2015-2019
STRATEJĐK
PLANI
MERKEZ İMAM HATİP
ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2014 ÇELTİK
T.C.
ÇELTĐK KAYMAKAMLIĞI
Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
MERKEZ ĐMAM HATĐP
ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2015 - 2019
DÖNEMĐ
STRATEJĐK PLANI
ÇELTĐK 2014
“Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak
isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini
ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler”.
Mustafa Kemal ATATÜRK
ATATÜRK
ĐSTĐKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hak'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.
Ruhumun senden, Đlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan, Đlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!
Mehmet Âkif ERSOY
ÖNSÖZ
FATĐH ATAÇ
Okul Müdürü
İÇİNDEKİLER
KONULAR
ÖNSÖZ ..
GİRİŞ .
BÖLÜM 1
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ..
STRATEJİK PLANIN AMACI
STRATEJİK PLANIN KAPSAMI
STRATEJİK PALANLAMA YASAL DAYANAKLARI..
STRATEJİK PLAN ÜST KURULU.
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ.
ÇALIŞMA TAKVİMİ..
BÖLÜM 2
DURUM ANALİZİ A) TARİHİ GELİŞİM..
OKULUN TARİHÇESİ VE YAPISI.
B) MEVCUT DURUM
MEVZUAT ANALİZİ..
OKULUN PERSONEL YAPISI
OKULUN ÖRGÜT YAPISI..
OKULUN ÖĞRENCİ DURUMU..
-Öğrenci Sayısı Dağılımı..
-Öğrenci Ödül Durumu..
-Disiplin Durumu.
-Devamsız Öğrenci Sayısı
-Sosyal Etkinlikler Durumu
-Rehberlik Hizmetleri..
-Sosyal-Kültürel ve Sportif Faaliyetler.
-Öğrenci Sınıf Geçme Verileri
-Merkezi Sınavlardaki Başarı Durumu..
OKULUN FİZİKİ İMKÂNLARI..
-Bina Durumu
-Fiziki Durumu..
-Kuruluşun Teknolojik Altyapısı..
MALİ DURUM
C)PAYDAŞ ANALĐZĐ……………………………………………………………………
PAYDAŞLARIN BELĐRLENMESĐ……………………………………………..
PAYDAŞLARIN ÖNCELĐKLENDĐRĐLMESĐ…………………………………..
D) GZFT (SWOT) ANALĐZĐ…………………………………………………………….
KURUM ĐÇĐ ANALĐZ…………………………………………………………..
KURUM DIŞI ANALĐZ..
BÖLÜM 3
GELECEĞE YÖNELİM..
MİSYONUMUZ
VİZYONUMUZ
İLKELERİMİZ/DEĞERLERİMİZ
STRATEJĐK AMAÇLAR, HEDEFLER, FAALĐYETLER……………………………….
STRATEJİK AMAÇ 1
Stratejik Hedef 1
Stratejik Hedef 2
STRATEJİK AMAÇ 2
..
PERFORMANS VE BÜTÇELEME
SAYFA
PERFORMANS GÖSTERGELERİ/HEDEF
MALİYETLENDİRME/BÜTÇELEME
-Maliyet Tablosu..
