KUYUMCUKENT ATIK YÖNETĐMĐ YÖNETMELĐĞĐ
SAYF A : 1/7
KUYUMCUKENT
ATIK YÖNETĐMĐ
YÖNETMELĐĞĐ
KUYUMCUKENT TOPLU YAPI YÖNETĐM KURULU
KUYUMCUKENT ATIK YÖNETĐMĐ YÖNETMELĐĞĐ
SAYF A : 2/7
BĐRĐNCĐ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar, Đlkeler, Uygulama alanı
Amaç
Madde 1-Tehlikeli, endüstriyel ve evsel atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar;
a) Đnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama
verilmesine,
b) Üretiminin ve taşınmasının kontrolünün sağlanmasına,
c) Üretiminin kaynağında en aza indirilmesine,
d) Üretilmesinin kaçınılmaz olduğu durumlarda, Üretildiği yere en yakın mesafede bertaraf
edilmesine,
e) Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların sağlanmasına,
f) Yeterli bertaraf sistemleri kurulmasına ve bu sistemlerin çevresel bakımdan sağlıklı bir şekilde
kontrolüne,
g) Çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına,
h) Mevcut olan tesisatın şirket tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak kullanılmasına,
Yönelik prensip, politika ve proğramlarının belirlenmesi için teknik esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik atıkların Toplanması, geçici olarak depolanması, Taşınması, bertaraf
edilmesi, alıcı ortama uygun standartlara getirilmesine ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri
alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve cezai sorumlulukları düzenler.
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu yönetmelik 9.8.1983 tarih ve 2872 sayılı çevre kanunu’nun 8,11,ve12nci maddesi ile
27.8.1995 tarih ve 22387 sayılı, 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı resmi gazetede yayımlanan
yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4-
a) Teknik Đşletim Müdürlüğü: Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket bünyesinde, Ana
gayrimenkule (Kuyumcukent) ait teknik işlerin yürütülmesi amacıyla kurulmuş, Teknik Genel Müdür
yardımcısına bağlı, Genel Müdürlük makamının onayında belirtilen bir müdürlüktür.
KUYUMCUKENT TOPLU YAPI YÖNETĐM KURULU
KUYUMCUKENT ATIK YÖNETĐMĐ YÖNETMELĐĞĐ
SAYF A : 3/7
Teknik işletim müdürlüğü Ana gayrimenkulün (Kuyumcukent) teknik işlerinin koordineli olarak
sağlanması ve denetim yönünden Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirkete bağlı Bir Teknik Đşletim
Müdürü, iki Teknik Đşletim Müdür Yardımcısı, bir Çevre ve Atık Yönetimi Uzmanı, bir Kimyager, bir
Tekniker, iki teknisyen ve bir Asistan’dan teşekkül eder.
Đlkeler
Madde 5- Atıkların yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır:
a) Her türlü atığın uygun olmayan şartlarda atılması yasaktır.
b) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi esastır.
c) Atık yönetiminin her safhasında KĐAŞ tarafından belirlenen sorumlu kişiler, çevre ve insan
sağlığına zarar vermeyecek tedbirler alırlar.
d) Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı atık üreticileri,
taşıyıcıları, bertaraf edicileri kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar.
