Tarih: 17 Şubat 2014
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı ,
Lefkoşa.
21/1985 Sayılı “Şehit Ve Hadise Kurbanı Çocuklarına Arsa Verilmesini Düzenleyen
(Değişiklik) Yasa Önerisini ilişikte sunar, İçtüzüğün 79’uncu maddesi uyarınca, gereğini
saygılarımızla arzederiz.
Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri
Demokrat Parti Ulusal Güçler Milletvekilleri
Hüseyin Özgürgün UBP Genel Başkanı
Hasan Taçoy
Nazım Çavuşoğlu
Dr. Hakan Dinçyürek
Kutlu Evren
Dr. Özdemir Berova
Kemal Dürüst
Menteş Gündüz
Dr. Faiz Sucuoğlu
Zorlu Töre
Dursun Oğuz
Hüseyin A. Alanlı
Dr. Erdal Özcenk
Esat E. Serdaroğlu
Dr. Ali Pilli
Tahsin Ertuğruloğlu
Dt. Ünal Üstel
Ersin Tatar
Sunat Atun
Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili
Hüseyin Angolemli
1
Şehit Ve Hadise Kurbanı Çocuklarına Arsa Verilmesini Düzenleyen (Değşiklik) Yasa
Önerisi
GEREKÇE
1. 26.4.1985 tarihli Resmi Gazetenin Ek. 1'inde yayınlanıp ayni gün yürürlüğe giren 21/85
Sayılı “Şehit Ve Hadise Kurbanı Çocuklarına Arsa Verilmesini Düzenleyen” Yasanın
8'nci maddesine göre, Hak Sahiplerine verilecek arsanın Hak Sahibinin ikamet ettiği
yerleşim bölgesinde veya ikamet ettiği yerleşim bölgesine en yakın yörede olmasdı
geremektedir.
2. Ayni Yasa'nın Tefsir ile ilgili 3'ncü maddesine göre "Şehit", "Hadise Kurbanı", "Vazife
Malülü" ve "Çocuk" tanımı, 7/74 Sayılı Yasa'yı değiştiren 11/75 Sayılı değişiklik
Yasası'nın 2'nci maddesi ile genişletilerek açıklığa kavuşturulmuştur.
3. Özetle 1.8.1958 tarihinden sonra, Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak maksadı ile,
Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu olarak verilen bir görevin, yasa, tüzük ve emirlere
uygun hareketle yerine getirilmesi sırasında veya böyle bir görevden doğan bir nedenin
sonucu olarak ölen veya kaybolan, veya yetkili bir makam sahibi tarafından verilen bir
görevin yasa tüzük ve emirlere uygun olarak hareketle yerine getirilmesi veya böyle bir
görevden doğan bir nedenin sonucu olarak fiilen ateş altında hayatını kaybeden, veya
silahlı bir çatışmanın gerektirdiği her türlü hazırlık, hareket ve hizmetlerin yerine
getirilmesi sırasında böyle bir hazırlık hareket veya hizmetin neden ve etkisi ile hayatını
kaybeden, veya çarpışmalarda veya çarpışmalara hazırlık devresinde her nevi düşman
silâhının etkisi ile hayatını kaybeden veya bu koşullar altında hayatını kaybettiği sabit
olup naaşı bulunmayan veya alınamayan Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu Şehit veya
Hadise Kurbanıdır.
4. Tanım, yukarıda 3'ncü paragrafta belirtildiği gibi olmakla birlikte, 21/85 Sayılı Yasanın
arsaların sahiplendirilmesini öngören 8'nci maddesi ile Şehit ve Hadise Kurbanı
Çocukları arasında, KKTC'de ikamet eden ve etmeyen Hak Sahipleri arasında HAKSIZ
BİR AYRICALIK YARATMIŞ, KKTC Anayasası'nın eşitlik ile ilgili ilkesine aykırı
davranış sergilemiştir. Bu durum maalesef bu güne kadar devam edegelmiştir.
5. Yapılan araştırmalar sonucu saptandığına göre, bu durumda olan KKTC doğumlu ve
KKTC Yurttaşı olup da ada dışında ikamet eden 18 Şehit Çocuğu mevcuttur. Bu hak
sahipleri Dernek yetkililerine ve siyasilere devamlı olarak müracaatla ilgili yasada ne
zaman değişiklik yapılacağını sorgulamaktadır. Bu nedenle, yasanın “Arsaların
sahiplendirilmesi” yan başlıklı 8. Maddesinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini
öneririz:
2
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1.
Bu madde ile, Önerinin kısa ismi düzenlenmiştir.
Madde 2.
Bu madde ile, Şehit ve Hadise Kurbanı Çocuklarına, ülkede ikamet edip
etmediklerine bakılmaksızın arsa verilmesi düzenlenmiştir.
Madde 3.
Bu madde ile, Yasanın yürürlüğe girişi düzenlenmiştir.
3
ŞEHİT VE HADİSE KURBANI ÇOCUKLARINA ARSA VERİLMESİNİ
DÜZENLEYEN (DEĞİŞİKLİK)
YASA ÖNERİSİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki
Yasayı yapar:
Kısa İsim
21/1985
1. Bu Yasa, Şehit ve Hadise Kurbanı Çocuklarına Arsa Verilmesi
(Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa”
olarak anılan Şehit ve Hadise Kurbanı Çocuklarına Arsa Verilmesi
Yasası ile birlikte okunur.
Esas Yasanın 2. Esas Yasa, 8’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
8’inci
8’inci madde konmak suretiyle değiştirilir:
Maddesinin
Değiştirilmesi “Arsaların
8. KKTC’de ikamet etmekte olan Şehit ve Hadise
SahiplendiKurbanı Çocuklarına, halen ikamet ettikleri yerleşim
rilmesi
bölgelerinden veya ikamet ettikleri yerleşim
bölgelerine en yakın yöreden, KKTC’de mukim
olmayan Şehit ve Hadise Kurbanı Çocuklarına ise,
İskan İşeri ile Görevli Bakanlığın uygun göreceği
yöreden 7’nci maddede öngörülen puan değerinde arsa
veya arsaların mülkiyeti veya kesin tasarruf belgesi
verilir.”
Yürürlüğe
Giriş
3. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.
4
Download

şehi tve hadise