-Kaynak Tablosu
BÖLÜM 4
İZLEME VE DEĞERLENDİRME OKUL GELİŞİM PLANI
ÇALIŞMA PLANI
İMZA SĐRKÜSÜ………………………………………………………………
OKUL KĐMLĐK BĐLGĐSĐ
ĐLĐ:
KONYA
OKULUN ADI:
ĐLÇESĐ:
ÇELTĐK
MERKEZ ĐMAM HATĐP ORTAOKULU
OKULA ĐLĐŞKĐN GENEL BĐLGĐLER
PERSONEL ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLER
Okul Adresi:
Bahçelievler Mahallesi Çeltik / KONYA
42920
Sayıları
KURUMDA ÇALIŞAN
PERSONEL SAYISI
Erkek
Kadın
Okul Telefonu
--
Yönetici
1
0
Faks
--
Sınıf öğretmeni
0
0
Elektronik Posta Adresi
[email protected]
Branş Öğretmeni
2
0
Web sayfa adresi
http://celtikmerkezimamhatip.meb.k12.tr
Rehber Öğretmen
0
0
0
0
0
0
3
0
Kütüphane
Var
( x )
Yok
( )
Öğretim Şekli
Normal
( x )
Okulun Hizmete Giriş Tarihi
17/09/2012-16/09/2014
Kurum Kodu
Đkili
(
)
736126
Memur
Yardımcı Personel
Toplam
OKUL VE BĐNA DONANIM BĐLGĐLERĐ
Toplam Derslik Sayısı
16
Kullanılan Derslik Sayısı
4
Çok Amaçlı Salon
Var
(x )
Yok
( )
Đdari Oda Sayısı
2
Çok Amaçlı Saha
Var
( x )
Yok
( )
Laboratuvar Sayısı
1
Halı Saha
ÖĞRENCĐ BĐLGĐLERĐ
Var
Erkek
Kız
5. Sınıf
5
15
6. Sınıf
11
13
Genel Toplam
16
28
Toplam
20
24
44
BÖLÜM 1
STRATEJĐK PLANLAMA SÜRECĐ
STRATEJĐK PLANLAMA SÜRECĐ
Okulumuzun Stratejik Planına (2015-2019) Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik
Planlama Ekibi tarafından, Okulumuzun toplantı salonunda, çalışma ve yol haritası
belirlendikten sonra taslak oluşturularak başlanmıştır.
Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında okul personelimiz içerisinden “Stratejik
Plan Üst Kurulu” ve “Stratejik Planlama Ekibi” kurulmuştur. Önceden hazırlanan anket
formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek
paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan
anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır.
Stratejik planlama konusunda 2014 yılı Şubat ayında Đl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Birimi tarafından gerçekleştirilen seminerlerle okul müdürü, müdür yardımcıları,
öğretmenler ve bölüm şefleri olmak üzere paydaş katılımı sağlanmıştır. Seminerde Stratejik
Plan hazırlama yasal nedenleri ve amaçları hakkındaki bilgilendirme, stratejik plan öğeleri ve
planlama aşamalarına ilişkin konularda bilgiler alınmıştır.
Stratejilerin Belirlenmesi;
Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri
bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır.
Bu çalışmalarda izlenen adımlar;
1.Okulun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip
okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan da vizyona ulaşmak için
gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar;
a. Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem
alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar,
b. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve
atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar,
c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik
amaçlar olarak da ele alındı.
2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik
amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman
bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi.
3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük
oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken;
bu faaliyet “amacımıza ulaştırır mı” sorgulaması yapıldı.
4. Hedeflerin/faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman
belirtildi.
5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı.
6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak
zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde
beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu.
7. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf
edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya
çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen
gösterildi.
8.
Strateji,
Hedef
ve
Faaliyetler
kesinleştikten
sonra
her
bir
faaliyet
maliyetlendirilmesi yapıldı.
9. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi.
Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler
ortaya çıkartıldı.
STRATEJĐK PLANIN AMACI
AMAÇ
Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat
ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite
standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan
etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır.
STRATEJĐK PLANIN KAPSAMI
KAPSAM
Bu stratejik plan dokümanı Merkez İmam Hatip Ortaokulunun 2015–2019 yıllarına dönük
stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır.
