ING BANK A.Ş.
300.000.000.-TL** Nominal Değerli 178 gün vadeli Bonoların
Halka Arz Yoluyla Satışı ile İlgili
TALEP FORMU
YATIRIMCI
Gerçek Kişiler
BİLGİLERİ
İkametgah Bilgileri
Adı*
:
İkinci Adı*
:
Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Doğum Tarihi
Adres
:
:
İlçe
:
:
İl
:
:
Telefon
:
Kurum Ünvanı*
:
E-posta
:
Vergi Numarası
:
Tüzel Kişiler
@
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Nezdindeki Hesap No : ………………………………………………………………..
* Adınızı-İkinci Adınızı-Soyadınızı-Kurum Adınızı Kısaltma Kullanmadan Belirtiniz
T A S A R R U F S A H İ B İ K A T E G O R İ S İ ( Lütfen, Uygun Seçeneği İşaretleyin )
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi / Yurt Dışı Kurumsal
Yatırımcılar Cep Telefonu* :
*Acil durumlar için mutlaka doldurulmalıdır.
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar minimum 1.000 TL parasal tutarda, Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar ise minimum 1.000 adet talepte bulunulabilir. Minimum talep
tutarından sonraki talep aralıklarının Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar için 1.-TL ve katları, Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar için 1 adet ve katları şeklinde olması
şarttır.
YURT İÇİ BİREYSEL YATIRIMCILAR
YURT İÇİ / YURT DIŞI KURUMSAL YATIRIMCILAR
ÖDEME SEÇENEKLERİ* ( Lütfen, Uygun Seçeneği İşaretleyin )
Kıymet
Blokesi
Nakit ve/veya
Hesaben
TALEP EDİLEN BONO ADEDİ
Döviz
Blokesi
Talep Edilen Bono Adedi
:
( Min. 1.000 Adet - Talep Aralıkları 1 Adet ve Katları )
Kabul Edilebilecek Asgari Bono Adedi
*Yatırımcılar ödeme seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler.
:
(Minimum 1.000 Adet (Giriş Zorunlu Değildir))
TALEP EDİLEN BONO PARASAL TUTARI
( Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır )
Birim Bono Satış Fiyatı ( TL )
Birim Bono Nominal Değeri ( TL )
: Talep toplamanın ertesi
işgünü kesinleştirilecektir.
: 1.-TL
Talep Edilen Bono Parasal Tutarı
:
TL
Aşağıdaki kriterlere haiz gerçek veya tüzel kişiler ING BANK
ihracında talepte bulunamazlar:
:
TL
İran, Küba, Myanmar (Burma), Kuzey Kore, Suda, Güney Sudan veya
Suriye’de yerleşik gerçek kişiler ile bu ülkelerde kurulu tüzel kişi yatırımcılar
ve hangi ülkede kurulu olduğuna bakılmaksızın bu kişilerin sahibi olduğu
şirketler,
TALEPTE BULUNAMAYACAK YATIRIMCILAR
( Min. 1.000 TL - Talep Aralıkları 1 TL ve Katları )
Kabul Edilebilecek Asgari Bono Tutarı
(Min. 1.000 TL ) (Giriş Zorunlu Değildir)
Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunulan Bono Tutarları
ABD (“Amerika Birleşik Devletleri”) vatandaşlığı veya ABD’de kanuni bir
daimi ikametgâhı bulunanlar,
Birden fazla kıymetin blokaja konu olması durumunda kıymetlerin bozdurulması
için bir öncelik sırasının ilgili kutulara 1 veya 2 girilerek belirtilmesi gerekmektedir.
Likit Fon:
:
Kıymet Tanımı
:
Bozdurma Sırası
:
…………….
…………….
bonosu
Doğum yeri ABD olanlar,
TL
ABD’de adresi olanlar (ikametgah, iletişim veya posta kutusu),
…………………………………………
Adresi ABD bağlantılı yalnızca “aracılığıyla” veya “adreste muhafaza
edilecek” olarak belirtilmiş veya ABD posta kutusu olanlar,
Adresi ABD olan bir kişiye vekâletname veya imza yetkisi verenler,
TL DİBS
:
Kıymet Tanımı
:
Bozdurma Sırası
:
…………….
…………….
