TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ
BAŞKANLIĞI
ALAN ŞĐDDETĐ ÖLÇÜ ALETĐ
TEKNĐK ŞARTNAMESĐ
Proje no: VĐD-2014/02
TEKNĐK ŞARTNAME
1.
GENEL:
Bu şartnamenin amacı Đdari Şartname çerçevesinde TRT Genel Müdürlüğü tarafından satın
alınması planlanan ve Ek-1 de belirtilen 18 adet Alan Şiddeti Ölçü Aleti ve bunlara ait alış anteni ve
aksesuarlarına ait teknik özellik ve imalat esaslarını belirlemektir.
Malzeme ve teçhizat bu şartnameye ve bu alandaki uluslararası standartlara uygun olacaktır.
Teklif edilen Ölçü aletlerinin "CE" uygunluk belgesi taşıması zorunludur. Đhaleyi kazanacak
firma satın alınacak teçhizata ait “CE” uygunluk belgesini sözleşme imzalamadan önce ve her türlü
masrafları kendine ait olmak üzere temin edecektir. Bu durumu firma teklifinde taahhüt edecektir.
Teknik şartname madde madde cevaplandırılacaktır. Cevaplar açık ve kesin olacaktır.
Cevaplarda “anlaşıldı”, “not edildi” ibareleri kesinlikle kullanılmayacak ve cevaplarda başka
katalog-broşürlere atıfta bulunulmayacaktır.
Cihazlar uluslararası elektromanyetik uyumluluk, kalite ve güvenlik standartlarına sahip
olacaktır.
Teknik şartnameye zıt cevaplar açıkça belirtilecektir. Teknik şartnameye karşı cevaplar
açıkça belirtilmediği takdirde teknik dokümanlar dikkate alınmayacaktır.
Teklif edilen özel ihtiyaç ve ekstra durumlar TRT’ye gerekçesi, avantajları ve fiyatı ile birlikte
açıklanacaktır.
2. ĐŞĐN KONUSU:
Bu şartname ile tanımlanan teçhizatı imal etmek, fabrika kabul ölçülerini yaparak tam işler
vaziyette TRT’ye teslim etmek ve teslimat sonrası şartname hükümlerini eksiksiz yerine getirmektir.
Firma teklif ettiği sistemlerin teknik özelliklerini, ölçme ve arıza bulma metotlarını gösteren ve
açıklayan her türlü teknik şema ve doküman ile aksesuarları eksiksiz olarak teçhizatla birlikte
verecektir.
3. DĐZAYN VE ĐMALATTA ĐSTENEN ÖZELLĐKLER:
Alan şiddeti ölçü aletleri sahada teknisyenler tarafından kolay kullanılabilecek ve batarya şarjı
ekrandan direk görülebilecek, TV ve FM ses deviasyonlarını ölçebilecek, RDS kodlamaları
okunabilecek DVB-T2 ölçüleri yapabilecektir.
Alan şiddeti ölçü aleti ve alış antenleri bu alandaki uluslararası ve üreticinin ülkesindeki
standartlara uygun olarak üretileceklerdir.
Ölçü aletlerinde yapılan ölçümleri kayıt imkânı olacak ve kayıt kapasitesi teklifte verilecektir.
Bu ölçü sonuçları PC ye aktarılabilecek ve bu amaçla gereken yazılım ve ara bağlantı
kabloları ücretsiz olarak temin edilecektir.
Alan şiddeti ölçü aletinin ölçüm prosedürü teklifte belirtilecektir.
Ölçü aletleri darbelere karşı dayanıklı ve kolay taşınabilir tipte olacaktır. Taşıma çantası ölçü
aleti ile birlikte temin edilecektir.
Mekanik parçalar ve şase malzemesi iyi kalitede ve birinci sınıf işçilikle imal edilecektir.
Neme, ısıya, kimyasal etkiye (korozyon), tozlanmaya ve aşınmaya karşı gerekli tedbirler
alınacaktır.
4. ÖLÇÜ ALETĐ TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ:
a) Aşağıda belirtilen hususlara ayrı ayrı cevap verilecektir:
b) Ölçü aleti FM, TV ile Sayısal Karasal Televizyon (DVB-T2) sinyallerini ölçme imkânına sahip
olacaktır. Sayısal Radyo (T-DAB+) sinyallerini ölçebilme imkanına sahip olması idari
şartnamenin 36.3 maddesine göre değerlendirilecektir.
c) Menü ve ölçü sonuçları on screen display olarak görülecektir.
d) Frekans aralığı 5-2150 Mhz.
e) Empedansı 50/75 Ohm.
f) Alan Şiddeti Ölçü Aleti, Radyo ve Televizyon sinyallerinin elektrik alan şiddetini dBµV, dBmV,
dBm, dBµV/m olarak ölçecek özellikte olacaktır.
g) VHF ve UHF bandında bulunan sinyallere erişim için hem kanal numarası hem de frekans
değeri girilebilecek yapıda olacaktır.
h) Ölçü aleti FM ve TV yayınlarında ses deviasyonunu ölçme imkânına sahip olacaktır.
i) Ölçü aletinde FM radyo RDS kodlamalarını görme imkanı olacaktır.
j) Analog ve digital olarak teletex özelliğine sahip olacaktır.
k)
l)
m)
n)
o)
Ölçü aleti digital procession teknolojisi ile üretilmiş olacaktır.
Spektrum modunda en az 2 adet marker olacaktır.
Spektrum modunda tarama hızı (Real time sweeping speeds) : ≤ 10 ms
Spektrum modunda ekran yenileme hızı (Display refresh)
: ≤ 100 ms
Cihazın yüksek çözünürlüklü bir renkli resim monitörü ile hoparlörü olacak ve yayınlar görsel
ve işitsel olarak dinlenebilecek/izlenebilecektir.
p) Önceden ayarlanmış olan Radyo ve Televizyon program kanal veya frekansları otomatik
olarak taranabilecektir.
q) Cihazın 1000 adete kadar değişik konfigürasyonu hafızaya alabilme özelliği bulunacaktır.
Yüksek hafıza kapasitesi tercih sebebi olacaktır.
r) Cihazın boyutlarının ve ağırlığının küçük olması tercih sebebi olacaktır.
s) TV (Mono ve çift ses) ile FM (stereo) ses seviye ölçümleri yapılabilecektir. 2. ses taşıyıcısına
ait seviye ölçümlerinin yapılabilmesi tercih sebebi olacaktır.
t) Cihazın menüsü Türkçe veya Đngilizce olacaktır. Türkçe olması tercih sebebidir.
u) Cihazda Video tekst dekoderi bulunacaktır.
v) Cihazın kendi ölçüm bandı içindeki sinyaller için spektrum analizör fonksiyonu olacaktır.
w) DVB-T2, CCIR’ın standart ATSC PAL (B,G,D,K,I), SECAM (B,G,D,K,L) modlarında ölçüm
yapılabilecektir.
x) LNB için 13/18/24 V - 13 + 1/18 + 1/24 V (Extra Burst) besleme gerilimlerine sahip olacaktır.
y) LNB için 22 kHz tone switch bulunacaktır.
z) Cihaz otomobil aküsü (çakmak bağlantısı) ile çalışabilecek ve şarj olabilecektir. Bunun için
gerekli adaptör standart olarak verilecektir.
aa) Ethernet, USB, Scart veya SD kart arayüzüne sahip olacaktır. HDMI ve TS-ASI ara yüzüne
de sahip olması tercih sebebidir.
bb) Ölçü aletinin bilgisayar ile çalışabilmesi için gerekli olacak program ve ara bağlantı kablosu
standart olarak verilecektir.
cc) Cihaz 220V, 50Hz. Şebeke geriliminde ve portatif olarak üzerindeki batarya ile de
çalışabilmelidir. Bataryanın kullanım süresi 3 saatten az olmayacaktır ve teklifte belirtilecektir.
Kullanılan batarya Li–Ion olacaktır. Batarya kullanım süresinin uzunluğu tercih sebebi
olacaktır.
dd) Bataryanın uzun ömürlü olabilmesi için güç tasarrufu modu olacaktır.
ee) Aynı zamanda 12/24V beslemeyle de çalışabilecektir.
ff) Program yazılımını güncellemek gerekiyorsa üretici firma bunu nasıl yapacağını adım adım
detaylı olarak açıklayacak ve güncellenmiş yazılımları ücretsiz ve zamanında, kurulum
yöntemi ile birlikte TRT’ye verecektir.
gg) Ölçü aletinde log tutma imkânı olacak ve bu log ile ölçüm sonuçları hafızaya alınıp doğrudan
ölçü aletinde veya uzaktan kumanda ile okunabilecektir.
hh) Sahada yapılan ölçülerin GPS ile eşleştirilip kayıt altına alınması amacıyla ölçü aletinin GPS
özelliğine sahip olması ile aynı anda 5 frekansı eşleştirip kayıt altına alabilme özelliğine sahip
olması idari şartnamenin 36.3 maddesine göre değerlendirilecektir.
ii) Açılmış paketteki sinyalin COFDM parametreleri, sinyal seviyesi (dBµV), ve BER (Bit Error
Rate) değerleri (CBER) ölçme imkanına sahip olacaktır.