STRATEJĐK PALANLAMA YASAL DAYANAKLARI
DAYANAK
SIRA NO
REFERANS KAYNAĞININ ADI
5018 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
1
2
10. Kalkınma Planı (2014-2018)
3
Yüksek Planlama Kurulu Kararları
4
DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu Đdareleri Đçin Stratejik Planlama Kılavuzu
5
Maliye Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi
6
Kamu Đdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi ile Bu Đşlemlere Đlişkin Diğer Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik
7
61. Hükümet Eylem Planı
8
9
10
Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
2013/26 No’lu Genelge
Diğer Kaynaklar
STRATEJĐK PLAN ÜST KURULU
OKUL GELĐŞĐM YÖNETĐM EKĐBĐMĐZ
SIRA NO
1
2
3
4
5
ADI SOYADI
Fatih ATAÇ
--Hasan Serhat SARI
Ramazan BÜCÜK
Mevlüt ATASEVEN
GÖREVĐ
OKUL MÜDÜRÜ
MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI / MÜDÜR YARDIMCISI
ÖĞRETMEN
OKUL AĐLE BĐRLĐĞĐ BAŞKANI
OKUL AĐLE BĐRLĐĞĐ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ
STRATEJĐK PLANLAMA EKĐBĐ
OKUL GELĐŞĐM YÖNETĐM EKĐBĐMĐZ
SIRA NO
1
---2
3
4
5
ADI SOYADI
----Mustafa KAYA
---Ali ALTINTAŞ
GÖREVĐ
MÜDÜR YARDIMCISI (ÜST
OLMAYACAK)
P.D. ve REHBER ÖĞRETMEN
KURUL
ÜYESĐ
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
GÖNÜLLÜ VELĐ (BĐRDEN FAZLA GÖNÜLLÜ VELĐ
OLABĐLĐR)
6
7
NOT: Stratejik Plan Üst Kurulu beş (5) kişi, Stratejik Planlama Ekibi ise en az beş (5) kişiden
oluşmalıdır.
ÇALIŞMA TAKVĐMĐ
BÖLÜM 2:
MEVCUT DURUM ANALĐZĐ
A) TARĐHĐ GELĐŞĐM
OKULUN TARĐHÇESĐ VE YAPISI
Đlçe halkı, Đmam Hatip Lisesi yapılması amacı ile 1994 yılında Çeltik Đlçesi Đmam
Hatip Lisesi Yaptırma ve Eğitim Kurumlarına Yardım ve Destekleme Derneğini kurmuştur.
Bahçelievler mahallesi 160 ada, 3 parselde bulunan 1815 m2 , 325 ada ,1 parselde bulunan
1813 m2 gayrimenkuller ve bu gayrimenkullerin arasında bulunan belediyeye ait 400 m2
olmak üzere toplam 4028 m2 alanın devri sağlanmıştır.
Dernek 1994 yılında Bayındırlık Bakanlığına ait Tip 8 derslikli Meslek Lisesi projesi
doğrultusunda 896 m2 alana sahip zemin + 3 kattan müteşekkil betonarme karkas bina
yapımını gerçekleştirmiştir. Proje, Tip projeye uymadığı gerekçesi ile 08.09.2005 tarihli
Bayındırlık ve Đskan Müdürlüğünün hazırlamış olduğu raporda güçlendirme ve takviye
yapılması halinde inşaata devam edilebileceği belirtilmiştir. Bina 2005-2012 yılları arasında
atıl vaziyette kalmıştır.
2012 yılında Đlçe Kaymakamı Ramazan PEKTAŞ’ ın teşvikleriyle ilçe halkı ve çevre
köylerdeki hayırseverlerin 200.000 TL katkısı ile atıl binanın eğitime kazandırılması için
güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Đl özel idaresine aynı yıl binanın tamamlanması için
başvuruda bulunulmuştur. 2013 yılında Đl özel idaresince 800.000 TL’ye ihalesi yapılmıştır.
Ayrıca okul binasının güney tarafına Đlçe Kaymakamlığının destekleri ile içinde halı
saha ve basketbol, voleybol sahalarının bulunduğu 560 m2 açık alanlı spor tesisi
yaptırılmıştır. Okula ait olan 4028 m2 alan ihata duvarı ile çevrilerek çevre düzenleme
çalışmaları devam etmektedir.
Binada 16 derslik ve 55 öğrencinin yatılı kalabileceği pansiyon bulunmaktadır.
Okul 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.
B) MEVCUT DURUM
MEVZUAT ANALĐZĐ
YASAL
YÜKÜMLÜLÜK
DAYANAK
AYRILAN
MALĐ
KAYNAK
ÖRGÜT/ ĐNSAN
KAYNAĞI
- Yok
- Yetersiz
- Yeterli
- Fazla
- Yok
- Yetersiz
- Yeterli
- Fazla
DEĞERLENDĐRME
- Kaldırılmalı
- Daha az önem verilmeli
- Aynı kalmalı
- Güçlendirilmeli
OKULUN PERSONEL YAPISI
2010 YILI YÖNETĐCĐ VE ÖĞRETMEN DURUMU
Görevi
E
K
T
Lisans
SIRA NO
1
MÜDÜR
1
0
1
X
2
3
4
5
6
MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI
MÜDÜR YARDIMCISI
TÜRKÇE
SOSYAL BĐLGĐLER
MATEMATĐK
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
X
7
8
9
10
11
ĐNGĐLĐZCE
DĐN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENĐ
BEDEN EĞĐTĐMĐ ÖĞRETMENĐ
MESLEK ÖĞRETMENĐ
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Y.Lisans
Uzman
X
12
13
14
15
TOPLAM
SIRA NO
1
2
3
4
TOPLAM
Görevi
E
K
T
MEMUR
0
0
0
HĐZMETLĐ
SÖZLEŞMELĐ PERSONEL
GEÇĐCĐ PERSONEL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OKULUN ÖRGÜT YAPISI
BURAYA ORGANĐZASYON ŞEMASI ÇĐZĐLECEK!
OKULUN ÖĞRENCĐ DURUMU
Öğrenci Sayısı Dağılımı
2011-2012
SINIFLAR
5. SINIFLAR
6. SINIFLAR
7. SINIFLAR
8. SINIFLAR
……………....
………………
……………….
TOPLAM
E
0
0
0
0
K
0
0
0
0
2012-2013
T
0
0
0
0
E
11
0
0
0
K
14
0
0
0
2013-2014
T
25
0
0
0
E
5
11
0
0
K
15
13
0
0
Öğrenci Ödül Durumu
ÖDÜL ALAN ÖĞRENCĐ SAYILARI
Yıllar
Takdir
Teşekkür
Onur Belgesi
2011-2012
0
0
0
2012-2013
2013-2014
4
14
6
21
0
0
T
20
24
0
0
Disiplin Durumu
ÖĞRENCĐ SAYILARI
Yıllar
Disiplin kurulu Disiplin cezası alan
toplanma sayısı
öğrenci sayısı
Uyarı/Kınama
Uzaklaştırma
2011-2012
0
0
0
0
2012-2013
2013-2014
0
0
0
0
0
0
0
0
Devamsız Öğrenci Sayısı
Yıllar
2011-2012
Gün/Öğrenci (örnek 10 Gün/Öğrenci)
Yıl boyunca toplam devamsız gün sayısı öğrenci sayısına bölünecek
Gün/Öğrenci (örnek 10 Gün/Öğrenci)
Gün/Öğrenci (örnek 10 Gün/Öğrenci)
2012-2013
2013-2014
Rehberlik Hizmetleri
REHBERLĐK HĐZMETLERĐNDEN YARARLANAN ÖĞRENCĐ SAYISI
EĞĐTĐM
ÖĞRETĐM YILI
ÖĞRENCĐ
GÖRÜŞMESĐ
VELĐ
GÖRÜŞMESĐ
BĐREYSEL
PSĐKOLOJĐK
DANIŞMADAN
FAYDALANAN
2011-2012
0
0
0
0
0
0
2012-2013
4
11
0
0
0
1
2013-2014
2
24
0
0
0
0
Sosyal-Kültürel ve Sportif Faaliyetler
Lisanslı Öğrenci Sayısı
Yarışmalara Katılım
: 0
: 12
BĐREYSEL
EĞĐTSEL
DANIŞMADAN
FAYDALANAN
BĐREYSEL
MESLEKĐ
DANIŞMADAN
FAYDALANAN
GRUPLA
EĞĐTSEL
REHBERLĐK
HĐZMETĐ
ALAN
Yapılan Yarışmalar ve Alınan Dereceler
SPOR DALLARI
Futbol
ALINAN DERECE
0
0
0
0
0
Hentbol
Güreş
Kros
Badminton
ĐL ĐÇĐNDE
0
0
0
0
0
ULUSAL
0
0
0
0
0
Öğrenci Sınıf Geçme Verileri
SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCĐ SAYILARI
Yıllar
Öğrenci Sayısı
Doğrudan
Geçen
Öğrenci Sayısı
Sorumluluğu
bulunan
öğrenci sayısı
Sınıf Tekrarı yapan
öğrenci sayısı
2011-2012 0
0
0
0
2012-2013 25
2003-2014 44
21
0
4
0
0
0
Merkezi Sınavlardaki Başarı Durumu
(Yıllara göre tablolar oluşturulacaktır. Sınava giren, yerleşen öğrenci sayıları vb.)
