Sayı : 2014/MHK-321
Tarih : 03.03.2014
Konu : Seminer davet bildirimi
Sayın Klasman Teknik Komiserleri
Merkez Hakem Kurulunun 8 Şubat 2014 gün ve 114 sayılı toplantısında alınan kararla 2014-2015 ve 20152016 sezonlarında görev yapacak Aktif Teknik Komiserlerin belirlenmesi ve yeni sezonda yürürlüğe girecek
kural değişimleri hakkında eğitim verilmesi amacıyla aşağıda verilen tarihler ve belirlenmiş esaslar dahilinde
Teknik Komiser Gelişim Seminerleri düzenlenecektir.
a. Seminer Yeri ve Tarihi
A klasman teknik komiser semineri;
19-20 Haziran 2014
B klasman teknik komiser semineri;
20-21 Haziran 2014
C klasman teknik komiser semineri;
21-22 Haziran 2014
Teknik Komiser Gelişim Seminer yerleri daha sonra ilan edilecek olup, seminer merkezine ulaşım katılacak
kişilerin kendileri tarafından sağlanacaktır. Konaklama ve yemek imkanları konusunda katılımcılara yardımcı
olunacaktır.
b. Katılım Şartları
Gelişim Seminerlerine halen Aktif Teknik Komiser listesinde yer alan Teknik Komiserler katılabilecektir.
Aktif Teknik Komiserlerimiz halen bulundukları klasmanda açılacak kurslara katılmak üzere
başvurabilecekleri gibi Teknik Komiser Yönergesinde yer alan koşulları sağlamaları halinde bir üst veya
taktirlerine bağlı olarak bir alt kategori için başvuruda bulunabilirler.
Önemli uyarı:
Gelişim Seminerine katılacak Teknik Komiserler seminer sonrası önceki senelerde olduğu gibi olacakları
sınav sonuçları ve müteakip maddelerde belirtilen esaslar ile Teknik Komiser Yönergesi hükümlerine göre
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu değerlendirme sonuçlarına göre Aktif Listede yer alamayan komiserlere
görev verilmeyecektir.
Bu nedenle başvuru yapılırken bu genelgede belirtilen esaslar, Teknik Komiser Yönergesi hükümleri ve
geçmiş dönem performanslarının çok iyi değerlendirilmesi ve başvuru yapılacak klasmanın buna göre
yapılması önem arz etmektedir.
c. Program ve Sınav
Seminer programı daha sonra bildirilecektir.
Seminer sonrası katılımcılar;
a.
Oyun kuralları sınavı,
b.
Yönergeler sınavı,
c.
Muhakeme sınavı,
olmak üzere üç ayrı sınava tabi tutulacaktır.
d. Değerlendirme ve Aktif Teknik Komiser Listesi
Her biri 100 üzerinden yapılacak sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması esas alınarak;
a. Sonuç ortalama notu 90 ila 100 arasında olanlar hiçbir ilave kriter aranmaksızın başvuruda
bulundukları ve katıldıkları klasmanda Aktif Teknik Komiser listesinde yer alacaktır.
b. Sonuç ortalama notu 59.99 dan daha düşük olanlar Aktif Teknik Komiserler Listesinde yer
alamayacaklar ve görev verilmeyecektir.
c. Sonuç ortalama notu 60 ila 89.99 arasında olanlar Teknik Komiser Yönergesinin 16.1. maddesi
kapsamında değerlendirmeye tabi tutulacaklar ve;

Sezon içindeki ve önceki yıllardaki performansları, (Bültenlerde yer alan olumsuz örnekler)

Görevlerine bağlılıkları ve yeterlilikleri, (Mazeret bildirimleri ve cezalı duruma düşüp
düşmedikleri)

Liglerde yer alan takımların coğrafi ve/veya bölgesel dağılımları ile takım sayılarına bağlı olarak
teknik komiser ihtiyacı,
kriterler esas alınarak Merkez Hakem Komitesi tarafından uygun görülecekler ilgili klasmanda Aktif
Teknik Komiser Listesine dahil edilecektir.
e. Yeni Teknik Komiser Seminer ve Sınavı
Önümüzdeki dönemlerde çift senelerde (2014, 2016, 2018…) Teknik Komiser Gelişim ve Aktif Teknik
Komiser belirleme seminerleri, tek senelerde (2015, 2017, 2019…) ise Teknik Komiser kursu açılacaktır.
f. Başvuru
Halen Teknik Komiser aktif listesinde yer alan kişiler 2014-2016 döneminde aktif listede yer alabilmek üzere
en geç 2 Mayıs 2014 Cuma akşamı saat 17:00’e kadar ekte yer alan başvuru formunu doldurarak ıslak
imzalı kopyasını elden veya kargo yolu ile MHK İstanbul Ofisine ulaştırmaları gerekmektedir.
Formu zamanında ulaştırılmamış kişilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Teknik Komiser Yönergesine göre 70 ve daha yukarı yaşta olan kişiler bu sıfatla görev yapamayacağı için;

