TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
100.000.000 TL Nominal Değerli (Talep gelmesi halinde arttırılabilecektir) 259 Gün Vadeli (Vade Sonu:07.08.2015)
Bononun Halka Arz Yoluyla Satışı ile İlgili Talep Formu
YURT İÇİ BİREYSEL YATIRIMCI TALEP FORMU
(Anonim ve limited şirketler de bu katagoriden başvurabilir.)
Talebi Yapan Yatırımcı Bilgileri
Adı*
Adres
İkinci Adı*
İlçe
Soyadı*
İl
T.C. Kimlik No.
Telefon
Doğum Tarihi
Cep Telefonu
Yatırımcı Hesap No.
E-posta
Kurum Ünvanı**
Vergi No.**
* Bu alanları kısaltma kullanmadan belirtiniz.
** Bu alanlar tüzel kişi yatırımcılar tarafından doldurulmalıdır. Halka arza ait Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda yer alan Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar tanımına uymayan tüzel kişilerin tamamı Yurtiçi
Bireysel Yatırımcı kategorisinden halka arza katılacaktır.
Talep Edilen Bonoların Tutarı (Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır)
Talep Edilen Bonoların Tutarı - TL
( Min. 100 TL ‐ Talep Aralıkları 1 TL ve katları)
Kabul Edilecek Asgari Nominal Tutar - TL***
(Bu alanın doldurulması zorunlu değildir.)
***Bu alanı doldurmanız halinde, tahsis tutarının talebe bölünmesi ile bulunacak arzın talebi karşılama oranı ile yapılacak dağıtım, kabul edilebilecek asgari tutarın altında ise,talebiniz
iptal edilecektir.Kabul edilecek asgari tutar, talep edilen tutardan büyük olamaz.
Ödeme Seçenekleri (Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır)
Kıymet Blokesi Yöntemiyle
(Likit Fon, Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu,TL DİBS,21 Kasım 2014 Vadeli Vakıfbank Bonosu, 20
-21 Kasım Vadeli TL Mevduat)
Nakit (Hesaben) Talepte Bulunma
Kıymet blokesi ve vadeli mevduat blokesi ile talepte bulunulması durumunda blokajlı kıymetlerin bozdurulması Sabit Yönteme göre yapılacaktır.Sabit yöntemin detayları ilgili Sermaye
Piyasası Aracı Notu'nda açıklanmıştır.
Virman Bilgileri (Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır)
İade Edilecek Türk Lirasının Virmanlanacağı
Banka Bonolarının Virmanlanacağı
Kurum Adı :
Kurum Adı :
Hesap No :
Hesap No :
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
Bu formda yer alan talebimi www.vakifbank.com.tr adresli T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nun, www.vakifyatirim.com.tr adresli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesi ve Kamuyu
Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) ilan edilen İBD, SPAN ve ÖZET'ten oluşan izahname setindeki bilgileri okuyarak ve burada belirtilen şartları kabul ederek yapıyorum. Bu formu
imzalamakla, İzahname setinde atfedilen tüm sorumluluk, yükümlülük, onay ve taahhütleri kabul ettiğimi, bu hükümlere aynen uyacağımı beyan ve taahhüt ederim. İhraç ile borçlanılacak
tutarın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na tabi olmadığını bildiğimi beyan ederim. Merkezi Kayıt Kuruluşu sicil kaydımın sorunlu olması durumunda talebime karşılık dağıtım
yapılamayabileceğini ve halka arza katılamayabileceğimi bildiğimi beyan ederim.
Bu formda yer alan "Kabul Edilecek Asgari Tutar/Nominal" satırını doldurmam halinde, yapılacak dağıtım sonucunda belirttiğim asgari miktarın karşılanmaması durumunda, dağıtım
listesinin oluşturulmasında talebimin dikkate alınmayacağını bildiğimi beyan ederim.
Tarih
İmza
Bu Bölüm Banka/Aracı Kurum Tarafından Doldurulacaktır
Kabul Edilen Toplam Tutar (TL)
(Min. 100 TL ‐Talep Aralıkları 1 TL ve katları)
Tahsil Edilen Toplam Tutar (TL)
Şube Kodu
Banka/Aracı Kurum Onayı
Talep Başvuru No.
Asıl nüsha yatırımcıya verilecek, bir kopyası Banka/Aracı Kurum'da saklanacaktır.
Talep Formuna Eklenmesi Gereken Evraklar
Gerçek Kişi Yatırımcılar için: Nüfus Cüzdanı / Sürücü Belgesi / Pasaport Fotokopisi
Tüzel Kişi Yatırımcılar için: Noter Tasdikli İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Kuruluş Gazetesi Fotokopisi, Ticaret Sicili Kayıt Belgesi Fotokopisi
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
Genel Müdürlük/Head Office
Sicil Numarası: 776444
Sanayi Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Güler Sok. No:51
Kağıthane/İstanbul
www.vakifbank.com.tr
Download

Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır