T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER MADDE -­‐ 1 AMAÇ VE KAPSAM : Bu yönetmeliğin amacı, Torbalı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. MADDE – 2 DAYANAK : Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE-­‐ 3 DEYİMLER VE TANIMLAR : Bu yönetmelikte geçen; Belediye : Torbalı Belediyesini Başkanlık :Torbalı Belediye Başkanlığını Müdürlük : Veteriner İşleri Müdürlüğünü Personel : Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli MADDE-­‐ 5 TEŞKİLAT VE ORGANLAR Veteriner İşleri Müdürlüğü 1 Müdür ve yeteri kadar personelden oluşmaktadır. MADDE-­‐ 6 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA KONULARI 1. Yasa ve yönetmeliklere uygun, kurban kesimleri yapmak veya yaptırmak. 2. Kuduz hastalığı ve Isırık vakalarında hayvanları müşahede altına almak, gerekli takipleri yapmak. 3. Başıboş sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak ve üremelerini kontrol altına almak maksadıyla kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirmek veya işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak. 4. Belediye sınırları içindeki hayvan pazarı ve kurban satış yerlerinin, genel hijyenik ve teknik şartlar yönünden kontrolünü yapmak, yasa, yönetmelik ve talimatnamelerin hükümlerini uygulamak. 5. Salgın hastalıkların görülmesi durumunda, ilgilileri ve kurumları haberdar etmek. Gerekli tedbirlerin alınmasında yardımcı olmak. 6. Bulaşıcı hayvan hastalıkları yönünden gerekli tedbirleri almak, koruyucu aşılamaları yapmak, aşısı yapılan hayvanların kayıtlarını tutmak. 7. Belediye sınırları içinden sevk edilen hayvan ve hayvansal kökenli, gıda ve mamul madde için, menşei şahadetnamesi düzenlemek. 8. Mesleki konularda, birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak. 9. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda,5393 sayılı Belediye Kanununda ,1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda,Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanununda,Çevre Kanununda,Hıfzıssıhha Kanununda,5179 sayılı Gıda 1
Üretimi ve Satışı ile ilgili Kanununda ve diğer kanunlarda Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 10. İnsan,çevre ve hayvan sağlığı ile ilgili olarak resmi kuruluşlarla,Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren konularda gerekli koordinasyonu sağlamak ve alınan kararları uygulamak. MADDE-­‐ 7 MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI a)Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak, b)Personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak, c)Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak, d)Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek, e)Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak, f)Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek, g)Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personelle belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek, h)Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek, personelin devam/devamsızlığını izlemek ve sorumlu olmak i)Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek, j)Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporlarına eklemek, k)Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak, l)Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ile ilgili hedefleri gerçekleştirmek, m) İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak, n) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumlu olup, Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak, 2
BÖLÜM II GENEL İLKELER VE TANIMLAR A-­‐ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL YAPISI : Veteriner İşleri Müdürlüğünün bu günkü kuruluşu, görev konularının çeşitlerine dayanmaktadır. Müdürlüğün, amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. Veteriner İşleri Müdürlüğüne görev veren yürürlükteki yasalara göre Müdürlüğün iki yönlü niteliği olduğu görülmektedir. 1-­‐Müdürlük kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı izleyici, değerlendirici, denetleyici yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır. 2-­‐ Ayrıca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır. Buna göre yukarıda belirtilen amaçların değerlendirilmesinde, ana görevlerinin yerine getirilmesinde ve iş ilişkilerinin gözetilmesinde Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün bu iki yönlü niteliği üzerinde önemle durulmalıdır. B-­‐ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK : Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün Görevleri şunlardır; a) Belediye sınırları içinde yaşayan tüm hayvanların veteriner tıp, bölge insanlarının veteriner halk sağlığı hizmetlerinden yararlanmasını sağlar. b) Belediyemiz sınırları içinde yaşayan sahipli ve sahipsiz tüm evcil hayvan varlığını kayıt altına alır, bunları kimliklendirir. ( Marka, karne, soğuk damgalama, v.b.g. yöntemlerle). c) Sahipsiz hayvanlara ücretsiz olarak tıbbi ilk yardım hizmetlerinde bulunur. d) Isırılma olaylarında, ısırma yapan hayvanı, hayvan sahipli ise sahibinde, değilse müdürlüğe ait padoklarda 10 gün süreyle müşahede altına alır. Konu ile ilgili hastane ve laboratuar yazışmalarını yapar. Gerekirse laboratuara marazi madde sevk eder. e) Güçten düşmüş, sakat, yaralanmış ve sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumdaki hayvanların, geçici hayvan bakım evinde rehabilite edilene kadar, bakımını sağlar. Bu hayvanların sahiplendirilmesi işini gerçekleştirir. f) Müdürlüğe ulaşan hayvanla ilgili şikâyetleri değerlendirir, şikâyete konu olayı ya da hayvanı yerinde inceler, yetkileri doğrultusunda sonuçlandırır. g) Sokak hayvanlarında üremenin denetlenmesi konusunda etkin yöntemler tespit eder ve uygular. Bölgede başıboş ve sahipsiz hayvan kavramının zaman içinde sona erdirilmesi için çalışır. Kısırlaştırılan ve aşılanarak tedavileri yapılan hayvanları alındıkları yere geri bırakır. C PERSONEL VE KADROLARI Müdürlüğün personel kadroları, müdürlüğün teklifiyle her yıl bütçe ile kabul edilen kadro ve ödeneklerle tayin ve tespit edilir. Personelin kadrosuna uygun görevlerde çalıştırılması esastır. Ancak aynı kadro ile müdürlüğün farklı hizmet birimlerinde görevlendirme müdürlüğün yetkisindedir. 3
Yürürlülük ve Yürütme 1-­‐Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Torbalı Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra mahalli bir gazete veya herhangi bir yayın organı aracılığıyla yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. 2-­‐Bu yönetmelik hükümleri Torbalı Belediye Başkanı tarafından yürütülür Diğer Esaslar 1-­‐Bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlar Müdürlüğün bilgisi dahilinde mevcut yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde uygulanır. 2-­‐Yayımlanacak yeni yasa ve yönetmeliklere göre bu yönetmeliğe eklemeler ve çıkartmalar yapılması Müdürlüğün teklifi ile Belediye Meclisinin onayı ile yapılabilir. 4
Download

Veteriner İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği