DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
Konusu
İstanbul Ticaret Stratejisi ve Eylem Planı’nın Hazırlanması
Gerekçesi
2023 Türkiye İhracat Stratejisi ile “2023 yılında 500 milyar ABD Doları ihracata ulaşarak, ülkemizin
dünya ticaretinde lider ülkeler arasında yer alması” olarak belirlenen vizyon çerçevesinde 2023
yılında Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı payın % 1,5’e ulaşması ve Türkiye’nin dünyanın en
büyük 10 ekonomisi arasında yer alması hedefleri ortaya konmuştur. Bugün ülkemiz ihracatının
yarısından fazlasının İstanbul kaynaklı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye ekonomisinin
lokomotifi konumundaki İstanbul’a bu hedefler doğrultusunda çok büyük görevler düşmektedir.
İstanbul, ülkemizin dış ticaretindeki kilit konumu kadar, ülke içi ticaret ve iş dünyası bakımından da
hayati bir rol üstlenmektedir. Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi konumundaki İstanbul, ekonomik
faaliyetler ve istihdam açısından ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan bölgemizdir. Tarih
boyunca taşı toprağı altın kabul edilmiş; geniş ve aktif özel sektörü, girişimcilik ve istihdam
imkânlarının genişliği, ulaşılabilirliği, bir havayolu ağ merkezi olması vb. birçok nedenle, ekonomik
aktivitenin ve girişimciliğin yoğunlaştığı ve yerli yatırımın tercih ettiği bir bölge konumunda olmuştur.
Mevcut sanayi ve hizmet sektörleri, iş amacıyla günübirlik giriş çıkış yapan iş insanları, fuarları, diğer
bölgelere de uzanan hammadde ve nihai ürün akışları, işgücü hareketleri ile birlikte İstanbul, yaşayan
bir ticaret merkezidir. Bu bakımdan, İstanbul’un sadece dış ticaret bakımından değil, yurtiçi ticareti
ve iş dünyası bakımından da sahip olduğu kilit rolün değerlendirebilmesi gerekmektedir.
2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nda doğrudan İstanbul’a yönelik olarak oluşturulmuş
tek görev, “Türk Markalarının Bilinirliğinin Artırılması” stratejik hedefi altında yer alan ve
“İstanbul’un uluslararası bir alışveriş, moda ve fuar merkezi haline getirilmesi” olarak ifade edilen
eylemdir. Söz konusu eylem haricinde, 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan ve
Türkiye’nin bir uluslararası ticaret koridoru olarak yapılandırılmasını amaçlayan eylemler bağlamında
İstanbul’un rolünün ne olacağını ortaya koyacak altlık çalışmalara yakın zamanda ihtiyaç doğacaktır.
İstanbul Kalkınma Ajansı, bu ihtiyacı öngörerek, 2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nda İstanbul’un Dış
Ticaret Strateji Belgesinin oluşturulması gerektiğini ifade etmiştir. Bu doğrultuda, İstanbul’un özgün
konumu ve ekonomideki kilit rolü nedeniyle, üst ölçekli plan ve politika belgeleriyle ile uyumlu
olacak şekilde, İstanbul ölçeği ve kendine has özellikleri bakımından detaylı bir yol haritası niteliğini
taşıyacak İstanbul Ticaret Stratejisi ve Eylem Planı’nın oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Katılımcı bir süreç ile konuya dair göstergeleri tanımlayacak; somut, erişilebilir hedef ve üst
stratejilerin geliştirilmesini ve bu stratejilerin hayata geçirilmesini sağlayan eylemleri belirleyecek
detaylı bir çalışma, bu DFD başlığında İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecektir.
Bölge ekonomisi için stratejik öneme sahip olan ve Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında
desteklenecek olan çalışmanın, Bölge Planı’nın operasyonel hale gelmesi, Bölge’deki diğer kurum ve
kuruluşların planlama faaliyetlerine yön verilmesi açısından yol gösterici olması amaçlanmaktadır.
Kapsam ve Yöntem*
Çalışma aşağıdaki analitik ve katılımcı süreçleri kapsamaktadır:
1. Hedeflerin Tanımlanması ve Üst Stratejilerin Geliştirilmesi
Kapsam:
• İstanbul ticaretinin mevcut durumunun,
gelişme potansiyelinin, küresel konumunun
değerlendirilmesi
• İstanbul ticaretinin sorun alanları, riskleri, potansiyelleri, açıkları, vs. tanımlanması
• İstanbul’un hedeflerinin tanımlanması
• Alt başlıklarda hedeflerin ortaya konması
• Belirlenen sorunlar, ihtiyaçlar, açıklar ve potansiyeller ile belirlenen hedefler doğrultusunda
sınıflandırılmış stratejilerin tanımlanması
Yöntem:
• Sürecin bu aşamasında derinlemesine mülakat, atölye çalışması vb. kalitatif yöntemler ile
paydaşların beklenti ve algılarının tespiti, görüş ve katkılarının toplanması gerekmektedir.
• Bu aşamada, konunun farklı açılardan değerlendirilerek hedef ve stratejiler üretilmesine imkan
verecek ve stratejilerin ilgili tüm kesimler tarafından sahiplenilmesini sağlayacak katılım
yöntemlerinin dâhil edildiği bir süreç tasarlanmalıdır. Kamu, özel sektör, üniversite ve sivil
toplumu temsil eden kilit paydaşların ve ilgili tüm kesimlerin sürece katılımı sağlanmalıdır.
• Katılımcı sürece dair uygun yöntemin, toplantı sayısının ve katılımcıların belirlenmesi,
oluşturulacak belgenin geçerliliği ve sahiplendirilmesi adına büyük önem arz etmektedir.
