DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
Konusu
İstanbul’un dış göç dalgaları karşısında kırılganlığının incelenmesi: Suriyeli sığınmacılar örneği
Gerekçesi
2014-2023 İstanbul Bölge Planı, “Yaratıcı ve Özgür İnsanlarıyla, Yenilik ve Kültür Kenti Özgün
İstanbul’u 2023 İstanbul Vizyonu olarak belirlemiş ve bu vizyonun hayata geçirilmesi için 3 gelişme
ekseni ortaya koymuştur: 1) Küresel ekonomide söz sahibi, yüksek katma değer üreten, yenilikçi ve
yaratıcı ekonomi, 2)Adil paylaşan, kapsayıcı ve öğrenen toplum ve 3) Keyifle yaşanan, sürdürülebilir
ve özgün kentsel mekânlar. İkinci eksen kapsamında sosyal bütünleşme ve dinamik nüfus öncelikleri
kapsamı başta olmak üzere İstanbul’un karşı karşıya olduğu göç dalgalarına karşı kapasitesi ve bu
dalgalardan ne şekilde etkileneceğinin analiz edilmesi gerekmektedir.
Suriye’de devam eden savaş sebebiyle Türkiye’ye gelen sığınmacı sayısı günden güne artmaktadır.
Sınırdakiler başta olmak üzere çeşitli şehirlere yerleşen sığınmacıların bir bölümü de İstanbul’a göç
etmektedir. Şu an İstanbul’da sayıları 150 binin üzerinde olduğu tahmin edilen sığınmacıların büyük
bir kısmı Tarihi Yarımada’da ikamet etmekte, geri kalanı da şehrin çeperlerinde bulunan mahallelere
yerleşmektedir. Suriyeli sığınmacılar göçü planlayamadan savaş ortamından kaçmaları, farklı bir dil ve
kültüre sahip olmaları, sığınmacı kategorisinde bulunmaları vb. sebeplerden yoksulluk, konut, sağlık,
uyum problemleri gibi birçok problemle karşı karşıya bulunmaktadır. Öte yandan Suriyeli sığınmacılar
yukarıda dile getirilen özellikleri ve sayılarının büyüklüğü nedeniyle başta yerleştikleri bölgelerde
olmak üzere İstanbul’da çok sayıda etkiye neden olmaktadırlar. Bu sebeple hem Suriyeli sığınmacılar
hem de İstanbullular için bu durumun taşıdığı riskler ve fırsatların analiz edilmesi, uygun önlemlerin
alınması ve adımların atılması gerekmektedir. Ancak bu çalışmalara altlık oluşturacak bilgi
bulunmamaktadır. İstanbul’da bu gibi durumlar karşısında yapılması gerekenler ve alınması gereken
önlemlerin Suriyeli sığınmacılar örneği üzerinden anlaşılması için gerekli araştırmanın yapılması
gereklidir.
1
Kapsamı*
İstanbul’da Suriyelilerin özellikle yoğunluklu olarak göç ettiği semtler başta olmak üzere, Suriyelilerin
mevcut durumlarının tespit edilmesi ve bu göç karşısında İstanbul’un ekonomik, sosyal, kültürel
yönden karşı karşıya bulunduğu fırsat ve risklerin değerlendirilebilmesi için araştırmanın en az
aşağıdaki kapsamda değerlendirmeler içermesi gerekmektedir:
 Suriyeli sığınmacıların öncelikli Tarihi Yarımada olmak üzere İstanbul’a sosyo-kültürel
etkilerinin nasıl olması beklenmektedir?
 Suriyeli sığınmacıların emlak piyasası, işgücü piyasası vb. alanlar üzerinden İstanbul
ekonomisine uzun ve kısa vadede etkileri nedir?
 Suriyeli sığınmacıların bölgedeki dönüşüm açısından etkileri nedir?
 İstanbulluların Suriyeli sığınmacılarla ilgili algısı nedir?
 Suriyeli sığınmacıların kent güvenliğine etkisi nedir?
 Suriyeli sığınmacıların demografik özellikleri nedir?
 Suriyeli sığınmacıların mevcut yaşam koşulları nedir?
 Suriyeli sığınmacılar için acil müdahale gereken alanlar nedir?
 Suriyeli sığınmacıların sığınma kamplarıyla ilgili algısı nedir?
 Suriyeli sığınmacıların psiko-sosyal durumları nedir?
 Suriyeli sığınmacıların uzun vadeli planları nelerdir?
 Kamu kurumlarının ve STK’ların Suriyeli sığınmacılarla ilgili alandaki çalışmaları nedir?
Saha araştırması sonucundaki ara rapor göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek çalıştay ile tüm
paydaşlar için öneriler ve değerlendirmelerin yapılması beklenmektedir.