Uygulama Alanı
Madde 6a) Ana gayrimenkul (Kuyumcukent) atölye ve yan hizmet bloğu mal sahipleri, ortakları, kiracıları,
işletmecileri, çalışanları, taşeronları
b) Ana gayrimenkul (Kuyumcukent) ofis bloğu mal sahipleri, ortakları, kiracıları, işletmecileri,
çalışanları, taşeronları
c) Ana gayrimenkul (Kuyumcukent) alışveriş merkezi bloğu mal sahipleri, ortakları, kiracıları,
işletmecileri, çalışanları, taşeronları
d) Ana gayrimenkul (Kuyumcukent) ortak alanlar mal sahipleri, ortakları, kiracıları, işletmecileri,
çalışanları, taşeronları
e) S.S. Kuyumcukent Esnaf ve Sanatkârları Toplu Đşyeri Yapı Kooparatifi ortakları, kiracıları,
işletmecileri, çalışanları, taşeronları
f) Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket ortakları,
Kiracıları, işletmecileri, çalışanları, taşeronları
Bu yönetmelik esaslarına uymak zorundadırlar
ĐKĐNCĐ BÖLÜM
Görevler, Sorumluluklar
KĐAŞ Teknik Đşletim müdürlüğün Görevleri
Madde 7- Ana gayrimenkul (Kuyumcukent) teknik işletim ile ilgili olarak aşağıdaki tedbirleri alır
veya aldırır:
a) Kanunlar gereği atıkların çevreyle uyumlu ve güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi
Đçin gerekli önlemlerin alınmasını sağlamakla,
KUYUMCUKENT TOPLU YAPI YÖNETĐM KURULU
KUYUMCUKENT ATIK YÖNETĐMĐ YÖNETMELĐĞĐ
SAYF A : 4/7
b) Atıkların bertaraf için acil önlem planlarının hazırlanmasında genel ilke ve prensipleri belirlemek,
c) Özel işleme tabi atıklar sınıfında yer alan atıklarla ilgili usulleri belirlemekle,
e) Ana gayrimenkul (Kuyumcukent) atıkların bertarafının belirtilen kriterleri sağladığına dair
kontrolleri yapmakla
f) Olağan ve olan üstü haller için her türlü dökümantasyonu hazırlamak, uygulamasını takip etmek
g) Eğitim, seminer ve uygulamalar düzenlemek, konferanslar vermek
h) Genel durum hakkında, düzenli aralıklarla KĐAŞ Genel Müdürlüğüne ve Genel Müdürlükçe uygun
görülecek makamlara rapor vermek
Sorumluluklar
Madde 8Ana gayrimenkul (Kuyumcukent) teknik işletim ile ilgili Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket
Teknik Đşletim Müdürlüğü bu yönetmelik hükümlerinin tam olarak uygulanmasından sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atık üreticisinin yükümlülükleri
Alışveriş Merkezi
Madde 9Bağımsız bölüm sahipleri, ortakları, kiracıları, işletmecileri ve çalışanlarının
yükümlülükleri
a) Atık su tesisatları tahrip edilemez ve kullanım amaçları değiştirilemez.
b) Atık su tesisatları yapısına ve çalışmasına zarar verip engel olamaz.
c) Tek başına veya başka maddeler ile etkileşim halinde yangına, patlamalara sebep olabilecek
veya herhangi bir şekilde insanlar, yapı şebeke ve kuyumcukent kompleksi için tehlike meydana
getirecek sıvı ve katı maddelerin atık su tesisatına boşaltılması yasaktır
d) Gaz fazına geçebilen, duman meydana getiren, koku çıkartan, zehirli etkileri sebebi ile sağlığa
zararlı olan, bakım ve onarımı engelleyen her türlü maddeler.
e) Kanal şebekesinde tıkanmaya yol açacak, normal atıksu akımını ve kanal fonksiyonunu
engelleyecek kıl, tüy, lif, kum, curuf, toprak, mermer ve mermer tozu, metal, cam, paçavra, odun,
plastikler vb. her türlü katı atık ve malzeme.
f) Kanal yapısını bozucu, aşındırıcı, korrozif maddeler, alkaliler, asitler, pH değeri 6’dan
düşük,10’dan yüksek atıklar.
g) 5C0 ile 40C0 arasında çöken, katılaşan, viskoz hale geçen, kanal cidarında katı veya viskoz
tabakalar meydana getirebilecek her türlü maddelerle, sıcaklığı 40C0 üzerindeki her türlü atık
suyun.
h) Radyoaktif özelliğe sahip maddelerin.
KUYUMCUKENT TOPLU YAPI YÖNETĐM KURULU
KUYUMCUKENT ATIK YÖNETĐMĐ YÖNETMELĐĞĐ
SAYF A : 5/7
ı) Dünya sağlık teşkilatı ve diğer milletler arası kuruluşların geçerli standartlar ile mili mevzuat ve
standartlara göre tehlikeli ve zararlı atık sınıfına giren bütün atıkların.
i) Kanal şebekesinde köpük meydana getirebilen ve debisi ne olursa olsun anyonik yüzey aktif
madde, konsantrasyonu 400 mg/l’den fazla detarjanlı sular.
j) Her türlü katı atık ve atıklar, su ve atık su arıtma ve ön arıtma tesisi çamurları, bekletme depoları
ve septik tanklarda meydana gelen çamurlar.
k) Debisi ne olursa olsun yag ve gres içeren atık sular kanallara verilmeyecektir. Yağ
Tutucuların kullanıcı tarafından takılması zorunludur
l) Egzos gazı çıkışına sebep olan işlemler için şirket tarafından belirlenen KUYUMCUKENT
DEKORASYON VE TESĐSAT TEKNĐK ŞARTNAMESĐ’NDE belirtilen kriterlere uygun davlumbazlar
vasıtası ile atık gazlar ortamdan uzaklaştırılacaktır
m) Çöpler KUYUMCUKENT TEMĐZLĐK VE BAKIM VE SERVĐS HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ’NDE
belirtilen ilkelere göre bertaraf edilecektir.
Yan hizmet katları ve Atölye bloğu
Madde 10- Bağımsız bölüm sahipleri, ortakları, kiracıları, işletmecileri ve çalışanlarının
yükümlülükleri
a) Madde 9’u yerine getirmekle yükümlüdürler
b) Atık su tesisatına hiçbir gerekçe ile alçılı su, kimyasal maddeler ve asitli su dökülmeyecektir.
c) Her atölyeye kimyasal sıvı atıkları için üç hattan oluşan bir sistem kurulmuştur. Bu hatlar asitli
su, alçılı su ve siyanürlü su hatlarından ibarettir. Diğer hatlar kapatılacaktır. Güvenlikaçısından
kesinlikle diğer hatlara bağlantı yapılmayacaktır. Đşletim esnasında bu duruma özen gösterilecektir.
d) Bütün kullanıcılar bu hatlardan birini kullanırken diğer hatların ağzını kapalı tutacaktır. Kullanım
dışı zamanlarda her üç hattın da ağzı kapalı olacaktır. Bütün kullanıcılar bu hatların doğru
kullanılmasından birinci derece sorumludurlar.
e) Atölyelerden asidik, siyanürlü ve bazik atık suların uzaklaştırılması toplanacağı hatta bağlı lavabo
aracılığı ile atölyeden uzaklaştırılmalıdır. Lavabonun taşma emniyetleri ve süzgeçleri mevcut
olmalıdır. Sifonu ve bağlantı parçaları laboratuar tipi, korozyona dayanıklı PE malzemeden üretilmiş
olmalıdır. Herhangi bir yanlışlığa meydan vermemek üzere bu lavabonun asidik atık suların
uzaklaştırıldığı lavabodan farklı renkte ve uzakta montajına özen gösterilmelidir.
f) Lavabolar üzerine karışıklıkları önlemek amacı ile işaretlendirmeler yapılmalıdır.
g) Kullanıcı atölye içlerinde kimyasallar ve kimyasal atıkları konusunda bir görevli tespit edecektir.
Bu hatları görevli dışında hiç kimse kullanmayacak, hat kapaklarını açmayacak ve kimyasal deşarjı
yapmayacaktır.
h) Atölye içinde deterjanlı atık sular, deterjanlı ve alçılı atık suların toplanacağı hatta bağlı lavabo
aracılığı ile atölyeden uzaklaştırılmalıdır.
