EK 1
REHİN SÖZLEŞMESİ
İşbu rehin sözleşmesi ..../...../20..... tarihli Faiz Swap ve Çapraz Döviz Swap İşlemleri
Çerçeve Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
Bir taraftan ……………………………………………………………………….. adresinde
ikamet Eden …………………………………………..…………… “Rehin Veren” sıfatıyla, diğer
taraftan ………...………………………………………………………… adresinde ikamet eden
AKBANK T.A.Ş. ……..…… Şubesi “Rehin Alan” sıfatıyla aşağıdaki şartlar dahilinde Döviz
Tevdiat/Değerli Maden ve/veya TL mevduat Hesabının/Hesaplarının rehni hususunda
anlaşmışlardır.
1- Rehin Veren, Rehin Alan nezdinde açmış olduğu, detayları aşağıda verilen
hesabındaki/hesaplarındaki bakiyenin yine aşağıda belirtilmiş tutarındaki kısmını, halen mevcut
ve ilerde bu hesaba/hesaplara her ne suretle olursa olsun alacak geçirilecek meblağları ve
işleyecek faizleriyle birlikte, opsiyonlu döviz mevduatı ve opsiyon işlemleri ile AKBANK
T.A.Ş.’ nin bilumum şubelerine doğmuş ve doğacak her türlü borcunun, taahhütlerinin, her türlü
kefalet ve garantilerinin, açılmış/açılacak kredilerinin, bunların faiz/komisyon/gider
vergisi/sigorta ücreti/takip masrafları/dava masrafları/vekalet ücreti gibi fer’i borçlarının da
teminatı olarak rehnettiğini kabul ve beyan eder.
1. Aşağıda detayları verilmiş olan hesabın/hesapların üzerinde (bu hesaba/hesaplara 1.
maddede belirtilen şekilde geçecek her türlü fer’ileri dahil), Rehin Alan lehine gayri
kabili rücu olarak tesis edilen rehin, yine Rehin Alan tarafından kaldırılmadığı sürece,
Rehin Veren’in hiçbir tasarruf yetkisi bulunmadığını ve rehnin hesap kayıtlarına şerh
edilmesini Rehin Veren kabul ve teyid eder.
2. Bu
sözleşme
uyarınca
rehin
edilen
ve
detayları
aşağıda
verilen
hesabındaki/hesaplarındaki bakiyenin anapara ve faizleri dahil olarak tamamı üzerinde,
Rehin Alan’ın rehin hakkı Rehin Alan tarafından kaldırılmadığı sürece devam edecektir.
3. Rehin Alan’ın her ne nam altında olursa olsun alacağını, herhangi bir yasal işleme ve
Rehin Veren’e ihbara lüzum kalmaksızın, aşağıda belirtilen hesaptan/hesaplardan
(gereksiz olanın üzerini çiziniz) vadesi dolmamış olsa dahi, mahsup yoluyla aynen veya
hesaptaki meblağı o günkü döviz kurları üzerinden dilediği para birimine çevirmek sureti
ile tahsile ve alacağını işbu rehinden karşılamaya yetkili olduğunu, bu yetkisini
kullandıktan sonra kendisine rehin hakkının kullanıldığının tebliğ edileceğini Rehin Veren
kabul ve beyan eder.
4. Rehin Alan AKBANK T.A.Ş.. .......................... Şubesi de işbu rehni yukarıdaki şartlarla
kabul ettiğini beyan eder.
5. Taraflar uyuşmazlık halinde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili
olduğunu beyan ve kabul ederler.
6. Işbu rehin sözleşmesi süresiz olarak düzenlenmiş olup, Banka’nın işbu sözleşmede
belirtilen alacakları tüm ferileriyle birlikte sona erene kadar geçerli olmaya devam
edecektir. İşbu sözleşme, sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Bankaya ilgili hesaplara
bloke koyma hakkı vermektedir. İşbu sözleşmede belirtilen Banka alacaklarının tamamen
sona ermesi halinde, Rehin Verenin talebi üzerine hesaplar üzerindeki bloke
kaldırılabilecek ve blokenin kalkması ile Rehin Veren, bloke edilen tutarlar üzerinde
1
tasarrufta bulunabilecektir.
7. İşbu Sözleşmeyi imzasından önce okuduğumu, anladığımı ve bir nüshasını teslim
aldığımı kabul ve beyan ederim.
Müşteri Adı:
Müşteri İmzası:
Rehin Veren
Rehin Alan
AKBANK T.A.Ş.
………………..
………….. Şubesi
Sözleşme Tarihi
Rehin Konulan Hesap Numaraları
Hesabın Açılış Tarihi
Rehin Konulan Tutar
: …../…../20…..
: ..................../………………./………………../
: …../…../20…..
:……………….
Rehin Konulan Hesap Numarası2
Hesabın Açılış Tarihi
Rehin Konulan Tutar
: ………………
: …../…../20.....
: ………………
Akbank TAŞ
Sabancı Center 4.Levent 34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Sicil Numarası : 90418
www.akbank.com
2
Download

Türev Ürün İşlemleri Sözleşmesi