DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
Konusu
İstanbul Turizm Sektörü Analizi
Gerekçesi
2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nın ekonomik gelişme ekseni “küresel ekonomide söz sahibi, yüksek
katma değer üreten, yenilikçi ve yaratıcı ekonomi” olarak belirlenmiş; İstanbul’un küresel
ekonomide stratejik aktör olabilmesi için küresel yatırım ve üretim kararlarını etkileyen bir merkez
olması öncelik olarak tespit edilmiştir. İstanbul’un hem bölgesel dinamiklerle öne çıkmış, hem de
ulusal politikalarla desteklenmiş olan, yüksek katma değerli ve yüksek gelir getiren sektörlerde
küresel çekim merkezi olması potansiyelinin değerlendirilmesi ve bu amaç doğrultusunda ulusal ve
yerel ölçekte detaylandırılan stratejilerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bölge Planı hazırlık
sürecinde mevcut durum analizi ve uzman görüşleri ile ortaya konan, finans, turizm, lojistik, sağlık ve
eğitim gibi İstanbul’un merkez olma potansiyeli taşıdığı kilit sektörlerin detaylı yapısal analizlerinin
ve rekabet analizlerinin yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Bu kapsamda, 2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nda “Turizm alanında yatırımlara ağırlık verilmesi ve
İstanbul’un küresel turizm merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi ve marka kent
olmasının sağlanması” olarak ifade edilen hedef doğrultusunda İstanbul’un öncelikli sektörleri
arasında bulunan turizm sektörünün mevcut durumunun, gelişme yönünün ve rekabet
potansiyelinin, ulusal ve küresel kıyaslamalar ile kapsamlı biçimde ortaya koyacak kapsamlı bir
çalışma, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecektir. Bölge ekonomisi için stratejik öneme
sahip olan ve Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenecek olan çalışmanın, Bölge Planı’nın
operasyonel hale gelmesi, Bölge’deki diğer kurum ve kuruluşların planlama faaliyetlerine yön
verilmesi ve İstanbul’da turizm yatırımlarının üretken alanlara yönlendirilmesi açısından yol gösterici
olması amaçlanmaktadır.
1
Kapsamı*
Turizm sektörünün bileşenleri olan tüm alt sektörler (turizm çeşitleri (kültür, kongre ve etkinlik,
kruvaziyer ve yat vb.) konaklama, turizm hizmetleri (rehberlik, acentalar, kiralama vb.), ulaşım (şehir
içi, şehirlerarası, uluslararası, havayolu, karayolu, denizyolu), yeme-içme-eğlence vb.) için çalışmanın
aşağıdaki kapsamda değerlendirmeler içermesi beklenmektedir:










Turizm sektöründe küresel eğilimler
Türkiye’de turizm sektörünün
 Mevcut durumu ve gelişme potansiyeli
 Küresel turizm sektöründeki konumu ve rekabetçilik açısından değerlendirilmesi
İstanbul’da turizm sektörünün
 Mevcut durumu ve ekonomik açıdan önemi
 Bölgesel rekabet edebilirlik açısından değerlendirilmesi
 Küresel metropollerle rekabet edebilirlik açısından değerlendirilmesi
Turizm sektöründe insan kaynağı
Yatırım ortamının iyileştirilmesi
Sektörün İstanbul’da yatırım ortamı
 Sektörde kamu yatırımları, yerli ve yabancı yatırımlar, kamu-özel işbirliği, özelleştirme
vb.
 Yatırım önündeki engeller ve kaldırılması içi öneriler
 Altyapı ve üstyapıya ilişkin ihtiyaçlar
 Sektörde faaliyet gösteren çok uluslu şirketler
Sektörün ihracat potansiyeli
Sektörel tanıtım faaliyetleri
Sektörde yeni yönelimler
 Sektörde teknoloji kullanım düzeyi ve yenilik potansiyeli
 Dünyadaki gelişmelere ayak uydurma kapasitesi
İstanbul’da turizm sektörünün gelişme potansiyelinin değerlendirilmesi
2
Yöntemi*
Masa başı çalışması:
Bu çalışma ile nicel ve nitel verilerin bir arada değerlendirilmesi ve sektörün mevcut durumuna dair
bir çerçeve çizilmesi beklenmektedir.
Saha araştırması (Anket ve/veya yüz yüze mülakat):
İstanbul’da turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve turizm sektörüne hizmet eden çatı
kuruluşların görüşlerinin çalışmaya yansıtılması beklenmektedir. Saha araştırması için seçilen
örneklemin, konaklama, yeme-içme-eğlence, tur rehberliği gibi turizm sektörünün farklı alanlarında
hizmet sunan ve farklı büyüklüğe sahip firmaları ve çatı kuruluşları dengeli bir şekilde temsil etmesi
gerekmektedir. Saha araştırması, çalışma kapsamı içerisinde belirtilen konu başlıklarını içerecek
şekilde tasarlanmalıdır.
