ÖZEL DAVRAZ YAŞAM HASTANESİ
CHECK-UP (ERKEK) TAM DETAYLI
TETKİK LİSTESİ :
Kardiyoloji Muayenesi
Üroloji Muayenesi
İç Hastalıkları Muayenesi
+ ………………….. Muayenesi
+ ………………….. Muayenesi
(TERCİHLİ)
(TERCİHLİ)
Diyetisyen
(Öngörüşme ücretsiz/1.mua=50,00 2.mua= 0)
(TERCİHLİ)
Tam Kan (Hemogram) 18 Parametre
Sedimentasyon
Periferik yayma
ABO+Rh tayini (forward gruplama)
İdrar tetkiki (Strip ile)
İdrar mikroskobisi
Gaitada gizli kan aranması (manuel)
Gaitada amib-giardia aranması
Glukoz (Açlık)
Post prandial kan şekeri (tokluk kan şekeri)
Kan üre azotu (BUN)
Kreatinin
Kolesterol
HDL kolesterol
LDL kolesterol
Trigliserid
Albümin
Protein (serum ve vucut sıvıları, herbiri)
Aspartat transaminaz (AST)
Alanin aminotransferaz (ALT)
Alkalen fosfataz
Gamma glutamil transferaz (GGT)
LDH izoenzimleri (elektroforez)
Sodyum
Potasyum
Kalsiyum (Ca)
Klor (Cl)
Vitamin B12
ASO (nefelometrik)
CRP Nefelometrik
Romatoid faktör (RF) (Nefelometrik)
Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal)
TSH
Serbest T4
Serbest T3
Prostat spesifik antijen (PSA)
CA-19-9
Karsinoembriyonik antijen (CEA)
HBsAg (ELISA)
Anti-HCV
Anti-HIV
Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
Kalp teleradyogramlar (tek yön)
Abdomen US, tüm
Tiroid US
+ Mr ……………………………………………… (TERCİHLİ)
/ Bt ……………………………………………… (TERCİHLİ)
Transtorasik ekokardiyografi
Kardiyovasküler stress test
(TERCİHLİ)
www.davrazyasamhastanesi.com
RANDEVU
0 (246) 232 8 232
Pirimehmet Mah. 1724 Sok. No:1 ISPARTA
Download

özel davraz yaşam hastanesi randevu 0 (246) 232 8 232