ULUSAL SAĞ
SAĞLIK BĐ
BĐLGĐ
LGĐ SĐSTEMĐ
STEMĐ
MĐNĐMUM SAĞ
SAĞLIK VERĐ
VERĐ SETLERĐ
SETLERĐ VE ULUSAL SAĞ
SAĞLIK VERĐ
VERĐ SÖZLÜ
ZLÜĞÜ ÇALIŞ
ALIŞTAYI
4-6 ARALIK 2006
KIZILCAHAMAM - ANKARA
MĐNĐMUM SAĞLIK VERĐ SETĐ (MSVS)
SONER KIRICI
BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ UZMANI
Sunum Planı
Amaç ve Kapsam
MSVS Tanımlama Standardı
Sistemin Yapısı ve Đşleyişi
Yapılan Çalışmalar
Bundan sonra yapılacaklar
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
2
Amaç:
Ulusal çapta veri toplamak
Taşradan merkeze en kısa zamanda doğru
verileri toplamak
Karar vericiler için doğru veriye en kısa
zamanda ulaşmak
Sağlıkla ilgili standart verileri oluşturmak ve
tanımlamak
Standart Verileri yönetmek
Doğru veriyi kurum ve kuruluşlarla
paylaşmak.
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
3
Kapsam:
Sağlık bakanlığı kurum ve
kuruluşları(1.basamak,2.basamak
ve 3.basamak)
Özel sağlık kurumları
Üniversite Hastaneleri
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
4
Minimum
MinimumVeri
Veri Setleri
Setleri
Minimum Đdari
Veri Seti
MinimumSa
Sağlık
Minimum
ğlık
VeriSeti
Seti
Veri
Minimum Mali
Veri Seti
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
5
MSVS Tanımlama Standardı
Veri Setlerinin sahip olduğu özellikler:
1.
2.
3.
4.
Genel Özellikler
Tanımlayıcı ve Niteleyici Özellikler
Đlişkisel ve Gösterimsel Özellikler
Yönetimsel Özellikler
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
6
MSVS Tanımlama Standardı
Đdari Durumu
Veri Seti ID
Genel Özellikler
Sürüm numarası
Oluşturulma Tarihi
Sürüm Tarihi
Kaldırılma Tarihi
Tanımlayıcı ve Niteleyici
Özellikler
Adı
Kapsamı
Đstatistiksel Birimi
Toplama metotları
Đlişkisel ve Gösterimsel
Özellikler
Ulusal Raporlama Düzenlemesi
Toplama Zaman ve Periyodu
Đlişkili Veri Seti
Destekleyici Veri Seti
Yönetimsel Özellikler
Kaynak organizasyon
Açıklama
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
7
SĐSTEMĐN YAPISI VE ĐŞLEYĐŞĐ
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
8
Sistemin Veri Yapısı
VERĐ
SÖZLÜĞÜ
VERĐ SETĐ
VERĐ SETĐ
VERĐ
ELEMANI
VERĐ
ELEMANI
VERĐ SETĐ
VERĐ
ELEMANI
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
9
Sistemin Đşleyişi
XML, HL7
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
10
Bu sistemle
Doğru veri üzerine inşa edilecek Karar Destek Sistemleri (KDS)
Sağlık Politikalarını daha isabetli gerçekleştirme
Etkin ve faydalı sağlık hizmetleri sunumu
Sağlık harcamalarında azalma
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
11
Kaliteli Veri
Doğru Veri
Tam Veri
Yeterli Kapsam
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
12
Sistemin özellikleri
MSVS sistemi dinamik bir sistemdir
Değişkendir,
Yeni veri setleri eklenebilir
Revize edilebilir
Belli periyotlarda güncellenebilir,
Web tabanlı bir uygulamadır.
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
13
YAPILAN ÇALIŞMALAR
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
14
Yapılan MSVS Çalışmaları
Mevcut yapı incelenerek ne tür veriler
toplanıyor veya toplanamıyor onlar
belirlendi
Birimlerle birlikte veri setleri hazırlandı
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
15
Çalışma yapılan Birimler
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
Genel Müdürlüğü
Verem Savaş Daire Başkanlığı
Sıtma Savaş Daire Başkanlığı
Kanser Savaş Daire Başkanlığı
Refik Saydam Hıfzıssıhha Başkanlığı
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
16
Hazırlanan Veri Seti Grupları
1.Basamak
veri setleri
(Hasta kayıt, Muayene, Gebe takip,
Bebek takip)
2.Basamak
veri setleri
(Poliklinik, Sevk, Yatan hasta, Taburcu,
Operasyon.)
Kronik
hastalıklar veri setleri
(Verem savaş,Kanser savaş veri seti
vb.)