2011-2012
Sınava Giren Öğrenci Sayısı
0
Yerleşen Öğrenci Sayısı
0
2012-2013
2013-2014
0
0
0
0
0
0
PROJELER
ATIK PĐL TOPLAMA PROJESĐ
MAVĐ KAPAK TOPLAMA PROJESĐ
OKULUN FĐZĐKĐ ĐMKÂNLARI
Bina Durumu
YERLEŞĐM
TOPLAM ALAN
4028 m2
BĐNANIN ALANI
BAHÇE ALANI
896 m2
3132 m2
Fiziki Durumu
FĐZĐKĐ ĐMKÂNLAR
SIRA NO
FĐZĐKĐ DURUM
1
Derslik Sayısı
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Biyoloji Laboratuvarı
Fen Laboratuarı
Kimya Laboratuvarı
Bilgisayar Laboratuvarı
Kütüphane
Müdür odası
Müdür yardımcısı odası
Rehberlik servisi
Öğretmenler odası
Zümre öğretmen odası
Tarih –Coğrafya Dersliği
Đngilizce Dersliği
Memur odası
Hizmetliler odası
Çok amaçlı salon
Diğer
SAYISI
16
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
3
Kuruluşun Teknolojik Altyapısı
Donanım Türü
Mevcut
Đhtiyaç
Bilgisayar
0
25
Projeksiyon
0
16
Faks
Tarayıcı
Fotokopi makinesi
Dizüstü bilgisayar
Lazer yazıcı
Nokta vuruşlu yazıcı
Mürekkep püskürtmeli
Akıllı Tahta
…………….
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
2
2
3
0
0
16
MALĐ DURUM
OKUL AĐLE BĐRLĐĞĐ HESABI
GELĐRLER
2011-2012 YILI
GELĐRLERĐ
2012-2013 YILI
GELĐRLERĐ
2013-2014 YILI
GELĐRLERĐ
TUTARI
0
0
-0
GĐDERLER
2011-2012 YILI
GĐDERLERĐ
2012-2013 YILI
GĐDERLERĐ
2013-2014 YILI
GĐDERLERĐ
TUTARI
0
0
0--
C)PAYDAŞ ANALĐZĐ
PAYDAŞLARIN BELĐRLENMESĐ
Đç Paydaşlar
1 Öğretmenler
2 Öğrenciler
3 Okul Aile Birliği
4 Memurlar
5 Destek Personeli
1- Öğretmenler: Hizmeti veren personellerdir.
2- Öğrenciler: Hizmetin sunulduğu paydaşlardır.
3- Okul Aile Birliği: Okulun tedarikçisi olup,
okulun lojistik yönden destekçisi ve işleticisi
görevini yapar.
4- Memurlar: Görevli personeldir.
5- Destek Personeli: Görevli personeldir.