ı) Atölyelerde proses gazlarını toplayacak CTP kanallar, cam yünü takviyeli polyester esaslı bir
malzemeden imal edilmiştir. Atölye büyüklüğüne ve konumuna göre bu kanalların alt kısmına bir
KUYUMCUKENT TOPLU YAPI YÖNETĐM KURULU
Biçimlendirilmiş: Đspanyolca
(Đspanya-Modern)
KUYUMCUKENT ATIK YÖNETĐMĐ YÖNETMELĐĞĐ
SAYF A : 6/7
veya birden fazla silindirik emiş ağzı içlerine klape montajı ve klape ayarı yapılmıştır. Kullanıcılar
imalatları sırasında ortaya çıkacak proses gazlarını uygun ekipman, cihaz ve proje ile bu kanallara
sevk etmek mecburiyetindedirler.
i) CTP proses gaz kanallarının klape ayarları ile kesinlikle oynanmayacaktır. Klape ayarları ile rast
gele oynanması halinde çekiş düşecek ve sistemin verimsiz çalışmasına ayrıca ortama atık gazların
yayılmasına sebep olacaktır.
j )Atölyelerde asidik işlemler ayrı bir çeker ocakta, bazik işlemler ayrı bir çeker ocakta yapılmalıdır.
Her iki çeker ocak arasındaki gazların birbirine karışmasını engellemek üzere aralarında en az 2 m
mesafe olmalıdır. Asidik ve Siyanürlü atık gaz çıkışı olan tüm atölyelerin çeker ocak kullanması
mecburidir.
k) Kullanıcılar üretimlerinde oluşan proses gazlarını çeker ocak çıkışında lokal bir ön arıtma yaparak
CTP kanallara vereceklerdir. Atölyeler çeker ocaktan/ön arıtma /yıkama sistemleri kurulmadan CTP
kanallara kesinlikle proses gazı verilmeyecektir. Aksi durumlarda bu gazlar çevreye zarar vereceği
gibi temiz hava üfleme kanalı ile tekrar atölyelere dönecek ve insan sağlığını tehdit edecek, çeşitli
hastalıklara, zehirlenmelere ve ölümlere neden olabileceğinden proses gazları emilişinde bir sorun
yaşanırsa acilen şirkete bildirilecektir
l) Asidik proses gazı yıkama üniteleri çıkış suları asidik atık su giderine, bazikse siyanürlü proses
gazı yıkama üniteleri çıkış suları siyanürlü atık su giderine bağlanacaktır.Su karakteri belirlenmeden
bağlantı yapılması yasaktır.Su karakteri belirlemek için gerekli yardım KĐAŞ tarafından
yetkilendirilen kişilerden alınabilinecektir.
m) Alçılı atık sular atölye içerisinde bir ön dinlendirme ve durultma işleminden sonra alçılı atık su
kanalarına verilecektir. Aksi durumlarda kanalların yataylaşan kısımlarında tıkanmalara sebep
olunacaktır ve bu durum acilen şirkete bildirilmelidir.
n) Asitli işlemlerin yapıldığı çeker ocak lavabosu çıkışı (atık suları altın geri kazanım ünitelerine
gönderilmeyecekse) asidik atık su kanalına bağlanmalıdır.
o) Siyanürlü işlemlerin yapıldığı çeker ocak lavabosu çıkışı(atık suları altın geri kazanım ünitelerine
gönderilmeyecekse) siyanürlü ve bazik atık su kanalına bağlanmalıdır.
ö) Kimyasal madde içeren bidon, varil ve poşetler hiçbir şekilde bu kanallara yıkanmayacaktır.
Kimyasal madde ambalajlarından oluşan atıklar ve dökülen veya saçılan kimyasalların
nötralizasyonu sonucu oluşan atıklarda tehlikeli atıklar sınıfına girmektedir ve Ana gayrimenkul
KUYUMCUKENT TEMĐZLĐK VE BAKIM VE SERVĐS HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐN’de belirtildiği gibi
bertaraf edilecektir
p) Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket gerekli gördüğü her zaman atık su hatlarının doğru
kullanılıp kullanılmadığını denetleyecektir. Bu nedenle hiçbir kullanıcı iş yerinin bu hatların denetimi
için idarece yetkilendirilmiş kişilerin denetimine kapalı tutmayacaktır. Bu hatlar konusunda bir
problem yaşandığında(yanlış yere deşarj, tıkanma, sızıntı vs.)acilen şirkete bildirilecektir
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli hükümler, Cezai Uygulamalar, Yürürlük, Yürütme
Çeşitli Hükümler
Madde 11-
KUYUMCUKENT TOPLU YAPI YÖNETĐM KURULU
KUYUMCUKENT ATIK YÖNETĐMĐ YÖNETMELĐĞĐ
SAYF A : 7/7
a) Kullanıcılar, Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket onay almak koşulu ile atölye içlerinde ek
pis su toplama tesisatı kurabilecektir.
