)
Bu Formda Yer Alan Talebimi Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), www.isbank.com.tr ve www.isyatirim.com.tr internet sitelerinde 05.01.2015 tarihinde İlan Edilen Sermaye Piyasası
Aracı Notu, İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni ile Özet'teki ve 04.11.2014 tarihinde ilan edilen İhraççı Bilgi Dokümanındaki Bilgileri Okuyarak ve Okuduğum Bilgilerde Belirtilen Şartları Kabul Ederek
Yapmaktayım. Bu Formu İmzalamakla, SERMAYE PİYASASI ARACI NOTU'NDA, ÖZET'TE VE İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI'NDA Atfedilen Tüm Sorumluluk, Yükümlülük, Onay ve Taahhütleri Kabul
Ettiğimi, Bu Hükümlere Aynen Uyacağımı Beyan ve Taahhüt Ederim.
*100.000.000 TL nominal değerli tahvillere ilişkin 05.01.2015 tarihinde KAP'ta ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'te 300.000.000.-TL nominal değerli 75 gün vadeli bono, 700.000.000.TL nominal değerli 241 gün vadeli bono ve 100.000.000.- TL nominal değerli 383 gün vadeli tahvilin aynı anda halka arz edileceği duyurulmuştur. Söz konusu borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi
durumunda toplam ihraç tutarı 1.600.000.000.-TL nominal değere kadar arttırılabilecektir
İmza :
Tarih :
VİRMAN BİLGİLERİ
Tahvillerin Virmanlanacağı
Banka/Takasbank
Şube/Aracı Kurumun Kodu
Hesap No*
IBAN
Alıcının Adı Soyadı
:
:
:
:
:
*İlgili mevzuat uyarınca, IBAN kullanan ülkelerdeki hesaba yapılan para transferlerinde alıcıya ait IBAN'ın doğrulanmasının ve kullanılmasının zorunlu olduğu hususunda tarafıma
bilgi verilmiştir.
Kurumunuz tarafından, alıcıya ait IBAN'ın bildirilmesi talep edildiği halde, alıcıya ait IBAN'ı bildirmediğimi, doğacak masraf ve yükümlülükleri kabul ettiğimi kabul ettiğimi beyan
ederim.
İmza :
Tarih :
BU BÖLÜM ARACI KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
YURTİÇİ VE YURTDIŞI KURUMSAL YATIRIMCILAR
Kabul Edilen Adet (Min. 1.000 Adet - Talep Aralıkları 1 Adet ve Katları ) :
Tahsil Edilen Toplam Adet :
Aracı Kurum Kodu
:
Şube Kodu
Talep Başvuru No
:
:
Aracı Kurum Onayı
Asıl Nüsha Kurumda Kalacak ve Formun Bir Nüshası Yatırımcıya Verilecektir.
TALEP FORMUNA EKLENMESİ GEREKLİ EVRAKLAR
Gerçek Kişi Yatırımcılar
Nüfus Cüzdanı / Sürücü Belgesi / Pasaport Fotokopisi
Tüzel Kişi Yatırımcılar
İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi (Sayılan dokümanlara ilave olarak Kurumsal Yatırımcı
tanımında yer alan “Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması
kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar”’dan Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi (varsa Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanmış yoksa şirket
yetkililerince imzalanmış) veya bulunması durumda Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenmiş tam tasdik raporu.)
Download

Kurumsal Yatırımcı Talep Formu (İskontolu Tahvil)