AKFEN HOLDİNG A.Ş.
60.000.000.-TL Nominal Değerli, 3 Yıl Vadeli, 3 Ayda Bir Kupon Ödemeli Tahvillerin
Halka Arz Yoluyla Satışı ile İlgili
TALEP FORMU
YATIRIMCI
Gerçek Kişiler
BİLGİLERİ
İkametgah Bilgileri
Adı*
:
İkinci Adı*
:
Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Doğum Tarihi
Adres
:
:
İlçe
:
:
İl
:
:
Telefon
:
Kurum Ünvanı*
:
E-posta
Vergi Numarası
:
Tüzel Kişiler
:
@
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Nezdindeki Hesap No : ………………………………………………………………..
* Adınızı-İkinci Adınızı-Soyadınızı-Kurum Adınızı Kısaltma Kullanmadan Belirtiniz
T A S A R R U F S A H İ B İ K A T E G O R İ S İ ( Lütfen, Uygun Seçeneği İşaretleyin )
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
Cep Telefonu* :
*Acil durumlar için mutlaka doldurulmalıdır.
Minimum 1.000 (1.000.-TL nominal) adet tahvil talebinde bulunulabilir. Minimum talep miktarından sonraki talep aralıklarının 1 adet ve katları şeklinde olması şarttır.
TALEP EDİLEN TAHVİL ADEDİ (Bireysel ve Kurumsal Yatırımcılar)
Başvurulan Tahvil Adedi
:
adet
İmza :
Tarih :
YURT İÇİ BİREYSEL YATIRIMCILAR
ÖDEME SEÇENEKLERİ* ( Lütfen, Uygun Seçeneği İşaretleyin )
Kıymet
Blokesi
Nakit ve/veya
Hesaben
Döviz
Blokesi
*Yatırımcılar ödeme seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler.
Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunulan Tahvil Tutarları
Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunulan Tahvil Tutarları
Birden fazla kıymetin blokaja konu olması durumunda kıymetlerin bozdurulması
için bir öncelik sırasının ilgili kutulara 1, 2, veya 3 girilerek belirtilmesi gerekmektedir.
Likit Fon:
:
Kıymet Tanımı
…………….
…………….
Birden fazla döviz cinsinden blokaj olması durumunda dövizlerin bozdurulması
için bir öncelik sırasının ilgili kutulara 1, 2, veya 3 girilerek belirtilmesi gerekmektedir.
TL
ABD Doları
…………………………………………
Bozdurma Sırası
:
TL
:
Bozdurma Sırası
:
:
Euro
B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
:
…………….
…………….
Kıymet Tanımı
:
Bozdurma Sırası
:
:
:
Bozdurma Sırası
Diğer Döviz*
Döviz Cinsi
:
Bozdurma Sırası
TL
:
…………………………………………
TL DİBS
Kıymet Tanımı
:
TL
…………….
…………….
:
Bozdurma Sırası
TL
TL
:
:
…………………………………………
*Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca alım-satım konusu yapılan konvertible dövizler teminat gösterilebilecektir.
Bu Formda Yer Alan Talebimi Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), www.akfen.com.tr, www.isyatirim.com.tr ve www.oyakyatirim.com.tr internet sitelerinde 02.12.2014 tarihinde İlan Edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu,
İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni ve Özet'teki ve 03.01.2014 tarihinde ilan edilen İhraççı Bilgi Dokümanındaki Bilgileri Okuyarak ve Okuduğum Bilgilerde Belirtilen Şartları Kabul Ederek Yapmaktayım. Bu Formu İmzalamakla,
SERMAYE PİYASASI ARACI NOTU'NDA, ÖZET'TE VE İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI'NDA Atfedilen Tüm Sorumluluk, Yükümlülük, Onay ve Taahhütleri Kabul Ettiğimi, Bu Hükümlere Aynen Uyacağımı Beyan ve Taahhüt Ederim.
VİRMAN BİLGİLERİ (sadece KURUMSAL YATIRIMCILAR içindir)
Tahvillerin Virmanlanacağı
Banka/Takasbank
Şube/Aracı Kurumun Kodu
Hesap No*
IBAN
Alıcının Adı Soyadı
:
:
:
:
:
*İlgili mevzuat uyarınca, IBAN kullanan ülkelerdeki hesaba yapılan para transferlerinde alıcıya ait IBAN'ın doğrulanmasının ve kullanılmasının zorunlu olduğu hususunda tarafıma bilgi verilmiştir.
Kurumunuz tarafından, alıcıya ait IBAN'ın bildirilmesi talep edildiği halde, alıcıya ait IBAN'ı bildirmediğimi, doğacak masraf ve yükümlülükleri kabul ettiğimi kabul ettiğimi beyan ederim.
İmza :
Tarih :
BU BÖLÜM ARACI KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Kabul Edilen Parasal Tutar (Min. 1.000 TL - Talep Aralıkları 1 TL ve Katları )
Tahsil Edilen Toplam Tutar ( TL )
İade Edilecek Toplam Tutar ( TL )
Aracı Kurum Kodu
:
Şube Kodu
Talep Başvuru No
:
:
:
:
:
Aracı Kurum Onayı
TALEP FORMUNA EKLENMESİ GEREKLİ EVRAKLAR
Gerçek Kişi Yatırımcılar
Nüfus Cüzdanı / Sürücü Belgesi / Pasaport Fotokopisi
Tüzel Kişi Yatırımcılar
İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi (Sayılan dokümanlara ilave olarak Kurumsal Yatırımcı tanımında yer alan “Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net
hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar”’dan Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi (varsa Yeminli Mali Müşavir tarafından
imzalanmış yoksa şirket yetkililerince imzalanmış) veya bulunması durumda Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenmiş tam tasdik raporu.)
Download

Talep Formu - İş Yatırım