TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
139.000.000.-TL Nominal Değerli 179 Gün Vadeli Kira Sertifikalarının Halka Arz Yoluyla Satışı ile İlgili
Talep Toplama Tarihleri : 25-26 Ağustos 2014
BİREYSEL YATIRIMCI T A L E P F O R M U
YATIRIMCI
Gerçek Kişiler
BİLGİLERİ
İkametgah Bilgileri
Adı
:
İkinci Adı
:
Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Adres
:
:
İlçe
:
:
İl
:
Doğum Tarihi
:
Telefon
:
Tüzel Kişiler
Kurum Ünvanı
:
Vergi Numarası
:
E-posta
:
@
* Adınızı-İkinci Adınızı-Soyadınızı-Kurum Adınızı Kısaltma Kullanmadan Belirtiniz
Bizim Menkul Değerler A.Ş. Nezdindeki Hesap No :
* Adınızı-İkinci Adınızı-Soyadınızı-Kurum Adınızı Kısaltma Kullanmadan Belirtiniz
TALEP EDİLEN KİRA SERTİFİKASI ADEDİ ( Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır )
Nominal değeri 1.-TL olan 1 adet kira sertifikası için minimum 1.000 adet talepte bulunulabilir. Minimum talep miktarından sonraki talep aralıklarının 1 adet ve katları şeklinde olması şarttır.
Birim Kira Sertifikası Satış Fiyatı ( TL )
: 1.-TL
Birim Kira Sertifikası Nominal Değeri ( TL )
: 1.-TL
Talep Edilen Kira Sertifikası Adedi
:
(Min. 1.000 adet - Talep Aralıkları 1 adet ve Katları)
Kabul Edilebilecek Asgari Adet
:
(Min. 1.000 adet) (Giriş Zorunlu Değildir)
Ödenen Toplam Tutar ( TL )
:
TL
Risk Düzeyi Hakkında Bilgi:
Kira Sertifikası ihracına katılan yatırımcıların yatırmış oldukları ana paralarının ve/veya gerçekleşmesi beklenen dönemsel gelir ödemelerinin ihraççı tarafından yatırımcılara tam
ve zamanında ödenememesi riski bulunmaktadır. Kira Sertifikası sahiplerinin, ihraççı Türkiye Finans VKŞ’nin söz konusu ihraç ile ilişkilendirdiği “Portföy Varlıkları” dışında
kalan diğer varlıkları ve/veya Türkiye Finans’ın varlıkları üzerinde doğrudan talep hakları bulunmamaktadır. Kira Sertifikası ihraçları, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na tabi
olmadığı gibi herhangi bir devlet güvencesi altında bulunmamaktadır. Halka arz edilecek Kira Sertifikaları’nı satın almak isteyen yatırımcılar tarafından yatırım kararı vermeden
önce ilgili İhraççı Bilgi Dokümanı ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun tamamının dikkat ve özenle okunması
ve söz konusu belgelerde detaylı olarak açıklanan risk
faktörlerinin tam ve doğru olarak anlaşılması uygun olacaktır.
Bu Form’da yer alan talebimi; Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve www.turkiyefinans.com.tr internet sitelerinde 22.08.2014 tarihinde ilan edilen İhraççı Bilgi Dokümanı,
Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet’deki bilgileri okuyarak ve okuduğum bilgilerde belirtilen şartları kabul ederek yaptığımı; bu Formu imzalamakla, İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye
Piyasası Aracı Notu ve Özet’te yer alan düzenlemelere ek olarak, Kira Sertifikalarının risk düzeyi hakkında tarafıma tekrardan bilgi verildiğini ve bu itibarla Kira Sertifikalarına ilişkin risk
düzeyinin tarafımca tamamen anlaşıldığını; ve SERMAYE PİYASASI ARACI NOTU’NDA, ÖZET'TE VE İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI’NDA atfedilen tüm sorumluluk, yükümlülük, onay ve
taahhütleri onayladığımı ve bu hükümlere aynen uyacağımı kabul ve beyan ve taahhüt ederim. Merkezi Kayıt Kuruluşu sicil kaydımın sorunlu olması durumunda talebime karşılık dağıtım
yapılamayabileceğini ve halka arzdan alamayabileceğimi bildiğimi beyan ederim.
Tarih : ……………………………………
İmza : …………………………………..
İade Edilecek Türk Lirası'nın Virmanlanacağı
Banka/Aracı Kurum Adı : ………………………………………….
Yatırımın Virmanlanacağı Hesap
Banka/Aracı Kurum Adı : ………………………………………….
Şube Kodu ve Adı
: ………………………………………….
Hesap No
: ………………………………………….
Müşteri Adı Soyadı
: ………………………………………….
IBAN No
: ………………………………………….
Müşteri T.C Kimlik No
: ………………………………………….
Talebin nakden olması durumunda bu alan doldurulacaktır.
Şube Kodu ve Adı
Hesap No
Müşteri Adı Soyadı
IBAN No
Müşteri T.C Kimlik No
Tarih : ……………………………………
:
:
:
:
:
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
İmza : …………………………………..
BU BÖLÜM ARACI KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Kabul Edilen Adet
(Min. 1.000 adet - Talep Aralıkları 1 adet ve Katları
)
:
Tahsil Edilen Toplam Adet
:
İade Edilecek Toplam Adet
:
Aracı Kurum Kodu
Şube Kodu
Talep Başvuru No
Aracı Kurum Onayı
:
:
:
:
Asıl Nüsha Kurumda Kalacak ve Formun Bir Nüshası Yatırımcıya Verilecektir.
TALEP FORMUNA EKLENMESİ GEREKLİ EVRAKLAR
Gerçek Kişi Yatırımcılar
Nüfus Cüzdanı / Sürücü Belgesi / Pasaport Fotokopisi
Tüzel Kişi Yatırımcılar
İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi
Download

tf varlık kiralama a.ş. bireysel yatırımcı talepformu