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
17
1.BASAMAK VERĐ SETLERĐ
VERĐ SETĐ GRUBU
VERĐ SETĐ ADI
Genel Muayene Đşlemleri
Muayene Planlama Đşlemleri
15-49 Yaş Kadın Đzlem
Gebelik Bilgileri / Gebelik Bildirimi
1. Basamak veri setleri
Gebe Takip
Gebelik Sonlandırma
Lohusa Takip
Bebek Bilgileri
Bebek Takip
Đzlem Muayenesi Planlaması
Ruh Sağlığı veri setleri
Suicide Girişimi-Kriz (X 60-84) Tespit Veri Seti
Suicide Girişimi-Kriz Yaşamış Hasta Đzlem Veri Seti
Genel Muayene MVS
Poliklinik veri setleri
Sigara Bağımlılığı Tespit Veri Seti
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
18
2.BASAMAK VERĐ SETLERĐ
VERĐ SETĐ GRUBU
VERĐ SETĐ ADI
Hasta Kayıt Minimum Sağlık Veri Seti
Hasta kayıt ve ilişik kesme veri
setleri
Hastanın özlük ve sağlık bilgilerinin Veri
Seti
Hasta kayıt düzeltme (kesin kayıtlı)
Hasta ilişik kesme (kesin kayıtlı)
Tetkik veri setleri
Laboratuar Tetkik MVS
2. Basamak veri setleri
Yatan Hasta MVS
Diyabet Hastası Bildirim MVS
Diyabet sağlık veri setleri
Diyabet Đzlem MVS
Laboratuar Tetkik MVS
Organ nakli veri setleri
Doku nakli veri setleri
Özürlüler sağlık veri setleri
Organ Nakli Bekleyen Hasta Veri Seti
Organ Nakli Olan Hasta Veri Seti
Doku Nakli Veri Seti
Doku Nakli Đzlem Veri Seti
Özürlü Hasta Bildirim MVS
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
19
KRONĐK HASTALIKLAR VERĐ SETLERĐ
VERĐ SETĐ GRUBU
VERĐ SETĐ ADI
Hıfzıssıhha sağlık veri setleri
Hastane Enfeksiyonları MVS
Kanser sağlık veri setleri
Kanser MVS
Sıtma sağlık veri setleri
Sıtma MVS
Verem sağlık veri setleri
Verem Bildirim MVS
Verem Sonuçlandırma MVS
Madde bağımlılığı veri setleri
HIV veri setleri
Madde Bağımlılığı Sağlık Veri Seti
HIV Vaka Tespit Veri Seti
HIV Taşıyıcı Tespit Veri Seti
Diyaliz veri setleri
Diyaliz MVS
Ağız-diş veri setleri
Dis Minimum Veri Seti
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
20
TOPLAM 38 ADET MSVS MEVCUT
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
21
Genel olarak Veri Setleri;
• Bildirim
• Đzlem
• Sonuçlandırma
türündedir.
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
22
Bildirim Veri Setine örnek
VEREM SAVAŞ BĐLDĐRĐM MĐNĐMUM VERĐ SETĐ
1.
Bildirim yapan dispansere ilişkin bilgiler
Dispanser adı
Bildirimi yapan kişi
Hastaya ilişkin bilgiler
Soyadı
Adı
Baba adı
T.C Kimlik no
Doğduğu yer ülke kodu (tüm ülkeler listesi)
Doğum Tarihi
Uyruğu (tüm ülkelerin listesi)
Bulunduğu ülke (Yaşadığı)
Cinsiyeti
2.9.1 Erkek
2.9.2 Kadın
2.9.3 Bilinmiyor
Hastalığa ilişkin bilgiler
3.1 Dispanser kayıt tarihi
3.2 Tanı bilgisi
3.3 Olgu tanımı
3.3.1 Yeni
3.3.2 Nüks
3.3.3 Tedaviyi terkten dönen
3.3.4 Tedavi başarısızlığı
3.3.5 Kronik
3.3.6 Nakil gelen
3.3.7 Bilinmiyor
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
23
Đzlem Veri Setine Örnek
Diyabet Đzlem MVS
MUAYENE BULGULARI
1. Kan basıncı
i. Sistolik
ii. Diastolik
2. Tiroid
i. Ele gelmiyor
ii. Nodüler ele geliyor
iii. Difüz ele geliyor
3. Boy
4. Kilo
5. Bel çevresi
6. Tıbbi beslenme tedavisine uyum (Diyetisyene sorulacak)
i. Var,
ii. Yok
7. Egzersiz
i. Yok
ii. Hafif
iii. Orta
iv. Ağır
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
24
Sonuçlandırma Veri Setine
Örnek
VEREM SAVAŞ SONUÇLANDIRMA MĐNĐMUM VERĐ SETĐ
1.
Kullanılan tedavi yöntemi
1.1 Doğrudan gözetimli tedavi
1.2 Doğrudan gözetimli tedavi hariç bir tedavi
1.3 Bilinmiyor
2. Tedavi sonucu
2.1 Kür
2.2 Tedavi tamamlama
2.3 Tedavi terk
2.4 Tedavi Başarısızlığı
2.5 Ölüm
2.6 Transfer
2.7 Halen tedavide
2.8 Bilinmiyor
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
25
Bundan Sonra Yapılacaklar
Çalıştay sonunda MSVS’ lerin nihai
hali belirlenecek
Hazırlanan MSVS’lere sözlük
çalışmaları yapılacak
USVS editörü hazırlanacak ve
sistem uygulanmaya alınacak
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
26
TEŞEKKÜRLER…
SAĞLIK BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI USVS-MSVS ÇALIŞTAYI 4-6 ARALIK 2006
27
Download

MSVS Sunumu - Sağlık Bakanlığı