26 Şubat 2013
Türk Traktör
2013 4Ç Finansal Tablo Analizi
Otomotiv
Türk Traktör 2013 4. çeyrekte 65 milyon TL olan Bloomberg konsensüs
tahminlerinin üzerinde 74.6 milyon TL(yıllık %43.4, çeyreklik %9 artış) net kar
açıkladı. Sonuçlarda Şirketin beklentilerin altında açıklanan finansal zararlar,
yüksek gerçekleşen diğer gelirler ve düşük vergi giderleri etkili oldu. Şirketin
2013 yılında net karı %4.4 artışla 279.9 milyon TL olarak gerçekleşti.
2013 yılında, Türk Traktör 38.530 adet traktör üretmiş ve 39.026 adet traktör
satmıştır. İhracat %1 oranında azalarak 14.565 adetten 14.402 adede
gerilemiştir. Yerli pazardaki daralma nedeniyle Türk Traktör’ün kümüle yurtiçi
traktör satışı %4 azalmıştır.
Türk Traktör 4. çeyrekte toplam 10,682 adet traktör satmıştır. İhracat %13.2
oranında artarak 3,607 adetten 4,084 adede yükselmiştir. Yerli pazarda
dönemsel yükseliş nedeniyle Türk Traktör’ün 4. çeyrek yurtiçi traktör satışı
%32.2 artarak 6,598 adede ulaşmıştır. 2013 yılında ise ihracat %1 oranında
azalarak 14,565 adetten 14,402 adede gerilemiştir. Yerli pazardaki daralma
nedeniyle Türk Traktör’ün 2013 yurtiçi traktör satışı %3.8 azalarak 24,624
gerilemiş, toplam satışları ise %2.8 azalarak 39,026 adet olmuştur.
Yurtiçi satış gelirleri 4. çeyrekte geçen yıla göre %27.5 yükselerek, önceki
çeyreğe göre %2.3 yükselerek 401.2 milyon TL olarak açıklandı. Yurtdışı satış
gelirleri ise TL’deki değer kaybı etkisiyle geçen yıla göre %46.4 önceki çeyreğe
göre %28.8 yükselerek 210.3 milyon TL oldu. Böylece Şirketin 4. çeyrek satış
gelirleri yurtdışı satışların toplam içindeki payının geçen yılın aynı dönemine ve
önceki çeyreğe göre yükselmesiyle %33.4 yükselerek 566.7 milyon TL olarak
gerçekleşti (Beklenti: 568 milyon TL). Böylece Şirketin 2013 yılı satış gelirleri
%10.2 büyümeyle 2,175 milyon TL’ye ulaşmıştır.
FAVÖK 4. çeyrekte 83.7 milyon TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %44.4
yükseliş sağlasa da faaliyet giderlerindeki yüksek artışın etkisiyle önceki çeyreğe
göre %4.6 düşüş yaşadı. Böylece Şirketin 2013 yılı FAVÖK’ü 2012 yılına göre
%11.6’lık artış gerçekleştirerek 349.3 milyon TL olurken, FAVÖK marjı ise 1.2
puan yükselerek %16.1 düzeyinde gerçekleşti.
Brüt kar 4. çeyrekte 118 milyon TL ile önceki çeyreğe paralel gerçekleşti. Brüt
kar marjı ise yıllık bazda yükselse de önceki çeyreğe göre sırasıyla 2.6 ve 2.5
puan daraldı. Yılın genelinde brüt kar %11.7 artışla 472 milyon TL olurken, brüt
kar marjı 1.4 puan yükselerek %21.7’ye çıktı.
Şirket 50-75 bg sınıfında lider konumundadır. Hurda teşvikinde düşük gelirli ve
küçük arazili çiftçinin de en çok tercih edeceği bu traktör sınıfının satışında
TTRAK başrol oynayacaktır. Şirketin mevcut durumda %48.4 olan pazar payını
olası bir teşvikle %50'nin üzerine taşıyacağını düşünüyoruz.
Şirket 31 Mart 2014 tarihinde dağıtılmak üzere temettü ödenmesine karar
verdiğini açıkladı. Şirket beklentinin üzerinde temettü dağıtılırken, hissenin
temettü verimi ise %10.0 olarak hesaplanmaktadır.
