DERS BĐLGĐLERĐ
Ders
Finansal zaman serileri analizi
Kodu
Yarıyıl
FE 512
2
T+U Saat
Kredi
AKTS
3
10
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Đngilizce
Dersin Seviyesi
Lisansüstü
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin
Koordinatörü
Prof. Dr. Veysel Ulusoy
Dersi Verenler
Prof. Dr. Veysel Ulusoy
Dersin Yardımcıları
Programdaki diğer dersler, tez yazımı ve akademik çalışmalarda
Dersin Amacı
kullanılması gerekli ileri ekonometri ile zaman serisi analizinin teorik ve
uygulamalı olarak verilmesi
Dersin Đçeriği
Zaman serisi modelleri, teorik altyapıları, yapısal formdaki denklemler,
ARCH GRACH modelleri
Program
Öğrenme
Çıktıları
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
Regresyon modelleri, tahminler ve regresyonda
problemlerin kapsanması
2,3,6
1,2,3
A,C
Ekonometrik modellerin tekrarı ve kavranması
2,3,6
1,2,3
A,C
Temel finansal zaman serisi modellerinin
öğretilmesi
2,3,6
1,2,3
A,C
Ekonometride tahmin, tahmin ediciler ve
özelliklerinin işlenmesi
2,4,6
1,2,3
A,C
ARCH ve GARCH modellerinin kapsamlı ele alımı
2,4,6
1,2,3
A,C
Tez yazımı için gerekli teorik ve uygulamalı
zaman serisi analizi bilgisinin verilmesi
2,4,6
1,2,3
A,C
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDĐRME SĐSTEMĐ
YARIYIL ĐÇĐ ÇALIŞMALARI
SIRA
KATKI YÜZDESĐ
Ara Sınav
2
70
Kısa Sınav
Ödev
6
30
Toplam
100
Finalin Başarıya Oranı
1
30
Yıl içinin Başarıya Oranı
70
Toplam
100
DERS KATEGORĐSĐ
Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSĐN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
2
Đktisat, Finans, Đstatistik ve Bilgisayar bilimi alanlarında özümsediği bilgi ve
becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır, değişik uygulama alanları üretir.
X
Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle, ulusal – uluslararası yayınları takip
eder; akademik kurallara uygun eserler hazırlama düzeyine gelerek bilimsel
makaleler ile bilgi sınırını genişletmesi beklenir.
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar, uygular, oluşan
problemleri çözer ve yorumlar; bu sayede tahminlerde bulunur.
4
Đş yaşamına dahil olduğunda değişik alanlarda edindiği bilgi birikimi ile farklılık ve
yetkinliklerini harmanlayıp bireysel kariyerine yansıtması beklenir.
5
Đngilizce yeterliliği ile alanındaki bilgi ve gelişmeleri uluslararası düzeyde izler ve
meslektaşları ile iletişim kurar.
6
Đlgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini
ileri düzeyde kullanır.
X
X
X
X
X
AKTS / ĐŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
Đş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
4
64
2
20
40
Etkinlik
Ara Sınav
Kısa Sınav
Ödev
6
12
72
Final
1
30
30
Toplam Đş Yükü
Toplam Đş Yükü / 25 (s)
Dersin AKTS Kredisi
254
10,16
10
Download

FE 512