Dış Paydaşlar
1 Din Öğretimi Gene Müdürlüğü
2 Đl Milli Eğitim Müdürlüğü
3 Veliler
4 Hayırseverler
5 Yerel Yönetimler
6 Đl ve Đlçe Müftülükleri
7 Đl ve ilçe Cami Görevlileri
8 Üniversiteler
9 Sivil Toplum örgütleri
10 Rehberlik Araştırma Merkezleri
11 Medya
12 Devletin Diğer Bağlı Kurumları
13 Mezunlarımızı Đstihdam Eden Kuruluşlar
14 Mezunlarımız
15 Đlköğretim Okulları
16 Gençlik Merkezi
PAYDAŞLARIN ÖNCELĐKLENDĐRĐLMESĐ
(Paydaşların belirlenirken en önemliden en önemsize doğru sıralanacaktır.)
D) GZFT (SWOT) ANALĐZĐ
Paydaş anketleri, görüşmeler, toplantılar vb yöntemlerle okulun güçlü yönleri zayıf yönleri,
fırsatları, tehditleri belirlenecektir.
KURUM ĐÇĐ ANALĐZ
Güçlü Yönler
•
•
•
Yeni okul binasının fiziksel artıları
Kalifiye Yönetici ve Öğretmenler
Pansiyonun olması
Zayıf Yönler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Öğretmen eksikliği
Personel eksikliği
Maddi yetersizlik
Yurtdışı göçleri
Veli ilgisizliği
Hizmet puanının eksikliği
Ulaşım
Yatılı öğrenci
Güvenlik
KURUM DIŞI ANALĐZ
Fırsatlar
•
•
Barınma
Đlçe merkezinde olmak
Tehditler
. Đlçe Sanayisine yakınlık
. Taşımalı öğrencilerin ulaşımda karşılaşabileceği
sıkıntılar
BÖLÜM 3
GELECEĞE YÖNELĐM
MĐSYONUMUZ
VĐZYONUMUZ
ĐLKELERĐMĐZ/DEĞERLERĐMĐZ
………………………..
………………………..
………………………..
…………………………
…………………………..
STRATEJĐK AMAÇLAR, HEDEFLER, FAALĐYETLER
Stratejik Temalar
Gerçekleştirilen Paydaş/Hizmet Matrisi, Durum Analizi, GZFT Matrisi ve paydaşların
sorunlar ve çözüm önerileri vb. çalışmalar göz önünde bulundurularak, stratejik
konular/sorunlar belirlenmiştir. Bu konular/sorunlar ilgili oldukları alanlara uygun biçimde bir
araya getirilerek, sekiz adet Stratejik Tema (Temel Strateji Alanı) ve bu temel strateji
alanlarının alt başlıklarını oluşturan 27 adet stratejik amaç belirlenmiştir.
1-Okulöncesi Eğitim
2-İlköğretim
3-Ortaöğretim
4-Mesleki ve Teknik Eğitim
5-Hayat boyu Öğrenme - (Yaygın Eğitim)
6-Özel Eğitim - Rehberlik
7-Taşımalı Eğitim
8-Kurumsal Gelişim
“Vizyona ulaşmak için odaklanılması gereken ana alanların belirlenmesi, bir taraftan
kurumun geleceğine yönelik özet ancak kapsayıcı bir bakışı ortaya koyarken diğer yandan da
stratejik amaç ve hedeflerin daha açık ve dengeli bir şekilde tanımlanmasına ve kontrol
edilmesine olanak sağlayacaktır.” (MEB Stratejik Planı)
Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planının hazırlanma sürecinde, hem
misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerin tanımlanması sırasında elde edilen bilgiler
ışığında hem de kurumun teşkilatlanma yapısı, bütçelendirme tekniği, faaliyet alanlarının
çeşitliliği, üst politika belgeleriyle tutarlılık ve hizmet verilen kitlenin heterojenliği gibi
sınırlayıcı durumlar dikkate alınarak stratejik temalar belirlenmiştir.
Not: Üstteki temalar milli eğitim müdürlüğü tematik alanlarıdır.