Elde Edilen Bulguların Katılımlı Bir Süreç İle Değerlendirilmesi (Çalıştay, odak grup toplantısı vs.):
Saha araştırması ve masa başı çalışma ile elde edilen verilerin analizi ve sonuçların ara rapor haline
getirilmesi beklenmektedir. Bu ara rapor katılımcılar ile paylaşılarak sektörün güçlü, zayıf yönlerinin,
sektörün önündeki fırsat ve tehditlerin, sektörün gelişme potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla
sektördeki çatı kuruluşlar ve büyük oyuncuların da içerisinde yer alacağı bir sürecin işletilmesi önem
taşımaktadır.
Masa başı çalışması, saha araştırması ve katılımcı süreç sonucunda ortaya konan çıktıları ve çalışma
kapsamı içerisinde belirtilen konu başlıklarını da içeren değerlendirmelerin nihai rapor haline
getirilmesi; raporun görsel tasarımının yapılması ve yayın haline getirilmesi beklenmektedir.
Beklenen Çıktılar*
 Ara rapor
 Nihai rapor
 Yayın
Başvuruda İstenilen Faaliyete Özel Belgeler
Aşağıdaki belgelerin başvuru esnasında sağlanması gerekmektedir:
 Literatür taraması: Faaliyeti gerçekleştirecek ekibin konuya hakim olduğunu ve faaliyetin
başlamaya hazır olduğunu gösteren, araştırmaya esas konunun incelendiği ve sentezlendiği,
birincil referanslar içeren sistematik bir literatür taraması
 Yöntem:
1. Önerilen araştırma yönteminin, kullanılacak veri türleri ve veri kaynaklarının, veri
toplama ve analiz yöntemlerinin, bilimsel referanslar içerecek şekilde, tüm aşamaları
ve prosedürleriyle gerekçeli açıklaması,
3
2. Araştırmada kullanılacak tüm ölçme-değerlendirme araçlarının (anket, test, mülakat
soru listesi, görüşme formu, vb.) kullanıma hazır veya çok az değişiklik gerektirecek
taslak hali,
3. Kullanılacak veri kaynaklarının (görüşülecek kişi ve kurumlar, kullanılacak veri
tabanları vb.) taslak listesi ve diğer destekleyici belgeler
 Alt yüklenici: Eğer araştırma alt yüklenicilerden hizmet alımı yolu ile yapılıyorsa
- İşin tarifi: Araştırmada alt yüklenicinin üstleneceği işler, rol ve sorumlulukları
- Bütçe: Alt yüklenici detaylı bütçesi ve açıklamaları
- Kilit personel: Alt yüklenicinin araştırmada kullanacağı kilit personelde aranacak
nitelikler
Yukarıda yer almayan ancak başvuruyu güçlendireceği düşünülen destekleyici belgeler ayrıca
eklenebilir.
Nihai Teslimde İstenilen Faaliyete Özel Belgeler*
Faaliyet süresince ve sonrasında verilerin kaydedilmesi, korunması, bütünlüğü ve gizliliği
araştırmacının sorumluluğundadır. Faaliyet boyunca üretilmiş ham, yarı-işlenmiş ve tamamen
işlenmiş verilerin tümü metaveri ile birlikte faaliyetin bitimini takiben ajansa teslim edilecektir.
Teslim edilen veri setlerinin, araştırmayı ve orijinal analizi tekrar etmek, eksik veya kusurlu bir
uygulama ile ilgili soruların yanıtlamak, kayıtların doğruluğunu teyit etmek, müdahalelerin tarih ve
yerini belgeleyebilmek, araştırmanın sonuçların bilimsel geçerliliğini ispat etmek gibi durumlarda
gerekecek tüm veriyi içermesi gerekmektedir.
Sahada kullanılmış olan doldurulmuş anket formları, gözlem formları, görüşme formları, süpervizyon
formları, saha günlüğü gibi belgeler, elektronik ortama aktarıldıktan sonra metaverisini de içerecek
şekilde dosyalanacak ve fiziksel olarak teslim edilecektir.
Elektronik ortama aktarılmış olan ham veriler ile yarı-işlenmiş ve işlenmiş verilerin tümü bilgisayar
ortamında CD/DVD olarak üç nüsha halinde teslim edilecektir (Ses kayıtları ve transkripsiyonları,
araştırmaya katılanların demogafik özellikleri, kullanılmış olan istatistiksel veriler, analiz için yapılan
tüm hesaplamalar ve işlemler, tablo ve grafikler, şekil dosyaları vb). Kullanılan tüm kodlar metadata
içerisinde ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
Faaliyetin ara raporlarının, nihai raporunun ve çağrıda öngörülüyorsa faaliyet yayınının elektronik
ortamda teslim edilen işlenmiş verilerin içerisinde yer alması, bununla birlikte basılı olarak üç nüsha
halinde çoğaltılması ve teslim edilmesi gerekmektedir.
*Asgari koşulları tanımlamaktadır. Faaliyetin gerektirdiği şekilde kapsam, yöntem ve faaliyet
sonuçları genişletilebilir ve çeşitlendirilebilir.
4
Download

İstanbul Turizm Sektörü Analizi