T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
T.C. MINISTRY of FOOD AGRICULTURE and LIVESTOCK
INTERTEK TEST HĐZMETLERĐ A.Ş.
ĐSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
INTERTEK
ĐSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY
MUAYENE VE ANALĐZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT
Rapor No/ Report No: FS10002322
Analizin Amacı/ Purpose of Analysis: Özel Đstek/ Private Demand
Tarih/ Date: 30.04.2014
Müşteri Bilgileri / Customer Informations
Müşteri Adı / Customer Name
Adres / Address
: Kabes Elektrik Elektronik ve Endüstriyel Malzemeleri Dış Tic. Ltd. Şti.
: Reşitpaşa Mah. Şirin Sk. No:96/1 Reşitpaşa – Sarıyer / Đstanbul
Numune Bilgileri / Sample Informations
Adı / Name
Üretici Adı / Producer Name
Tanımı ve Seri – Parti No / Description and Batch Number
Üretim ve Son Kullanma Tarihi / Production & Expire Date
Ambalajı ve Miktarı / Package and Quantity
Đlgili Kişi / Contact Person
Numune kabul tarihi / Sample received on / transport by
Numune alım sıcaklığı / Sample temp. when received /stored
Numuneyi teslim alan ve mühür / Submitted by & Seal
Teklif No / Quotation No
Analiz başlama ve bitiş zamanı / Start & End of analysis
Açıklamalar / Remarks
: PVC Boru
:::: 160 g x 1 Adet / 1 Sample
: Salih Turgut – [email protected]
: 16.04.2014 kargo servisi / parcel services
:: Müşteri-mühürsüz / Client-none
: 0697
: 16.04.2014 – 29.04.2014
:
Numunenin Fotoğrafı / Sample Picture
Analizler / Analyses
No
1
Sonuç
Analysis Name
Results
Toplam Migrasyon Tayini*
Determination of Overall
Migration*
Sulu Gıda, Gıda Benzeri A, %
10 Etanol , 10 gün / 5 °C
Aqueous Food,Food Simulant
A,Ethanol (10%), 10 d / 5 °C
Fitalat
Phthalate
Butyl benzyl phthalate (BBP)
Fitalik Asit Benzil bütil ester
CAS No 85-68-7
DI-ISO-nonyl phthlate (DINP)
Fitalik Asit,diesterleri ,birincil
doymuş dallanmış C8-C10
alkollerle,%60’dan fazla C9’lu
CAS No: 28553-12-0
Form GD.165 / Rev:1/15.11.2013
2
Analiz Adı
Tespit
edilemedi
Not detected
Ölçüm
Limiti
Geri
Kazanım
Ölçüm
Belirsizliği
LOQ
Recovery
Uncertainty
5,0 mg/kg
-
-
Metot
Limita
Değerlendirme
Method
Requirement
Interpretation
Max.
TGK 2013/34
TFC 2013/34
EN 1186-1
EN 1186-9
60 mg/kg
U/P
BS EN
14372
(Max.%,w/w)
Tespit
edilemedi
Not detected
%0,001
-
-
%0,1
U/P
Tespit
edilemedi
Not detected
%0,001
-
-
%0,1
U/P
Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu
Kimyasal Analiz Birim Sorumlusu
Supervisor of Sample Receiving and Reporting Section
Supervisor of Chemical Analysis Section
Gülcan Açıkgöz
Fatma Haskan Arman
30.04.2014
Tasdik Olur / Approved By
Laboratuvar Müdürü / Laboratory Manager
Leyla Yüksel
Bu analiz raporu adli –idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp, çoğaltılamaz, tek başına
veya ayrı ayrı kullanılamaz. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Đmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
The whole and/or the part of this report shall not be reproduced and shall not be shared with third parties, nor to be used for juridical – official and PR activities without the written
permission of INTERTEK Test Hizmetleri A.S. The results given herein apply to the submitted sample only. Reports are invalid without signature and seal.
Rapor Sonu / End of Report
Intertek Test Hizmetleri A.Ş.
Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No:23 Altındağ Plaza
Yenibosna – Đstanbul 34197
web: http://www.intertekturkey.com/
Tel : 0 212 496 47 80
Faks : 0 212 451 95 18
e-mail: [email protected]
Sayfa / Toplam Sayfa
Page / Total Page
1/2
T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
T.C. MINISTRY of FOOD AGRICULTURE and LIVESTOCK
INTERTEK TEST HĐZMETLERĐ A.Ş.
ĐSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
INTERTEK
ĐSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY
MUAYENE VE ANALĐZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT
Rapor No/ Report No: FS10002322
Tarih/ Date: 30.04.2014
Analizler / Analyses
No
2
3
Analiz Adı
Sonuç
Analysis Name
Results
Fitalat
Phthalate
DIISOdecyl phthalate (DIDP)
Fitalik Asit, diesterleri birincil
doymuş C9-C11 alkollerle
%90’dan fazla C10‘lu
CAS No: 26761-40-0
DI-N-butyl phthalate (DBP)
Fitalik Asit Dibütil ester CAS
No :84-74-2
DI(ethylhexyl) phthalate
(DEHP)Fitalik Asit, bis (2etilhekzil) ester CAS No: 11781-7
Metal Migrasyonu1
Metal Migration1
Baryum (Ba)
Barium (Ba)
Çinko (Zn)
Zinc (Zn)
Kobalt (Co)
Cobalt (Co)
Lityum (Li)
Lithium (Li)
Mangan (Mn)
Manganese (Mn)
Ölçüm
Belirsizliği
LOQ
Recovery
Uncertainty
Metot
Limita
Değerlendirme
Method
Requirement
Interpretation
BS EN
14372
(Max.%,w/w)
TGK 2013/34
TFC 2013/34
%0,001
-
-
%0,1
U/P
Tespit
edilemedi
Not detected
%0,001
-
-
%0,05
U/P
Tespit
edilemedi
Not detected
%0,001
-
-
%0,1
U/P
ISO 17294-2
3,048 mg/kg
Demir (Fe)
Iron (Fe)
Geri
Kazanım
Tespit
edilemedi
Not detected
Tespit
edilemedi
Not detected
Tespit
edilemedi
Not detected
Bakır (Cu)
Copper (Cu)
Ölçüm
Limiti
Tespit
edilemedi
Not detected
Tespit
edilemedi
Not detected
Tespit
edilemedi
Not detected
Tespit
edilemedi
Not detected
Max.
0,01 mg/kg
-
-
5 mg/kg
U/P
0,01 mg/kg
-
-
1 mg/kg
U/P
0,01 mg/kg
-
-
25 mg/kg
U/P
0,02 mg/kg
-
-
48 mg/kg
U/P
0,005 mg/kg
-
-
0,05 mg/kg
U/P
0,01 mg/kg
-
-
0,6 mg/kg
U/P
0,01 mg/kg
-
-
0,6 mg/ kg
U/P
Form GD.165 / Rev:1/15.11.2013
Uygun (U),Uygun değil (UD) / Pass (P), Fail (F)
*Đşaretli analiz Türkak akreditasyon kapsamındadır. / *Marked analysis is in scope of Türkak accreditation.
a
Müşteri talebi üzerine Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Tebliği 2013/34 ve Commision Regulation EU No:10/2011’e göre değerlendirme yapılmıştır./ a Due to customer
demand analyses results were interpreted according to Turkish Food Codex Food Contact Matter and Material Communique 2013/34 and Commision Regulation EU No: 10/2011.
1
Test Koşulları : 50mL, %3 Asetik Asit, Oda Koşulları, 24 Saat. / 1 Testing Conditions : 50mL, %3 Acetic Acid, Room Conditions, 24 h.
Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu
Kimyasal Analiz Birim Sorumlusu
Supervisor of Sample Receiving and Reporting Section
Supervisor of Chemical Analysis Section
Gülcan Açıkgöz
Fatma Haskan Arman
30.04.2014
Tasdik Olur / Approved By
Laboratuvar Müdürü / Laboratory Manager
Leyla Yüksel
Bu analiz raporu adli –idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp, çoğaltılamaz, tek başına
veya ayrı ayrı kullanılamaz. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Đmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
The whole and/or the part of this report shall not be reproduced and shall not be shared with third parties, nor to be used for juridical – official and PR activities without the written
permission of INTERTEK Test Hizmetleri A.S. The results given herein apply to the submitted sample only. Reports are invalid without signature and seal.
Rapor Sonu / End of Report
Intertek Test Hizmetleri A.Ş.
Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No:23 Altındağ Plaza
Yenibosna – Đstanbul 34197
web: http://www.intertekturkey.com/
Tel : 0 212 496 47 80
Faks : 0 212 451 95 18
e-mail: [email protected]
Sayfa / Toplam Sayfa
Page / Total Page
2/2
Download

Tarih/ Date: 30.04.2014 Analizler / Analyses