jj) Ölçüm hassasiyeti karasal ölçümlerde ve uydu ölçümlerinde ±2dB olacaktır.
kk) Ölçüm bantları:
FM : 87.5 - 108 MHz
TV : 47 - 862 MHz
Uydu: 950 - 2150 MHz
Bantları ölçü aleti ile ölçülüp monitör edilebilecektir. Ölçülen frekans (kanal) cihaz ekranında
görülecektir.
ll)
Ölçüm seviyeleri: -15 to 120 dBµV
Uydu yayınlarını ölçmek için gerekli konnektörler standart olarak verilecektir.
Burada belirtilmeyen varsa diğer özellikleri ve üstünlükleri tekliflerinde ayrı ayrı belirteceklerdir.
5- SAYISAL SĐNYAL ÖLÇÜMLERĐ:
Ölçü aletleri aşağıda belirtilen sayısal sinyalleri ölçebilecektir.
a) Teklif edilen ölçü aleti ile Sayısal Karasal Televizyon (DVB-T2) sinyallerin ölçümleri de
alınacağından aşağıdaki COFDM parametrelerinde çalışabilmelidir.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Modülasyon tipi
: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256 QAM
FFT modu
: DVB-T (2K/8K); DVB-T2(32K/16K/8K/4K/2K/1K)
Koruma aralığı
: 1/128, 1/32, 1/16, 1/8, 19/128 y 19/256
Kod oranı
: ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6
Video formatı
: MPEG-2, MPEG-4, H.264
Sayısal modülasyon: DVB-T2, DVB-T, DVB-S, DVB-S2, DVB-C
Ölçü aletinde DVB-T2 Constellation diyagramda modüle edilmiş semboller görülebilecektir.
Açılmış paketin içeriğinde bulunan yayınların veri hızı (Mbps veya Kbps) ekranda
görülebilecektir. Bir tek yayının toplam veri hızının görülmesi tercih sebebi olacaktır.
j) Ölçüm cihazı ile uydudan yapılan DVB-S2 yayınları ile ilgili alınabilecek ölçümler teklifte
belirtilecektir.
6- ALIŞ ANTEN ÖZELLĐKLERĐ:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Cihazın ölçülecek sinyal türlerine uygun ve cihaza kalibre edilmiş profesyonel tipte alış
antenleri bulunacaktır. Alış anteninin özellikleri ölçü aleti tarafından ölçümlerde referans
olarak değerlendirilecektir.
Cihaz ile birlikte verilecek olan alıcı anteni ve kablo empedansı cihazla uyumlu olacak ve
anten kazancı (dB) teklifte belirtilecektir.
Alıcı anteni ile birlikte 5 m. mesafeye kadar uzaklaşabilecek kablo düzenine sahip olacaktır.
Gerekli konnektörler antenle birlikte temin edilecektir.
Teklif edilen alış antenleri ile cihazın ölçüm bantları içindeki tüm TV ve FM kanallarında ölçü
yapılabilecektir.
Alış antenine ait marka, model ve detaylı bilgi teklifte verilecektir.
Frekans aralığı: VHF & UHF
Empedans
: 75 OHM
Kazanç
: Pasif anten olacak ve değeri teklifte belirtilecek
VSWR
: Teklifte belirtilecek
Tipi
: Bina içi ve saha ölçümlerinde kullanılacak ve araca bağlanabilir (portable)
yapıda olacaktır .
Konnektör
: Anten kablosunun ölçü aletine bağlanabilmesi için TV tipi ve BNC tipi
konnektörlere sahip olacaktır.
7- DÖKÜMANTASYON VE YEDEK PARÇA:
Müteahhit teklif ettiği Alan Şiddeti ölçü aletinin çalışma prensibi, devre şemaları, işletme
programlama, arıza bulma-giderme ve sistemlere ait tüm bilgilerini içeren dokümanları, her ölçü
aleti için bir takım olacak şekilde temin edecektir.
Ayrıca Müteahhit garanti süresi sonundaki ölçü aleti arızalarında ihtiyaç duyulabilecek orijinal
yedek malzemeleri veya muadillerini 10 yıl süresince temin etmeyi teklifinde taahhüt edecektir.
EK-1
ĐHTĐYAÇ LĐSTESĐ
TEÇHĐZAT- MALZEME
ALAN ŞĐDDETĐ ÖLÇÜ ALETĐ (Alış Anteni, Taşıma Çantası Ve
Aksesuarları Đle Beraber)
ADET
18
Download

Teknik Sartname 2014-166350