ABD’de bulunan bir hesaba fon transferi yapma talimatı verenler veya bir
ABD adresinden düzenli talimat alanlar,
TL
…………………………………………
ABD’de bir yatırım danışmanı veya ABD’de yerleşik bir yatırım yöneticisi ile iş
yapan veya talimat alanlar,
Ana ortağı ABD’de kayıtlı olan şirketler.
Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunulan Bono Tutarları
Birden fazla döviz cinsinden blokaj olması durumunda dövizlerin bozdurulması
için bir öncelik sırasının ilgili kutulara 1, 2, veya 3 girilerek belirtilmesi gerekmektedir.
ABD Doları
:
Bozdurma Sırası
Euro
TL
:
:
Bozdurma Sırası
İngiliz Sterlini
Bozdurma Sırası
TL
:
:
TL
:
Bu Formda Yer Alan Talebimi Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), www.ingbank.com.tr ve www.isyatirim.com.tr internet sitelerinde 25.11.2014 tarihinde İlan Edilen Sermaye Piyasası
Aracı Notu, Özet ve İhraççı Bilgi Dokümanı'ndaki Bilgileri Okuyarak ve Okuduğum Bilgilerde Belirtilen Şartları Kabul Ederek Yapmaktayım. Bu Formu İmzalamakla, SERMAYE PİYASASI ARACI
NOTU'NDA, ÖZET'TE VE İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI'NDA Atfedilen Tüm Sorumluluk, Yükümlülük, Onay ve Taahhütleri Kabul Ettiğimi, Bu Hükümlere Aynen Uyacağımı Beyan ve Taahhüt Ederim.
**300.000.000 TL nominal değerli bonolara ilişkin 25/11/2014 tarihinde KAP'ta ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'te halka arza toplam 300.000.000.-TL olan halka arz büyüklüğünden
fazla talep gelmesi durumunda halka arz miktarının 450.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabileceği bildirilmiştir.
İmza :
Tarih :
BONOLARIN TESLİMİ İLE KARŞILANMAYAN TALEPLERİN BEDEL İADESİ BİLGİLERİ (Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır)
İade Edilecek Türk Lirası'nın Virmanlanacağı*
Aracı Kurum/Banka/Takasbank
:
Şube No/Aracı Kurum Kodu
:
Hesap No*
:
IBAN
:
Alıcının Adı Soyadı
:
Bonoların Virmanlanacağı
Aracı Kurum/Banka/Takasbank
Şube/Aracı Kurumun Kodu
Hesap No / Fon Kodu
MKK Sicil No
Alıcının Adı Soyadı
:
:
:
:
:
*İlgili mevzuat uyarınca, IBAN kullanan ülkelerdeki hesaba yapılan para transferlerinde alıcıya ait IBAN'ın doğrulanmasının ve kullanılmasının zorunlu olduğu hususunda
tarafıma bilgi verilmiştir.
Kurumunuz tarafından, alıcıya ait IBAN'ın bildirilmesi talep edildiği halde, alıcıya ait IBAN'ı bildirmediğimi, doğacak masraf ve yükümlülükleri kabul ettiğimi kabul ettiğimi
beyan ederim.
İmza :
Tarih :
BU BÖLÜM ARACI KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Kabul Edilen Parasal Tutar/ Adet (Min. 1.000 TL/Adet - Talep Aralıkları 1 TL/Adet
ve Katları )
:
Tahsil Edilen Toplam Tutar ( TL ) / Adet
:
İade Edilecek Toplam Tutar ( TL ) / Adet
:
Aracı Kurum Kodu
: OYA
Şube Kodu
Talep Başvuru No
:
:
Aracı Kurum Onayı
*Yatırımcının Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde hesabı bulunması halinde iade bu hesaba yapılacaktır.
TALEP FORMUNA EKLENMESİ GEREKLİ EVRAKLAR
Gerçek Kişi Yatırımcılar
Nüfus Cüzdanı / Sürücü Belgesi / Pasaport Fotokopisi
Tüzel Kişi Yatırımcılar
İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi (Sayılan dokümanlara ilave olarak Kurumsal Yatırımcı tanımında yer alan “Aktif
toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar”’dan
Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi (varsa Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanmış yoksa şirket yetkililerince imzalanmış) veya bulunması durumda Yeminli Mali Müşavir
tarafından düzenlenmiş tam tasdik raporu.)
Download

ING BANK A.Ş. T A L E P F O R M U