Sizlerde okulunuzla ilgili birden fazla tematik alan belirleyin… Her
tematik alanla ilgili bir veya birden fazla stratejik amaç ve her amaç
için de bir veya birden fazla stratejik hedef belirlemelisiniz. Mümkün
olduğunda birden fazla tematik alan birden fazla stratejik amaç ve
birden fazla stratejik hedef belirlemeye çalışın… Okul tematik
alanlarına örnek olarak;
EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM
BAŞARI
ĐNSAN ĐLĐŞKĐLERĐ
SBS/YGS-LYS
OKUL-ÇEVRE ĐLĐŞKĐLERĐ
FĐZĐKĐ DURUM
KURUMSAL GELĐŞĐM
TAŞIMA YA DA SERVĐSLER
BÜTÇE VB…
( Okul/Kurumlar için en az 2 en fazla 5 tema alanının belirlenmesi gerekmektedir.)
Stratejik Amaçlar
STRATEJĐK AMAÇ 1
Đlimizde okul öncesinde okullaşma oranını arttırarak, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak.
( Okul/Kurumlar için her bir tema alanı ile ilgili en az 2 en fazla 5 stratejik amaç belirlenmesi
gerekmektedir.)
Stratejik Hedef 1.1
Đlimizde 2013-2014 öğretim yılında % 41 olan, 5-6 yaş arası okul öncesi çağ nüfusunun
okullaşma oranını, 2014-2015 de %46 ya, 2015-2016 yılında %51, 2016-2017 te %56 ya,
2017-2018 yılında %61 e, 2018-2019 te ise %66’a çıkarmak.
( Okul/Kurumlar için her bir stratejik hedef ile ilgili en az 2 en fazla 5 tane stratejik hedef
belirlenmesi gerekmektedir.)
FAALĐYETLER
F1. ………………
F2. ……………..
F3. ……………..
( Okul/Kurumlar için her bir stratejik hedef ile ilgili en az 2 faaliyet belirlenmesi
gerekmektedir. En fazla kaç faaliyet yazılacağı ile ilgili olarak bir sınırlama olmamakla
birlikte çalışmanın ya da hedefin ana hatları faaliyet olarak belirlenecektir.)
PERFORMANS VE BÜTÇELEME
PERFORMANS GÖSTERGELERĐ/HEDEF
SA
SH
PG
1
Performans
Göstergeleri
1.1.
1 Okullaşma Oranı
Veri
Türü
Oran
Mevcut
2015
Durum
%46
%41
2016
%51
2017
%56
2018
%61
2019
SP Dönemi
Hedefi
%66
MALĐYETLENDĐRME/BÜTÇELEME
MALĐYET TABLOSU
S.A.
NO:
STRATEJĐK
HEDEF
1
2
3
4
5
6
7
8
TOPLAM MALĐYET
2014-2015 2015-2016 2016-2017
(TL)
(TL)
(TL)
2017-2018
(TL)
2018-2019
(TL)
KAYNAK TABLOSU
KAYNAKLAR
Genel Bütçe
Bağışlar
Etkinlikler
Kantin
Okul Aile Birliği
Otopark
Diğer
Toplam
2014-2015
(TL)
2015-2016
(TL)
2016-2017
(TL)
2017-2018 2018-2019
(TL)
(TL)
BÖLÜM 4
ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME
ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME ESASLARI
İzleme ve Değerlendirme aşağıdaki esaslara bağlı kalınarak yapılacaktır:
♦ Her eğitim öğretim yılı başında o yıl gerçekleştirilecek her bir hedef veya faaliyet için,
sorumlu kişiler belirlenecektir. Bu kişilerin, öğrenen okul anlayışını bir davranış olarak
benimsemiş
olmasına dikkat edilecektir.
♦ Her çalışma yılı için okul gelişim planı hazırlanacaktır.
♦ Her çalışma yılı /dönemi de ekiplerce her hedef için bir çalışma/iyileştirme planı hazırlayıp
okul idaresine teslim edeceklerdir.
