DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
Konusu
İstanbul Sanayi Stratejisinin Hazırlanması
Gerekçesi
Tarih boyunca ülkemiz sanayisinin temellerinin atıldığı ve geliştiği İstanbul, bugün Türkiye sanayi
üretiminin yaklaşık 3’te birini tek başına sağlamakta ve sanayi üretimi, İstanbul ekonomisine % 27
oranında bir katkıda bulunmaktadır. Ulusal ve bölgesel ekonomiye yaptığı büyük katkıya rağmen,
İstanbul sanayisi katma değeri düşük üretim yapmakta ve Ar-Ge, yenilik ve çevresel performans
bakımlarından geri kalmaktadır. Onuncu Kalkınma Planı’nın “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Büyüme”
ekseniyle de vurgulanan küresel ekonomide rekabet edebilen bir sanayi hedefi doğrultusunda
ülkemizde gerçekleşecek ekonomik dönüşümünün İstanbul’dan başlaması ve İstanbul’da teknoloji,
yenilik ve Ar-Ge’ye ağırlık verilerek katma değeri yüksek, temiz ve sürdürülebilir üretim yapısına
geçilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, 2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nda İstanbul sanayisinde
dönüşümün gerçekleştirilmesi amacıyla, ekonomik boyutları itibarıyla Sanayide Dönüşüm;
mekânsal boyutları itibarıyla ise Bütüncül ve Kapsayıcı Kentsel Dönüşüm, öncelik alanları olarak
belirlenmiştir.
Bu kapsamda, 2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nda “Sanayide ileri teknoloji kullanan, yüksek katma
değer üreten ve nitelikli işgücü istihdam eden bir üretim yapısının oluşturulması” ve “Sanayinin
kente getirdiği yükü azaltacak, sanayinin gelişimine imkân verecek mekânsal dönüşümün
sağlanması” olarak ifade edilen hedefler doğrultusunda, İstanbul’da sanayinin geleceğine yön
verecek bir bölgesel sanayi strateji belgesine ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu strateji belgesinin
hazırlanabilmesi için öncelikli olarak detaylı altlık çalışmaların yapılması ve üst stratejilerin
geliştirilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda, İstanbul sanayisinin mevcut durumunu
detaylı analizler ile ortaya koyacak ve katılımcı bir süreç ile sanayinin geleceğine dair üst stratejilerin
geliştirilmesini sağlayacak detaylı bir çalışma, bu DFD başlığında İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından
desteklenecektir.
Bölge ekonomisi için stratejik öneme sahip olan ve Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında
desteklenecek olan çalışmanın, Bölge Planı’nın operasyonel hale gelmesi, Bölge’deki diğer kurum ve
kuruluşların planlama faaliyetlerine yön verilmesi ve İstanbul sanayisinin ihtiyaç duyduğu
dönüşümün yönlendirilmesi açısından yol gösterici olması amaçlanmaktadır.
Kapsamı
Çalışmanın kapsamı iki başlıkta ifade edilebilir:
1. Mevcut Durumun Analizi ve Değerlendirilmesi

İstanbul Sanayi Stratejisine altlık oluşturacak detaylı bir mevcut durum analizinin nicel ve
nitel analizler ile desteklenerek ortaya konulması gerekmektedir.

İstanbul sanayisinin mevcut durumunun, gelişme potansiyelinin, sektördeki küresel
konumunun değerlendirilmesi ve sektördeki sorunların, risklerin, potansiyellerin, açıkların
vs. tanımlanması beklenmektedir.

Sürecin bu aşamasında kalitatif yöntemler ile paydaşların beklenti ve algılarının tespiti, görüş
ve katkılarının toplanması gerekmektedir.
2. Üst Stratejilerin Geliştirilmesi

Mevcut durum analizi bağlamında belirlenen sorunlar, ihtiyaçlar, açıklar ve potansiyeller
doğrultusunda, İstanbul sanayisinin geleceğine yön verecek stratejilerin tanımlanması
gerekmektedir.