H isse Bilg ile ri
Reuters/Bloomberg Kodu
TTRAK.IS/TTRAK TI
Kapanış Fiyatı, TL
56.00
Piyasa Değeri, Mn $/ TL
1355.65 / 2988.66
Ödenmiş Sermaye, Mn Adet
53.37
Fiili Dolaşım Pay Oranı(%)
24.00
52 Haftalık Fiyat Aralığı, TL
47.5 - 69.5
Ort. Günlük İşlem Hacmi, 3 Aylık, Mn TL
Hedef Fiyat, TL
-
Yükselme Potansiyeli(%)
-
Öze t Fi n a n sa l Bi l g i l e r
2011
2012
2013
2 0 1 4 T*
Net Satışlar (Mn TL)
1,801
1,974
2,175
2,459
10
10
13.0
Büyüme-Y/Y (%)
FAVÖK (Mn TL)
322
313
349
393
FAVÖK Marjı(%)
17.9
15.9
16.1
16.0
Net Kar (Mn TL)
277
268
280
304
Net Kar Marjı(%)
15.4
13.6
12.9
12.4
Ort. Özkaynak Karlılığı(%)
52.2
42.6
39.8
36.3
2011
2011
2013
2 0 1 4 T*
6.5
5.6
1.0
3.0
10.2
6.5
5.6
1.0
3.0
6.1
11.7
9.8
1.6
4.4
10.0
11.0
9.2
1.3
4.0
7.5
Relatif Ge tiri (XU100 )
(rhs)
D e ğ e l e m e Ora n l a rı
F/K(x)
FD/FAVÖK(x)
FD/Satış(x)
PD/DD(x)
Temettü Verimi(%)
* Bloomberg Konsensüs Tahminler
TTRAK
TL
80.00
60
70.00
50
60.00
40
50.00
30
40.00
20
30.00
20.00
10
10.00
0
0.00
Şubat 13
-10
Mayıs 13
Ağustos 13
Kasım 13
Şubat 14
H i sse Pe rfo rm a n sı
Relatif Getiri (XU100)
Getiri, $
1 Aylık (%)
-3.03
-1.20
-5.88
6 Aylık (%)
-1.76
-19.24
-10.76
12 Aylık (%)
23.52
-19.24
4.26
Satış Adetleri
Traktör (yurtiçi)
Traktör (yurtdışı)
Toplam
Transmisyon(Gövde)
4 Ç1 3
6,598
4,084
10,682
531
4Ç12
4,992
3,607
8,599
1,075
%∆-Y/Y
32.2%
13.2%
24.2%
-50.6%
3Ç13
6,058
3,239
9,297
891
%∆-Ç/Ç
8.9%
26.1%
14.9%
-40.4%
2013
24,624
14,402
39,026
3,813
2012
25,597
14,565
40,162
5,211
%∆-Y/Y
-3.8%
-1.1%
-2.8%
-26.8%
Gelir Tablosu (TL milyon)
Net Satışlar
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Esas Faaliyet Karı
FAVÖK
Net Kar
4 Ç1 3
5 6 6 .7
1 1 8 .0
4 1 .0
7 7 .0
8 3 .7
7 4 .6
4Ç12
424.9
83.5
29.2
54.3
59.6
52.0
%∆-Y/Y
33.4%
41.4%
40.5%
42.0%
40.5%
43.4%
3Ç13
505.8
118.1
36.5
81.6
87.7
68.4
%∆-Ç/Ç
12.0%
-0.1%
12.2%
-5.6%
-4.6%
9.0%
2013
2,175
472
147
325
349.3
279.9
2012
1,974
422
128
294
313
268
%∆-Y/Y
10.2%
11.7%
14.8%
10.3%
11.6%
4.4%
Brüt Kar Marjı
FVAÖK Marjı
Net Kar Marjı
2 0 .8 %
1 4 .8 %
1 3 .2 %
19.6%
14.0%
12.2%
1.2%
0.7%
0.9%
23.4%
17.3%
13.5%
-2.5%
-2.6%
-0.4%
21.7%
16.1%
12.9%
21.4%
15.9%
13.6%
1.4%
1.2%
-5.3%
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
5.25
Getiri, TL
1
Vakıf Yatırım Araştırma
[email protected]
Türk Traktör
Gelir Tablo su (TL Milyo n)
Net Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı
Faaliyet Giderleri (-)
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
FAVÖK
Diğer Faaliyetlerden Gelir/Gider(Net)
Faaliyet Karı veya Zararı
Net Finansal Gelir/Gider
Vergi Öncesi Kar/Zarar
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
Net Dö nem Karı/Zararı
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı
Nakit Akım Tablo su (TL Milyo n)
Net Kar
Amortisman
İşletme Faaliyetlerden Nakit Akımı
Yatırım Harcamaları (-)
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akımı
Finans Faaliyetlerinden Nakit Akımı