b) Özel banyo, mutfak ve lavabo gibi talepler teknik imkânlar doğrultusunda değerlendirilecektir.
c) Otoparklarda yer alacak oto yıkama bölümlerindeki düzenlenecek drenajlarda, yağ tutucular ve
kum tutucuların kullanıcı tarafından takılması zorunludur.
d) Kimyasal madde içeren boş variller atölye dışına ve kapı önlerine bırakılmamalı. KĐAŞ tarafından
belirlenecek bir noktada biriktirmeli veya atölye içerisinde diğer kimyasallarla tehlike oluşumunu
engelleyecek bir noktada kontrollü bir şekilde depolanmalıdır. Bu maddelerin atık sızdırmamasına,
kapağının açık olmamasına, dış yüzeyine atık bulaşmamasına, poşet halinde olanların ayrıca temiz
ve sızdırmaz bir poşete konularak biriktirilmesine dikkat edilmelidir.
e) Çöpler ve Tehlikeli madde içeren atıklar Ana KUYUMCUKENT TEMĐZLĐK VE BAKIM VE SERVĐS
HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐN’nin öngördüğü ilkeler doğrultusunda bertaraf edilecektir.
f) Atıkların Kuyumcukent kompleksi içerisinde bir yerden başka bir yere taşınması KUYUMCUKENT
TEMĐZLĐK VE BAKIM VE SERVĐS HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐNE göre yapılacaktır.
Cezai Uygulamalar
Madde 12Ceza uygulama yöntem ve esasları Ceza Yönetmeliğinde belirlendiği şekliyle uygulamaya
konulacaktır. Bu Yönetmeliğin hazırlanışında mümkün olduğunca özen gösterilmesine rağmen, bu
bilgilerin amaçlarına uygunluğu ile ilgili veya kullanımından doğan sonuç ve zararlardan dolayı
Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket’inin hiçbir sorumlulukları olmayacaktır. Đşbu Yönetmelik
hükümlerinin uygulanmaması, hatalı ve/veya eksik uygulanması nedeniyle ortak alanlarda ve
diğer bağımsız bölümlerde meydana gelebilecek hasar, zarar ve ziyan bedellerinin karşılanması/
tazmini yükümlülüğü ve 3. şahıslara karşı doğabilecek her türlü sorumluluk, ilgili bağımsız bölüm
kullanıcılarına
ait
olup
işbu
Yönetmelikleri
uygulamakla
yükümlü
Yönetim
Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket’e hiçbir surette rücu edilemez.
Đşbu Yönetmeliğe uyulmadığı takdirde Ceza Uygulama Yönetmeliğindeki hükümler uygulanır. Ceza
Uygulama Yönetmeliğinde konuyla ilgili herhangi bir hüküm bulunmadığı takdirde Yönetim
Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket gerekli düzenlemeleri yapar ve uygular.
Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket; Ceza Uygulama Yönetmeliğinde de belirtildiği gibi işyeri
faaliyetini geçici veya sürekli olarak durdurabilir, para cezası kesebilir, ilgili Belediye henüz işyeri
açma ruhsatı almamış işyerlerine Đşyeri açma ruhsatı vermez.
Yürürlük
Madde 13Bu yönetmelik Yönetim Plânıyla birlikte yürürlüğe girer. Yönetim planının ayrılmaz bir parçasıdır. .
Yürütme
Madde 14Bu yönetmeliğin hükümlerini Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket yürütür.
KUYUMCUKENT TOPLU YAPI YÖNETĐM KURULU
Download

kuyumcukent atık yönetđmđ yönetmelđğđ