T.C.
TAVAS DEVLET HASTANESĐ BAŞTABĐBLĐĞĐ
LABORATUVAR, RÖNTGEN VE ULRASONOGRAFĐ ĐSTEK FORMU
Hastanın Adı ve Soyadı:………………………………...…………
Tarih: …../…../200…
Hastanın T.C. Kimlik No:…………………………….………………
LABORATUVAR
BĐYOKĐMYA
KODU
HORMON
HEMATOLOJĐ-DĐĞERLERĐ
KODU
KODU
907.450 HBsAg
901.620 Tam Kan (Hemogram) (*)
901.940 Üre (*)
906.620 Anti HBs
903.400 Sedimentasyon(*)
902.210 Kreatinin (*)
906.640 Anti HCV
705.140 Kan Grubu Tayini
904.120 Ürik asit (*)
906.670 Anti HIV
907.070 Rose Bengal ( Brucella aglütinasyon testi) (*)
900.200 ALT (*)
906.580 Anti HBc IgM
905.320 Protrombin zamanı (PT ve INR) (koagülometre)
900.580 AST (*)
906.560 Anti Hbc Total
904.300 APTT (*)
900.340 ALP (*)
906.530 Anti HAV IgM
907.430 HBsAg (CARD test) (*)
901.390 GGT (*)
903.470 Serbest T3 (*)
906.610 Anti HBs (CARD test)
900.690 Bilirubin (total, venöz) (*)
903.480 Serbest T4 (*)
907.460 HCV (CARD test) (*)
900.692 Bilirubin (direkt, venöz)
904.030 TSH (*)
907.590 HIV 1/2 (hızlı test) (*)
900.370 Amilaz (*)
906.880 Anti-tiroglobulin antikor
906.290 VDRL (*)
902.700 Bebek Bilirubini (total, topuktan)
900.650 Beta-hCG (*)
904.850 Kanama zamanı
903.240 Total Protein
901.160 Estradiol
905.210 Pıhtılaşma zamanı (*)
900.210 Albümin (*)
901.280 FSH
705.210 Direkt Coomb's (Polispesifik)
KOLESTEROL
PANELĐ
901.500 Glukoz (*)
Kolesterol (*) 902.110
902.410 LH
705.200 Cross match
Trigliserid (*) 903.990
903.210 Prolaktin
HDL Kolesterol (*) 901.580
903.180 Progesteron
LDL Kolesterol(*) 902.290
903.930 Total testesteron
900.250 Alfa- feto protein (AFP)
901.910 Kalsiyum (Ca) (*)
900.820 CA-15-3
902.190 Kreatin kinaz (CK) (*)
900.830 CA-19-9
900.880 CK-MB
900.810 CA-125
ELEKTROLĐT
PANELĐ
902.260 LDH (*)
(*)Sodyum (Na) 903.670
902.030 CEA
Potasyum (*) 903.130
903.220 PSA Total
Klor (Cl) (*) 902.090
903.280 PSA Serbest
KÜLTÜR
KODU
901.020 Demir (*)
906.930 Anti toxoplazma IgM
906.120 Mantar kültürü
901.040 Demir bağlama kapasitesi (*)
906.910 Anti toxoplazma IgG
905.970 Gonokok kültürü
901.260 Fosfor (P) (*)
906.840 Anti rubella IgM
905.740 Boğmaca kültürü
901.460 Glikozile hemoglobin (Hb A1C) (*)
906.820 Anti rubella IgG
905.680 Bakteri tanımlanması (manuel)
900.570 ASO (türbidimetrik)
906.370 Anti CMV IgM
905.679 Konjunktiva kültürü
900.900 CRP (türbidimetrik) (*)
906.360 Anti CMV IgG
905.678 Meni kültürü
903.380 Romatoid faktör (RF) (türbidimetrik) (*)
904.150 Vitamin B12 (*)
905.677 Burun kültürü
901.520 Glukoz Tolerans testi (50 GR) (*)
901.240 Folat
905.676 Vajen cerviks
901.520 Glukoz Tolerans testi (75 GR) (*)
901.220 Ferritin (*)
905.675 Balgam Kültürü(*)
901.520 Glukoz Tolerans testi (100 GR) (*)
905.674 Yara kültürü
903.890 Total ĐgE
905.673 Kulak kültürü
ĐDRAR GAĐTA
905.672 Gaita kültürü
TAM
ĐDRAR
KODU
905.671 Đdrar Kültürü(*)
Đdrar mikroskobisi(*) 901.730
Đdrar tetkiki (*) 901.760
905.670 Boğaz kültürü(*)
KODU
ĐSTENEN TETKĐK
901.420 Gebelik testi (idrarda) (*)
530.100 Elektrokardiyogram
905.920 Gaitada amib-giardia aranması(*)
704.530 NST
905.610 Antibiyotik duyarlılık testi
905.600 Anaerob kültür
905.930 Gaitada gizli kan aranması (manuel)(*)
ROTA
ADENO
VĐRÜS
902.540 Mikroalbumin (idrarda)
Gaitada Rotavirüs Antijeni 907.980
Gaitada Adenovirüs Antijeni 907.370
RÖNTGEN
KODU
KODU
KODU
401.050 diş röntgen filmi(periopikal)adedi
801.840 Kalp teleradyogramlar (tek yön) (*)
801.700 Akciğer grafisi (üç yön) baryumlu
802.150 I.V.P.(dakikalık)
801.820 Kafa grafisi (tek yön)(*)
801.690 Akciğer grafisi (iki yön) (*)
802.140 I.V.P.
801.810 Kafa grafisi (iki yön)(*)
801.670 Uzun kemikler (tek film) (tek yön)(*)
801.960 Vertebra grafileri, dorsal, lomber (tek y.
801.800 Kafa grafisi (dört yön)
801.660 Temporamandibular eklem
801.650 Stenvers grafisi (mukayeseli)
801.950 Vertebra grafileri, dorsal, lomber (iki y.
801.790 Eklem grafisi(üç yön)
801.930 Vertebra grafileri, servikal (üç yön)
801.780 Eklem grafisi(iki yön)tek eklem(*)
801.630 Sinüs (Waters) grafisi (tek yön)(*)
801.920 Vertebra grafileri, servikal (tek yön)(*)
801.770 Eklem grafisi (tek yön) tek eklem(*)
801.620 Sella spot grafisi
801.910 Vertebra grafileri, servikal (iki yön)(*)
801.760 Eklem grafisi (tek yön) mukayeseli(*)
801.610 Schuller grafisi (mukayeseli)
801.900 Vertebra grafileri, servikal (dört yön)
801.750 Eklem grafisi (iki yön) mukayeseli(*)
801.600 Mandibula (tek yön)
801.890 Pelvimetri (iki yön)
801.740 Düz karın grafisi (*)
801.580 Kemik survey
801.880 Pelvis gr.(üç yön)
801.730 Bacak uzunluk grafisi (*)
801.560 El-bilek grafisi (tek film)(*)
801.870 Pelvis gr.(tek yön) (*)
801.720 Akciğer grafisi P.A. (tek yön)(*)
801.860 Kalp teleradyogramlar (üç yön)
801.710 Akciğer grafisi (üç yön) (*)
NOT:Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarından istenebilen tahlillerin yanına (*) işareti konulmuştur.
Aile Hekimi Kaşesi Đmzası
Download

(aile hekimli\360i-s.sert.xls)