Hazır Değerlerdeki Değişim
Serbest Nakit Akımı
Bilanço (TL Milyo n)
Dö nen Varlıklar
Hazır Değerler
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenen Vergi Varlıkları
To plam Aktifler
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Borç ve Gider Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Borçlar
Özsermaye (Azınlık Payı Dahil)
Özsermaye (Ana Ortaklığa Ait)
Sermaye
Net Dönem Karı/Zararı
Geçmiş Yıl Kar/Zararları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
To plam Pasifler
Özet Rasyo lar
LİKİDİTE ORANLARI
Cari Oran
Asit-Test Oranı
Nakit Oranı
BORÇLULUK ORANLARI
Toplam Borç/Aktif
Toplam Borç/Özsermaye
Finansal Kaldıraç Oranı
Finansal Borç/Toplam Borç
KARLILIK ORANLARI
Brüt Kar Marjı
Esas Faaliyet Kar Marjı
Vergi Öncesi Kar Marjı
FVAÖK Marjı
Net Kar Marjı
Aktif Karlılığı
Özsermaye Karlılığı
2013 4Ç Finansal Tablo Analizi
2009
667.7
563.6
104.1
50.5
53.6
61.1
-0.6
53.0
-16.2
36.7
5.8
31.0
31.0
2010
1,193.4
874.7
318.7
78.7
240.0
266.7
-21.6
218.5
4.2
222.6
42.9
179.7
0.0
179.7
2011
1,800.7
1,375.6
425.1
114.0
311.1
322.3
4.5
315.6
26.3
341.8
64.4
277.4
0.0
277.4
2012
1,974.0
1,551.6
422.4
128.2
294.2
313.1
10.7
305.0
6.5
318.1
49.9
268.1
0.0
268.1
2013
2,175.3
1,703.5
471.9
147.2
324.6
349.3
24.6
349.2
-29.2
320.3
40.3
279.9
0.0
279.9
31.0
7.5
226.1
11.0
3.0
-264.2
-35.1
237.1
179.7
26.7
361.2
34.9
-27.6
-167.9
167.2
396.1
277.4
11.2
158.6
73.5
-62.0
-105.0
-30.3
232.0
268.1
18.9
83.0
-67.7
-67.4
112.2
131.7
15.3
279.9
24.6
-26.4
-173.3
-173.0
6.9
167.2
-199.7
538.6
80.7
246.9
140.3
70.8
174.6
37.9
10.1
7.9
713.2
308.1
224.2
65.8
104.4
98.1
6.3
300.7
300.7
53.4
31.0
123.9
59.0
713.2
745.8
248.6
283.7
0.0
129.8
83.8
140.4
56.0
18.3
12.8
886.2
361.8
127.9
195.8
7.0
56.2
41.0
15.2
0.0
0.0
468.2
468.2
53.4
179.7
141.7
60.0
886.2
1,068.8
245.4
378.7
0.0
307.7
137.0
171.2
110.0
26.4
14.2
1,240.0
499.6
112.2
334.0
10.8
144.7
122.9
21.8
0.0
0.0
595.6
595.6
53.4
277.4
156.7
74.7
1,240.0
1,104.3
379.0
330.6
0.0
292.6
101.4
215.4
157.0
34.9
21.6
1,319.7
437.5
95.2
220.3
4.9
218.4
194.8
23.6
0.0
0.0
663.8
663.8
53.4
268.1
214.3
94.4
1,319.7
1,085.7
209.3
362.9
0.0
413.4
99.7
408.9
274.2
77.3
36.5
1,494.6
385.8
14.7
306.1
7.7
365.5
333.9
31.6
0.0
0.0
743.3
743.3
53.4
279.9
262.7
114.2
1,494.6
1.75
1.06
0.26
2.06
1.47
0.69
2.14
1.25
0.49
2.52
1.62
0.87
2.81
1.48
0.54
0.58
1.37
2.37
0.78
0.47
0.89
1.89
0.40
0.52
1.08
2.08
0.36
0.50
0.99
1.99
0.44
0.50
1.01
2.01
0.46
15.6%
8.0%
5.5%
9.2%
4.6%
4.3%
10.3%
26.7%
20.1%
18.7%
22.4%
15.1%
22.5%
46.7%
23.6%
17.3%
19.0%
17.9%
15.4%
26.1%
52.2%
21.4%
14.9%
16.1%
15.9%
13.6%
21.0%
42.6%
21.7%
14.9%
14.7%
16.1%
12.9%
19.9%
39.8%
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile
müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan
ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
sorumlu tutulamaz.
2
Download

İndirmek için tıklayınız