Doğum tarihi 30.06.1944 tarihinden önce olan kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Doğum tarihi 01.07.1944 – 30.06.1945 arası olan kişilerin başvuruları sadece 2014-2015 sezonunda
aktif listede yer alabilecekleri kaydı ile kabul edilecektir.
Halen aktif teknik komiser listesinde yer alan kişilerin yukarıda belirtilen esaslar ve Teknik Komiser Yönergesi
hükümlerine göre durumlarını değerlendirmeleri ve son başvuru tarihine kadar ekte yer alan formu
doldurarak başvuruda bulunmalarını önemle rica ederiz.
Saygılarımızla
Figen Keskin
MHK Sekreter Üye
EK: Seminer katılım başvuru formu
TEKNİK KOMİSER GELİŞİM SEMİNERİ
BAŞVURU FORMU
ADAY BİLGİLERİ
Adı:
Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Doğum Tarihi (gg/aa/yyyy):
Kadın
Cinsiyeti:

Erkek

Kan Grubu:
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Posta Adresi:
Ev Tel:
İş Tel:
Elektronik Posta-1
Elektronik Posta-2
GSM
Faks:
BAŞVURU ESASLARI
Seminer sonrası katılımcılar; Oyun kuralları sınavı, Yönergeler sınavı ve Muhakeme sınavı olmak üzere üç ayrı sınava
tabi tutulacaktır.
Her biri 100 üzerinden yapılacak sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması esas alınarak;
a.
Sonuç ortalama notu 90 ila 100 arasında olanlar hiçbir ilave kriter aranmaksızın başvuruda bulundukları ve
katıldıkları klasmanda Aktif Teknik Komiser listesinde yer alacaktır.
b.
Sonuç ortalama notu 59.99 dan daha düşük olanlar Aktif Teknik Komiserler Listesinde yer alamayacaklar ve
görev verilmeyecektir.
c.
Sonuç ortalama notu 60 ila 89.99 arasında olanlar Teknik Komiser Yönergesinin 16.1. maddesi kapsamında
değerlendirmeye tabi tutulacaklar ve;

Sezon içindeki ve önceki yıllardaki performansları,

Görevlerine bağlılıkları ve yeterlilikleri, (Cezalı duruma düşüp düşmedikleri)

Liglerde yer alan takımların coğrafi ve/veya bölgesel dağılımları ile takım sayılarına bağlı olarak teknik
komiser ihtiyacı,
kriterler esas alınarak Merkez Hakem Komitesi tarafından uygun görülecekler ilgili klasmanda Aktif Teknik Komiser
Listesine dahil edilecektir.
BAŞVURU BİLGİLERİ
Başvuruda bulunduğunuz il
Başvuruda bulunmak
istediğiniz kategori
Bir üst
koşulu
kategoriye
A Klasman

B Klasman
terfii Daha önce “B” klasmanında
en az bir (1) sezon görev
yapmış olmak ve görev
yaptığı süre içerisinde MHK
tarafından başarılı bulunmak.

C Klasman

Daha önce “C” Klasmanında en
az iki sezon görev yapmış
olmak ve görev yaptığı süre
içerisinde
MHK
tarafından
başarılı bulunmak.
Merkez Hakem Komitesi Başkanlığına
Başvuru formunda, seminer davet bildiriminde ve Teknik Komiser Yönergesinde yer alan hükümleri okudum. Seminer
sonunda üç ayrı sınava tabi tutulacağımı ve sınav sonuçlarına ve yukarıdaki kriterlere bağlı olarak Merkez Hakem Kurulu
tarafından yapılacak değerlendirme sonucuna göre 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Aktif Teknik Komiser listesinde
yer alamayabileceğimi biliyorum. Niteliklerimin uygun olduğunu düşündüğüm yukarıda işaretlediğim kategoride Teknik
Komiser Gelişim Seminerine katılım için başvurumun kabulünü arz ederim.
TARİH :……./……/……..
İMZA:
Başvuru formunun en geç 2 Mayıs 2014 Cuma akşamı saat 17:00’e kadar ıslak imzalı kopyasını elden veya kargo
yolu ile MHK İstanbul Ofisine ulaştırılması gerekmektedir.
Download

Sayı : 2014/MHK-321 Tarih : 03.03.2014 Konu : Seminer davet