Yöntemi*
Saha Araştırması:
Suriyeli sığınmacılar ve dış göçün İstanbul’a etkilerine yönelik hem nitel yönü olan( yüz yüze mülakat,
odak grup çalışması vb.), hem de nicel veri toplanmasına imkan tanıyacak bir araştırma planının
oluşturulması gerekmektedir. Hazırlanan araştırma planı hem Suriyeli sığınmacıların mevcut
durumunu ortaya koyacak hem de İstanbul’un bu durum karşısındaki olası dönüşümünü anlamaya
imkan verecek bir şekilde yapılandırılmalıdır.
Elde Edilen Bulguların Katılımlı Bir Süreç İle Değerlendirilmesi (Çalıştay, odak grup toplantısı vs.)
Saha çalışmasının tamamlanmasının ardından ara raporun verileri üzerinden ilgili paydaşlarla Suriyeli
sığınmacıların mevcut durumu ve çözüm önerileri kapsamında bir çalıştay düzenlenmesi
beklenmektedir.
2
Beklenen Çıktılar*
 Ara Rapor
 Nihai rapor
Başvuruda İstenilen Faaliyete Özel Belgeler*
Aşağıdaki belgelerin başvuru esnasında sağlanması gerekmektedir:
 Literatür taraması: Faaliyeti gerçekleştirecek ekibin konuya hakim olduğunu ve faaliyetin
başlamaya hazır olduğunu gösteren, araştırmaya esas konunun incelendiği ve sentezlendiği,
birincil referanslar içeren sistematik bir literatür taraması
 Yöntem:
1. Önerilen araştırma yönteminin, kullanılacak veri türleri ve veri kaynaklarının, veri
toplama ve analiz yöntemlerinin, bilimsel referanslar içerecek şekilde, tüm aşamaları
ve prosedürleriyle gerekçeli açıklaması,
2. Araştırmada kullanılacak tüm ölçme-değerlendirme araçlarının (anket, test, mülakat
soru listesi, görüşme formu, vb.) kullanıma hazır veya çok az değişiklik gerektirecek
taslak hali,
3. Kullanılacak veri kaynaklarının (görüşülecek kişi ve kurumlar, kullanılacak veri
tabanları vb.) taslak listesi ve diğer destekleyici belgeler
 Alt yüklenici: Eğer araştırma alt yüklenicilerden hizmet alımı yolu ile yapılıyorsa
- İşin tarifi: Araştırmada alt yüklenicinin üstleneceği işler, rol ve sorumlulukları
- Bütçe: Alt yüklenici detaylı bütçesi ve açıklamaları
- Kilit personel: Alt yüklenicinin araştırmada kullanacağı kilit personelde aranacak
nitelikler
Yukarıda yer almayan ancak başvuruyu güçlendireceği düşünülen destekleyici belgeler ayrıca
eklenebilir.
Nihai Teslimde İstenilen Faaliyete Özel Belgeler*
Faaliyet süresince ve sonrasında verilerin kaydedilmesi, korunması, bütünlüğü ve gizliliği
araştırmacının sorumluluğundadır. Faaliyet boyunca üretilmiş ham, yarı-işlenmiş ve tamamen
işlenmiş verilerin tümü metaveri ile birlikte faaliyetin bitimini takiben ajansa teslim edilecektir.
Teslim edilen veri setlerinin, araştırmayı ve orijinal analizi tekrar etmek, eksik veya kusurlu bir
uygulama ile ilgili soruların yanıtlamak, kayıtların doğruluğunu teyit etmek, müdahalelerin tarih ve
yerini belgeleyebilmek, araştırmanın sonuçların bilimsel geçerliliğini ispat etmek gibi durumlarda
gerekecek tüm veriyi içermesi gerekmektedir.
3
Sahada kullanılmış olan doldurulmuş anket formları, gözlem formları, görüşme formları, süpervizyon
formları, saha günlüğü gibi belgeler, elektronik ortama aktarıldıktan sonra metaverisini de içerecek
şekilde dosyalanacak ve fiziksel olarak teslim edilecektir.
Elektronik ortama aktarılmış olan ham veriler ile yarı-işlenmiş ve işlenmiş verilerin tümü bilgisayar
ortamında CD/DVD olarak üç nüsha halinde teslim edilecektir (Ses kayıtları ve transkripsiyonları,
araştırmaya katılanların demografik özellikleri, kullanılmış olan istatistiksel veriler, analiz için yapılan
tüm hesaplamalar ve işlemler, tablo ve grafikler, şekil dosyaları vb). Kullanılan tüm kodlar metadata
içerisinde ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
Faaliyetin ara raporlarının, nihai raporunun ve çağrıda öngörülüyorsa faaliyet yayınının elektronik
ortamda teslim edilen işlenmiş verilerin içerisinde yer alması, bununla birlikte basılı olarak üç nüsha
halinde çoğaltılması ve teslim edilmesi gerekmektedir.
*Asgari koşulları tanımlamaktadır. Faaliyetin gerektirdiği şekilde kapsam, yöntem ve faaliyet
sonuçları genişletilebilir ve çeşitlendirilebilir.
4
Download

Suriyeli Sığınmacılar Örneği