PLAN TADİLATI OTOMASYONU VE PLANLAMA
PORTALI
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Plan Tadilatı Otomasyonu uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yapılmakta olan planların
web tabanlı olarak güncellenebilmesi ve bu veriler üzerinde gerekli sorgulama ve analizlerin
gerçekleştirilebileceği geniş kapsamlı bir web uygulamasıdır. Bu uygulama kapsamında kullanıcılar;
Yetkileri dahilindeki planların Tadilat işlemlerini gerçekleştirebilir, Tadilat talebinden başlayıp planın
onaylanmasına kadar olan süreçleri uygulama üzerinden gerçekleştirir, Yetkileri dahilindeki mekansal ve
sözel veriyi web üzerinden güncelleyebilir, Coğrafi veya sözel veri sınırları dahilinde YBS ve CBS
sorgulamaları yapabilir, İlgili planların en güncel hallerine sistemden erişebilir.
PLAN TADİLATI OTOMASYONU VE PLANLAMA
PORTALI
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yetki ve sorumluluğunda bulunan bölge ve havza bazında üretilen planların;



Güncel olarak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) içerisinde tutulmasını ve karar vericilerin doğru, güvenilir
planlama altlıkları ile çalışmalarının sağlanması,
Plan değişikliklerinin onay sürecinin tamamlanmasını takiben CBS otomasyonu sayesinde en güncel plan
verilerine her zaman ulaşılmasının sağlanması,
Tüm planlama verilerinin ve plan yapımında kullanılan altlık verilerin kullanımına yönelik altyapının
oluşturulması,
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planları
Sulak Alan Yönetim
Planları
Yaban hayatı Geliştirme
Sahaları ve Yönetim Planları
PLAN TADİLATI OTOMASYONU VE PLANLAMA
PORTALI
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü



Mevcut tüm planların güncel olarak bulunduğu bir Planlama Portalının oluşturulması,
Planlama için CBS altyapısının kullanılarak entegre modüller geliştirilmesi,
Bakanlığık birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda planlama bilgi sisteminin kurulması bu uygulamanın
konusunu oluşturmaktadır.
Milli Park ve Tabiat Parkı Uzun Devreli
Gelişim Planları
İçme ve Kullanma Suyu
Kaynaklarına Yönelik Havza Koruma
Eylem Planı ve Özel Hüküm Belirleme
Çalışmaları
Havza Koruma Eylem Planları
PLAN TADİLATI OTOMASYONU VE PLANLAMA
PORTALI
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Uygulama kapsamında yer alan birimlerin, Plan Tadilat Otomasyonu uygulaması sonucunda üretilen
verileri ve Bakanlığın veya diğer kurumların farklı ortamlarda bulunan coğrafi verilerinin ve coğrafi veriye
ait metaveri bilgilerinin INSPIRE ve ISO standartlara uygun olarak, ortak bir altyapı üzerinden kullanıcılara
sunulmasıdır
PLAN TADİLATI OTOMASYONU VE PLANLAMA
PORTALI
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Planlama Portalı’nı kullanarak; Coğrafi bilgi kaynaklarını sorgulayabilir, sorgu sonucu gelen kaynaklara ait
metadata bilgisini görüntüleyebilir, harita servisi sağlayan sunuculara erişebilir, metadata’ yı güncelleme ve
yönetme işlemleri gerçekleştirebilir. Böylelikle portal ile belirli bir coğrafi alana ait bilgilerin kullanıcılar
tarafından aranabilmesine, bilgilerin temin edilebilmesine, kullanılabilmesine ya da bilgilerini portala
kaydederek kendi bilgilerinin de sorgulanabilmesine olanak sağlanır.
Download

plan portal