♦ Sorumlu kişi veya ekipler 6 ayda bir rapor düzenleyerek amaca ulaşma veya hedefin
gerçekleşme düzeyi hakkında bilgi sunacaklardır.
♦ Faaliyetler performans göstergelerine göre değerlendirilecektir. Bu bakımdan her
çalışma öncesinde performans göstergeleri gözden geçirilecektir.
♦ Çalışmalarda verilerin kullanılması ve her şeyin rakamlarla ifade edilmesi sağlanacaktır.
♦ Tüm çalışmalar açıklık ve hesap verebilirlik ilkesine uygun olarak gerçekleştirilecektir.
♦ Yapılan çalışmaların sonucuna göre Stratejik Plan gözden geçirilecektir.
OKUL GELĐŞĐM PLANI
Okul gelişim planı, okul stratejik planından ayrı olarak her yıl, o eğitim-öğretim
yılına ait olarak hazırlanmalıdır.
Her yıl hazırlanan okul gelişim planında, okulun stratejik planındaki
değerler, misyon, vizyon ve stratejik amaçlar ile hedefler temel alınmalıdır.
ÇALIŞMA-ĐYĐLEŞTĐRME- PLANLARI
Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen çalışmalara
yönelik çalışma ekipleri kurulur.
Çalışma planları, çalışmayı gerçekleştirecek olan ekipler tarafından
hazırlanır. Okulun kaç tane hedefi var ise o kadar çalışma/iyileştirme planı
olması gerekmektedir.
Umut Grubu/ekibi
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
Teknoloji Grubu/ekibi
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
……………. Grubu/ekibi
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
……………. Grubu/ekibi
ÇALIŞMA GRUPLARI/EKĐPLERĐ
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
……………. Grubu/ekibi
OKUL GELĐŞĐM PLANI
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
Üyenin Adı Soyadı
……………. Grubu/ekibi
:
Çalışmanın
Başlangıç
Tarihi
Çalışmanın
Bitiş Tarihi
Tahmini
Maliyet
Çalışmadan
Beklenen
Yarar
Çalışmanın
Değerlendirilmesi
Çalışma
Tamamlandı
(Her bir hedef için her yıl ayrı ayrı çalışma/iyileştirme planı hazırlanıp uygulanacaktır.)
Yapılacak Đşler
Çalışmanın
Etkinlikler
Sorumluları
faaliyetler
Çalışmanın Performans Göstergesi:
Çalışma Konusu :
Hedef 1
Stratejik Amaç :
ÇALIŞMA (ĐYĐLEŞTĐRME) PLANI
……………. GRUBU/EKĐBĐ
Çalışmanın
Tamamlanamama
Nedeni ( Çalışma
Bitirilmediyse
Gerekçeleri)
Stratejik
Amaç No
Hedef
No
Çalışmanın Adı
Sorumlu Ekip
Başlangıç ve
Bitiş Tarihi
Tahmini Bütçe
Açıklamalar
(Her bir hedef için hazırlanan çalışma/iyileştirme planları bir araya getirildiğinde okul gelişim planı ortaya çıkacaktır. Okul gelişim
planları da yıllık olarak hazırlanacak olup 6 ayda bir raporlanacaktır.)
Sıra
No
OKUL GELĐŞĐM PLANI
ĐMZA SĐRKÜLERĐ
STRATEJĐK PLAN ÜST KURULU
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
ADI SOYADI
GÖREVĐ
OKUL MÜDÜRÜ
MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI /
MÜDÜR YARDIMCISI
ÖĞRETMEN
OKUL AĐLE BĐRLĐĞĐ BAŞKANI
OKUL AĐLE BĐRLĐĞĐ YÖNETĐM
KURULU ÜYESĐ
ĐMZA
STRATEJĐ GELĐŞTĐRME EKĐBĐ
BAŞARILAR
DĐLERĐZ…
Download

Stratejik Plan - Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü