Deney No: 1 Deneyin Adı: Tarih: 09.03.2014 Sülfat Tayini a. Amaç ve Kapsam Deneyin amacı ve kapsamı, kısa ve net bir şekilde bu bölümde ifade edilecektir; Su içerisinde bulunan sülfat iyonlarının türbidimetrik yöntem kullanılarak ölçülmesi. b. Yöntem Deneyde kullanılan standart metodun ismi bu bölümde belirtilecektir. c. Yöntemin Esası ve Prensipleri tir
Sülfat deneyi Standart Metotlarda bulunan 4500‐SO42‐ E. Türbidimetrik yöntemi ile yapılmıştır. ek
Bu kısımda deneyde kullanılmakta olan metodun temel prensipleri yazılacaktır. Gerektiği taktirde literatür araştırması yapılabilir. Örn; Sülfat iyonunun asetik asit ortamı içerisinde baryum klorür kullanılarak baryum sülfat kristali olarak çökmesi esasına dayanılarak sülfat ölçümü yapılır. Numune içerisindeki sülfat rn
miktarı, baryum sülfat kristallerinin ışık absorbansının bir spektrofotometrede ölçülmesi ve elde edilen absorbans değerinin kalibrasyon eğrisi ile karşılaştırılması ile bulunur. Kalibrasyon eğrisi oluşturulurken belirli bir miktar Na2SO4 saf su içerisinde çözülerek standart sülfat solüsyonu oluşturulur. Standart sülfat solüsyonunun istenilen konsantrasyonlara Ö
seyreltilerek spektrofotometrede absorbans değerlerinin okunması ile kalibrasyon eğrisi oluşturulur. d. Kullanılan Kimyasallar Deneyde kullanılan kimyasallar, hazırlanış şekilleriyle birlikte bu kısımda verilecektir. Örn; i.
Tampon çözeltisi A: X Maddesinin saf su içerisinde çözülmesi ile elde edilir. ii.
Baryum klorür çözeltisi: 0,100 gram BaCl hassas terazide tartılarak saf su içerisinde çözülür. iii.
Standart sülfat çözeltisi: 0,150 gr Susuz Na2SO4 1000 ml saf su içerisinde çözülerek elde edilir. Ad‐Soyad: Öğrenci No: e. Kullanılan Cihaz ve Aletler Deney esnasında kullanılan cihazlar ve aletler burada verilecektir. i.
Manyetik karıştırıcı ii.
Spektrofotometre iii.
Kronometre iv.
Tartım kaşığı v.
Hassas terazi f. Deneyin Yapılışı tir
Deneyin yapılırken nasıl bir yol izlendiği bu bölümde anlatılacaktır. Deneyde elde edilen sonuçlar (titrasyon, spektrofotometre okumaları vb.) da bu bölümde verilebilir. Deneyin yapılışı ek
anlatılırken edilgen çatı kullanılmalıdır. Örn; "50 ml numune alındı, içerisinde 1,5 ml Tampon Çözeltisi A ve 3 ml Tampon Çözeltisi B eklendi. Elde edilen çözelti spektrofotometrede okutularak absorbans değeri belirlendi.” g. Hesaplamalar rn
Deney ile ilgili hesaplamalar bu bölümde verilecektir. Ölçülen absorbans değeri yardımı ile kalibrasyon eğrisi üzerinden konsantrasyon değeri okundu. Ö
(Ekstra grafik benzeri dökümanlar raporun sonuna eklenecektir.) h. Değerlendirme ve Yorum Deney sonunda elde edilen sonuçlar değerlendirilecektir. Deneyin gerekliliği, elde edilen sonucun çevre mühendisliği için ne ifade ettiği burada belirtilecektir. Onaylayan İmza Tarih Ad‐Soyad: Öğrenci No: 
Download

Örnek rapor