TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
300.000.000.-TL* Nominal Değerli, 103 Gün Vadeli Bonoların
Halka Arz Yoluyla Satışı ile İlgili
TALEP FORMU
YATIRIMCI
BİLGİLERİ
Gerçek Kişiler
İkametgah Bilgileri
Adı
:
İkinci Adı
:
Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Doğum Tarihi
Adres
:
:
İlçe
:
:
İl
:
:
Telefon
:
Kurum Ünvanı
:
E-posta
Vergi Numarası
:
Tüzel Kişiler
:
@
* Adınızı-İkinci Adınızı-Soyadınızı-Kurum Adınızı Kısaltma Kullanmadan Belirtiniz
T A S A R R U F S A H İ B İ K A T E G O R İ S İ ( Lütfen, Uygun Seçeneği İşaretleyin )
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Minimum 1.000 TL talepte bulunulabilir. Minimum talep tutarından sonraki talep aralıklarının 1.-TL ve katları şeklinde olması şarttır.
YURT İÇİ BİREYSEL YATIRIMCILAR
ÖDEME SEÇENEKLERİ ( Lütfen, Uygun Seçeneği İşaretleyin )
Kıymet
Blokesi
Nakit ve/veya
Hesaben
Döviz
Blokesi
TALEP EDİLEN BONO TUTARI ( Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır )
Birim Bono Satış Fiyatı ( TL )
Birim Bono Nominal Değeri ( TL )
: Talep toplamanın ertesi işgünü
kesinleştirilecektir.
: 1.-TL
Talep Edilen Bono Tutarı
:
TL
:
TL
:
TL
( Min. 1.000 TL - Talep Aralıkları 1 TL ve Katları )
Kabul Edilebilecek Asgari Tutar
(Min. 1.000 TL ) (Giriş Zorunlu Değildir)
Ödenen Toplam Tutar ( TL )
Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunulan Bono Tutarları
1
801 kodlu B tipi Likit Fon ve 808 kodlu B tipi kısa vadeli tahvil ve bono fonu (801 kodlu B tipi likit fon 1 (bir) adet ve katları olarak belirtilecektir.
808 kodlu B tipi kısa vadeli tahvil ve bono fonu için asgari adet 10 (on) olup adetler 10’un katları olarak belirtilecektir. )
2
TL DİBS’ler ve İŞ BANKASI’nın ihraç etmiş olduğu TL cinsi bono/tahviller için asgari adet 10 (on) olup adetler 10’un katları olarak belirtilecektir.
Yabancı para DİBS’ler teminata alınmayacaktır.
Fon1:
:
Kıymet Tanımı
:
…………….
TL
…………….
…………………………………………
TL Bono / Tahvil 2
:
TL
…………….
Kıymet Tanımı
…………….
:
…………………………………………
Teminat Yöntemi
Sabit Yöntem
Değişken Yöntem
Ödeme seçeneği olarak Kıymet Blokesinin seçilmesi halinde Teminat Yöntemlerinden birisi seçilecektir.
Sabit Yöntem : Dağıtım listesine göre hak ettiğiniz bononun bedeline karşılık gelen tutar blokaja alınan menkul kıymetlerinizin nakde dönüştürülmesi suretiyle karşılanacaktır.
Değişken Yöntem : Sermaye piyasası aracı notunda belirtilen tarih ve saat itibariyle yatırım hesabınızda bulunan serbest TL bakiye hak ettiğiniz bono bedelinin tümünü ya da bir kısmını karşılamaya yetiyorsa, blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki blokenin
tamamı kaldırılarak serbest TL bakiyeyi aşan kısma karşılık gelen teminatlar nakde dönüştürülür.
Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunulan Bono Tutarları
Sadece Vadesiz DTH'lar kullanılabilecek olup, bir yatırımcı sadece tek bir Vadesiz DTH ile talepte bulunabilecektir.
ABD Doları
:
TL
Euro
:
TL
Diğer Döviz
Döviz Cinsi
:
:
Bu Formda Yer Alan Talebimi Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), www.isbank.com.tr ve www.isyatirim.com.tr internet sitelerinde 05.12.2014 tarihinde İlan Edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu ile Özet'teki ve 04.11.2014 tarihinde ilan edilen İhraççı Bilgi Dokümanındaki Bilgileri Okuyarak ve
Okuduğum Bilgilerde Belirtilen Şartları Kabul Ederek Yapmaktayım. Bu Formu İmzalamakla, SERMAYE PİYASASI ARACI NOTU'NDA, ÖZET'TE VE İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI'NDA Atfedilen Tüm Sorumluluk, Yükümlülük, Onay ve Taahhütleri Kabul Ettiğimi, Bu Hükümlere Aynen Uyacağımı Beyan ve
Taahhüt Ederim.
*300.000.000 TL nominal değerli bonolara ilişkin 05.12.2014 tarihinde KAP'ta ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'te 300.000.000.-TL nominal değerli 103 gün vadeli bono, 500.000.000.-TL nominal değerli 206 gün vadeli bono ve 100.000.000.- TL nominal değerli 368 gün vadeli tahvilin aynı
anda halka arz edileceği duyurulmuştur. Söz konusu borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutarı 1.350.000.000.-TL nominal değere kadar arttırılabilecektir.
İmza :
Tarih :
BU BÖLÜM ARACI KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
YURT İÇİ BİREYSEL YATIRIMCILAR
Kabul Edilen Tutar (Min. 1.000 TL - Talep Aralıkları 1 TL ve Katları ) :
Tahsil Edilen Toplam Tutar ( TL ) :
Aracı Kurum Kodu
:
Şube Kodu
Talep Başvuru No
:
:
Aracı Kurum Onayı
Asıl Nüsha Kurumda Kalacak ve Formun Bir Nüshası Yatırımcıya Verilecektir.
TALEP FORMUNA EKLENMESİ GEREKLİ EVRAKLAR
Gerçek Kişi Yatırımcılar
Nüfus Cüzdanı / Sürücü Belgesi / Pasaport Fotokopisi
Tüzel Kişi Yatırımcılar
İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi (Sayılan dokümanlara ilave olarak Kurumsal Yatırımcı tanımında yer alan “Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının
90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar”’dan Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi (varsa Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanmış yoksa şirket
yetkililerince imzalanmış) veya bulunması durumda Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenmiş tam tasdik raporu.)
Download

Bireysel Yatırımcı Talep Formu (103 gün vadeli