Strateji geliştirme aşamasında, farklı ölçekler ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren
işletmelere yönelik stratejiler üretilmesine, konunun farklı açılardan değerlendirilmesine
imkan verecek ve stratejilerin ilgili tüm kesimler tarafından sahiplenilmesini sağlayacak,
katılım yöntemlerin dâhil edildiği bir süreç tasarlanmalıdır.
Yöntemi
Masa Başı Çalışması ve Saha Araştırması (Yüz yüze mülakat/Odak grup toplantısı):
Bu çalışma ile nicel ve nitel verilerin bir arada değerlendirilmesi ve sektörün mevcut durumuna dair
bir çerçeve çizilmesi beklenmektedir. Masa başı çalışması kapsamında ikincil veri kaynakları ile
mevcut strateji belgeleri incelenerek nicel ve nitel veriler analiz edilecektir. Masa başı çalışması ile
elde edilemeyen sektöre özel ve güncel verilerin; paydaş beklenti, algı ve eğilimlerinin tespiti ve
görüş ve katkıların toplanması gerekmektedir. Bu doğrultuda, İstanbul sanayi sektöründe farklı
ölçekler ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların, sektöre hizmet eden çatı kuruluşların,
özellikle küçük işletmelerin ve değer zinciri içerisinde yer alıp sanayiye hizmet eden ilgili ve destek
sektörlerin görüşlerinin ve bunlara dair verilerin çalışmaya yansıtılması beklenmektedir.
Elde Edilen Bulguların Katılımcı Bir Süreç İle Değerlendirilmesi ve Üst Stratejilerin Geliştirilmesi
(Çalıştay, atölye, odak grup toplantısı vs.):
Masa başı çalışması ve saha araştırması ile elde edilen verilerin ve görüşlerin analizi ve sonuçların ara
rapor haline getirilerek strateji geliştirme aşaması öncesinde katılımcılar ile paylaşılması
gerekmektedir. Bu ara rapor ile katılımcıların bilgilendirilmesini takiben belirlenen sorunlar,
ihtiyaçlar, açıklar ve potansiyeller doğrultusunda stratejiler belirlenecektir. İstanbul ekonomisinin
tüm sektörleri ile birlikte gelişmesinde önemli rol oynayan bu konuda strateji geliştirme sürecine
ilgili tüm kesimlerin katılımının sağlanması ve katılımcı sürece dair uygun yöntemin, toplantı sayısının
ve katılımcıların belirlenmesi, oluşturulacak belgenin geçerliliği ve sahiplendirilmesi adına büyük
önem arz etmektedir.
Nihai Rapor ve Yayın:
Masa başı çalışması, saha araştırması ve katılımcı süreç sonucunda ortaya konan çıktıların ve çalışma
kapsamı içerisinde belirtilen konu başlıklarını da içeren değerlendirmelerin nihai rapor haline
getirilmesi; raporun görsel tasarımının yapılması ve yayın haline getirilmesi beklenmektedir.
Beklenen Çıktılar
 Ara rapor (toplantı öncesi katılımcılarla paylaşılacak)
 Nihai rapor
 Yayın
Başvuruda İstenilen Faaliyete Özel Belgeler*
Aşağıdaki belgelerin başvuru esnasında sağlanması gerekmektedir:
 Literatür taraması: Faaliyeti gerçekleştirecek ekibin konuya hakim olduğunu ve faaliyetin
başlamaya hazır olduğunu gösteren, araştırmaya esas konunun incelendiği ve sentezlendiği,
birincil referanslar içeren sistematik bir literatür taraması
 Yöntem:
1. Önerilen araştırma yönteminin, kullanılacak veri türleri ve veri kaynaklarının, veri
toplama ve analiz yöntemlerinin, bilimsel referanslar içerecek şekilde, tüm aşamaları ve
prosedürleriyle gerekçeli açıklaması,
2. Araştırmada kullanılacak tüm ölçme-değerlendirme araçlarının (anket, test, mülakat
soru listesi, görüşme formu, vb.) kullanıma hazır veya çok az değişiklik gerektirecek
taslak hali,
3. Kullanılacak veri kaynaklarının (görüşülecek kişi ve kurumlar, kullanılacak veri
tabanları vb.) taslak listesi ve diğer destekleyici belgeler
4. Strateji geliştirme aşamasında katkıda bulunacak taslak katılımcı listesi ve katılım
süreci tasarımına dair detaylar
 Alt yüklenici: Eğer araştırma alt yüklenicilerden hizmet alımı yolu ile yapılıyorsa
-
İşin tarifi: Araştırmada alt yüklenicinin üstleneceği işler, rol ve sorumlulukları
-
Bütçe: Alt yüklenici detaylı bütçesi ve açıklamaları
- Kilit personel: Alt yüklenicinin araştırmada kullanacağı kilit personelde aranacak
nitelikler
Yukarıda yer almayan ancak başvuruyu güçlendireceği düşünülen destekleyici belgeler ayrıca
eklenebilir.
Nihai Teslimde İstenilen Faaliyete Özel Belgeler
Faaliyet süresince ve sonrasında verilerin kaydedilmesi, korunması, bütünlüğü ve gizliliği
araştırmacının sorumluluğundadır. Faaliyet boyunca üretilmiş ham, yarı-işlenmiş ve tamamen
işlenmiş verilerin tümü metaveri ile birlikte faaliyetin bitimini takiben ajansa teslim edilecektir.
Teslim edilen veri setlerinin, araştırmayı ve orijinal analizi tekrar etmek, eksik veya kusurlu bir
uygulama ile ilgili soruların yanıtlamak, kayıtların doğruluğunu teyit etmek, müdahalelerin tarih ve
yerini belgeleyebilmek, araştırmanın sonuçların bilimsel geçerliliğini ispat etmek gibi durumlarda
gerekecek tüm veriyi içermesi gerekmektedir.
Sahada kullanılmış olan doldurulmuş anket formları, gözlem formları, görüşme formları, süpervizyon
formları, saha günlüğü gibi belgeler, elektronik ortama aktarıldıktan sonra metaverisini de içerecek
şekilde dosyalanacak ve fiziksel olarak teslim edilecektir.
Elektronik ortama aktarılmış olan ham veriler ile yarı-işlenmiş ve işlenmiş verilerin tümü bilgisayar
ortamında CD/DVD olarak üç nüsha halinde teslim edilecektir (Ses kayıtları ve transkripsiyonları,
araştırmaya katılanların demografik özellikleri, kullanılmış olan istatistiksel veriler, analiz için yapılan
tüm hesaplamalar ve işlemler, tablo ve grafikler, şekil dosyaları vb.). Kullanılan tüm kodlar metadata
içerisinde ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
Faaliyetin ara raporlarının, nihai raporunun ve çağrıda öngörülüyorsa faaliyet yayınının elektronik
ortamda teslim edilen işlenmiş verilerin içerisinde yer alması, bununla birlikte basılı olarak üç nüsha
halinde çoğaltılması ve teslim edilmesi gerekmektedir.
*Asgari koşulları tanımlamaktadır. Faaliyetin gerektirdiği şekilde kapsam, yöntem ve faaliyet
sonuçları genişletilebilir ve çeşitlendirilebilir.
Download

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ - İstanbul Kalkınma Ajansı