• Bu aşama öncesinde, İstanbul Ticaret Stratejisine altlık oluşturacak detaylı mevcut durum analizi
sonuçlarının katılımcılar ile paylaşılması gerekmektedir.
2. Eylem Planının Oluşturulması
Kapsam:
• Stratejilerin hayata geçirilmesini sağlayacak eylemlerin, zaman dilimleri, kaynakları, sorumlu ve
ilgili kuruluşları ile tanımlandığı ve önceliklendirildiği somutlaşan yol haritasının mutabakat ile
ortaya konması.
Yöntem:
• Eylem planının oluşturulması aşamasında, ilgili tüm kesimlerin katılımının sağlanması ve katılımcı
sürece dair uygun yöntemin, toplantı sayısının ve katılımcıların belirlenmesi, oluşturulacak
belgenin geçerliliği ve sahiplendirilmesi adına büyük önem arz etmektedir.
• İstanbul Ticaret Stratejisi ve Eylem Planı taslağının, ilgili tüm paydaşların görüşüne açılarak geri
bildirim alındıktan sonra nihai hale getirilmesi gerekmektedir.
3. İstanbul Ticaret Stratejisi ve Eylem Planı’nın Yayımlanması
Katılımcı bir süreç ile oluşturulan İstanbul Ticaret Stratejisi ve Eylem Planı’nın, görsel tasarımının
yapılması ve yayın haline getirilmesi beklenmektedir.
Beklenen Çıktılar*
 İstanbul Ticaret Stratejisi ve Eylem Planı
 Yayın
Başvuruda İstenilen Faaliyete Özel Belgeler*
Aşağıdaki belgelerin başvuru esnasında sağlanması gerekmektedir:
 Literatür taraması: Faaliyeti gerçekleştirecek ekibin konuya hakim olduğunu ve faaliyetin
başlamaya hazır olduğunu gösteren, araştırmaya esas konunun incelendiği ve sentezlendiği,
birincil referanslar içeren sistematik bir literatür taraması
 Yöntem:
1. Önerilen araştırma yönteminin, kullanılacak veri türleri ve veri kaynaklarının, veri
toplama ve analiz yöntemlerinin, bilimsel referanslar içerecek şekilde, tüm aşamaları
ve prosedürleriyle gerekçeli açıklaması,
2. Araştırmada kullanılacak tüm ölçme-değerlendirme araçlarının (anket, test, mülakat
soru listesi, görüşme formu, vb.) kullanıma hazır veya çok az değişiklik gerektirecek
taslak hali,
3. Kullanılacak veri kaynaklarının (görüşülecek kişi ve kurumlar, kullanılacak veri
tabanları vb.) taslak listesi ve diğer destekleyici belgeler
4. Strateji geliştirme aşamasında katkıda bulunacak taslak katılımcı listesi ve katılım
süreci tasarımına dair detaylar
 Alt yüklenici: Eğer araştırma alt yüklenicilerden hizmet alımı yolu ile yapılıyorsa
- İşin tarifi: Araştırmada alt yüklenicinin üstleneceği işler, rol ve sorumlulukları
- Bütçe: Alt yüklenici detaylı bütçesi ve açıklamaları
- Kilit personel: Alt yüklenicinin araştırmada kullanacağı kilit personelde aranacak
nitelikler
Yukarıda yer almayan ancak başvuruyu güçlendireceği düşünülen destekleyici belgeler ayrıca
eklenebilir.
Nihai Teslimde İstenilen Faaliyete Özel Belgeler
Faaliyet süresince ve sonrasında verilerin kaydedilmesi, korunması, bütünlüğü ve gizliliği
araştırmacının sorumluluğundadır. Faaliyet boyunca üretilmiş ham, yarı-işlenmiş ve tamamen
işlenmiş verilerin tümü metaveri ile birlikte faaliyetin bitimini takiben ajansa teslim edilecektir.
Teslim edilen veri setlerinin, araştırmayı ve orijinal analizi tekrar etmek, eksik veya kusurlu bir
uygulama ile ilgili soruların yanıtlamak, kayıtların doğruluğunu teyit etmek, müdahalelerin tarih ve
yerini belgeleyebilmek, araştırmanın sonuçların bilimsel geçerliliğini ispat etmek gibi durumlarda
gerekecek tüm veriyi içermesi gerekmektedir.
Sahada kullanılmış olan doldurulmuş anket formları, gözlem formları, görüşme formları, süpervizyon
formları, saha günlüğü gibi belgeler, elektronik ortama aktarıldıktan sonra metaverisini de içerecek
şekilde dosyalanacak ve fiziksel olarak teslim edilecektir.
Elektronik ortama aktarılmış olan ham veriler ile yarı-işlenmiş ve işlenmiş verilerin tümü bilgisayar
ortamında CD/DVD olarak üç nüsha halinde teslim edilecektir (Ses kayıtları ve transkripsiyonları,
araştırmaya katılanların demografik özellikleri, kullanılmış olan istatistiksel veriler, analiz için yapılan
tüm hesaplamalar ve işlemler, tablo ve grafikler, şekil dosyaları vb.). Kullanılan tüm kodlar metadata
içerisinde ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
Faaliyetin ara raporlarının, nihai raporunun ve çağrıda öngörülüyorsa faaliyet yayınının elektronik
ortamda teslim edilen işlenmiş verilerin içerisinde yer alması, bununla birlikte basılı olarak üç nüsha
halinde çoğaltılması ve teslim edilmesi gerekmektedir.
*Asgari koşulları tanımlamaktadır. Faaliyetin gerektirdiği şekilde kapsam, yöntem ve faaliyet
sonuçları genişletilebilir ve çeşitlendirilebilir.
Download

İstanbul Ticaret Stratejisi ve Eylem Planının Hazırlanması